Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Martin Wold Utslipp i norske farvann og mulighetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Martin Wold Utslipp i norske farvann og mulighetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Martin Wold Utslipp i norske farvann og mulighetene for utslippsreduksjon gjennom bruk av miljøvennlig drivstoff 1 Oppsummering av arbeid utført for Klima og Miljødepartementet

2 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Vi er i starten av to store revolusjoner i shipping For første gang på 100 år gjøres nå vurderinger rundt valg av drivstoff i shipping I løpet av kun 5 år har shipping gått fra å være en av de mest «lyssky» bransjene til å være en av de mest (best) overvåkede 2

3 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Hva har vi sett på? 3 Lavutslipps skipsfart i norske farvann 2040 Flåten – skipstyper, trafikktyper, utslipp Teknisk vurdering Drivstoff og infrastruktur Scenarier og kost- nytte analyse Virkemidler – hvordan påvirke næringens valg?

4 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Innhold  Trafikk og utslipp i norske farvann  Drivstoffalternativene mot 2040  Analyse av potensialet for utslippsreduksjoner  Konklusjoner 4

5 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015  Trafikk og utslipp i norske farvann  Drivstoffalternativene mot 2040  Analyse av potensialet for utslippsreduksjoner  Konklusjoner 5

6 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Hvorfor ny analyse av Norsk trafikk?  Norge har i flere år hatt en god oversikt over skipstrafikk i Norske havområder gjennom Kystverkets banebrytende satsing på AIS data.  Imidlertid har vi manglet en god oversikt over fordelingen mellom innenriks, utenriks eller gjennomgangstrafikk (som til nå har vært basert på drivstoffsalg).  Disse trafikktypene kan reguleres med forskjellige reguleringsmekanismer og regimer.  Kun Norsk innenrikstrafikk skal med i Norsk utslippsregnskap. 6

7 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 De tre trafikktypene 7 Gjennomgangtrafikk Utenrikstrafikk Innenrikstrafikk

8 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 AIS - Hvordan få noe fornuftig ut av 113 millioner linjer? 8

9 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Antall unike skip observert i norske farvann i 2013, fordelt på skipstyper og størrelser 9

10 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Maritimt drivstofforbruk i Norge 10

11 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstofforbruk i norske farvann i 2013, fordelt på skipstyper og trafikktyper 11

12 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstoff - Tank-Bulk-Container-Ro-Ro 12

13 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstoff – Stykkgods og Kjøle/fryseskip 13

14 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstoff – Passasjerskip (Cruise/ferge) 14

15 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstoff – Offshore, Service og fiske 15

16 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstofforbruk i norske havner – fordelt på skipstyper 16

17 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015  Trafikk og utslipp i norske farvann  Drivstoffalternativene mot 2040  Analyse av potensialet for utslippsreduksjoner  Konklusjoner 17

18 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Drivstoffalternativer 18 Tradisjonelt drivstoff Tungolje (HFO) MDO MGO Kommende alternativer LNG «Batteri» Bio Mulige alternativer LPG Hydrogen Gas To Liquids (GTL) Dimetyleter (DME) Komprimert gass (CNG) Vind Sol Metanol Etanol Kjernekraft

19 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Overordnet vurdering av alternative drivstoff – relativt til diesel LNG Biodiesel (20%) Vegetabi- lsk olje Biogass Full- elektrisk Hybrid- elektrisk Land- strøm Reduksjon av klimagasser Moderat Høy ModeratLav* Reduksjon av NO X HøyNegativ Høy ModeratLav* Reduksjon av SO X HøyModeratHøy ModeratLav* Investerings- kostnad HøyLavModeratHøy Moderat 19

20 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015  Trafikk og utslipp i norske farvann  Drivstoffalternativene mot 2040  Analyse av potensialet for utslippsreduksjoner  Konklusjoner 20

