Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAG: Engelsk Klasse/gruppe: 10 Talet på elevar: 13 Skule: Oltedal Faglærar: Randi Skaar Wilford.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAG: Engelsk Klasse/gruppe: 10 Talet på elevar: 13 Skule: Oltedal Faglærar: Randi Skaar Wilford."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAG: Engelsk Klasse/gruppe: 10 Talet på elevar: 13 Skule: Oltedal Faglærar: Randi Skaar Wilford

2 Fag og vurderingsrapporten sitt føremål I fag - og vurderingsrapporten finn du alle kompetansemåla i faget. Faget er delt i hovudområde, og dei ulike kompetansemåla er fordelt under desse. Hovudområda utfyller kvarandre og må derfor sjåast i samanheng. Lærestoffet viser kva for emne, tema, problemstillingar, prosjekt eller liknande som du har arbeida med frå 8.-10. trinn for å nå læreplanens kompetansemål. Dagen før eksamensdagen vil du få eit tema eller ei problemstilling som dekkjer fleire av kompetansemåla. Temaet/problemstillinga skal være så vid at du får moglegheit til å vise kompetansen din i faget. Grunnlaget for vurderinga finn du i kriteria under kvart tema/problemstilling. Det er viktig at du set deg godt inn i kva som er krava til kompetanse på de ulike karakternivåa. Du skal ha god kjennskap til fag og vurderingsrapporten og føremålet for den i god tid før eksamen.

3 The English Speaking World History and Geography Social studies – being part of society Literature and filmNative People 8. klasse Australia Former British colonies -Travelling in the English Speaking World.Travelling in the English Speaking World - UK and US school system - City life - I have a story to tell:- I have a story to tell: Fairy tales and stories Aboriginies - Australia 9. klasse England, Scotland, Wales Northern Ireland, Ireland - Britain – Past and Present - I am me, and that’s OK. - Reading is good for you!: - Literary analysis - Reading a novel The Wild West - Native Americans 10. klasse The USA New Zealand - The USA - From Sea to Shining Sea. - Former British colonies - Former British colonies – history and consequences - The USA - A nation of immigrants - What’s next in life? My future, education and work. - Drama – on stage and in real life - Is this the real life? Is this just Fantasy - New Zealand and Norway Oversikt over temaplaner i engelsk 8. – 10. klasse Denne fagrapporten inneholder temaplaner som er brukt i 8., 9. og 10. klasse i engelsk. Rapporten er delt inn i 4 overordnede tema; History and geography, Social studies, Literature and film Native population. Hvert tema har ett eller flere undertema. Det er utarbeidet kriterier for alle de overordnede temaene. Her er det mange likhetstrekk, men også noen tematiske forskjeller. Kriteriene for de ulike temaene ligger til slutt i fagrapporten.

4 The English Speaking WorldHistory and GeographySocial studies – being part of society Literature and filmNative People Kultur, Samfunn og litteratur Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Kompetansemåla i språklæring, munnleg og skriftleg kommunikasjon jobbast med innanfor alle tema og er sett opp på neste side.

5 The English Speaking WorldHistory and Geography Social studies – being part of society Literature and film Native People - Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk X - Kommentere eget arbeid med å lære engelsk X - Identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring X - Velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring XXX - velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet XXXX - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner XXXX - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker XX - forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner XXXX - lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner XXXX - uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon XXXX - uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner XXXX - innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill XXXX - bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon XXXX - forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon XX - velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet XXXX - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner XXXX - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker XX - forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster X - lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner XXXX - bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving XX - skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng XXXX - bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst XXXX - bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon XXXX - kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte XXXX Språklæring Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon

