Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk pengepolitikk1 Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til Steinar Holden Økonomisk institutt Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk pengepolitikk1 Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til Steinar Holden Økonomisk institutt Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk pengepolitikk1 Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til Steinar Holden Økonomisk institutt Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sholden/ Faglig-pedagogisk dag 2006

2 Norsk pengepolitikk2 Disposisjon •Litt teori •Pengepolitikken de senere år •For lav inflasjon eller for sterk vekst? •Senke inflasjonsmålet dersom prisstigningen forblir lav? •Avslutning

3 Norsk pengepolitikk3 Inflasjon og økonomisk aktivitet •Likevektsledighet i skjæringspunktet for lønns- og priskurven •Økt inflasjon hvis u u* •Ingen langsiktig sammenheng mellom inflasjon og ledighet Sysselsetting og produksjon Lønnskurve Priskurve Reallønn 1-u*

4 Norsk pengepolitikk4 Høy lønnsvekst ved lav ledighet Arbeidsledighetsrate Årslønnsvekst 1) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert anslag for kostnader knyttet til økt ferie og innføring av obligatorisk tjenestepensjon 2) Anslag for 2005 – 2008 Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntekts- oppgjørene, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Norsk pengepolitikk5 Inflasjonsmål stabiliserende ved etterspørselssvingninger •I høykonjunkturer er sysselsetting, produksjon og inflasjon høy –Renten heves, slik at inflasjon og sysselsetting reduseres •I lavkonjunktur er sysselsetting, produksjon og inflasjon lav –Renten senkes, slik at inflasjon og sysselsetting øker •Samsvar mellom inflasjons- og produksjonsmål

6 Norsk pengepolitikk6 Avvik fra inflasjons- og produksjonsmål •Overraskende etterspørselsendringer –Redusert etterspørsel gir for lav inflasjon og for lav produksjon –Enkel politikk-reaksjon: sett renten ned •Tilbudssjokk er vanskeligere –Billig import fører til redusert inflasjon, men behøver ikke redusere økonomisk aktivitet –Lav inflasjon tilsier lav rente, men det kan være uheldig for stabilitet i produksjonen

7 Norsk pengepolitikk7 Pengepolitikken de senere år •Høy rente for å forhindre overoppheting og sterkt lønnspress i 2001- 2003 •Økonomien ble svakere enn ventet, og inflasjonen betydelig lavere enn ventet •Kraftig reduksjon i renten 2003/2004 •Svært lav inflasjon tilsier svært lav rente •God økonomisk vekst tilsier høyere rente •Motsetning mellom inflasjonsmål og stabilitet i produksjon

8 Norsk pengepolitikk8 Lav rente for å stimulere økonomien Intervall for nøytral realrente Realrente 1) Tremåneders pengemarkedsrente deflatert med inflasjonen målt ved KPI-JAE 2) Anslag for realrenten for perioden 4. kv. 05 – 4. kv. 08 er basert på referansebanen Kilde: Norges Bank

9 Norsk pengepolitikk9 Lav inflasjon og lav ressursutnyttelse i 2003 og 2004. Økende inflasjon og økende ressursutnyttelse i 2005 og 2006 KPI-JAE Produksjonsgap 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) Kvartalstallene for produksjonsgapet er avledet fra årstall 3) Anslag på KPI-JAE for 4. kv. 05 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Norsk pengepolitikk10 Dersom renten settes for lavt I •Konsum og investering stimuleres ytterligere •Produksjon og sysselsetting øker •Stramt arbeidsmarked kan gi høy lønnsvekst –Høy lønnsvekst kan bli vedvarende, og kreve høy rente på senere tidspunkt

11 Norsk pengepolitikk11

12 Norsk pengepolitikk12 Dersom renten settes for lavt II •Fare for ”overinvestering” og ”overkonsum” –Overkapasitet i boligmarked, svakt utleiemarked og fallende boligpriser –Gjeldsproblemer og bankkrise •Som ender i kraftig etterspørselssvikt og høy ledighet •Usikkerhet og forsinkelser gir økt risiko

