Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av nye prinsipp for overvasshandtering: Status i norske kommunar Arealklim & NIFS-seminar Oslo, 5. november 2014 Kyrre Groven, Vestlandsforsking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av nye prinsipp for overvasshandtering: Status i norske kommunar Arealklim & NIFS-seminar Oslo, 5. november 2014 Kyrre Groven, Vestlandsforsking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av nye prinsipp for overvasshandtering: Status i norske kommunar Arealklim & NIFS-seminar Oslo, 5. november 2014 Kyrre Groven, Vestlandsforsking

2 Endringar i handtering av overvatn Hydrologisk orientert overvasshandtering Lokal fordrøying av regn / smeltevatn Både opne, ”blågrøne” løysingar og lukka, ”grå” (nedgravne magasin) Store byar tok dei første plangrepa rundt 2005 Obligatorisk planlegging av overvatn i bl.a Bergen, Asker, Trondheim og Stavanger COWI jensenstormwater.com

3 Kunnskapsbehov Teknologisk og haldningsmessig omstilling i overvasshandteringa i kommunane siste 10 år Overvasshandtering har sentral rolle i norsk klimatilpassingsarbeid Ingen systematisert oversikt over praksis i førebygging av overvassproblem eller status når det gjeld innføring av alternative teknikkar (LOH) Overvassutvalet I kva grad skjer det tverrsektorielt samarbeid? ”To what extent the preconditions are as good for the flow of ideas and knowledge horizontally—between policy sectors at local level—is a question that is open to further research.” Hovik, S., J. Naustdalslid, et al. (2014). "Adaptation to climate change: professional networks and reinforcing institutional environments." Environment and Planning C: Government and Policy; advance online publication, doi:10.1068/c1230h.

4 Spørreundersøking Sept./okt. 2014: Nettbasert spørreundersøking til overvassansvarleg i VA- etaten i alle dei 428 kommunane i landet Ca. 30 spørsmål, av desse 7 fritekstfelt Svar frå 222 kommunar (svarprosent 52) Representerer 76% av innbyggarane i landet (3,7 mill.) Blant dei 10% folkerikaste kommunane var svarprosenten 81

5

6

7

8

9

10 Kva forklarer variasjonen? Eks.: ”Kjennskap til LOH-anlegg i kommunen” Kommunestorleik (innbyggartal) r 2 =0,12; regresjonskoeffisient=1,2x10 -5 ; p=1,5 x 10 -7 Andel tette flater i største tettstad r 2 =0,07; regresjonskoeffisient=6,1x10 -2 ; p=1,1 x 10 -4 Folketal forklarer 12% av variasjonen, andel tette flater 7% Tal kjente LOH-anlegg aukar med 1 per 80.000 innbyggarar, ogmed 1 per 17 prosentpoeng auke i andel tette flater Positive signifikante verdiar (signifikansnivå 0,05)

11 Gruppene refererer til desse innbyggartala (tal kommunar per gruppe i parentes): A: 15.000 (N=55).

12 Implikasjonar Overvassansvarlege i større kommunar er meir opptatt av sårbarheit enn kollegaer i mindre kommunar. Kva bidrar til denne skilnaden? Fysiske forhold Organisatoriske forhold Kommunestorleik ikkje tilstrekkelig forklaring, tettheit også viktig faktor Fokus på små kommunar med mykje tett sentrumsareal ”Andel tett areal i største tettstad” for grov indikator Treng GIS-baserte studiar av eit mindre tal tettstader

13 Planlegging står sentralt Mindre enn 10 år sidan dei store byane tok dei første plangrepa for å legge til rette for LOH Derfor uventa at: 1/3 rutinemessig krev utgreiing av overvassdisponering i utbyggingsområdet 1/3 brukar VA/sanitærreglement for å stimulere til LOH 1/5 har innført klimafaktor 14% har innført bestemmingar/retningsliner til KPA (1/3 av dei 10% folkerikaste kommunane)

14 Opne vs. lukka LOH-løysingar REALITET: Lukka løysingar er standard VA-etaten vil ikkje pålegge utbyggar å etablere opne fordrøyingsløysingar Ved krav om maks. påslepp: Funksjonskrav, opp til utbyggar å velje løysing Blågrøne løysingar er å foretrekke framfor grå for 7 av 9 eigenskapar 8 gongar fleir har gode erfaringar med opne anlegg vinters dag, enn dei som har hatt driftsproblem HALDNING: Opne løysingar er best “Pris er antagelig den største hindring fordi dette ofte er tiltak som faller under skattefinansiert sektor og da er det ofte økonomiske ressurser som mangler.”


Laste ned ppt "Bruk av nye prinsipp for overvasshandtering: Status i norske kommunar Arealklim & NIFS-seminar Oslo, 5. november 2014 Kyrre Groven, Vestlandsforsking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google