6 History and geography: Travelling in the English speaking world Aktivitet: - bruke eit ordforråd som dekkar emnet om reising både skriftleg og munnleg. (lesing, skriftleg, munnleg) - skrive eit brev heim frå ein reise der ein fortel om kva ein har opplevd (skriftleg) - plassere og forklare kvar i verda engelsk vert nytta og kvifor det er sånn (lesing, skriftleg, munnleg) - fortelje skriftleg og munnleg om eit land dei vil besøke (skriftleg, munnleg) - ha og kunne bruke eit ordforråd som dekkar emnet om engelskspråklege land, landa sin historie og folka som bur der - bruke og lage grafar og tabellar knytta til emnet (digital, rekning) - delta i gruppearbeid om eit land i den engelskspråklege verda (utrykke seg munnleg) - skrive eit brev heim frå ei reise (skriftleg) - plassere engelskspråklege land på kart og forklare tabell/graf (rekning) - sjå film og skrive og fortelje om innhaldet i filmen. Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: -Sofa travel p. 8 - About my summer holiday p. 11 - A warning to all parents p. 12-14 - Letter to my uncle p. 15 - If pigs could fly p. 16 - Gulliver’s travels p. 20-21 - Early Australian history p. 60-61 - The Aboriginal people p. 64 - An Aboriginal myth p. 66-67 - My first impression of Australia p. 70-71 - The British Empire (Handout) - Where do people speak English? (Handout) - Tekstar om andre engelskspråklege land frå andre kjelder - 80 days around the world (2004) Grammatikk: It/there Adjektiv Kompetansemål: - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leseleksa - Prosesskriving om sommarferien - Karakter på skriftlig arbeid - ”speeddating” - - Elevmedvirknad – val av vurderingssituasjonar 8

7 Social Studies: Citylife Aktivitet: - bruke eit ordforråd som dekker emnet citylife - spørje om og gi rettleiing (munnleg og skriftleg) - forstå og bruke eit kart (lesing) - diskutere fordeler og ulemper med å bu i ein storby (munnleg, skriftleg) - lese om og fortelje om historie til byane London og New York (munnleg, skriftleg) - samanlikne ulike songtekstar som er skrive om London og New York (munnleg, skriftleg) - bruke, forklare og lage tabellar og grafar for å vise skilnader og likskapar mellom ulike byar (skriftleg, digital, rekning) - uttrykkje meiningar og argumentere for og imot noko (skriftleg, munnleg) - delta i gruppearbeid om å planleggje ein tur til ein storby (lesing, digital, munnleg) - skrive historia bak ein person frå songen Streets of London. (skriftleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: -London history p. 108- 109 - Maybe it’s because I’m a Londoner p. 110 - Getting around in London p. 111 - Things to see and do in London p. 112-113 - Streets of London p. 117 - Bill Jones p. 118-119 - Pickpockets p. 120-121 - The Big Apple p. 174 - Skyscrapers p. 175 - The Empire State Building p. 176-177 - New York, New York p. 178 - Empire State of Mind (Handout) - Thank You, M’am p. 182-185 Grammatikk: Numerals Irregular verbs Kompetansemål: - drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Prosesskriving om Streets of London - 8

8 Literature and Film: Reading is good for you! Grammar: Use topic sentences and comment sentences when writing Concord Sentence connection Some key words: Novel Title Beginning Setting Characters Narrative voice Turning point Plot Dialogue Author Theme (what the author is trying to convey) Kompetansemål: - Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Kjelder: Egenvalt roman på engelsk. Aktivitet: - read, work on and present a book he/she has read, using the key words in the orange box, in front of the class - read and understand various texts written in English, and be able to talk about them afterwards (lesing, munnleg) - explain how literature is used to convey meaning (skriftleg, munnleg) - write a book report (skriftleg) - present the book you have read in front of the class (munnleg) - take part in a class discussion about the importance of literature (munnleg) - read and discuss novel and a poem you have read (lesing, munnleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Vurdering av skriftleg oppgåve: two stars and a wish. relevant, variert, praktisk og utfordrande 8

9 Literature and film: I have a story to tell – Fairy tales in many languages Aktivitet: Elevane skal kunne: -dramatisere et intervju med en kjendis eller en teikneseriefigur. -skrive eit intervju med ein teikneseriefigur -fortelje kva dei ser på eit bilete (denotativ og konnotativ) -skrive ein filmmelding -bruke verbforma “simple past tense” på rett måte både i skriftleg og munnleg engelsk. -gjenkjenne og greie ut om moralen frå eventyra. -gjenkjenne og greie ut om verkemiddel som vert brukt i eventyr -Skrive eit moderne eventyr (skriving, digital) -Lage tabell/statistikk over populære eventyr (rekning, digital) -Skrive eit intervju med ein figur frå eit eventyr (skriftleg) -Gjenfortelje eit eventyr (munnleg) -Diskutere likskapar og skilnader mellom gamle og moderne eventyr (munnleg/skriftleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: Searching 8 - Jack and the Beanstalk p. 133-135 - Three Fairytales p. 136-137 - How Anansi Became a Spider p. 138-139 - The Milky Way p. 140 - Little Red Riding Hood (several versions) - Seriously, ….. Fairytales seen from a ifferent point of view. - Aesop´s Fables p. 144- 145 - Other versions of famous fairytales - Duckburg p. 156-157 - How it all began p. 158 - Superhero p. 160 - Nemi p. 164-165 - Hoodwinked (movie) Grammatikk: Question words Verbs: Past Simple tense (preteritum) Kompetansemål: - Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Prosesskriving av alternative eventyr - relevant, variert, praktisk og utfordrande 8