13 Norsk pengepolitikk13 Kraftig økning i kreditt til husholdningene (K2) Årlig prosentvis beholdningsendring. 1992 – 2008 1) 1) Fremskrivninger for 2005 ― 2008 Kilde: Norges Bank IR 3/2005

14 Norsk pengepolitikk14 Lav nettofinansinvestering, men ikke i nærheten av jappe-tiden Sparerate Netto finansinvesteringer 1) Korrigert for anslåtte reinvesterte aksjeutbytter fra og med 2001 2) Anslag for 2005 – 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Norsk pengepolitikk15 Dersom renten settes for høyt I Inflasjonen forblir for lav •De økonomiske kostnader ved lav inflasjon trolig neglisjerbare –Deflasjon ikke relevant ved billig import og god økonomisk vekst –Teoretiske argument om feilaktige relative priser neppe viktig i praksis –Men politikken må ta sikte på å nå inflasjonsmålet •Betydelig realøkonomisk tap ved lav produksjon og lav sysselsetting

16 Norsk pengepolitikk16 Dersom renten settes for høyt II •Inflasjonsforventningene kan falle •Oppfattes som viktig problem av Norges Bank, men er det egentlig det? •Lavere inflasjonsforventninger betyr at arbeidsledigheten kan være lavere enn likevektsledigheten, uten at lønns- og prisvekst blir for høy •Gratis lunsj

17 Norsk pengepolitikk17 Noen kriterier •Så lav rente at inflasjonen går mot målet –Vis tålmodighet – ingen tror at Banken tar sikte på lavere inflasjon i det skjulte –I mellomtiden har vi glede av økt sysselsetting •Ikke så lav rente at det blir høy risiko for å ubalanser i økonomien og sterkt lønnspress –Partene i arbeidsmarkedet må ikke misbruke denne muligheten til å få ned ledigheten

18 Norsk pengepolitikk18 Figur 1.7 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 04 – 4. kv. 08 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Produksjonsgap

19 Norsk pengepolitikk19 Lav inflasjon skyldes først og fremst billig import 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) Norges Banks beregningerÅrlig endring i prosent, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, IR 3/2005 Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer

20 Norsk pengepolitikk20 Lav internasjonal prisvekst kan gi vedvarende lav inflasjon •Lav rente kan føre til svekket krone, og dyrere import –Vanskelig når handelspartnere setter lav rente, og oljeinntektene er skyhøye •Høyere innenlandsk lønns- og prisvekst? –Ubalanser i arbeidsmarkedet ikke ønskelig –Høy lønnsvekst kan bli vedvarende, og kreve høy rente senere •Senke inflasjonsmålet, eller akseptere langvarig avvik?

21 Norsk pengepolitikk21 Nedjustering av inflasjonsmålet er en dårlig ide •Endring av målet etter få år gir grobunn for forventninger om nye endringer i fremtiden –skaper økt usikkerhet om fremtidig pengepolitikk og fremtidig inflasjon •Ikke lenge siden det var seriøse forslag om å heve inflasjonsmålet for å gi mer rom for lønnsvekst knyttet til strukturendringer

22 Norsk pengepolitikk22 Avslutning •Tilbudsdrevet lav inflasjon gir mulighet for å holde renten lav, til gunst for norsk økonomi •Pengepolitikken må sikte mot å nå inflasjonsmålet, men vise tålmodighet og ikke bidra til for høy innenlandsk lønnsvekst •Nedjustering av inflasjonsmålet er ikke ønskelig •Langvarig avvik fra inflasjonsmålet ved billig import og god realøkonomisk utvikling er ikke tegn på dårlig pengepolitikk

23 Norsk pengepolitikk23 Renten virker med et tidsetterslep Konsum Investeringer Inflasjon Arbeidsmarked Lønn Marginer Valuta- kursen Importert prisvekst Norges Banks styrings- rente Markeds- renter Inflasjons- forventninger


Laste ned ppt "Norsk pengepolitikk1 Norsk pengepolitikk – om lav internasjonal prisvekst og litt til Steinar Holden Økonomisk institutt Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google