Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Vil Norge fortsatt være annerledeslandet? Sparebankforeningens fagdag, Stavanger, 23. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Vil Norge fortsatt være annerledeslandet? Sparebankforeningens fagdag, Stavanger, 23. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Vil Norge fortsatt være annerledeslandet? Sparebankforeningens fagdag, Stavanger, 23. oktober 2009 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

2 2 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Overblikk Globalt: Krisens fem stadier 1.Finanskrise 2.Verste tilbakeslag på 80 år. 3.Kraftige politikktiltak. 4.Grønne skudd: Fritt fall over. 5.Svakt oppsving (…men kan bli sterkere) Norge: Krise? Hvilken krise? Lav ledighet, og veksten tiltar. Næringsstruktur + stimulanser. Fortsatt full gass i 2010. Nødvendig? Usikkert. Men feil medisin, og utfordringer i kø.

3 3 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Global industrikollaps… Tallene viser største å/å-fall. Alle satt > 10 år tilbake -37% -45% -22% -15% -17% -14% -25% -26%

4 4 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Møtt med ekspansiv politikk

5 5 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 1) Ekspansiv budsjettpolitikk De fleste OECD-land har lagt frem pakker. Island, Ungarn og Irland har foretatt en diskresjonær tilstramning, de 21 andre har i snitt økt penge- bruken tilsvarende 2,2% av BNP. I tillegg kommer utgifter til bankpakker. Budsjettene svekkes pga sykliske faktorer. Samlet bruttogjeld +20% på to år.

6 6 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 2) Ekspansiv pengepolitikk I praksis ZIRP i alle toneangivende industriland. (ESB styrer mot ½%.) Dernest kvantitative lettelser for å holde pengemengden oppe. Virker gjennom fire kanaler: (i) finansierer budsjettunderskudd, (ii) holder risikofrie renter lave, (iii) øker bankinnskudd og (dermed) –utlån, og (iv) påvirker inflasjonsforventningene. I tillegg: Påvirke renteforventningene gjennom signaler/forpliktelser.

7 7 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 3) Reparere bankene Utvidede garantier for innskudd og innlån. Tilførsel av egen- eller hybridkapital. Overtagelse av systemmessig viktige finansinstitusjoner. Indirekte og direkte kjøp av lån utstedt av næringslivet. Hvorfor? Historisk erfaring: Løsningen på den makroøkonomiske krisen betinger løsning på bankkrisen først! Intet oppsving uten at bankene fungerer.

8 8 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Det virker! Stadig flere grønne skudd

9 9 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Stabilisering/oppsving i makro OECDs ledende indikator viser at gjeninnhentingsfasen er i gang (men ennå ikke i ekspansjonsfasen). Konsistent med BNP-fall som viser at fritt fall i Q4 og Q1 ble avløst av stabilisering i Q2.

10 10 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Tilstanden i finansmarkedene bedres

11 11 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Memo Markedet betyr mer, innskyterne mindre

12 12 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 1.Tydelig empiri: Bankkriser er langdryge 2.Banktapene skal opp: Bankene vil være forsiktige 3.Hvor skal etterspørselen komme fra? Rentene kan ikke kuttes ytterligere Budsjettpolitikken er ikke opprettholdbar Bedriftene kommer til å kutte investeringene Husholdningene rammes av jobb- og inntektssvikt Kina er en boble! 4.Grønne skudd ikke nok! Noen grunner til nøkternhet

13 13 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Tydelig empiri: Ille + ille = Verre Resesjoner etter finanskriser varer lenge (6Q) og er dype (-3%), og påfølgende oppgangsperiode starter tregt (+2% på 4Q). Synkroniserte resesjoner (halvparten i resesjon) varer 5Q og er dype (-3%). Men bedre oppgangsperiode (+4% på 4Q). Synkroniserte resesjoner etter finanskriser er verst: 7Q/-5%. Oppsvinget starter tregt (+3% på 4Q).

14 14 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Hvorfor? Bankene vil få større tap… Data fra USA, 1991-nå, viser klar sammenheng mellom BNP-gapet og bankenes avskrivninger på lån til forretningseiendom. Data fra UK viser nær sammenheng mellom BNP-gap og konkursomfang. Stadig økende ledighet innebærer at misligholdet fortsetter å øke. Nå er 25% av subprime-lånene misligholdt, 6% av prime, vs 10%/2% i 2005.