10 Aktivitet: - place and describe England’s position as the biggest country in the United Kingdom (lesing, munnleg) - make a mind map about the things they associate with England and Ireland (skriving) - find facts and make a poster about the countries in the United Kingdom (lesing, skriving) - make a presentation of a famous English person (lesing, munnleg) - retell famous English legends such as St. George and King Arthur. (lesing, munnleg) - talk and write about Henry VIII and his many wives to inform people. (lesing, skriftleg) - find the origin of foreign words that are found in the English language. - make a timeline of British history (digital, skriftleg) - use English grammar and spelling in a correct way in both written and oral English. - explain the content of a short story and what the writer wants us to learn from the story. (skriftleg, munnleg) - watch Elizabeth (Cate Blanchet) - watch parts of The Tudors (utdrag frå serien) - watch Art of Conflict – the Murals of Northern Ireland - write an informative text about Queen Elizabeth (skriftleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: -This is England p. 36- 37 -St George p. 38 -Famous English People p. 40-41 -King Arthur p. 42-44 -Royal Scandals p. 45- 46 -International English p. 50-51 -An Ghaeilge – The Irish Language p. 154 -Tri-Coloured Ribbon p. 155 -Saint Patric, the Patron Saint of Ireland p. 156-157 -The Selfish Giant p. 158-161 -The Leprechaun’s Gold p. 163 -Irish History (handout) -The Empty Steps p. 166-170 -Sunday, Bloody Sunday (handout) Grammatikk: Preposisjoner Adverb Rettskriving – bruk av retteprogram History and geography: Britain - Past and Present Kompetansemål: - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Skriveramme om filmen Elizabeth. relevant, variert, praktisk og utfordrande 9

11 Social studies: I am me, and that´s OK. Aktivitet: - talk and write about and discuss differences - express their own opinions about prejudice in both oral and written English - write letters asking for advice (skriftleg) - read and explain what a poem is trying to teach us - use words and expressions about being different and to explain what it is like being young today (skriftleg og munnleg) - talk and write about friends and friendship. (skriftleg, munnleg) - talk and write about their own family situation, chores, pocket money, rules in their house etc. - talk and write about young people’s rights and say whether they agree or disagree with statements regarding this topic. (munnleg, skriftleg) - express their thoughts for the future – what’s next in life (munnleg) - use English grammar and spelling in a correct way in both written and oral English. Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Grammatikk: Nouns Articles Present simple and present continuous Kompetansemål: - drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. Kjelder: - Children’s Bill of Rights p. 9 - She’s leaving home p. 14-15 - Youth Rights p. 16-17 - A letter to my teacher p. 18-19 - Friends p. 20 - Choices p. 21 - Poems about Difference p. 108-109 - Letter to the Editor p. 110-111 - A Newspaper Report p. 112-113 - The Reader of Books p. 116-117 - Witch Child p. 118-121 - Billy Elliot (movie) relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Prosesskriving av tekst om å stå for egne valg. 9

12 Literature and Film: Reading is good for you! Grammar: Use topic sentences and comment sentences when writing Concord Sentence connection Some key words: Novel Title Beginning Setting Characters Narrative voice Turning point Plot Dialogue Author Theme (what the author is trying to convey) Kompetansemål: - Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Kjelder: Searching 9 p. 60-83 The Soldier – Rupert Brook Dulce e decorum est – Wilfred Owen - Eigenvalt roman Aktivitet: - read, work on and present a book he/she has read, using the key words in the orange box, in front of the class - read and understand various texts written in English, and be able to talk about them afterwards (lesing, munnleg) - explain how literature is used to convey meaning (skriftleg, munnleg) - write a book report (skriftleg) - present the book you have read in front of the class (munnleg) - take part in a class discussion about the importance of literature (munnleg) - read and discuss novel and a poem you have read (lesing, munnleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Speed dating relevant, variert, praktisk og utfordrande 9

