Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rundballer – plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rundballer – plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rundballer – plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange til dels svært bra => behovet for ekstra lagerplass for «overskuddsfôret» aktualiserte andre løsninger enn rundballer Fortsettelsen: => større enheter med større produksjon og større årlige fôrmengder. => behov for økt lagerkapasitet

2 Lagring av «overskuddsfôr». Med «overskuddsfôr» menes her grovfôr som det ikke er plass for i eksisterende lagerrom (silobygg)/rundballer. Ofte en avling som blir ensilert og lagret som rundballer. Et «opplegg» som vil fortsette i framtida også! En vurdering om en skal eie eller leie rundballepressa.

3 Hvilke løsninger er mest aktuell for å øke lagerkapasiteten? Dagens situasjon på bruket er svært avgjørende: - Hvilken høstelinje finnes i dag, kan - denne utnyttes ytterligere, eller - skal ny høstelinje vurderes? - En eller to høstelinjer, eks. både rundballepresse og lessevogn/snitter? - Behov for ekstra lagerplass i «gode» år, eller er behovet tilstede hvert år?

4 Regelverk ved lagring av surfôr Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing. Ved nybygging, utvidelse og utbedring av siloanlegg skal de tekniske retningslinjene fastsatt av Landbruksdepartementet følges. Før anlegget tas i bruk, skal det være kontrollert og godkjent av kommunen.

5 Hvilke alternativ er aktuelle for framtidig løsning for fôrlagring? Tårnsilo- svært lite aktuelt med nyinvestering i denne silotypen Plansilo- gropsilo/silostakk på bakken - støpt platting - elementsilo - plass-støpt silo med eller uten overbygg Rundballer- eie - leie - Lagring på bakken eller på platting? Ved valg av en plansiloløsning vil det også være aktuelt å vurdere om en skal eie hele eller deler av høsteutstyret eller om deler av slåtten skal utføres av entreprenør, eks. lessevogn eller snitter

6 Gropsilo – Silostakk på bakken «Kriseløsning»? Rimelig løsning Kan være vanskelig å tråkke godt Arbeidsomt ved uttak Større svinn enn andre løsninger Lite framtidsretta - Ikke aktuell som eneste siloløsning!! Kravet om oppsamling av pressaft vil være en utfordring.

7 Betongplatting -Kan være et alternativ til lagring rett på bakken. -Et «rensligere» opplegg, men med de samme utfordringer som silostakk på bakken. -Har en viss «etterbruksverdi», eks. lagerplass rundballer, starten på et redskapshus o.l. -En liten kant på platting er positivt for oppsamling av pressaft og bedre pakking. -Kostnad, 200-250 kr/m2

8 Plansilo -Kanskje den mest aktuelle siloløsningen ved nybygg-/utvidelse av silokapasiteten. -Flere alternativer: * Plasstøpt betongsilo * Silo av betongelement -Betongelementer gir en fleksibel mulighet for seinere utvidelse i både lengde og bredde. Ikke alle typer er forberedt for overbygg. -Kan utformes uten endevegger for gjennomkjøring under innlegging eller som oftest med 2 langvegger og en tverrvegg.

9

10

11 Årlige kostnader for plansilo, uten overbygg Plasstøpte vegger - kr 800 - 1.000,- pr. m3, inkl. egeninnsats - Avskrivingstid: 50 år=> kr 16-20,- pr. m3 & år - Kapitalkostnader, 5 % rente=> kr 20-25,- pr. m3 & år Elementbygg - kr 500,- pr. m3, inkl. egeninnsats - Avskrivingstid: 25 år=> kr 20,- pr. m3 & år - Kapitalkostnader, 5 % rente=> kr 12,50 pr. m3 & år Årlig vedlikehold på slike bygg er svært beskjedent. Behandling av murveggene er sannsynligvis påkrevet en gang i blant.

12 Eksempel på alternative løsninger for grashøsting 1. Gårdsbruk, 200 dekar fulldyrket som høstes 2 ganger. Totalavling som surfôr = 80.000 FEm Høsteutstyr i dag: Serigstad fôrhøster, 2 stk. avlesservogner, 2 tårnsiloer = 40.000 FEm (100 dekar) Alt.1 50% direktehøsting med eget utstyrDagens løsning142.500 kr/år 50% presses i rundballer1,78 kr/Fem Alt. 2 50% slåmaskin + finsnitterKjøpt brukt. Kr 200.000132.750 kr/år 50% presses i rundballInnleid. 180 kr/ball1,66 kr/Fem

