Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilag 5 Strategier for HELFO mot 2017. HELFO har vært gjennom en spennende reise fra etablering av Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon i 2004 og fram til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilag 5 Strategier for HELFO mot 2017. HELFO har vært gjennom en spennende reise fra etablering av Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon i 2004 og fram til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilag 5 Strategier for HELFO mot 2017

2 HELFO har vært gjennom en spennende reise fra etablering av Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon i 2004 og fram til i dag. Vi har fått flere oppgaver og ansatte, og i 2009 gikk vi ut av NAV og fikk Helsedirektoratet som oppdragsgiver. I tiden framover skal krav til kvalitet, likebehandling og produktivitet få enda større oppmerksomhet. Overgang til digital kommunikasjon med brukerne, nye måter å kommunisere på og økte krav til en åpen og effektiv forvaltning vil prege vår videre reise. Vårt behov for kompetanse vil endre seg, og vi må kontinuerlig utvikle våre medarbeidere, vår organisasjon og hvordan vi tar teknologien i bruk. HELFO har de siste årene gjennomført flere utviklings – og omstillingsprosjekter. I HELFO og Helsedirektoratets felles «Utviklingsplan for helserefusjonsområdet» har vi en samlet plan som gir retning for vår videre utvikling. Gjennom omstillingsprosjektet «HELFO 2015» har vi gjort organisasjonen godt forberedt til å levere tjenester med riktig kvalitet til brukere og helseaktører. Våre strategier fram mot 2017 skal tydeliggjøre våre overordnede veivalg, slik at vi når våre hovedmål og målbildene vi har satt mot 2017. Til deg som er ansatt i HELFO – Vi setter kursen og utvikler oss videre

3 HELFOs samfunnsoppdrag HELFOs oppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service innen de områder HELFO har ansvar for. Vi skal forvalte samfunnets helseøkonomi riktig og på en effektiv måte. Vårt arbeid skal bidra til å gi faglig grunnlag for statens styring og utvikling av samfunnets velferdsordninger på helsetjenesteområdet. I HELFO skal vi ha et aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, brukerorientering og effektivitet. Våre hovedmål  Finansieringsordninger som bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet  Rett ytelse til rett tid  Veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet  Effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet HELFOs hovedmål er forankret i Helse og omsorgs-departementets tildelingsbrev og Helsedirektoratets strategiske plan. Disse målene står fast og forteller oss hvor vi skal og hva vi skal oppnå. Vi setter kursen mot våre hovedmål ved å velge hvilke områder som skal få oppmerksomhet de nærmeste årene.

4 HELFOs målbilder for 2017 Vi konkretiserer vår visjon gjennom målbilder for hvordan HELFO kan og bør se ut på et gitt tidspunkt. Målbildene beskriver både hva som bør kjennetegne HELFO i framtiden og hvordan vi skal jobbe. Vi gjør hverdagen enklere for brukerne Brukerne har tilgjengelig og tilpasset informasjon om egne rettigheter, framdrift og resultat i egne saker. Brukerne får sine rettigheter og tjenester, til rett tid. Brukerne foretrekker elektroniske kanaler i kontakten med HELFO. Vi er en åpen og offensiv organisasjon HELFO er en effektiv og profesjonell virksomhet, og en pådriver for digital forvaltning. Vi arbeider systematisk med å utvikle og forbedre våre tjenester, samt vår organisasjon. Vi har god kunnskap om hvorvidt virkemidler og tiltak fungerer etter formålet. HELFO er en åpen og transparent organisasjon. Vi er trygge og myndiggjorte medarbeidere Forventningene til oss er tydelige. Roller, ansvar og handlingsrom er avklart og kjent. Vi er en attraktiv arbeidsplass og der vi opplever mening og mestring. Alle tar ansvar for å videreutvikle HELFO, og vi utvikler egen og hverandres kompetanse på en systematisk og strukturert måte. Våre strategier  Nær brukerne  Rett kvalitet  Rett kompetanse  Kunnskapsdrevet Strategiene er HELFOs overordnede veivalg og satsingsområder. De tar utgangspunkt i «Utviklingsplan for helserefusjonsområdet» og «HELFO 2015». Strategiene viser hvilke endringer vi skal prioritere de nærmeste årene slik at vi beveger oss mot våre hovedmål og målbildene for 2017. For hver strategi har vi formulert to til tre satsinger som skal ha spesiell oppmerksomhet fram mot 2017. Satsingsområdene og begrunnelsen for disse presenteres under hver strategi. HELFOs visjon ”Målrettet helseøkonomi og fornøyde brukere” HELFOs verdier  Serviceorienterte  Profesjonelle  Dynamiske  Redelige Våre verdier forteller hvordan hver enkelt av oss skal bidra til at HELFO er den type organisasjon som vi ønsker å være. Våre verdier gjelder i all vår virksomhet, både i vårt indre liv og i vår samhandling med brukerne, helseaktører, samarbeidspartnere og overordnede myndigheter.