13 Native people: The Wild West – Native Americans Aktivitet: - read, write and talk about the Native Americans and their history (lesing, skiftleg, munnleg) - explain why there was a conflict between the Native Americans and the European settlers. (munnleg, skriftleg) - retell Native American myths and explain what we are supposed to learn from them. (munnleg) - use a vocabulary in both oral and written English that covers the topic of the Native Americans. (lesing, skriftleg, mnnleg) - identify aspects of Native American culture explain the purpose of the cowboys. (skriftleg, munnleg) - connect sentences using connectives and explain the effect this has on a text. (skriftleg) - take part in “Speed dating” about this topic (munnleg) - reflect on how the Europeans changed the Native American way of life (Skriftleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: -The Arrival of Strangers p. 86-87 -Native American Views p. 89-90 -The Fabulous Spotted Egg p. 91-93 -What happened to Native American Culture? P. 94-95 -Buffalo Dust p. 96 -The Wild West p. 97- 99 -Trail of Tears – National Historic Trail http://www.youtube.c om/watch?v=7LSkfmC j8Jg http://www.youtube.c om/watch?v=7LSkfmC j8Jg -Internet sources about various Native American tribes Grammatikk: Sentence connection Kompetansemål: - Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa- 9

14 History and Geography: The USA - From Sea to Shining Sea Kompetansemål: - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. Sources: -The USA p. 32-33 -This Land is Your Land p. 34 -The Stars And Stripes p. 35 -Checks and Balances (Handout) -The Other Foot, Ray Bradbury (Handout) -Different States in the USA p. 36-42 -Language: Spanglish p. 42-43 -Life on a Plantation p. 162-163 -The Civil War p. 164-165 -Songs from the Slave Era and the Civil Rights Movement (Handout) -The Children’s Crusade p. 166-167 -Negro Spirituals. 168 -Strange Fruit p. 170 -Poems by Langston Hughes p. 171 (poetry) - Shame by Dick Gregory (Handout) (Visions 1) -Imagine by John Lennon (Handout) -I Have a Dream by Martin Luther King jr. (Handout) Grammatikk: Adjectives Aktivitet: - explain where things are on a map of the USA. (munnleg og skriftleg) - identify ands discuss the differences between American English and British English. (digital) - discuss the system of checks and balances and the separation of power. (munnleg og skriftleg) - present important people and events from the American Civil War. (munnleg) - read about and explain the background of why the Civil War broke out. (lesing) - read about and explain the struggle of African Americans from slavery to civil rights. (skriftleg og munnleg) - compare songs from in different times of American history (skriftleg) - make a chart of the American population (rekning) - present an important person in American history (munnleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på skriftleg oppgåve - relevant, variert, praktisk og utfordrande 10

15 Kompetansemål: - Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Sources: -An African Safari p. 80-81 - A Letter Home p. 82-83 - A Timeline of South Africa p. 82 + handout - Apartheid p. 84 - The Robben Island Tour p. 84-85 - Long Walk to Freedom p. 86-87 - Orphans of the Empire p. 88-89 - Young Black Voices of South Africa p. 90-91 - Dead Men’s Path (Handout) (It’s my business) - A Timeline of Indian History (Handout) - Mohandas ”Mahatma” Gandhi (Handout) - India is Divided (Handout) - If by Rudyard Kipling (Handout)Rudyard Kipling -Cry Freedom - Movie Aktivitet: - express how colonialism has influenced the world - write and talk about important people and events in South African history. - name and express opinions about elements of the African continent such as animals and wildlife. - use the internet and encyclopedias to find information about a topic and use the things they find in a critical way. - present South African problems in an oral presentation. - express what a movie is about in both written and oral English. -use a mind map in a functional way as a point of departure for a text or an oral presentation. -compare freedom fighters from South Africa and India. (Skriftleg) - present an important person from a former British colony (munnleg ) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Grammatikk: -Different types of -ing form - phonetic transcript History and Geography: Former British Colonies – history and consequences South Africa and India relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på skriftleg refleksjonsarbeid - 10