13 Eksempel på alternative løsninger for grashøsting 2. Alt. 3 50% slåmaskin + lessevognBrukt slåmaskin + ny lessevogn. Kr 580.000156.000 kr/år 50% presses i rundballInnleid. 180 kr/ball1,95 kr/Fem Alt. 4 100% rundballerSlåing, pressing og pakking leies. 120.750 kr/år Alt leies inn.Ingen investeringer.1,51 kr/Fem Alt. 5 100% rundballerInnkjøp av brukt slåmaskin (kr 80.000).132.750 kr/år Eget utstyr.Brukt BIO-presse (kr 400.000)1,66 kr/FEm

14 Hva er beste løsningen? -Dagens løsning bør endres. To høstelinjer fordyrer, selv om den ene er innleid. -Hvis dagens silokummer fortsatt skal benyttes, bør slaghøster erstattes av slåmaskin og finsnitter. Dette øker kapasiteten og gir muligheter for fortørking og mindre vanntransport. -Ikke aktuelt å kjøpe lessevogn hvis det fortsatt er ønskelig med noe rundballer. Investering i lessevogn betinger at denne utnyttes på et større areal enn eget areal. -Kun rundballer og ALT leies er det rimeligste alternativet, målt i kr/FEm, men her er bruker helt avhengig av entreprenøren mht. slåttetidspunkt og rett tidsfaktoren. -Investering i egen brukt presse gir en årlig merkostnad på kr 12.000 i forhold til leie-alternativet. -Er noe leiekjøring aktuelt? -Større fleksibilitet ved å eie brukt enn å leie nytt??

15 Kostnader med grashøsting, sammenligning av 4 ulike høstelinjer. Forutsetninger: - Areal: 400 dekar, 2.slåtter -Avling: 450 FEm/dekar =>1.750 kg gras/daa med 30 % TS og 0,85 FEm/kg TS -Totalavling: 180.000 FEm -Slåmaskin, rive og finsnitter eller rundballepresse blir innleid. I tillegg leies en traktor med stor henger for transport + hjullaster for tråkking i siloen. -Sammenkjøring av rundballer og transport fram til lagerplass ved fjøset er tatt med, da dette er en vesentlig kostnad.

16 Timepriser for ulike arbeidsredskap Slåmaskin, 6 m arbeidsbreddekr 1.100,- time Samlerivekr 600,- Selvgående finsnitterkr 2.000,- Traktor med 40 m3 containerhengerkr 750,- Hjullasterkr 750,- Traktor + sjåfør (marginalbetraktning)kr 500,-

17 Kostnader ved bruk av leid finsnitter og plansilo Slåmaskin, 40 daa pr. time20 timer à kr 1.100,-kr 22.000,- Samlerive, 40 daa pr. time20 timer à kr 600,-kr 12.000,- Finsnitter, 40 daa pr. time20 timer à kr 2.000,-kr 40.000,- 2 traktorer m/henger44 timer à kr 750,-kr 33.000,- Hjullaster22 timer à kr 750,-kr 16.500,- SUM MASKINLEIEKr 123.500,- Utgifter til plastfoliekr 7.000,- Ensileringsmiddel, 4 l/tonn (ca. 2800 l totalt)kr 25.000,- Sum ved leie av finsnitter mm.Kr 155.000,- + Årlig kostnad for silobyggetkr 40.000,- Sum årlige kostnader ved dette alternativetKR 195.000,-=> 1,08 kr/FEm ===========

18 Kostnader ved leiepressing av rundballer Samme slåmaskin og samlerive blir leid til jobben. Samme avling (selvsagt), 450 FEm/dekar => 3,0 rundballer pr. dekar => Totalt 1.200 rundballer Press-/pakkepris pr. rundball: kr 140,- med 6-lag plast Ensileringsmiddel må benyttes for å oppnå samme sikre kvalitet som ved bruk av finsnitter. Forutsetter samme mengde ensileringsvæske som ved bruk av finsnitter, dvs. 4 l/tonn gras. Slåmaskin, 40 daa pr. time20 timer à kr 1.100,-kr 22.000,- Samlerive, 40 daa pr. time20 timer à kr 600,-kr 12.000,- Rundballepressing1.200 baller à kr 140,-kr 168.000,- Ensileringsmiddelkr 25.000,- Transport av baller + stabling på lagerplassenkr 33.000,- Sum ved bruk av leiepressing av rundballerKR 260.000,-=> 1,44 kr/FEm ==========

