Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen anbudskonkurranse EØS 043-2015 Renovasjonstjenester næringsavfall til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 08. januar 2016, kl. 10.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen anbudskonkurranse EØS 043-2015 Renovasjonstjenester næringsavfall til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 08. januar 2016, kl. 10.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen anbudskonkurranse EØS 043-2015 Renovasjonstjenester næringsavfall til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 08. januar 2016, kl. 10.00

2 Agenda 1.Konkurranseform 2.Hvordan unngå å bli avvist 3.Dokumentstruktur i konkurransen og i kontrakten 4.Kravspesifikasjon – kommentar til noen av kravene 5.Utfylling av prisskjemaet 6.Elektronisk konkurransegjennomføring – digital signatur 7.Oppdragsgivers arbeid med tilbudene 8.Uklarheter, feil mm i konkurransedokumentene 9.Rom for spørsmål fra interessentene

3 Konkurranseform Åpen anbudskonkurranse medfører forhandlingsforbud: Leverandør kan ikke endre sitt tilbud etter tilbudsfristen Oppdragsgiver har meget begrenset mulighet til å avklare uklarheter eller be om supplerende informasjon (forhandlingsforbud) Leverandør må være forsiktig med forbehold eller formuleringer som kan fortolkes som forbehold (herunder ”presiseringer”, ”merknader”, fotnoter etc) samt formuleringer som kan føre til at tilbudet ikke lenger er sammenlignbart med konkurrenters tilbud.

4 Noen utvalgte obligatoriske avvisningsgrunner Ikke levert dokumentasjon for alle kvalifikasjonskrav –Gjelder også underleverandører! –Unntak: Oppdragsgiver kan innhente etter tilbudsfristens utløp: Skatteattester Firmaattest Offentlig tilgjengelig informasjon (fra offentlige datbaser) –Følgende kan ikke innhentes etter tilbudsfristens utløp (ikke uttømmende): Dokumentasjon for tekniske/faglige kvalifikasjoner (gjennomføringsevne personell; erfaring fra liknende oppdrag; rutiner for miljøstyring) Forbehold mot kontrakt som ikke er uvesentlige Èn eller flere celler i prisskjemaet mangler utfylling Avvikende prisformat – f eks ved å legge til priselementer i prisskjema

5 (1) Ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. (2) Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene: a. oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter og ufullstendigheter i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og ufullstendighetene er slike at tilbudene skal avvises i henhold til § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet), b. når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller c. dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har fremsatt. (3) Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet). FOA § 21-1 - Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser

6 Konkurransegrunnlag –Referanseskjema –Forpliktelseserklæring –Kontrakt a.Avtaleskjema b.NS 9430:2013 (ikke vedlagt) Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon –Bilag 1A – Anleggsliste Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse (tabell bilpark)(tabell bilpark) Bilag 3 – Administrative bestemmelser Bilag 4 – Samlete pris- og betalingsbestemmelser –Bilag 4A – Prisskjema Bilag 5 – Endringer i den generelle avtaleteksten (dvs endringer ift NS 9430) Bilag 6 – Endringer etter avtaleinngåelse (ikke vedlagt) Bilag 7 – Opsjoner Bilag 8 – Lønns- og arbeidsvilkår (BKs standardbetingelser) Rød skrift: Må fylles ut

7 Kravspesifikasjon Miljøkrav knyttet til bilene som skal brukes i oppdragsutførelsen Opsjon på forlengelse av avtalen i inntil ytterligere 2 år –Betingelse: Oppfylle krav om fossilfritt drivstoff Opsjon: Matavfall fra storkjøkken

8 8 Fossilfri Bergen 2050?

9 9

10 CO2-UTSLIPP FRA TRANSPORT

11 Strategier – transport og mobilitet 1. Samordnet og klimavennlig areal- og transportplanlegging 2. Klimavennlige reisevaner 3. Delt mobilitet - endring i mobilitetskultur 4. Overgang til lavutslippsteknologi – utfasing av fossile drivstoff 11