16 Social Studies: The USA – A Nation of Immigrants Kompetansemål: - drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. Kjelder: -Ellis Island p. 154- 156 -Letter from Rifka p. 158-159 -A Letter Home p. 160-161 - Various pages on the internet concerning the different countries where people have migrated to America from. Grammatikk: Adjectives Aktivitet: -identify and express the meaning or message of a poem/song lyrics and express this in English -place the different waves of immigration to America on a timeline. -explain push and pull factors with regards to American immigration -discuss the difference between “salad bowl” and “melting pot” concerning the American population. -explain push/pull factors from various countries at different times in history (munnleg) -discuss the concept of «salad bowl» and «melting pot» (skriftleg) -make a chart of the American population (rekning) -present an important person in American history (munnleg) -discuss migration in the world today (munnleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på skriftleg oppgåve - relevant, variert, praktisk og utfordrande 10

17 Social Studies: What´s next in life? My future education and work. Kompetansemål: - bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandli ng, tekstproduksjon og kommunikasjon - forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. - velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet - bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon Kjelder: - vilbli.no -http://www.ung.no/vidutd/263 5_Hvilket_utdanningsprogram_ skal_du_velge.htmlhttp://www.ung.no/vidutd/263 5_Hvilket_utdanningsprogram_ skal_du_velge.html -http://www.udir.no/Stottemen y/English/Curriculum-in- English/Upper-secondary- education-/ Grammatikk: Speaking strategies p. 24- 25 Aktivitet: -Find information about the upper secondary school you would like to attend and what you have to do to get in. (lesing, digital) -Make a presentation using power point where you explain your plans for the future with regards to education and working life (digital, skriving) -Reflect on the choices you have in life if you choose the direction of studies that you have decided to take. (munnleg) -Present your presentation in front of your class – roughly 5- 10 minutes. Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på munnleg framføring - 10

18 Literature and film: Drama – on stage and in real life. Aktivitet: - read a part in a play with a good reading voice and attention to rhyme and other textual effects write and talk about the various topics found in theatre and discuss why certain topics seem to be always relevant (love, hate, jealousy, etc) - give account of some of the major conflicts in history and some of the most important leaders. - express and discuss pros and cons with censorship in the media. - make a four column note about the four different types of theatre and express the difference between theatre today and how the theatre has changed over the years. - present a Nobel laureate winner of his or her choice and give reason for why this person won the prize. (munnleg) - write a letter from Romeo or Juliet to a youth magazine asking for advice. (skriftleg) - read articles about real-life Romeo and Juliets. - watch Romeo + Juliet – Baz Luhrmann - make story –S about Romeo and Juliet focusing on words that express emotions. - express his or her opinion of what it should take to win the Nobel Peace Prize. (munnleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: -Drama texts p. 127-129 -Used to get mad at school p. 130-133 -The Theatre p. 138-141 -The Story of Romeo and Juliet p. 142-143 -A Modern Romeo and Juliet p. 144-145 -Why Wars Happen p- 180-181 -Joan of Arc p. 182 -A Poem p. 183 -World War II p. 184-185 -The Bet p. 186-187 -The Boy in the Striped Pyjamas p. 188-192 -Last Night I Had the Strangest Dream p. 195 -Some Winners of the Nobel Peace Prize p. 196- 197 -Romeo + Juliet (movie) Kompetansemål: - Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Grammatikk: English idioms The Passive Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på skriftleg arbeid - relevant, variert, praktisk og utfordrande 10

19 Literature and film: Is this the real life? Is this just fantasy? Aktivitet: - name and discuss different characteristics of the fantasy genre - recognize and give a short account of a couple of authors within the fantasy genre - explain the difference between fantasy and science fiction. - express what fantasy is to you - compare characters found in fantasy literature to historical people - reflect on the themes dealt with in fantasy literature - discuss why fantasy is so popular - Write a fantasytext inspired by fantasy literature. (skriftleg) Dei grunnleggjande ferdigheitene står i parentes. Kjelder: - What is Fantasy? P. 102-103 - The Chronicles of Narnia p. 104-111 - Role-Playing game p. 111 - Science Fiction p. 112 - Future p. 113-115 - The lightning thief (extract) - Harry Potter and the Philosopher´s stone (extract) - https://www.youtube.com/wa tch?v=ax-Np0IdRuM Grammar: The future (p. 120- 121) Kompetansemål: - Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer relevant, variert, praktisk og utfordrande Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Two stars and a wish på eigen fantasytekst. - 10

