Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktutvalget 5.6.2015 Arbeidsgruppe regionreform Knut Sletta, 5. juni 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktutvalget 5.6.2015 Arbeidsgruppe regionreform Knut Sletta, 5. juni 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktutvalget 5.6.2015 Arbeidsgruppe regionreform Knut Sletta, 5. juni 2015

2 Mandatet til arbeidsgruppen I forbindelse med eventuelle overføringer av oppgaver til kommunene eller fylkeskommunene ikke bare bør konstateres at det er mulig. Det bør også gjøres vurderinger av hvilke konsekvenser det vil ha for kvalitet og kostnadseffektivitet samlet sett, samt mulighet for politisk styring på lavest mulig effektive nivå. Kartlegge fordeler og ulemper ved alternative løsninger med færre og større regioner. I dette arbeidet må forhold knyttet til kvalitet og kostnadseffektivitet vurderes samlet sett. Få fram relevant faktamateriale om dagens situasjon, og som grunnlag for vurdering av ulike modeller for framtidig regionnivå på Østlandet.

3 Regionene – omtale i meldingen Nødvendig å drøfte regionenes rolle i forvaltningssystemet – deretter oppgaver –tjenesteprodusent og samfunnsutvikler sentrale for regionenes funksjon –tjenesteprodusentrollen kan styrkes ved overføring av oppgaver fra statlig nivå – oppgaver underlegges demokratisk folkevalgt kontroll –ser samfunnsutviklerrollen som den mest aktuelle rammen for det videre arbeidet med konkretisering av det regionale folkevalgte nivåets oppgaver og funksjon Større regioner –vil kunne styrke samhandlingen mellom stat og region –vil i sterkere grad påvirke samfunnsutviklingen –fagområdene kompetanse, kommunikasjon og næringsinnsats trekkes fram.

4 Innspill til komiteen Hensynet til hvor oppgaven løses best mulig for innbyggerne, må være avgjørende for hvilket forvaltningsnivå som skal løse oppgaven. Kvalitet og effektivitet må vektlegges. Hvilke oppgaver som skal ivaretas på ulike nivåer må sees i sammenheng i den videre prosess – og behandles parallelt tidsmessig. For å styrke regionalt folkevalgt nivå i rollen som samfunnsutvikler, må regionene ha myndighet, virkemidler og en relevant oppgaveportefølje. Av hensyn til kvalitet på tjenestene advarer vi sterkt mot en fragmentering særlig av videregående opplæring og kollektivtransport, men også tannhelsetjenesten. Oppgavefordelingen mellom det regionale folkevalgte nivået og statlige instanser, spesielt fylkesmannsembetene, må avklares. Fylkeskommunene og KS må involveres aktivt i videre arbeid med utvikling av regionnivået.

5 Tre hovedalternativer arbeidsgruppen vurderer – dagens fylkeskommuner – 0-alternativet – mellomalternativ med 400 000 – 1 250 000 innbyggere (modell 1) – Landsdelsalternativet (modell 2) Et uendelig antall mulige mellomalternativer med større regioner. To hovedkategorier av mellomalternativet: – sammenslåing av eksisterende fylkeskommuner – Eksisterende fylkeskommuner deles (enkeltkommuner flytter) og inngår i forskjellige regioner Arbeidsgruppen vurderer ikke hva som er beste regioninndeling på Østlandet, men vi omtaler noen mulige modeller med fordeler og ulemper Hvilke nye større regioner kan det være mulig å danne på Østlandet?

6 Dagens fylkesinndeling – 0-alternativet

7 Ulike mellomalternativer – Modell 1

8 I tillegg kan det være andre varianter der nye regioner går på tvers av dagens fylkesgrenser: Deler av Buskerud, Oppland og Hedmark inngår i en større region rundt Oslo sammen med Akershus og Østfold. Nordlige deler av Hedmark kan vurderes som del av en eventuell trøndelagsregion. Deler av Telemark kan vurderes som del av en eventuell Agderregion.

9 Landsdelsalternativet – modell 2

10 Nye oppgaver fra staten – sak til fylkestingene Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder: –Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger –Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet –Kjøp av regionale jernbanetjenester –Deler av Forskningsrådets programmer –Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter –De deler av Bufetat som ikke kan legges til kommunene –Miljø/klima –Landbruk –Prosjektskjønnsmidler

11 Hvordan styrke regionenes rolle som utviklingsaktør? Flere oppgaver fra staten Større regioner gir grunnlag for flere oppgaver Arbeidsgruppen har vurdert nye oppgaver til regionene ut fra kriteriene demokrati, funksjonalitet, kvalitet og effektivitet MEN regionene trenger mer enn bare nye oppgaver ansvar må delegeres – i dag for stor grad av detaljstyring fra departementer og direktorater øremerkede virkemidler må reduseres Må være rom for regionalt skjønn og regional politikkutforming – tilpasset regionenes utfordringer og konkurransefortrinn Tydeligere ansvar gjør det lettere å ta strategiske og langsiktige politiske grep i regionen Flere virkemidler vil øke regionenes muligheter for å være en robust aktør i samspillet med bl.a. kommuner, næringsliv og regional stat

12 Seks politikkområder som kan danne grunn- laget for regionenes samfunnsutviklerrolle Nærings-, innovasjons- og forskningspolitikk Samferdselspolitikk Opplærings- og kompetansepolitikk Kulturpolitikk Miljøpolitikk Helsepolitikk Dette er oppgaver som vurderes å ha stor betydning for regionenes framtidige rolle knyttet til regional planlegging og utvikling Oppgavene/tjenestene i regionene må bygge opp under rollen som samfunnsutvikler. Oppgaver, ansvar og myndighet innenfor og mellom de ulike politikkområdene må ses i sammenheng Stortingsmeldingen trekker fram områdene kompetanse, kommunikasjon og næringsinnsats

13 Hva sier innstillingen fra komiteen om regionalt nivå Prinsipp - oppgaver til lavest mulige effektive nivå videregående opplæring fortsatt på regionalt nivå (forsøkslovgivningen) Kollektivtrafikk som hovedregel på regionalt nivå Tannhelsetjenesten til kommunene Oppgaver og ansvar i hovedsak relatert til rollen som regional aktør for samfunnsutviklingen. Dette vil også omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon Nye oppgaver til regionene forutsetter at prosessen fører til færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse Oppgaver til regionalt nivå vurderes i stortingsmelding våren 2016 Fylkesmannen skal i utgangspunktet ha ansvar knyttet til tilsyn, kontroll og beredskap og noen veiledningsoppgaver Oppgaver som legger til rette for bruk av politisk skjønn kan som hovedregel vurderes med sikte på overføring til regionene Det bør vurderes å begrense fylkesmannens oppgaver innenfor næringsutvikling og veiledning av kommunene som samfunnsutviklere

14 Innstillingen – vurdere følgende oppgaver Vurdering av fylkesvegene – større veger med sterke næringsinteresser vurderes til staten Landbruksoppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene Klima- og miljøoppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene Styrking av de regionale forskningsfondene Fordeling av relevante prosjektmidler Oppgaver på integreringsområdet (IMDI) Ny ansvarsdeling på kultur- og kulturminneområdet, herunder vurdere riksantikvarens rolle og ansvar Vurdere å avvikle sentral godkjenning av regional planstrategi Melding om det nye regionnivået skal drøfte tiltak for å sikre at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres i hele landet

15 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kontaktutvalget 5.6.2015 Arbeidsgruppe regionreform Knut Sletta, 5. juni 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google