5 Strategien «Nær brukerne» Ambisjoner fram mot 2017 Vi gjør hverdagen enklere for brukerne Brukerne har tilgjengelig og tilpasset informasjon om egne rettigheter, framdrift og resultat i egne saker. Brukerne får sine rettigheter og tjenester, til rett tid. Brukerne foretrekker elektroniske kanaler i kontakten med HELFO. Satsingsområder  Vi skal utvikle informasjon, dialog og valg av kanaler tilpasset brukernes behov slik at rettigheter sikres.  Vi skal videreutvikle eksisterende og utvikle nye elektroniske løsninger.  Vi skal videreutvikle vårt arbeide med «klart språk» i kommunikasjonen med brukerne. Hvorfor disse satsingsområdene? Manglende systemer og arenaer for brukermedvirkning Mangel på god og systematisk brukermedvirkning er en utfordring for etablering av gode og brukertilpassede ordninger og tjenestetilbud. Økende forventninger om profesjonalitet, effektivitet og moderne IKT- løsninger Den teknologiske utviklingen, med blant annet større informasjonstilgang og digitale tjenester, har ført til at brukergruppene stiller høyere krav til forenkling og det faglige nivået i vår oppgaveløsning.. Mangel på informasjon som sikrer rettigheter og tjenestetilbud blant enkeltbrukere Brukerne har ulike forutsetninger ut fra alder, funksjonsevne, språk- og kulturbakgrunn. Lite samordnet og tydelig offentlig helseinformasjon og tjenester Mange brukere opplever at det kan være vanskelig å orientere seg blant aktørene i helsevesenet. Informasjonen er i ofte lite samordnet, og språket er i mange tilfeller ikke klart og lett forståelig.

6 Ambisjoner fram mot 2017 Vi forbedrer oss Vi er engasjerte ansatte som er involvert i og bidrar til forbedring av våre tjenester. Vi har god kunnskap om hva som gir rett kvalitet på våre tjenester. Vi bruker kunnskapen som grunnlag for kontinuerlig forbedring av våre strukturer, arbeidsprosesser og kompetanse. Satsingsområder  Vi skal arbeide målrettet og systematisk med kontinuerlig forbedring av våre tjenester.  Vi skal avklare og gjøre kjent roller, ansvar og handlingsrom i oppgaveløsningen for den enkelte leder og medarbeider. Hvorfor disse satsingsområdene? Økte forventninger fra brukerne og samfunn Brukerne har økende og ulike forventninger til kvaliteten på våre tjenester. Oppdragsgiver forventer at vi leverer rett kvalitet med mindre bruk av ressurser. Ulike kulturer for kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid og –begrepet har ulikt innhold og varierende oppmerksomhet i HELFOs organisasjon. Vi har i liten grad jobbet helhetlig med å etablere holdninger til og ansvar for kvalitet. Kompleksitet i oppgaveløsning og samhandling Mange interessenter og interne forhold som utydelighet i ansvarsforhold, lite effektive beslutningsprosesser, uhensiktsmessige arbeidsprosesser og ulike rutiner gjør det krevende å etablere rett kvalitet og effektiv forvaltning av tjenesteområdene. Manglende utnyttelse av eksisterende teknologiske hjelpemidler forsterker utfordringene. Strategien «Rett kvalitet»

7 Ambisjoner fram mot 2017 Vi er trygge og myndiggjorte medarbeidere Forventningene til oss er tydelige. Roller, ansvar og handlingsrom er avklart og kjent. Vi er en attraktiv arbeidsplass og opplever mening og mestring. Alle tar ansvar for å videreutvikle HELFO, og vi utvikler egen og hverandres kompetanse på en systematisk og strukturert måte. Satsingsområder  Vi skal avklare og gjøre kjent roller, ansvar og handlingsrom i kompetansearbeidet for den enkelte leder og medarbeider.  Vi skal arbeide strukturert og systematisk med kompetansesikring og - utvikling. Hvorfor disse satsingsområdene? Roller, ansvar og handlingsrom er ikke er alltid avklart og tydelig Uklare forventinger til den enkelte gjør det krevende å definere hvilke kompetanser vi må utvikle. Lite målrettet kompetanseutvikling i organisasjonen Kompetansebehovet i våre miljøer og den enkeltes kompetanseutvikling er i liten grad basert på våre mål og strategier. Kompetansebegrepet gis ulikt innhold Organisasjonen har ulik forståelse av innholdet i kompetansebegrepet noe som fører til ulik innretning på kompetansearbeidet. Ulik og fragmentert praksis i kompetansearbeidet I store deler av organisasjonen mangler vi helhetlig systematikk og struktur i kompetansearbeidet. Strategien «Rett kompetanse»

8 Ambisjoner fram mot 2017 Kunnskapsbaserte prosesser HELFO er en kunnskapsdrevet organisasjon med en prosessuell arbeidsform. Vi har en lærende kultur. Det innebærer at vi lærer av erfaringer og resultater på en systematisk måte og tilpasser vår adferd i tråd med ny kunnskap og innsikt. Satsingsområder  Vi skal ha beslutningsprosesser med god involvering, gode prosesser og strukturerte arbeidsformer som grunnlag for måloppnåelse.  Vi skal ha god innsikt i relevante samfunnsforhold, brukernes behov og hvordan vår organisasjon fungerer, slik at vi tar beslutninger på best mulig kunnskapsgrunnlag. Hvorfor disse satsingsområdene? Kunnskapsdrevet tilnærming for å nå prioriterte mål Viktige beslutninger tas på et for dårlig grunnlag. Strukturerte arenaer og prosessuell arbeidsform Viktige beslutninger gjennomføres ikke som forutsatt i hele organisasjonen. Kultur for læring og forbedring Prinsippene for læring og kunnskapsutvikling er ikke tilstrekkelig integrert i vår organisasjon. Strategien «Kunnskapsdrevet»


Laste ned ppt "Bilag 5 Strategier for HELFO mot 2017. HELFO har vært gjennom en spennende reise fra etablering av Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon i 2004 og fram til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google