Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Kommunal planstrategi Tim Chr. Tomkins-Moseng Dato 03.05.2016 Plannettverk Salten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Kommunal planstrategi Tim Chr. Tomkins-Moseng Dato 03.05.2016 Plannettverk Salten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Kommunal planstrategi Tim Chr. Tomkins-Moseng Dato 03.05.2016 Plannettverk Salten

2 Kommunal planstrategi Hvilken ressursbruk kreves til arbeidet? Hvor mange planer er det nødvendig å ha? Hvordan opprettholde et velfungerende plansystem?

3 Oversikt over de viktigste statlige forventningene til den kommunale planleggingen Gode effektive planprosesser –Enklere regelverk og bedre samarbeid –Målrettet planlegging –Økt bruk av IKT Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling –Et klimavennlig og sikkert samfunn –Aktiv forvaltning av natur- og kulturverdier –Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder –Samordnet bolig, -areal.- og transportplanlegging

4 Forutsetninger for et velfungerende plansystem Hvorfor lages det planer i kommunene? Blir kommunale planer gjennomført? Samfunn, tjenesteproduksjon, forvaltning

5 http://www.ks.no/contentassets/c0f c500215024045ab35704417c67494 /printbart-hefte-flyer-ks_10-rad- plansystem_f31.pdf

6 Plan- og bygningsloven Et redskap til å hjelpe oss med planarbeidet på en god og effektiv måte

7 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» -gir mye makt til lokale og regionale folkevalgte organer Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Først del: Alminnelig del Andre del: Plandel Tredje del: Gjennomføringsdel Fjerde del: Byggesaksdel Femte del: Håndheving- og gebyrregeldel Sjette del: Sluttbestemmelser

8 Det kommunale plansystemet

9 Hva er en plan? Hvor er du i hierarkiet?

10 Stort volum tematiske planer 15-50 «temaplaner» Planer for tverrsektorielle tema, sektorplaner, handlingsplaner, programmer, forvaltningsplaner I tillegg noen tematiske kommunedelplaner

11

12 Planstrategien kan være et viktig verktøy for bedre plansystem Dersom kommunens ledelse (rådmannen) velger å bruke den til det. Ikke bare ta stilling til om kommuneplanen skal revideres –Se helheten i et behov- og ressursperspektiv Aktiv bruk av kommunal planstrategi for å «trimme» plansystemet og sikre oppdaterte temaplaner tilpasset behovet. God politisk forankring. –gi politikerne mulighet til å se nytten av dette verktøyet

13 Kommuneplanlegging etter PBL 2008 – høy samfunnsnytte, har legitimitet, men må kontinuerlig forbedres Enklere Tilpasset behovet Realistisk – mot gjennomføring Et rullerende plansystem som arbeider sammen med valgperiodene – ikke en «enkelt plan» God sammenheng og arbeidsdeling i det kommunale plansystemet og med handlingsdel/økonomiplan

14 Planstrategi/ Planoversikt Hvilke planbehov har kommunen i kommende kommuneplanperiode? Hvilke planer skal bestå, utarbeides og revideres? –Vurdere om det har vært avsatt tilstrekkelig ressurser til gjennomføring og om målene og forutsetningene for gjennomføring har endret seg.

15 Hva påvirker planers gjennomføringsfunksjon? Faktorer som kan påvirke gjennomføringsfunksjonen Planbehov Er planen oppdatert og relevant Politisk forankring Samfunnsforankring og medvirkning Administrativ oppfølging Økonomisk realisme Grad av eksternt gjennomføringsansvar

16 Forankring og eierskap til planer er ikke tilstrekkelig for å sikre gjennomføring Problem For ensidigvekt på forankring og eierskap til planer Løsning Må sees i en bredere sammenheng Hovedprinsipper Avklart behov for planforankring i form av deltagelse og involvering i planprosessene Politisk eierskap og forankring –Avklart økonomisk gjennomførings-perspektiv i planen. Forskyvning av gjennomføring og endelig prioritering til under-liggende planer (strategiske planer) –Økonomiske konsekvensene av planen klarlegges i tiltaks-og handlingsorienterte planer Ansvarsplassering for administrativ gjennomføring med ledelsesoppfølging

17 Større vekt på samfunnsdelen som et reelt styringsverktøy i et plansystem Rådmannen må se planstrategien og samfunnsdelen som reelle styringsverktøy Reell kobling til handlingsdel med økonomiplan Tydelige satsingsområder og/eller hovedmål i samfunnsdelen Må eies av det sittende kommunestyret. Revideres tidlig i valgperioden dersom det nye kommunestyret ønsker det

18 Hva er viktig for god rullerende kommuneplanlegging? Plansystem som arbeider sammen med valgperiodene. Ikke en enkelt plan Klar arbeidsdeling mellom kommuneplanen, fag- og temaplaner og handlingsdel med økonomiplan God kobling mellom samfunnsdel og handlingsdel med økonomiplan Kortere planprosesser, spesielt for kommuneplanens samfunnsdel – samfunnsdelen må være aktuell for det sittende kommunestyret Korte plandokumenter som er tydelig på prioriteringene

19 «I et rullerende plansystem må samfunnsdelen kunne rulleres i første del av valgperioden dersom kommunestyret mener det er nødvendig. Bruke parallelle løp»

20 Kommunenes planhorisont: Planstrategi ÅrOppgaveKomm.valgVedtakStortingsv. 2010 2011Kunnskapsgrunnlag 2012 Planstrategi 2013 2014 2015Kunnskapsgrunnlag 2016 Planstrategi 2017 2018 2019Kunnskapsgrunnlag 2020 Planstrategi 2021

21 Skaprydding

22 Takk for meg Lykke til med planarbeidet


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Kommunal planstrategi Tim Chr. Tomkins-Moseng Dato 03.05.2016 Plannettverk Salten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google