Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering NTNU: oppfølginger etter styrevedtak 25.08.16 Fellesadministrasjon: status 05.09.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering NTNU: oppfølginger etter styrevedtak 25.08.16 Fellesadministrasjon: status 05.09.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering NTNU: oppfølginger etter styrevedtak 25.08.16 Fellesadministrasjon: status 05.09.16

2 2 Tema Administrativ organisering (overordnet) Effektiviseringskravene Administrative prosesser: Prioriteringer Bemanning og innplassering

3 3 Administrativ organisering Organisatorisk ramme fastsatt –overordnet i avdelinger: styrevedtak 25.8. –fakulteter og seksjoner sentralt: protokoller –LOSAM og SESAM august Dimensjonering av enheter fastsatt –gjennom styrevedtak 25.08. om effektiviseringskrav Bemanningsplanlegging –ansvarlige ledere utpekes 01.09. –gjennomføres innen 05.10.

4 4 Styrevedtaket om effektivisering «Styret viser til vedtak i S-sak 4/16. Styret vedtar en planleggingsramme for administrative effektiviseringstiltak for 2017 på minimum 5%, og 10 % med samlet effekt for perioden 2017 - 19. Det legges fram for styret til møtet 26.10.16 en redegjørelse for mulige resultat av effektiviseringskravet. Styret fastsetter da endelig fordeling av effektiviseringen mellom fakulteter og den sentrale fellesadministrasjonen.»

5 5 Effektiviseringskrav i Fellesadm. Adm. årsverk 13.01.2016Effektivisering Effektivisering i % av adm. lønnskost Forskning og nyskaping stab17-6173,9 % Organisasjon og komm269-14 5678,2 % Utdanning stab, studieavd og bibliotek205-12 0149,7 % Økonomi og eiendom170-7 8026,8 % Totalsum 661-35 0008,1 %

6 6 Administrative prosesser: Prioriteringer De mest etterspurte/enkleste først lønnsprosesser, realisering fra 010117 omfordeling av samlede ressurser nivå 2 til nivå 1 De med beste effektiviseringsmuligheter samtidig IKT basistjenester, delvis realisering fra 010117 omfordeling av ressurser drøftes september, grunnlag klart oktober Dokumentasjonsforvaltning, delvis realisering fra 010117 omfordeling av samlede ressurser nivå 2 til nivå 1 De som betyr mye for effektivisering mellom nivå standardisering og digitalisering, prosess 2017 - 2018 De som betyr mye for primærvirksomheten studentrettede oppgaver, prosess 2017 - 2018

7 7 Basis IT: diskusjonsgrunnlag Ressursgrunnlag fakultet «gamle» NTNU totalt 54,5 årsverk, hvorav: Basis IT, 49,7 årsv Adm. inkl IT-ledelse 4,8 årsv Antall ansatte ved fakultetene gml. NTNU 13.1.2016: 4342,7 årsv Estimert normtall antall ansatte pr. Basis IT årsv: 79,68 Alternativer dimensjoneringsgrunnlag fra fakultetene «gamle» NTNU: Ressursgrunnlag HiX totalt 42,8 årsv: EnhetÅrsverk tot.IT (normativ)IT (Reell) AB134,31,7 1,4 HF403,35,14,3 IME563,77,110,1 IVT951,111,913,6 DMF866,910,911,9 NT704,48,85,0 SVT603,07,66,1 VM116,01,52,2 4226,854,5 EnhetÅrsverk tot.IT (normativ)IT (Reell) HiST855,825,5 Gjøvik331,910,3 Ålesund233,77,0 42,8

8 8 Dokumentforvaltning nye NTNU Samlet ressursgrunnlag fakultetene, VM gml. NTNU 13,6 årsv: Ressursgrunnlag HiX totalt 7,6 årsv: Enhet Dokumentforvaltning (reell) AB0,5 HF2,0 IME1,3 IVT2,0 DMF2,0 NT1,0 SVT4,0 VM0,8 13,6 EnhetDokumentforvaltning (reell) NTNU i Gjøvik0,8 NTNU i Ålesund1,5 Tidl HiST5,3 7,6

9 9 Variabellønn og reise Ressursgrunnlag fakultetene, VM «gamle» NTNU 19,2 årsv: Overføres ny sentral enhet Ressursgrunnlag HiX totalt 5,0 årsv: overføres tilsvarende EnhetVariabellønn/reise (reell) AB0,65 HF1,6 IME3,16 IVT5,5 DMF2,4 NT2,4 SVT3 VM0,5 19,2 EnhetVariabellønn/reise (reell) NTNU i Gjøvik1,0 NTNU i Ålesund1,0 Tidl HiST3,0 5,0

10 10 Milepæler i perioden fra 5. september til 1. desember 5. sept – 5. okt Bemanningsplan -rektorutpekt ansvarlig leder utarbeider bemanningsplan for enheten -funksjonsorientert og bygger på enhetens (nye) oppgaver og (nytt) budsjett -personuavhengig, men NTNUs nåværende kompetanse er ramme -drøftes i LOSAM før innplassering starter 15. okt – 15. nov Innplassering -rektorutpekt ansvarlig leder foreslår innplassering -rett og plikt innplassering først -vurdering av kvalifikasjoner/kompetanse når flere er aktuelle -LOSAM informeres før iverksettelse 1. desInformasjon til alle om organisatorisk og fysisk plassering fra 1.1.2017 1. jan 2017 Ny organisasjonsstruktur iverksettes Bemanning og innplassering

11 Bemanningsplanen Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger. Bemanningsplanen skal angi oppgaver og funksjoner som enheten samlet skal/kan løse ut fra tildelt lønnsbudsjett, dvs: -Funksjoner og oppgaver som må ivaretas -Evt. justeringer i kvalitet, standard eller servicenivå -Evt. oppgaver og funksjoner som er prioritert ned eller opp -Evt. behov for ny kompetanse

12 12 Bestillingen til prorektorer og direktører Bemanningsplan utarbeides innen 05.10.16 Grunnlag: planleggingsramme vedtatt av styret / rektor organisatorisk vedtatt ramme styret/forhandlinger Ansvar for arbeidet med bemanningsplan Plan for medbestemmelse i LOSAM: fra start Kommunikasjonsplan: fra start

13 13 Forutsetning for innplassering: at ledere er på plass Avdelingssjefer Fellesadministrasjonen: bekjentgjøring 05.09. – innplassering innen 15.10 Seksjonsledere Fellesadministrasjonen: bekjentgjøring 12.09. – innplassering innen 20.10

14 Ledelse og innplassering av ansatte Overordnet tidslinje 36373839404142434445464748495051521 Instituttledere avklart Ansatte innplassert NTNU 2017 Bemannings-planer Bemanningsplan er ferdig Ansette/innplassere/forlenge instituttledere Innplassere avdelingsledere Innplassering øvrige stillinger Innplassere administrative ledere/seksjonssjefer fakultet Administrative ledere/ seksjonssjefer innplassert Avdelingsledere innplassert UKE Innplassere seksjonssjefer Fellesadm.


Laste ned ppt "Organisering NTNU: oppfølginger etter styrevedtak 25.08.16 Fellesadministrasjon: status 05.09.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google