Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referat fra foreldremøtet 5.9.2016 tatt rett ut fra PowerPoint presentasjonen.. Forventninger til oss i 2a (Lars) Våre klasseregler utarbeidet av klassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referat fra foreldremøtet 5.9.2016 tatt rett ut fra PowerPoint presentasjonen.. Forventninger til oss i 2a (Lars) Våre klasseregler utarbeidet av klassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referat fra foreldremøtet 5.9.2016 tatt rett ut fra PowerPoint presentasjonen.. Forventninger til oss i 2a (Lars) Våre klasseregler utarbeidet av klassen med Lars Kompetansemålene i norsk og matematikk (Lars) Litt om fagene som Astri har (Astri) Gode barnebøker presentert av Astri Valg av FAU og klassekontakter Eventuelt

2 Forventninger til læreren Det viktigste for oss er At ALLE elevene skal kjenne seg trygge At ALLE elevene skal trives At ALLE elevene skal ha et godt læringsmiljø rundt seg For å få dette til vil vi……

3 Forventinger til læreren Vi vil alltid ha ELEVEN BESTE i fokus! Vi vil være godt forberedt til undervisningen Vi vil tilrettelegge for læring og utvikling for den enkelte Vi vil svare på henvendelser fra hjemmet Vi vil gjennomføre 1 foreldremøte samt 2 utviklingssamtaler pr. elev i løpet av skoleåret

4 Forventninger til læreren forts….. Vi vil ellers ha kontakt med hjemmet ved behov Vi vil følge opp inngåtte avtaler Vi vil være åpne for innspill og meninger fra hjemmene Vi vil arbeide aktivt for å forebygge mobbing

5 Læringsmål Læringsmålene for uken vil alltid stå på ukeplanen De vil også bli lagt ut på hjemmesiden

6 Foreldremøter og utviklingssamtaler Foreldremøter en gang i året Høst – september Utviklingssamtaler: Vi ønsker at både eleven og foresatte møter til utviklingsamtalene Samtaleskjema blir levert ut i god tid. Snakk sammen og kryss av hjemme. Skriv gjerne en kommentar ved siden. Lever skjemaet tilbake til skolen senest dager før den oppsatte timen. Høst – oktober/november Vår – mars/april Elevsamtaler Vi skal ha 60 min. i løpet av skoleåret til samtale med hver enkelt elev. Denne skal i hovedsak dreie seg om eleven sin faglige utvikling. Vi legger opp til flere korte økter – f. eks. 6 x 10 min, der vi tar opp ulike tema

7 Still spørsmål!! Hva har du lært i dag? Hva er det kjekkeste som har skjedd i dag? Har du hjulpet noen? Var det noe som var vanskelig å forstå? Hvem var du sammen med i friminuttet? Så du noen som stod alene? Husket du å rekke opp hånden når du vil si noe…….

8 Forventninger til hjemmet…. At dere viser interesse for elevens skolearbeid At eleven ikke tas ut av skolen uten i helt spesielle anledninger At dere gir informasjon til skolen når noe oppstår som kan påvirke elevens skoledag At dere tidlig tar kontakt med oss om det er noe dere lurer på eller reagerer på, og for «Ris og ros» At dere følger opp inngåtte avtaler At skolen holdes oppdatert med riktig telefonnumre vi kan nå der på ved behov

9 Forventninger til hjemmet At eleven kommer uthvilt til skolen At eleven har klær etter vær på seg At eleven har med energigivende nistemat At dere snakker pent om skolen At dere daglig stiller spørsmål fra skolehverdagen At dere hører eleven i leseleksen At dere leser informasjonen skolen sender ut At dere følger opp de oppfordringene dere får, som f.eks underskrifter, - bokbind på bøkene

10 Klasseregler for 2A  Vi må lytte når andre snakker  Vi må hjelpe hverandre  Vi deler  Vente på tur  Vi trøster hverandre  Rekke opp hånden  Når vi kommer inn i klasserommet stiller vi oss opp bak stolen  Vi er snille med hverandre

11 Kompetansemål i norsk Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

12 Skriftlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk  trekke lyder sammen til ord  lese store og små trykte bokstaver  lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm  bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster  skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur  skrive enkle beskrivende og fortellende tekster  arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing  skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

13 Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk  samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk  samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier  samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt  samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger  finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

14 Kompetansemål i matematikk etter 2.årstrinn Tall Mål for opplæringen er at eleven skal kunne telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra tall og vurdere hvor naturlige svarene er doble og halvere kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster

15 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i sammenheng med hjørne, kanter og flater og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene  kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner  lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntlig

16 Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene  nevne dager, måneder og enkle klokkeslett  kjenne igjen norske mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp og salg Statistikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet


Laste ned ppt "Referat fra foreldremøtet 5.9.2016 tatt rett ut fra PowerPoint presentasjonen.. Forventninger til oss i 2a (Lars) Våre klasseregler utarbeidet av klassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google