15 15 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 …og må redusere giringen… IMF (og andre!) anslår tap på uffatelige $2800'''. Bare halvparten er tatt. Den Store Moderasjonen – som førte til økt giring/lavere risikopremier – var egentlig "Den Store Illusjonen" => Bankene må redusere giringen. Bankkriser i Japan & Sweden ga 25% fall i kreditt/BNP. Likeartet vekst i USA, EZ og (særlig!) UK i førkrise-årene. Kredittiolgjengeligheten vil bli merkbart redusert.

16 16 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Bankene strammer fortsatt til (Unntaket er pussig nok bedriftslån i UK.)

17 17 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Kredittveksten avtar

18 18 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Jobbløst oppsving? Usedvanlig stort produksjonsfall har gitt normal jobbsvikt, men ekstremt sterk produktivitetssvikt. Hvorfor? "Labour hoarding". Men store forskjeller mellom USA (ledighetsrate +5%) og Europa (Tyskland + ¾%). Hvorfor? Stillingsvern og subsidier i Tyskland (kurzarbeit), med kortere arbeidstid. To mulige implikasjoner: Flere oppsigelser om oppsvinget drøyer (pga svak inntjening/konkurser), og/eller færre nyansettelser => Jobbløst oppsving.

19 19 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Oppsvinget vil bli svakt Største negative BNP-gap og høyeste ledighet på 75 år. Bedrifter: Lavere omsetning (volum + priser), lavere marginer. De som har mest kapital og kan kutte kostnader vil overleve, trolig styrket. Husholdninger: Lavere kjøpekraft & tillit => lavere etterspørsel. Press nedover på lønninger, marginer og priser. Ingen grunn til å heve rentene.

20 20 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Verste bak oss. Mer risikoappetitt + grønne skudd => Gode sirkler? Tillit – etterspørsel – aktivitet – tillit… Ingen erfaring med så massive stimulanser: Kan undervurdere virkningene. Lavere sparing i overskuddsland: Økt etterspørsel? "Videreført" kreditt fra overskuddsland: Nye bobler? Store, langvarige negative BNP-gap: Lavere trendvekst, gapene lukkes tidligere? Renter: Inflasjons- og/eller gjeldsfrykt? Hvor kan vi bomme?

21 21 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Norge: Fare for jobbløst oppsving

22 22 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Norge: Krise? Hvilken krise? Første BNP-fall på tyve år, men lite i fht andre land Fastlands-BNP -0,8% i 2009 (-0,8% i april), og +2,0% i 2010 (1,5%). Ledighet opp i 4¾% i 2011, dvs. opp 60' fra 2007. Prisvekst rundt 2%. Anderledeslandet: 70% av eksporten er råvarer, 8% shipping. Store stimulanser, fra budsjett- og pengepolitikken.

23 23 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Budsjettet: Fortsatt full gass i 2010 Bruker mer oljepenger enn noen sinne: Strukturelt underskudd på 130''' i år, 149''' i 2010 (45''' over 4%-regel) => Impuls på hhv 3,0% og 0,6%. Underliggende utgiftsvekst på hhv 6,7% og 1,7%. Største på over 30 år. Fortsatt nødvendig? Tja, men antakelig har bordet (R-konferanse primo mars) fanget, samtidig som trygdevekst har spist av handlingsrommet.

24 24 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Tankekors. Og hodepine Tankekors: Større stimulans enn da det virkelig var krise i Norge 1989- 92. Samlet stimulans 2009-10 på 3,6%, lik samlet stimulans 1989-92. Hodepine: Oljepengebruken er åtte år på forskudd (men "reelt" bare seks, siden aksjeutbytte ligger 6''' under normalen og konjunkturskatt på 6''' fases ut).

25 25 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Et løfte som kan bli nok en hodepine Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen (7.10.09): Vi vil i kommende stortingsperiode videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået. Innenfor dette nivået er det rom for å skape en bedre fordeling. Videreført Soria Moria: Skatter på 2004-nivå. Var i mål i 2007. Tas alvorlig, jf. tabell: Hadde 239'' å bruke før NB2010. Nå 281''. Kan bli hodepine: Hvorfor skal skattenivå være helligere enn andre løfter?

26 26 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Og en tredje hodepine Stadig flere på trygd. Fra 12½% av arbeidsfør alder i 1995 til 18½% i år. Fra 2008 til 2009 øker antall AFP, uføre, rehab og sykeårsverk med 21'. Også statsfinansiell side: Reelle utgifter +8''' i år, +5''' i 2010. Stjeler handlingsrom: Satsinger vil kreve utgiftskutt/effektivisering.