20 Native People: New Zealand and Norway Aktivitet: - read about and reflect on the similarities and the differences between the Sami people and the Mãori people. (lesing, skriftlig) - read and compare stories from Sami and Mãori culture. (lesing, munnleg) - find out and explain how native people in the world have been treated throughout history, and what is done to help them (lesing, munnleg, digital) Kjelder: - UNESCOS´s World Heritage List p. 204 - Sami Cultural Heritage p. 206-207 - Schooling in Finnmark p. 208-209 - The Fox, the bear and the Mountain Sami p. 2010 - New Zealand p. 230 - How Mãui Brought Fire to the World p. 231-233 - Mãori: https://intercontinentalcry.o rg/indigenous-peoples/maori/ https://intercontinentalcry.o rg/indigenous-peoples/maori/ Grammar: Word order Kompetansemål: - Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Vurdering for læring: - Eigenvurdering av gruppearbeid - Kameratvurdering på leksa - Speed dating med vudrdering - relevant, variert, praktisk og utfordrande

21 Karakterkriterium - History and geography. Refleksjon Karakter 5-6 (Høg) (Blooms taksonomi)Anvending Karakter 3-4 (Middels) Vurdera Drøfta Begrunne Reflektere Trekkje slutningar Reproduksjon Karakter 1-2 (Låg) Bruka Forklara Samanlikna Oppsummera Uttrykkje meiningar Hugsa Lista opp Gjenkjenna Gjengi Namngi History and Geography -kan gjengi nokre hovudtrekk ved historia i de aktuelle landa -kan namngi nokre kjende personar frå dei ulike landa og liste opp nokre kjenneteikn ved dei. -kan plassere landa og nokre byar på verdskartet. -kan gjengi kvifor engelsk vert nytta over heile verda -kan forklare hovudtrekk ved historia i de aktuelle landa -kan kan bruke det han/ho har lært om kjende personer frå dei ulike landa og uttrykkje sine meiningar om desse. -kan plassere landa og sentrale byar på verdskartet og samanlikne dei i storleik, folketal og storleik. -kan oppsummere og uttrykkje meiningar om engelsk som eit verdsspråk. -kan drøfte hovudtrekk ved historia i landa -kan drøfte det han/ho har lært om kjende personar frå dei ulike landa, og reflektere over deira innflytelse på landet. -kan plassere landa og sentrale byar på verdskartet og samanlikne dei i storleik, folketal og storleik og reflektere over plasseringa deira. -kan gjere greie for kvifor engelsk er eit verdsspråk og reflektere over betydinga av dette. Munnleg- kan gjere seg forstått på engelsk, men gjer mange feil, kan noen ord om emnet - kan uttale noen ord rett og intonere noen ord rett - kan kommunisere i noen grad på engelsk - kan fortelle noe om det de har lest/hørt - har noe innsikt i egen læring - kan ta del i ein samtale - bruker språket, men gjer nokre feil, godt ordforråd om emnet - har stort sett rett uttale og intonasjon - Viser evne til å kommunisere på engelsk i enkle situasjonar - kan fortelle og forklare kva de har høyrt eller lese - viser innsikt i egen læring - kan ta del i ein samtale og vere med på å halde denne i gang. - har korrekt bruk av språket, avansert og variert ordforråd - klar og god uttale og intonasjon - kan gi utrykk for egne meininger på engelsk - kan forstå, referere og formidle hva de har hørt eller lest - har god innsikt i egen læring - innlede, halde i gang og avslutte samtaler ved å stille spørsmål og følge opp innspel Skriftleg- Innhald: kan skrive litt om emnet sjølv om det er overflatisk, noko kjennskap til bruk av kjelder. - Struktur: litt samanheng i teksten, litt struktur, klarer å skrive samanhengande setningar - Språk: kan bruke språket litt, kan nokre ord om emnet, litt kunnskp om grammatikk, og teiknsetjing. - Innhald: stort sett relevant. Stort sett klart og presist. Bruker kjelder på ein stort sett bra måte. - Struktur: grunnleggjande struktur som avsnitt. Stort sett god samanheng og kommunikasjon, enkel tekstbinding. - Språk: har stort sett riktig bruk av språket. Grunnleggjande ordtilfang, nokre kommunikasjonsforstyrrande feil. - Innhald: relevant og klart bodskap. Godt innhald, sjølvstendig, modent og originalt. God og kritisk bruk av kjelder. - Struktur: godt strukturert med føremålstenleg bruk av avsnitt, logisk, samanhengande, mottakarorientert. - Språk: presist, godtar ”slengere”, men ikkje systemfeil, få kommunikasjonsforstyrrande feil.