21 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Veien forover – potensialet for utslippsreduksjoner 21 Uten tiltak, kan CO2- utslippene øke med 60% 2015-2040 Utfordringen er å kutte utslippene til 40% under dagens nivå Beregninger viser at dette kan realiseres ved å innføre miljøvennlig drivstoff på 2700 skip (1/3 av flåten) innen 2040: Lasteskip og fiskefartøy bruker bærekraftig biodrivstoff Passasjerfartøy bruker elektrisk fremdrift Offshorefartøy bruker LNG 2040 2015 CO 2 Utslipp av NOx, SOx og PM kan også reduseres ved bruk av miljøvennlige drivstoff Skipene kan med fordel ha batterier installert

22 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Modell for beregning av utslippsreduksjoner og kostnadseffektivitet for flåten mot 2040 22

23 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Modellen vurderer kun drivstoff Reduksjon av utslipp Drivstoff Design og utstyr VedlikeholdOperasjonLogistikk 23 Følgende miljøvennlige drivstoff er vurdert i denne rapporten; LNG Biogass Innblanding av biodiesel (20%) Vegetabilsk olje Fullelektrisk

24 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Referansebanen for CO2-utslipp i norske farvann mot 2040, gitt at tiltak ikke implementeres. 24

25 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Steg i analysen 1.Utfallsrommet for opptak av miljøvennlige drivstoff spennes ut ved å endre tre viktige parametere i modellen; – Hvilke skip som antas å ta i bruk et alternativt drivstoff – Hvilke alternative drivstoff som gjøres tilgjengelig – Hvilke drivstoffpriser som anvendes 2.Fornuftig tiltakskombinasjoner 25

26 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Scenario A  Maksimal reduksjon på 10% fra referansebanen gjennom bruk av vegetabilsk olje eller biogass.  Dette innebærer at CO2-utslippene i 2040 vokser betydelig fra dagens nivå. 26 -1 av 10 nye skip som bygges vil ha miljøvennlig drivstoff. -Ingen eksisterende skip. -I 2040 har 978 skip (10%) alternativt drivstoff. Resultat:

27 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Scenario B  For innenriks utslipp av CO2 kan man oppnå 73 % reduksjon ved bruk av vegetabilsk olje eller biogass.  Med fullelektriske skip kan man oppnå 41 % reduksjon innenriks. Resulterende innenriks utslipp i 2040 er da mindre enn dagens utslippsnivå.  Bruk av hybrid, LNG og innblanding av biodiesel gir relativt moderate CO2-reduksjoner og resulterer i at fremtidige utslipp av CO2 fortsatt er betydelig over dagens utslippsnivå.  Utslipp i innenriks trafikk reduseres mer effektivt enn totalutslippet. 27 -Alle nye skip som bygges, med mer enn 80% av tiden i norske farvann, vil få et alternativt drivstoff. -Årlig vil 1 av 100 eksisterende skip bytte. -I 2040 har 2750 skip (28%) alternativt drivstoff. Resultat:

28 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Scenario C  Utslippene av CO2, både samlet og innenriks, kan elimineres helt i dette scenariet ved bruk av vegetabilsk olje eller biogass, gitt forutsetningene om 100% utslippsreduksjon og tilgjengelighet.  Bruk av hybrid, LNG og innblanding av biodiesel gir relativt moderate CO2- reduksjoner, og resulterer i fremtidige utslippsnivåer som fortsatt er betydelig over dagens utslippsnivå.  Flere av tiltakene vil bidra til å eliminere SOx, mens effekten på NOx er betydelig mindre, men inntil en halvering. 28 -Alle nye skip med operasjon i norske farvann vil anvende et miljøvennlig drivstoff. -I 2040 innebærer det at alle 9970 skipene i norske farvann opererer med alternativt drivstoff. Resultat:

29 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Hva kan være et realistisk fremtidsbilde?  Setter sammen en fornuftig tiltakskombinasjon for ulike segmenter basert på reduksjonspotensial, kostnadseffektivitet og teknisk gjennomførbarhet. 29 Mulige utslippsmål Vi legger til grunn at skipsfarten skal bidra mot nasjonale og internasjonale klima-ambisjoner Det vil i 2040 kreve 38% reduksjon av totale CO2-utslipp for å holde seg på 2015-nivå Det krever 63% reduksjon for å møte målet om 40% reduksjon fra 2015-nivå.

