Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning om regionalt brannvern Felles formannskapsmøte 30. august 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning om regionalt brannvern Felles formannskapsmøte 30. august 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning om regionalt brannvern Felles formannskapsmøte 30. august 2007

2 Bakgrunn Initiativ fra styret i Knutepunkt Sørlandet i desember 2006 –Vurdere dagens organisasjon, regional organisering eller andre delløsninger –Bakgrunnen var utviklingen mot ett felles bo- og arbeidsmarked i regionen

3 Aktiv og involverende prosess –Ikke en utredning bare utført av konsulent –Styringsgruppe med rådmenn og hovedtillitsvalgte –Meget aktiv prosjektgruppe med tillitsvalgte og brannsjefer –Oppstartsmøter på hvert brannvesen –Informasjonsmøter i starten og i slutten av prosessen –Arbeidsseminar med bred deltakelse –Egen hjemmeside tilgjengelig for alle –PTL prosjektledelsen

4 Målsettinger Målsettingen er en faglig solid og kostnadseffektiv brannorganisasjon –Trygt og godt tilbud til befolkning og virksomheter i regionen –Tilfredsstille lov og forskriftskrav –Kompetanse som er i forkant i forhold til framtidige utfordringer –Sterke fagmiljø og attraktive arbeidsplasser

5 Minimumskrav til bemanning gitt gjennom dimensjoneringsforskriften Risikobildet tilsier noe høyere bemanning enn minimumskravet –Store industrivirksomheter i alle kommunene, stor aktiviteten langs kysten, stor sommertrafikk og store arrangementer

6 Evaluering dagens situasjon Dispensasjon for beredskapsløsning i Birkenes og Vennesla For lav bemanning på forebygging i Kristiansand, Søgne/Songdalen og Birkenes Utfordringer feiertjenesten Krav dagkasernering i Søgne fra 2007/2008 Lavt driftsnivå i alle kommunene Uløste materiellbehov, særlig større utstyr (høyderedskap) og overflateberedskap –Beregnet til samlet 37 mill.kr. for perioden 2008-2020

7 I hovedsak god tilbakemelding på dagens brannvesen eksternt og internt Varierende praktisering forebygging Lett for å komme på etterskudd for å møte samfunnsutviklingen Jobbet relativt lite med systematisk kompetanseutvikling

8 Behov for bedre samordning Endring bosettingsmønster og byutviklingen Samarbeid med andre nødtjenester som er regionalisert Økt konkurranse om arbeidskraft – attraktive arbeidsplasser med solide fagmiljø og konkurransedyktige betingelser Samarbeid om standardisering av utstyr, felles utnyttelse av særlig kostbart materiell og spesialisttjenester

9 Alternative løsninger 1.Mer forpliktende samarbeid Samarbeidsavtaler alle typer branner og ulykker, ved langvarige aksjoner, øvelser, opplæring mv Felles administrativ enhet nødvendig 2.Regional organisasjon med felles ledelse og lokal tilstedeværelse Opprettholde alle nåværende stasjoner Både beredskap og forebyggende funksjoner lokalt

10 Alternativ 2 synes best å ivareta målsettingene og løse framtidige utfordringer: –Håndtere store, særlig krevende og samtidige hendelser –Utvikle forebyggende funksjoner –Mulighet likeverdige tjenester i hele regionen –Størst mulighet tjenester tilpasset regionens behov –Større mulighet for å gi ansatte faglig utvikling, attraktive arbeidsplasser og alternative karriereveger –Størst potensiale for kostnadseffektiv drift og effektiv utnyttelse av investeringene

11 Anbefaling fra prosjektledelsen Etablerer Interkommunalt selskap med arbeidstittelen Kristiansandsregionen Brann- og Redningstjeneste (IKS) Selskapet styres av representantskapet for Knutepunkt Sørlandet Styre på minimum 5 – minimum 2 fra de ansatte –Styret bør ha bred faglig og ledelsesmessig kompetanse –God forankring i eierkommunene Nåværende brannstasjoner og bistasjoner videreføres med beredskap og forebyggende kompetanse. Feierne bør ha daglig oppmøte på lokal stasjon Slank ledelsesstruktur –Reduseres fra 12 til 5 ledere

12 NYTT REGIONALT BRANNVESEN Brannsjef BEREDSKAPS- AVDELING SØGNE OG SONGDALEN STASJON M/FINSLAND VENNESLA STASJON m/HÆGELAND LILLESAND STASJON BIRKENES STASJON KRISTIANSAND STASJON FOREBYGGENDE AVDELING FEIER AVDELING STAB m/varabrannsjef

13 Ressurser til forberedelser av omleggingen – foreslås et engangsbeløp på 3 mill.kr Disponeres av styret Detaljert ROS analysen Forberede overføringer til selskapet inkl regnskapsmessig omlegging Etablere felles logo og identitet Interne forberedelser Videreføre dagens driftsnivå korrigert for: Pris- og lønnsutvikling fram til overgangen skjer Dokumentert manglende finansiering ifht dimensjoneringsforskriften Overgangsordning hvor de som har underfinansiering betaler dette i 3 år, deretter fordeles alle kostnader etter totalt innbyggertall

14 Netto driftsnivå 200650,8 Underfinansiering Birkenes, Vennesla og Kristiansand 2,2 Dagkasernering Søgne/Songdalen1,6 Korrigert driftsnivå54,6

15

16 Kommuner som ønsker å opprettholde lavere feieravgift enn selvkost må finansiere dette ved tilleggsbevilgning til selskapet Brannstasjoner, materiell og annet som primært brukes av brannvesenet og eies av kommunene overføres til selskapet slik det er Andre kontrakter søkes også overført Regnskap basert på regnskapsmessige prinsipper Vurdere investeringsbehovet nøyere

17 Personellmessige forhold Trygghetsavtale gjennomføres –Beholder nåværende lønn og andre ytelser –Som lønn regnes også alle variable pensjonsgivende tillegg –Opparbeidet lønns- og tjenesteansiennitet overføres selskapet Intern utlysing ny brannsjef blant nåværende brannsjefer Andre lederstillinger etter at innhold i funksjonen er nærmere avklart. Fortrinn dersom stillingens grunnpreg videreføres Omstillingssamtaler gammel og ny leder Ressurspool i stab for medarbeidere som blir overtallige –Arbeide med å forberede omlegging nytt selskap, utvikle felles standard og andre effektiviseringstiltak som kan gi økte inntekter eller lavere kostnader

18

19 Ordinær vaktgodtgjørelse og personsøkertillegg bør harmoniseres før ny organisasjon er etablert På sikt bør også øvrige lønns- og arbeidsvilkår harmoniseres –Vurderes i sammenheng med hvordan selskapet skaper merinntekter eller mindreutgifter Vurdere felles stillingsbank i regionen for medarbeidere som av helsemessige årsaker ikke kan opprettholde nåværende jobb –Gjennomføres av BHT

20

21 Oppsummert Omleggingen vil koste Krav og underliggende behov tilsier uansett en del høyere kostnader Beste grunnlag for kostnadseffektiv drift og god utnyttelse av investeringene ved en felles organisasjon Samtidig best grunnlag for å skape trygghet og likeverdige tjenester i regionen


Laste ned ppt "Utredning om regionalt brannvern Felles formannskapsmøte 30. august 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google