Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskapingsforum Østfold 21.10.08 Forventninger Aktuelle saker Aktuelle arbeidsmetoder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskapingsforum Østfold 21.10.08 Forventninger Aktuelle saker Aktuelle arbeidsmetoder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskapingsforum Østfold 21.10.08 Forventninger Aktuelle saker Aktuelle arbeidsmetoder

2 Regionalt partnerskap - Partnerskap er definert som framforhandlede og bindende samarbeid gjennom avtaler og kontrakter mellom uavhengige aktører. - Regionale partnerskap er et villet demokratisk underskudd - De regionale partnerskapene har som ambisjon å sikre gjennomføring og finansiering av fylkesplaner og regionale utviklingsprogram med løst koplede offentlige og private aktører gjennom avtaler og kontrakter. - Avtaler og kontrakter flytter styring fra en tradisjonell demokratisk modell med politiske innspill og vedtak til en modell med vekt på å skape resultater gjennom nettverksbaserte partnerskap. Dr scient Ulla Higdems: Regionale partnerskap og deres konstruksjoner og gjennomføring. En casestudie fra fylkene Oppland, Hedmark og Østfold

3 ” Regjeringa vil vidareutvikla og styrka kommunane i si rolle som nærings- og samfunnsutviklar. -Dei nasjonale tiltaka som me har sett i verk i denne stortingsperioden må sjåast i samanheng med arbeidet vårt for å vidareutvikla kommunane som nærings- og samfunnsutviklarar, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. I stortingsmeldinga om distrikts- og regionalpolitikken, som skal leggast fram våren 2009, får ei utdjuping av kommunen si rolle som samfunnsutviklar ein viktig plass.

4 ”Svensken er dyktige alliansebyggere, mens nordmannen i større grad er individualist, og ikke er like villig til å gå inn i allianser med andre, hvor han risikerer å tape eller bli lurt.”

5

6

7

8

9 Overordnet mål - øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting - en attraktiv region der folk finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum

10 Fokusområder Infrastruktur Næringsutvikling Levende bygder Internasjonalt samarbeid

11

12 Målsettinger for kommuneprosjektet Bidra til at kommunene/kommuner i samarbeid blir aktive, kompetente og resultatorienterte aktører i lokal/regional næringsutvikling Bidra til at det blir etablert nye arbeidsplasser/ny næringsvirksomhet i de kommunene som deltar Forsterke det kunnskaps- og erfaringsbaserte grunnlaget for at kommunene kan samvirke effektivt med andre partnere i næringsrettet arbeid Styrke samhandlingen mellom det regionale og lokale nivået i arbeidet med næringsutvikling Vinne erfaringer med ulike modeller for økt samarbeid og samhandling mellom kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannens landbruksavdeling, IN, næringsaktørene og andre bidragsytere til småskala næringsutvikling på kommunenivå.

13 Tiltak for å styrke kommunenes arbeid for næringsutvikling Næringsutvikling på den kommunale dagsorden Arbeidsformer og virkemidler for førstelinjetjenesten Virkemidler for å støtte samfunnsentreprenørskap/ildsjeler og bygdesamfunn Kompetansedimensjonen Mer integrert organisering av landbruk og tradisjonelt utviklingsarbeid, samspill mellom næringsetat og landbruksetat Samarbeid og funksjonsdeling mellom kommunene Nettverksbygging og erfaringsutveksling Desentralisering av virkemidler og økt ansvar for saksbehandling Oppgave og rolleforståelse innad i partnerskapet Økonomiske stimuli for næringsutvikling Kilde: Econ Analyse og Norlandsforskning

14 Kommunenes oppfølgingsansvar Næringsutvikling på dagsorden - politisk og administrativ oppmerksomhet Oppsøkende arbeidsform overfor kundene Bygdesamfunn og ildsjeler må få sin fortjente oppmerksomhet Mer integrert organisering av landbruk og tradisjonelt utviklingsarbeid, Interkommunalt samarbeid: Ja – men det krever samlet strategi og bevissthet om hva man vil og valg av organisasjonsmodell Videreutvikle et aktivt samarbeid med det regionale partnerskapet

15

16 Bedriftsenteret Næringshager Kompetansemiljøer Næringsforeninger Innovasjonsmiljøer Fylkeskommunen Fylkesmannen Innovasjon Norge Kommunene Verdiskapings- forum

17 Våre viktigste utfordringer struktur og kontinuitet vilje og engasjement organisering virkemidler møteplasser informasjon fremdrift

18 Forventinger? Politisk prioritering Kompetanse Økonomiske virkemidler Fysisk planlegging og tilrettelegging Samarbeid og samordning mellom ulike aktører og nivåer Skape møteplasser Oppmerksomhet og synliggjøring Døråpner


Laste ned ppt "Verdiskapingsforum Østfold 21.10.08 Forventninger Aktuelle saker Aktuelle arbeidsmetoder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google