Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God planlegging Rådgiver Marianne Siiri, seksjon for plan og miljø Dato 11.06.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God planlegging Rådgiver Marianne Siiri, seksjon for plan og miljø Dato 11.06.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 God planlegging Rådgiver Marianne Siiri, seksjon for plan og miljø Dato 11.06.2012

2 Arealpolitiske retningslinjer omgivelseskvaliteter God planlegging

3 20.09.20163 Arealpolitiske retningslinjer MÅL Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen.

4 Planlegging (God planlegging) Brukermedvirkning og tilpassing Byer og tettsteder (By- og tettstedsutvikling) Retningslinjer for lokalisering av handel (regional planbestemmelse?) Fylkesplan for Nordland 2008-2011 «Vekstfylket som griper mulighetene.»

5 Natur- og kulturlandskap (Naturressurser, kulturmiljø og landskap) Klima, energi og vann (Klima) Næringsutvikling (Næringsutvikling) Kystsonen (kystsonen)

6 Planlegging er kommunens verktøy for å sikre ønsket samfunnsutvikling Kommunen er planmyndighet. Gjennom gode kommuneplaner sitter kommunen i førersetet. Tverrsektoriell planlegging sikrer god samfunnsutvikling. Uplanlagte områder styres av særlovgivningen – kommunen får mindre innflytelse på forvaltningen av egne areal.

7 7 Krav til god planlegging – de 4 F-er Faglig fundert – temakartlegging: Vann, energi, friluftsliv, biologisk mangfold, energi(småkraft), tettstedsutvikling osv. Folkelig – beskrivelse og vurdering Forutsigbar – plantro og få dispensasjoner Fleksibel – jevnlige revisjoner

8 Plan- og bygningsloven – omgivelseskvaliteter Første del: alminnelig del § 1-1 Lovens formål «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Andre del:Plandelen § 3-1 e) «legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet.»

9 I fjerde del: Byggesaksdel § 29-2 Visuelle kvaliteter Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

10 Hvorfor skal man se til at tiltak har høy omgivelseskvalitet? Våre omgivelser påvirker oss ……” Noen steder oppleves som at her er det godt og trygt å være, andre som fiendtlige og kalde. Samtidig disponerer stedets utforming for bestemt adferd og aktivitet…….ingen er upåvirket. Vår personlighet preges, og vi formes psykologisk av stedet.” sitat. Professor i psykologi A.Kolstad Stolthet over hjembygda Styrking av identitet og særpreg

11 Omgivelseskvaliteter/estetikk/god byggeskikk/visuelle kvaliteter Det handler om sansede opplevelser Byggeskikk er alt i vårt bygde miljø, og er et totalt uttrykk som er et resultat av de naturgitte og menneskeskapte betingelsene God byggeskikk er løsninger som videreføres videre. God byggeskikk er subjektivt, ingen er likegyldige, alle har en mening om hva som er god og dårlig byggeskikk eller hva som passer inn og hva som ikke passer inn Kan ikke måles i kjente måleenheter eller fasitsvar Har likevel noen parametere som bebyggelsen kan vurderes opp mot.

12 Hvordan svarer prosjektet til; Region, landskap og klima Stedets struktur Gater og plasser omgivelsene Bærekraft og ressurs Brukbarhet for alle

13 Fortetting- også i Beiarn? Fortetting også aktuelt på små steder. Gir gevinster i forhold til infrastruktur og naturvern. Fortetting kan styrke den eksisterende bygningsstrukturen

14 www.husbanken.no Dagens byggeskikk

15

16 www.husbanken.no Bygg for vår tid i samspill med omgivelsene.

17 Hvordan sette søkelys på byggeskikken i kommunen?

18 18 Krav til planleggingen – de 4 F-er Faglig fundert – temakartlegging: Vann, energi, friluftsliv, biologisk mangfold, energi(småkraft), tettstedsutvikling Folkelig – beskrivelse og vurdering Forutsigbar – plantro og få dispensasjoner Fleksibel – jevnlige revisjoner

19 Veien videre Regionalt planforum. Se www.nfk.no/planforum eller kontakt marianne.siiri@nfk.nowww.nfk.no/planforum marianne.siiri@nfk.no Planveiledning Plankonferanse Bodø 11-12.desember

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "God planlegging Rådgiver Marianne Siiri, seksjon for plan og miljø Dato 11.06.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google