27 27 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Ekspansiv penge- og kredittpolitikk Foliorenten kuttet fra 5¾% til 1¼%. Banen i PPR 2/09 innebar første heving mai 2010, og folio på 4% ultimo 2012. Gjedrem 12/8: Aktuelt å heve renten tidligere enn anslått om den gunstige utviklingen fortsetter. Vi anslår +25bp i okt. og +50bp før sep., men nullrente ute begrenser. Pengemarkedsrenten falt mer. Beste boliglånsrente fra >7½% til 3¼%. Dessuten: 350''' til OMF stat, 50''' til SOF og 50''' til SFF (30/9).

28 28 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Kjøpelysten vender tilbake

29 29 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 …og i boligmarkedet er "alt som før" 9% prisvekst i år, 5% under inflasjonsjustert all-time high. Hva skjer? Drivere: Rente (-), tilbud (-), inntekt (+), ledighet (-), "psykologi" (+). Renten virker raskt (1-2Q), ledigheten tregere (16Q). Renten er i bunn, ledigheten har trolig ennå et stykke igjen til toppen. -4% på lånerenten nov-jun skal gi +14% på boligprisene innen 2009Q4.

30 30 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Men byggeaktiviteten faller likevel Boligigangsetting ned 30-40%, andre bygg ned vel 20%

31 31 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Liten, åpen: Eksport- og ordresvikt Eksport –19% (volum -11%), ordre -30%

32 32 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Regionalt nettverk september 2009: Marginalt bedre, men lite press

33 33 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Regionalt nettverk september 2009: Ventes lav lønns- og prisvekst

34 34 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Jobbene: Vi var for pessimistiske Nov 2008: 90'-100' færre sysselsatte fra 2008 til 2010. 70' flere ledige. Apr 2009: 90' færre sysselsatte, litt senere, og nesten 80' flere ledige. Aug 2009: 50' færre sysselsatte, 60' flere ledige. Klippe, klippe? Viktig! Påvirker kjøpekraft, lønns- og prispress, og dermed renten.

35 35 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Uendret sysselsetting, men… KNR viser uendret Fastlands-sysselsetting siste år, men bak ligger 19' flere i offentlig forvaltning og 21' færre i fastlandsbedriftene, hvorav 12' i industri og 7' i bygg/anlegg.

36 36 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Ligger hunden begravet i bedriftene? Siden 1995 har fastlandsbedriftenes produktivitet steget 2¾%/år. Produksjon og sysselsetting utvikler seg nå omtrent i takt. Hvorfor? Meget svak produktvitetsvekst og fall i gjennomsnittlig arbeidstid => Bedriftene holder på arbeidskraften i påvente av bedre tider. Hvor lenge? Mange risikofaktorer: (i) Lav vekst globalt holder norsk produksjon tilbake (industri + ringvirkninger), (ii) lønnsomheten kommer under press, og (iii) produktivitetsveksten i 2010-11 blir sterkere enn antatt.

37 37 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Kjerneinflasjon under målet Fortsatt økende ledighet vil holde lønnsveksten lav, rundt 3½% 2011-11. I år blir LPE-bidraget stort pga lav produktivitetsvekst, i 2010-11 lite pga høy produktvitetsvekst. Global overkapasitet gir fallende importpriser i 2010-11.

38 38 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Bankene ferdige med tilstramningen Norges Banks utlånsundersøkelse, tatt opp primo juli

39 39 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 …men kredittveksten faller fortsatt Samlet kreditt fra innenlandske kilder økte med 6% år/år i august. Underliggende veksttakt er nå 3%, det laveste siden januar 1995. I bedriftene er underliggende veksttakt rundt -4%, i husholdningene vel 6%, dvs. på linje med inntektsveksten. Kommunene (15% å/å) drar opp. Bedriftene: Kredittvekst 31/12 på -4% i år, 4-5% 2010, 10% i 2011-12. Husholdningene: 6-7% i år og neste år, 8-9% 2011-12. I alt: 3% i år, 6% i 2010, 9-10% i 2011-12.

40 40 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Vi sparker deg pga den økonomiske krisen Vi kan ikke ansette deg igjen før du begynner å bruke penger Men ikke gjør det før du har betalt tilbake gjelden din, og bygget opp sparekapital Uansett vil du gå arbeidsledig lenge, for det blir et jobbløst oppsving Jeg skjønner ikke hvordan jeg Ssssh!Overrask oss!


Laste ned ppt "1 TOPTOP POL OPP NOR ENDPOLOPPNOREND 25. september 2016 Vil Norge fortsatt være annerledeslandet? Sparebankforeningens fagdag, Stavanger, 23. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google