Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket finansieres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket finansieres."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket finansieres over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett (Prop. 1. 2014-2015) og inngår i «Innsats overfor utsatte unge». Arbeids- og velferdsdirektoratet ga i 2015 14,5 millioner i tilskudd til NAV-kontorene. Midlene finansierer NAV-veilederne som har arbeidssted i de videregående skolene. Forsøk med NAV veiledere i skolen

2 Formål med forsøket forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet få kunnskap om behov for, og bruken av tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen. prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid få kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer blant elever i videregående skole Forsøk med NAV veiledere i skolen

3 Akershus fylkeskommune – forsøk på Jessheim videregående skole med NAV i 4 kommuner Kristin, NAV Ullensaker Tove, NAV Eidsvoll Karina, NAV Nannestad Ann Kristin, NAV Nes 50% stilling tildelt hver veileder, prosjekt midler tildeles hvert enkelt kontor for et år av gangen fram til sommer 2016. Spleiselag mellom Akershus fylkeskommune og det enkelte NAV kontor ut 2016 Prosjektet går over i drift fra 2017. Organisering av forsøk med NAV veiledere i skolen

4 Målgruppe Elever i videregående opplæring som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Ungdom som møter opp på NAV-kontoret uten fullført videregående opplæring. Målet er å bistå ungdommene til å fullføre videregående opplæring ved å tilby individuelt tilpasset videregående opplæring og eller oppfølging fra Oppfølgingstjenesten i kombinasjon med tjenester og eller tiltak fra NAV. I tillegg til dette har Forsøket på Øvre Romerike hatt et spesielt fokus på ungdom med påbegynt læretid. Disse har fått hjelp til å finne ny læreplass eller bistand gjennom ordningen med forsterket Vg3 i skole. Organisering av forsøk med NAV veiledere i skolen

5 NAVs rolle Tilbakeføring til kompetanse- givende opplæring Samordning/støtte i overganger Forebygging av frafall

6 Arbeidsområder 2016 Forebyggende arbeid for og med elever i skolen, blant annet gjennom tidlig innsats, deltakelse i klasseteam og deltakelse i fagmiljø knyttet til samfunnsfag Følge opp utsatte elever sammen med team for elevtjenester (rådgivere, PPT, helsesøster med flere) Samarbeid skole, OT, NAV knyttet til frafall - avklaringssamtaler Oppfølging av elever i Vg3 i skole (Rekruttert fra NAV) Oppfølging av ungdom som er tilbakeført fra NAV til skole Samarbeid mellom NAV/kommune (IP) og skole knyttet til elever på tilrettelagte avdelinger og ordinære elever med særskilte behov Deltakelse i kvalifiseringskurs for ungdom som ikke har fått læreplass Følger opp ungdom på «Skole på byggeplass» Kontaktperson mellom NAV kontorene (spes knyttet til ungdomsteamene) og skole

7 Erfaringer Kompetanseoverføring mellom NAV og skolen Bindeledd til eget ungdomsteam NAV mer fokus mot skole – kan mer skole Økt samarbeid med OT Bidra i frafallsforebyggende arbeid i skolen Tilbakeføring/rekruttering av ungdom fra NAV og inn i skole Råd og veiledning Realitetsorientering

8 Suksesskriterier Del av skolens elevtjenesteteam Faste møtepunkt (ukentlig) Gjensidig nytte og samhandling Avklart taushetsplikt, bruk av samtykke erklæring Rolleavklaring – hvem gjør hva? Kort vei fra identifisering til handling Kombinasjonstiltak Være en del av heiagjengen

9 Hva har vi oppnådd så langt Skole og Nav har lært hverandres arbeidsmåter og virkemidler å kjenne Kortere vei fra utfordringer til muligheter Samarbeid om utfordringene gir mer helhetlig innsats Realitetsorientering virker Flere ungdommer blir i skolen eller opprettholder kontakt med skolen Flere ungdommer fra NAV er kommet tilbake til skole. Har en spesielt satsing på de som har gjennomført deler av læretiden – fullføre gjennom ordningen med forsterket Vg3 i skole. Her har 5 ungdommer tatt fagbrev og ytterligere 4 er oppmeldt til fagprøven. Samarbeid med Veidekke og «Skole på byggeplass» har foreløpig bidratt il at 6 ungdommer har fått læreplass i Veidekke


Laste ned ppt "«Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket finansieres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google