19 Årlige kostnader ved bruk av egen eid rundballepresse 1. Innkjøp av rundballepresse: NyBrukt, 5 år gml. kr 650.000,-kr 370.000,- Avskrivninger pr. år, 15 års levetid, lineærtkr 43.000,-kr 37.000,- Rentekostnad, 5%, gjennomsnittsbetraktningkr 16.000,-kr 9.000,- Årlig vedlikehold, 2,3% av kostpriskr 15.000,-kr 20.000,- Årlig kostnadKr 74.000,-Kr 66.000,-

20 Kostnader ved bruk av egen eid rundballepresse 2. Slåmaskin, 40 daa pr. time20 timer à kr 1.100,-kr 22.000,- Samlerive, 40 daa pr. time20 timer à kr 600,-kr 12.000,- Årlig kostnad rundballepressekr 74.000,- Traktor m/sjåfør rundballepressa48 timer à kr 500,-kr 24.000,- (25 baller/time) Transport av baller + stabling på lagerplassenkr 33.000,- (ca. 4 min./ball) Utgifter til plastfolie (plast/plast)1.200 stk. à kr 45,-kr 54.000,- Ensileringsmiddel, 4 l/tonn (ca. 2800 l totalt)kr 25.000,- Sum ved bruk av egen NY rundballepresseKR 244.000,-=> 1,36 kr/FEm ========== (Brukt presse Kr 236.000,-)

21 Årlige kostnader ved bruk av egen eid selvlesservogn 1. Innkjøp av selvlesservogn: NyBrukt, 5 år gml. kr 500.000,-kr 280.000,- Avskrivninger pr. år, 15/10 års levetid, lineærtkr 33.000,-kr 28.000,- Rentekostnad, 5%, gjennomsnittsbetraktningkr 13.000,-kr 7.000,- Årlig vedlikehold, 1%/2% av kostpriskr 5.000,-kr 10.000,- Årlig kostnadKr 51.000,-Kr 45.000,-

22 Kostnader ved bruk av egen selvlesservogn 2. Slåmaskin, 40 daa pr. time20 timer à kr 1.100,-kr 22.000,- Samlerive, 40 daa pr. time20 timer à kr 600,-kr 12.000,- Årlig kostnad selvlesservognakr 51.000,- Traktor m/sjåfør selvlesservogna40 timer à kr 500,-kr 20.000,- Traktor m/sjåfør, tråkking i silo40 timer à kr 500,-kr 20.000,- Utgifter til plastfolie kr 7.000,- Ensileringsmiddel, 4 l/tonn (ca. 2800 l totalt)kr 25.000,- Sum ved bruk av egen selvlesservognkr 157.000,- + Årlig kostnad silobyggetkr 40.000,- Sum årlig kostnadKr 197.000,-=> 1,09 kr/FEm ========== (Brukt lessevogn kr 191.000,-)

23 Plansilo kontra rundballer Resultat: Avlinga gir 1.200 rundballer Avlinga vil kreve en silokapasitet på 1.000 m3 (700 tonn silo). Årlig kostnad for en plansilo på ca. 1.000 m3: kr 35.000-40.000,-

24 Plansilo kontra rundballer Resultat: Rundballer: Leiepressing kr 260.000,- Egen pressekr 240.000,- Plansiloløsning: Leiekjøring m/finsnitterkr 195.000,- Egen selvlesservognkr 195.000,- Dvs. en besparelse på 50-60.000 kr/år ved plansilo kontra rundballer ved 1.200 rundballer eller 1.000 m3 silo.

25 Plansilo kontra rundballer -Rundballer gir større rom for et fleksibelt høstetidspunkt. Lettere å ha flere grovfôrkvaliteter. -Rundballer gir muligheter for å «utsette» noe av jobben, eks. samling og transport av baller. Lettere å ta en «fridag» i slåtten. -Lang transport fra jordet til fjøset gir nedsatt høstekapasitet for lessevogna. -En bygd plansilo har ingen «etterverdi». Rundballepressa kan omsettes ved et evnt. opphør av drifta. -Nødvendig lagerplass for rundballer er ikke tatt med som kostnad i eksempl. -Etterhåndtering og I-mek er ikke vurdert her, men kan ha betydning både praktiskt og økonomisk. -PÅSTAND: => IKKE aktuelt å eie egen rundballepresse hvis det årlige volumet er mindre enn 1000 baller!

26 Plansilo kontra rundballer KONKLUSJON: =>Ikke mulig å gi et svar som passer alle, MEN gi eksempler og noen betraktninger som kan gi ettertanke!

