Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsers kapital, stiftelsesloven og nyheter fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesdag i Stavanger – 14.mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsers kapital, stiftelsesloven og nyheter fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesdag i Stavanger – 14.mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsers kapital, stiftelsesloven og nyheter fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesdag i Stavanger – 14.mai 2014

2 Forsvarlig kapitalforvaltning – stiftelsesloven § 18 Stiftelsessektoren Stiftelsesregisteret Dagens tema

3

4 7438 stiftelsar 873 næringsdrivande Kvantitet bytta mot kvalitet 125 milliardar i bokført EK 3 milliardar i utdeling årleg Flest stiftelsar rundt dei store byane Vil fleire gjere som Olav Thon ? Regjeringsplatformen – legge betre til rette samarbeid privat/offentleg finansiering Stiftelsesektoren 2014

5 § 18.Forvaltning av stiftelsens kapital Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. NOU 1998: 7” Plasseringen av midlene skal være forsvarlig. Dette må vurderes konkret i forhold til virksomheten i den enkelte stiftelse.” Stiftelsesloven § 18

6 klare lovfestede plikter for styre og ledelse Styret kan i stor utstrekning delegere kapitalforvaltningen – men det overordnede ansvaret kan aldri delegeres. Pliktene gjelder i utgangspunktet likt – uavhengig av om stiftelsen har en kapital på 100 000 eller 100. Det er uten betydning om styrets medlemmer er kvalifisert eller ikke. Brudd på reglene er straffbart – med bøter eller fengsel. Stiftelsesloven § 18

7 Sikre til en hver tid forsvarlig kapitalforvaltning Formålsrealisering målet Dokumentere kravet til forvaltning Systemkravet

8 Hele stiftelsens egenkapital, herunder grunnkapital og annen kapital, balanseførte og ikke-balanseførte eiendeler. Alle disposisjoner som foretas over stiftelsens kapital foruten utdelinger i samsvar med stiftelsens vedtekter. «Kapitalforvaltning»

9 Det må både tas –”tilstrekkelig hensyn til sikkerheten”, og –”tilstrekkelig hensyn til mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning” Avveiningen mellom de to hensynene skal sikre at stiftelsens formål blir ivaretatt Hensynene til sikkerhet og avkastning skal ivaretas ”til enhver tid” Hensynene til sikkerheten og tilfredsstillende avkastning er åpenbart motstridende – hva betyr det? Forsvarlighetskravet

10 Sikkerhetsbegrepet må tolkes vidt og dekker alle former for risiki som kan true opprettholdelsen av stiftelsens kapital. Risikovurdering må dekke alle relevante risiki og omfatte forhåndsvurdering av forvaltningsstrategier og aktivaklasser: –Operasjonell risiko –Motpartsrisiko –Kredittrisiko –Renterisiko –Likviditetsrisiko –Konsentrasjonsrisiko ”Egnethetskravet”: Forhåndsvurdering av forvaltningsstrategier og allokeringsrammer Hensynet til sikkerheten

11 Kravet innebærer at kapitalforvaltningen ikke kan være rent passiv. Ett eller flere kan aktiva eies over svært lang tid – men forvaltningen må revurderes jevnlig. Sammensetningen av stiftelsens eiendeler og alternative aktiva og aktivaklasser må vurderes. Dersom andre aktiva og/eller aktivaklasser anses å gi bedre muligheter for avkastning bør det foretas endringer i kapitalforvaltningen. For eldre stiftelser, hvor vedtektene kan inneholde lite tidsmessige begrensninger for plasseringen av stiftelsens kapital, må det vurderes om vedtektene skal endres for å ivareta stiftelsens formål. Hensynet til mulighetene for tilfredsstillende avkastning

12 Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, jf. stiftelsesloven § 30 tredje ledd annet punktum. Stiftelser er ikke underlagt nærmere regler om internkontroll. Det kan være naturlig å hente inspirasjon fra det regelverk som gjelder for regulerte foretak (som banker, verdipapirforetak, pensjonskasser mv.) som er nedfelt i internkontrollforskriften (forskrift 22. september 2008 nr. 1080): –Forholdsmessighet – internkontrollen må tilpasses størrelse og kompleksitet –Styrets ansvar – styret kan ikke delegere ansvaret for internkontrollen –(Eventuell) daglig leders ansvar) –Utkontraktering –Risikostyring –Minimum årlig gjennomgang –Uavhengig bekreftelse fra revisor I sum: Internkontrollen må både gjennomføres og dokumenteres. Internkontroll

13 Stiftelsesloven inneholder få krav til dokumentasjon i tillegg til den som følger av tilstøtende regelverk som regnskapslovgivning, mv. Det gjelder krav til protokollering av styrets saksbehandling, jf. stiftelsesloven § 31 femte ledd. En forsvarlig kapitalforvaltning forutsetter at stiftelsen etablerer en skriftlig og bindende kapitalforvaltningsstrategi. –Strategiens bindende virkning må sikres gjennom interne fullmakter og/eller eksterne fullmakter (innenfor rammen av forvaltningsavtaler). Stiftelsens internkontroll må dokumenteres skriftlig: –Risikovurdering –Rapportering –Kontrollhandlinger Dokumentasjonskrav

14 Prioriterte områder for Stiftelsestilsynet

15 Videreutvikling av Stiftelsesregisteret Målrettet og systematisk tilsynsarbeid Veiledning og informasjonsarbeid Nordisk samarbeid Prioriterte områder for Stiftelsestilsynet

16 Visjon: Alt du trenger å vite om stiftelser samlet på ett sted Utvikling av søkemuligheter Flere opplysninger i registeret Brukerperspektivet sentralt Stiftelsesregisteret

17 Riktige vedtak til riktig tid Kvalitet Effektivitet Veiledning Løsningsorienterte Forvaltningssaker

18 Målrettet og systematisk tilsynsarbeid Risiko og vesentlighet Temakontroller Anbefalinger/forventninger Oversikt over sektoren Tilsynsarbeidet


Laste ned ppt "Stiftelsers kapital, stiftelsesloven og nyheter fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesdag i Stavanger – 14.mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google