30 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Valgt kombinasjonsscenario 30 -Alle nye skip som bygges, med mer enn 80% av tiden i norske farvann, vil få et alternativt drivstoff. -Årlig vil 1 av 100 eksisterende skip bytte. -I 2040 har 2750 skip (28%) alternativt drivstoff. -Lasteskip og fiskefartøy benytter vegetabilsk olje eller 20 % innblandet biodiesel. -Passasjerskip benytter fullelektrisk. -Offshoreskip benytter LNG.

31 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Hovedresultater  CO2-reduksjoner innenriks på 59% av referansebanen i 2040. Dette innebærer at utslipp i norske farvann i 2040 vil ligge under 2015-nivå.  Dersom man bruker 20% innblandet biodrivstoff istedenfor 100% på laste og fiskefartøy blir reduksjon innenriks 45%. Fremdeles under 2015-nivå.  Vegetabilsk olje utmerker seg som det mest kostnadseffektive alternativet; marginalkostnaden overstiger ikke 50 NOK/tonn i noe scenario.  LNG avhenger sterkt av drivstoffpris og segment, men er i mange tilfeller kostnadseffektivt.  Fullelektrisk er relativt kostbart, selv om marginalkostnaden begrenser seg til 300 NOK/tonn CO2. 31

32 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Kostnadseffektivitet for reduksjon av CO2 32 Figuren illustrerer noen funn, som er gyldige på tvers av prisscenariene; LNG og biodrivstoff har negativ bedriftsøkonomisk kostnadseffektivitet for mange segmenter. Fullelektrisk har positiv kostnad, men ikke veldig høy. De store bidragene til utslippsreduksjon av CO2 er fra vegetabilsk olje og fullelektrisk.

33 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015  Trafikk og utslipp i norske farvann  Drivstoffalternativene mot 2040  Analyse av potensialet for utslippsreduksjoner  Konklusjoner 33

34 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Store utslippskutt er mulig med miljøvennlig drivstoff  AIS-data og forbedrede analysemetoder har gitt ny innsikt i drivstofforbruk og utslipp – inkludert oppdeling i innenriks-, utenriks- og gjennomgangstrafikk.  Reduksjon av CO2-utslipp i 2040 til nivåer under 2015-nivå ved hjelp av aktuelle alternative drivstoff forutsetter bruk av nullutslippsløsninger, dvs. biodrivstoff og elektrisitet.  Flere tiltak vil være bedriftsøkonomisk kostnadseffektive for CO2-reduksjon. Kostnadseffektiviteten varierer for alle tiltak med forskjellige scenarier for drivstoffpriser.  De fleste tiltakene vil bidra til å eliminere eller gi kraftige kutt i SOx, mens effekten på NOx er betydelig mindre. 34

35 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Virkemidler bør innrettes for å stimulere til nullutslippstiltak  Studien viser at biodrivstoff og elektrisk fremdrift blir nøklene til effektiv reduksjon av CO2 i et 2040 perspektiv.  Veien til en lavutslippsflåte i 2040 går imidlertid i flere steg, og virkemiddelbruken vil måtte varieres over tid. Virkemidler i en tidlig fase kan for eksempel rettes mot LNG, innblanding av biodiesel, og hybridisering. Disse løsningene er tilgjengelige i dag og representerer et mellomsteg til en lavutslippsflåte.  De baner vei for nullutslippsløsningene; LNG infrastruktur kan brukes til biogass; innblanding av biodrivstoff er første steg til 100% biodrivstoff; og hybridisering er et teknologisteg mot fullelektriske løsninger.  Denne rapporten skal danne et grunnlag for videre arbeid med virkemidler for å stimulere til mer bruk av miljøvennlig drivstoff. 35

36 DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER www.dnvgl.com 36


Laste ned ppt "DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Ungraded 28 October 2015 Martin Wold Utslipp i norske farvann og mulighetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google