27

28 Eksempel – selvgående finsnitter 1 Areal:1000 dekar, 2 slåtter Utstyr & priser:Slåmaskin, 10 m breddekr 1.500,- pr. time Rive, 9 m breddekr 850,- pr. time Selvgående finsnitterkr 2.500,- pr. time 3 stk. traktor m/hengerkr 950,- pr. time pr. stk. Teleskoplaster i kummenkr 750,- pr. time Siloløsning:Elementsilo (60 m x 16 m x 3 m) = ca. 3000 m3 Tidsbruk, totalt 2 slåtter:50 timer pr. maskin for alle maskiner.

29 Eksempel – selvgående finsnitter 2 Kostnader: Slåmaskin, 10 m breddekr 75.000,- Rive, 9 m breddekr 42.500,- Selvgående finsnitterkr 125.000,- 3 stk. traktor m/hengerkr 142.500,- Teleskoplaster i kummenkr 37.500,- Sum person- & maskinkostnaderKr 422.500,- Ensileringsmiddel, 2 l/tonn graskr 35.000,- Plast kr 7.500,- Sum kostnader pr. årKR 465.000,-

30 Eksempel – selvgående finsnitter 3 Avling: 3000 m3 surfôr - 700 kg pr. m3 =>2.100.000 kg surfôr Kvalitet: ca. 30 % TS – 0,85 Fem pr. kg TS=>535.000 Fem, dvs. 535 FEm pr. dekar Høstekostnader pr. Fem: kr 465.000 / 535.000=> 87 øre pr. FEm Avskrivninger & kapitalkostnader silobygg=> 13 øre pr. Fem DVS. Maskin & bygningskostnader er kun kr 1,00 pr. FEm!!

31

32 Kostnader med spredning av husdyrgjødsel Sammenligning av 2 ulike spredelinjer, av bondens gull. 1.Tankvogn. 2.Slangespreder. Eid eller leid.

33 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Gjødselvogn. Timepriser/kapasitetstall for ulike arbeidsredskaper. Gjødselvogn 12 m3, inkl traktor og sjåførkr 1.050,- time Oppmøte 600,- Kapasitet, avhengig av lastekapasitet/tilgjenglighet lager. Traktorkapasitet. Veilengde, topografi og veistandard. Alt fra 10 – 50 m3 pr time. Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000,-

34 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Gjødselvogn 600 m3 gjødselkjeller. Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet» 48 m3/time24 m3/tim Kjøring med traktor, sjåfør og gjødselvogn 12,5/25 timer a 1050, inkl oppmøte 600,- kr14.00027.000 Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000 4.000 Sum årligkr18.00031.000 Sum pr kubikkkr 30,- 52,-

35 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Gjødselvogn 1.200 m3 gjødselkjeller. Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet» 48 m3/time24 m3/tim Kjøring med traktor, sjåfør og gjødselvogn 25/50 timer a 1050, inkl oppmøte 600,- kr27.00054.000 Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000 4.000 Sum årligkr31.00058.000 Sum pr kubikkkr 26,- 48,-

36 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Slangesprederanlegg. Timepriser/kapasitetstall for ulike arbeidsredskaper. Slangeprederanlegg, inkl. 2 traktorer, høytrykkspumpe, slange, trommel, og spredebom. Leiekjøringspris pr kubikkkr25,- pr m3 Rigg, oppmøte for 2 stk traktorer med sjåførerkr 2.700,- Minstevolum, for angitte priser 200 m3. Kapasitet, avhengig av størrelse på traktor på pumpe, jordveiens arrondering, topografi/størrelsen på skiftene/fraktvei. 30-200 m3 pr time. Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000,-

37 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Slangesprederanlegg. Timepriser/kapasitetstall for ulike arbeidsredskaper. 600 m3 gjødselkjeller. 600 m3 a 25kr 15.000 Oppmøte, riggingkr 3.000 Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000 Sum Årligkr 22.000 Sum pr kubikkkr 37,- Tilskudd ved bruk av husdyr gjødsel med tilførselsslange kr 45 pr dekar. 3 kubikk pr dekar gir kr 15 pr kubikk i tilskudd.

38 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Leiekjøring/Slangesprederanlegg. Timepriser/kapasitetstall for ulike arbeidsredskaper. 1.200 m3 gjødselkjeller. 1.200 m3 a 25kr 30.000 Oppmøte, riggingkr 3.000 Røring av kjeller, inkl oppmøtekr 4.000 Sum Årligkr 37.000 Sum pr kubikkkr 31,- Tilskudd ved bruk av husdyr gjødsel med tilførselsslange kr 45 pr dekar. 3 kubikk pr dekar gir kr 15 pr kubikk i tilskudd.