12 TRANSPORT OG MOBILITET 2020 Redusere personbiltrafikken med minst 10 % sammenlignet med 2013 Fossilfri sone i deler av sentrum Doble antall passasjerer pr bil i rushtrafikken Minst halvparten av alle nye personbiler skal være fossilfrie (el, hydrogen eller biodrivstoff) eller ladbare hybrider Bergen kommune skal arbeide for fossilfri kollektivtrafikk Bergen skal tilby landstrøm til alle skip En større del av godstransporten skal over fra vei til bane og båt Bergen kommune skal legge til rette for fossilfrie løsninger i skipsfarten 2030 Redusere personbiltrafikken i Bergen med minst 20 % sammenlignet med 2013 Fossilfritt sentrum Redusere antall biler pr husholdning i Bergen fra 1,35 biler til 1 bil Alle nye personbiler skal være fossilfrie All lettere varetransport i Bergen gjøres med fossilfrie kjøretøy (el, hydrogen eller biodrivstoff) eller med ladbare hybrider Bergen kommune skal legge til rette for at minst 30 % av tunggodstrafikken i Bergen i kan være fossilfri Mål For å nå klimamålene for byen må alt drivstoff være fornybart i 2050. Fram til dette må omfanget av transport med klimagassutslipp reduseres. All vekst i persontransport skal tas med gange, sykkel, kollektivtransport og ledige seter i bilene. Bergen skal ha god tilgang på fornybare drivstoffer, eksempelvis ladestasjoner, hydrogenfyllestasjoner og fyllestasjoner for biodrivstoff, til byens kjøretøy og maskiner i skipsfarten

13 7 500 tonn C02 …skal halveres innen 2020/2030

14 PROSENTVIS FORDELING AV BERGEN KOMMUNES KLIMAGASSUTSLIPP I 2014

15 Kontakt ved spørsmål angående fossilfritt drivstoff: Lars Ove Kvalbein Rådgiver for mobilitet lars.kvalbein@bergen.kommune.no Tel: 55 56 61 02 Mobil: 930 44 559 Klimaseksjonen, Byrådsavd for byutvikling Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

16 Kravspesifikasjon Miljøkrav knyttet til bilene som skal brukes i oppdragsutførelsen Opsjon på forlengelse av avtalen i inntil ytterligere 2 år –Betingelse: Oppfylle krav om fossilfritt drivstoff Opsjon: Matavfall fra storkjøkken

17 Ufylling av prisskjemaetprisskjemaet OBS: flere arkfaner! –Alle nummererte arkfaner (fane 1-6) skal fylles ut. –Alle hvite felt i tabellene, og kun disse, skal fylles ut. Avvikende prisformater fører erfaringsmessig svært ofte til avvisning av tilbudet.

18 Konkurransegjennomføringsverktøy Bergen kommune har tatt i bruk verktøy for elektronisk gjennomføring av anskaffelser. Dette betyr at våre konkurranser kunngjøres til Doffin/TED gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell MSS. Vi ønsker på denne måten å gjennomføre våre anskaffelser på en sikrere, enklere og bedre måte: –Sikre oss og våre leverandører enkel og kostnadseffektiv konkurransegjennomføring gjennom tilrettelegging for standardisering og gjenbruk av informasjon –Bedre etterlevelse av forskrift om offentlige anskaffelser gjennom full sporbarhet av kommunikasjon, tidspunkt for levering og åpning av tilbud, etc. –NB!! Gyldig elektronisk signatur er en forutsetning for å kunne levere tilbud – husk å sjekke i god tid at den er gyldig! –For ytterligere informasjon, ta kontakt med www.Mercell.nowww.Mercell.no –Mercell kundesenter +47 21 01 88 00

19 Oppdragsgivers arbeid med tilbudene 1.Tilbudsåpning – åpningsprotokoll – 2 personer. –Oppdragsgiver har ikke tilgang til tilbudene før tilbudsfristens utløp. –Leverandører har ikke tilgang til å legge inn nye tilbud etter tilbudsfristens utløp. 2.Første kontroll om alle nødvendige dokumenter er levert 3.Kvalifisering: Systematisk gjennomgang av dokumentasjon for kvalifikasjonskrav; ikke kvalifisert betyr avvisning av leverandør. 4.Kontroll om alle krav i leveransebeskrivelsen er akseptert; herunder: eventuelle forbehold (presiseringer/merknader etc) i tilbudet som krever avvisning? 5.Evaluering av tildelingskriteriet 6.Begrunnet forslag for tildeling sendes til byrådsbehandling 7.Byrådsvedtak 8.Meddelelse om tildeling, 10 dagers karenstid (”klagefrist”) 9.Kontraktssignering

20 Leverandørene oppfordres til å melde til oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp: Hvis enkelte elementer er vanskelig/umulig å prise, eller krever forbehold Hvis enkelte elementer i oppdragsgivers spesifikasjon (bilag 1) eller i andre kontraktsdokumenter oppfattes som vanskelig/umulig å oppfylle, eller krever forbehold Hvis konkurransedokumentene inneholder feil, mangler, uklarheter Hvis det oppstår spørsmål som kun oppdragsgiver kan besvare, og som bør besvares før tilbud leveres

21 Spørsmål? Send flere spørsmål skriftlig via Mercell! Spørsmålsfrist: 14. januar 2016, kl. 12.00 Tilbudsfrist: 28. januar 2016, kl. 12.00


Laste ned ppt "Åpen anbudskonkurranse EØS 043-2015 Renovasjonstjenester næringsavfall til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 08. januar 2016, kl. 10.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google