Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet Røros 22.01.2013 Destinasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet Røros 22.01.2013 Destinasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet Røros 22.01.2013 Destinasjon Norge

2 Nærings- og handelsdepartementet Energi Maritim MarinReiseliv Miljøteknologi Reiseliv er en av fem satsingssektorer

3 Nærings- og handelsdepartementet Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen står for 3,3 prosent av norsk BNP Sysselsetter 160 000 personer 14 000 bedrifter spredt på alle landets kommuner 30 mill. kommeriselle gjestedøgn årlig (ca. 72 pst. norske, 28 pst. utenlandske) Årlig turistkonsum over 100 mrd. kroner (ca. 71 pst. norsk, 29 pst. eksport)

4 Nærings- og handelsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Det settes av 283,1 mill. kroner til reiselivsformål over NHDs budsjett Det er en økning på 25 mill. kroner fra 2012 Også andre departementers budsjetter har poster som kommer reiselivsnæringen til gode, særlig – Midler til Innovasjon Norge fra KRD og LMD – Midler til fylkeskommuner og kommuner fra KRD – Samferdselstiltak på SDs budsjett Statsbudsjettet 2013: Mer penger til reiseliv

5 Nærings- og handelsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. NHO og NHD har estimert midler i størrelsen 1 mrd kr som går til reiseliv og reiselivsrelaterte virksomheter. Mye av disse midlene går til ikke operativt arbeid, men administrasjon, intern virksomhet, dobbelt arbeid med Mer. En restrukturering og ny organisering av dagens reiseliv vil kunne frigjøre 150 -200 mill kr til operativt og salgsfremmende arbeid av eksisterende midler (estimert). Statsbudsjettet 2013: Mer penger til reiseliv

6 Nærings- og handelsdepartementet INNSATSOMRÅDER: Organisering: En samordnet reiselivspolitikk En bedre reiselivsstruktur Opplevelses- og reisemålsutvikling Salg og markedsføring Destinasjon Norge Mål og innsatsområder Mål for stukturprosjektet: Økt verdiskaping og produktivitet Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet Utvikle produktpakker og gjøre de salg og bookningsbare. Frigjøre midler i prosessen til operativt salg, markedsføring og kompetansehevning.

7 Nærings- og handelsdepartementet Strukturprosjektet: Ledes av Eigil Rian, sammen med resten av seksjon reiseliv. Presentasjon av og møter om reiselivsstrategien holdes forløpende for relevante parter og aktører fortløpende i hele Norge. Strukturutvalg for prosjektet etablert. Utvalget er et rådgivende organ for strukturprosessen. Utvalget har representanter fra næring, reiselivsorganisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og er sentralt i prosessen Fylkesutvalg (Kommunenes sentralforbund) etablert. Rådgivende og bistående organ mot kommunal sektor. Strukturprosjektet

8 Nærings- og handelsdepartementet Strukturprosjektet Etablering av prosjektgrupper i 6 etablerte eller tenkte landsdelsselskap i løpet av Januar 2013 De 6 definerte landsdelsselskapene er : Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør-Norge, Fjell-Norge og Øst-Norge. Hver prosjektgruppe skal ha representanter fra næring, reiselivsorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Gruppene er basert på innspill og bestemmes endelig av strukturutvalget og NHD Oppstart prosjektgruppene Februar 2013. Strukturprosjektet

9 Nærings- og handelsdepartementet Oppgaver for prosjektgruppene Definere grenser uavhengig av fylkes- og kommunegrenser for hvert landsdelsselskap og destinasjonsselskap. Definere antall destinasjonsselskap i hvert landsdelsselskap og hvilke reisemål som tilhører hvert av destinasjonsselskapene. Vurdere eierskaps- og finansieringsmodeller. Definere kompetanseprofil, kompetanseområder, arbeidsoppgaver, ansvarsområder i respektive landsdelsselskap og destinasjonsselskap. Definere bemanningsbehov i hvert enkelt selskap. Strukturprosjektet Oppgaver for prosjektgruppene

10 Nærings- og handelsdepartementet Oppgaver for prosjektgruppene Kartlegge ulike behov for analyser, kunnskap og informasjon for å kunne gjennomføre strukturendringene. Gjennomføre innhenting av informasjon og kunnskap som er behovsdefinert gjennom ulike eksterne og interne prosesser. Prosessene kan støttes av prosjektmidler iht tildeling av incentivmidler og initieres av prosjektgruppene eller andre knyttet til strukturendringsprosessen. Søknad om midler må konsulteres landsdelselskap/prosjektgruppe. Strukturprosjektet Oppgaver for prosjektgruppene