39 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Traktor egeneid, marginal kostnad inkl. sjåførkr 500,- time Innkjøp av gjødseltank 10 m3 med boggi.Kr 250.000,- Innkjøp av gjødselpumpe til lasting og røringkr 70.000,- Avskrivninger pr år, 15 års levetid, lineærtkr 21.000,- Rentekostnad pr år, 5 %, gjennomsnittsbetraktningkr 8.000,- Eget utstyr. Kostnader/kapasitet. Gjødselvogn og pumpe.

40 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Eget utstyr. Gjødselvogn. 600 m3 gjødselkjeller Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet»40 m3/time20 m3/time Årlige avskrivningerkr21.00021.000 Årlige rentekostnaderkr 8.000 8.000 Egen traktor med sjåfør 15/30 timer a 500,-. Utkjøring. kr 8.000 16.000 Traktor og pumpe, lasting. 4 t a 500,-kr 2.000 2.000 Vedlikehold tank og pumpe 1%kr 3.000 3.000 Leid røring med propellkr 4.000 4.000 Sum årlig totalkostnadkr46.00054.000 Sum pr kubikkkr 77,- 90,-

41 Husdyrgjødsel- Forutsetninger 1.200 m3 gjødselkjeller Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet»40 m3/time20 m3/time Årlige avskrivningerkr21.00021.000 Årlige rentekostnaderkr 8.000 8.000 Egen traktor med sjåfør 30/60 timer a 500,-. Utkjøring. Kr15.000 30.000 Traktor og pumpe, lasting. 8 t a 500,-kr 4.000 4.000 Vedlikehold tank og pumpe 1%kr 3.000 3.000 Leid røring med propellkr 4.000 4.000 Sum årlig totalkostnadkr55.00070.000 Sum pr kubikkkr 46,- 58,- Eget utstyr. Gjødselvogn.

42 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Traktor egeneid, marginal kostnad inkl. sjåførkr 500,- time Innkjøp av Slangespreder utstyrKr 700.000,- Består av 1000 meter slange, høytrykkspumpe, trommel og 9 m spredebom. Avskrivninger pr år, 15 års levetid, lineærtkr 47.000,- Rentekostnad pr år, 5 %, gjennomsnittsbetraktningkr 18.000,- Kapasitet, avhengig av størrelse på traktor på pumpe, jordveiens arrondering, topografi/størrelsen på skiftene/fraktvei. 30-200 m3 pr time. Trenger 2 traktorer, en til pumpe og en til spredebom. Eget utstyr. Kostnader/kapasitet. Slangespreder.

43 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Eget utstyr. Slangespreder. 600 m3 gjødselkjeller Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet»75 m3/time150 m3/time Årlige avskrivningerkr47.00047.000 Årlige rentekostnaderkr18.00018.000 Egen traktor med sjåfør 8/4 timer a 500,-. Spredebom kr 4.000 2.000 Egen traktor og pumpe, lasting. 8/4 t a 500,-. Pumpekr 4.000 2.000 Vedlikehold slangesprederanlegg 1%kr 7.000 7.000 Leid røring med propellkr 4.000 4.000 Rigging eget arbeid og traktorkr 3.000 3.000 Sum årlig totalkostnadkr87.00083.000 Sum pr kubikkkr 145,- 138,-

44 Husdyrgjødsel- Forutsetninger Eget utstyr. Slangespreder. 1.200 m3 gjødselkjeller Utkjøring av husdyrgjødsel-Jordveiens «effektivitet»75 m3/time150 m3/time Årlige avskrivningerkr47.00047.000 Årlige rentekostnaderkr18.00018.000 Egen traktor med sjåfør 16/8 timer a 500,-. Spredebom kr 8.000 4.000 Egen traktor og pumpe, lasting. 16/8 t a 500,-. Pumpekr 8.000 4.000 Vedlikehold slangesprederanlegg 1%kr 7.000 7.000 Leid røring med propellkr 4.000 4.000 Rigging eget arbeid og traktorkr 3.000 3.000 Sum årlig totalkostnadkr95.00087.000 Sum pr kubikkkr 79,- 73,-

45 Konklusjon gjødselutstyr, ut fra innlagte forutsetninger. Type gjødselutstyrGjødselmengdePriser pr kubikk LeidEid Gjødselvogn 60030-5277-90 Gjødselvogn1.20026-4846-58 Slangespreder 60037 138-145 Slangespreder1.2003173-79 Slangespreder alternativer med 15,- pr kubikk i tilskudd (45/3 kubikk)


Laste ned ppt "Rundballer – plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google