11 Nærings- og handelsdepartementet Med bakgrunn i prosjektgruppenes arbeid: Utarbeide en konkret forretningsplan for hvert landsdelsselskap. Planen skal inneholde organisasjonsstruktur, forslag til eierskap, finansieringsmodell. Planen skal definere kompetanseprofil og kompetansebehovet i landsdelselskap og destinasjonsselskap. Planen skal definere ansvarsområder, arbeidsområder, funksjoner, bemanningsbehov etc i de ulike selskapene. Planen skal beskrive tiltak, framdriftsplan og mål for å gjennomføre endringene og synliggjøre økonomiske besparinger og gevinster samt inneholde kvalitative, kvantitative og økonomiske mål. Strukturprosjektet Oppgaver for prosjektgruppene

12 Nærings- og handelsdepartementet Forretningsplan: Planen skal presenteres / selges inn mot næringen, fylkeskommuner, kommuner og andre berørte parter. Når forretningsplanene er vedtatt og godkjent: Implementering og gjennomføring av forretningsplanen i hver definerte landsdel. Strukturprosjektet Oppgaver for prosjektgruppene

13 Nærings- og handelsdepartementet Kortsiktig framdrift for prosjektet Endelig fastsettelse av prosjektgrupper. Utarbeidelse av endelig prosjektplan for strukturprosjektet som blant annet skal innholde: Endelig definisjon og beskrivelse av alle arbeidsgruppenes mandat og funksjon i prosjektet. Prosjektmål Prosjektbeskrivelse Organisasjon Ressursbruk Fremdrift og milepeler for hele prosjektperioden. Implementering av nettsider for prosjektet. Strukturprosjektet Tidsplaner

14 Nærings- og handelsdepartementet Målsetninger for organiseringsarbeidet Etablere et hensiktsmessig antall landsdelsselskaper i løpet av 2 år. Etablere et bærekraftig finansielt system for strukturen i løpet av 2 år. Minst ett landsdelsselskaps ”konsernstruktur” gjennomført i løpet av 2 år. Øke kompetansen i alle ledd og frigjøre midler. Gjennomført prosess i hele landet i løpet av 5 år. Destinasjon Norge Organisering En bedre reiselivsstruktur

15 Nærings- og handelsdepartementet Hva skal vi få ut av dette? Effektivisere reiselivsnæringen og få mer igjen for de offentlige midlene som bevilges til næringen, samt; Gjøre kommunene bedre i stand til å møte reiselivsnæringens behov i utviklingen av helhetlige og gode reiselivsdestinasjoner. Destinasjon Norge // TILTAK Organisering En bedre reiselivsstruktur

16 Nærings- og handelsdepartementet Fellestrekk for holdninger Generelt svært positive holdninger. Enhetlig støtte fra all stor næring som hotellkjeder,næringsaktører Color Line,Hurtigruten, Skistar, Alpinco De store byene generelt åpne og positive til å delta i prosessen. God evne til forandring og nytenking. Stort engasjement. God støtte fra KS, Virke, NHO, LO. Åpne og ærlige dialoger. Positiv vilje til hurtig fremdrift. Tett dialog og samarbeid med Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er med i alle prosjektgrupper Stort engasjement fra politisk ledelse. Strukturprosjektet Nasjonale prosesser

17 Tidsplan Strukturprosjektet 17 11.04.12 Destinasjon Norge 01.09.12 Oppstart strukturprosjekt EUR ansatt 01.11.12 Etablering Strukturutvalg 14.01.13 Prosjektgrupper utvalgt Februar 2013 Start projektgruppe møter. Feb-Juni 2013 Arbeidsmøter Prosjektgrupper Oppdatering månedlig September 2013 Halvårsrapport framdrift prosjektgrupper Februar 2014 Årsrapport prosjektgrupper September 2014 Minst 1 landselsselskap med destinasjonsselskap etablert September 2017 Prosjektet ferdig.

18 Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Veien videre…


Laste ned ppt "Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet Røros 22.01.2013 Destinasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google