22 Karakterkriterium – Native people Refleksjon Karakter 5-6 (Høg) (Blooms taksonomi)Anvending Karakter 3-4 (Middels) Vurdera Drøfta Begrunna Reflektera Trekkja slutningar Reproduksjon Karakter 1-2 (Låg) Bruka Forklara Samanlikna Oppsummera Uttrykkje meiningar Hugsa Lista opp Gjenkjenna Gjengi Namngi Native people-kan hugse noko om historia til urfolk i nokre engelskspråklege land. -kan kjenne igjen kjenneteikn ved kulturen til urfolk -Kan namngi nokre kjende personar frå urfolka i dei aktuelle landa -Kan gjengi korleis urfolk har blir omtalt og behandla -kan namngi og forklare historia til urfolk i engelskspråklege land. -kan forklare og oppsummera kjenneteikn ved kulturen til urfolk -Kan samanlikne kjende personar frå urfolka i dei ulike landa -Kan utrykkje meiningar om korleis urfolk har blitt omtalt og behandla -kan namngi, forklare og reflektere over historia til urfolk i ulike engelskspråklege land. -kan forklare og reflektere over kulturen til urfolk. -Kan reflektere over rolla til ulike kjende personar frå urfolka i dei ulike landa -Kan trekkje slutningar om korleis ulike urfolk har blitt omtalt og behandla. Munnleg vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - kan gjere seg forstått på engelsk, men gjør mange feil, kan noen ord om emnet vi har jobbet med - kan uttale noen ord rett og intonere noen ord rett - Kan kommunisere i noen grad på engelsk - kan fortelle noe om det de har lest/hørt - har noe innsikt i egen læring - bruker språket, men gjør noen feil, godt ordforråd om emnet vi har jobbet med - har stort sett rett uttale og intonasjon - Viser evne til å kommunisere på engelsk i enkle situasjonar - kan fortelle og forklare hva de har hørt eller lest - Viser innsikt i egen læring - Har korrekt bruk av språket, avansert og variert ordforråd - Klar og god uttale og intonasjon - Kan gi utrykk for egne meininger på engelsk - Kunne forstå, referere og formidle hva de har hørt eller lest - har god innsikt i egen læring Skriftleg- Innhald: kan skrive litt om emnet sjølv om det er overflatisk, litt kjennskap til bruk av kjelder. - Struktur: litt samanheng i teksten, litt struktur, klarer å skrive samanhengande setningar - Språk: kan bruke språket litt, kan nokre ord om emnet, litt kunnskp om grammatikk, og teiknsetjing. - Innhald: stort sett relevant. Stort sett klart og presist. Bruker kjelder på ein stort sett bra måte. - Struktur: grunnleggjande struktur som avsnitt. Stort sett god samanheng og kommunikasjon, enkel tekstbinding. - Språk: har stort sett riktig bruk av språket. Grunnleggjande ordtilfang, nokre kommunikasjonsforstyrrande feil. - Innhald: relevant og klart bodskap. Godt innhald, sjølvstendig, modent og originalt. God og kritisk bruk av kjelder. - Struktur: godt strukturert med føremålstenleg bruk av avsnitt, logisk, samanhengjande, mottakarorientert. - Språk: presist, godtar ”slengere”, men ikkje systemfeil, få kommunikasjonsforstyrrande feil.

23 Karakterkriterium – Social Studies Refleksjon Karakter 5-6 (Høg) (Blooms taksonomi)Anvending Karakter 3-4 (Middels) Vurdera Drøfta Begrunna Reflektera Trekkja slutningar Reproduksjon Karakter 1-2 (Låg) Bruka Forklara Samanlikna Oppsummera Uttrykkje meiningar Hugsa Lista opp Gjenkjenna Gjengi Namngi Social Studies-kan liste opp korleis det er å bu i eit engelskspråkleg land -Kan liste opp korleis det er å vere ung i dag -Kan gjengi informasjon om tekstar/filmar som handlar om å vere annleis og om å ta val -Kan hugse korleis det politiske systemet i nokre engelskspråklege land fungerer -kan samanlikne korleis det er å bu i eit engelskspråkleg land med å bu i Noreg -Kan forklare korleis de er å vere ung i dag -Kan uttrykkje meiningar om tekstar/filmar som handlar om å vere annleis og om å ta val. -Kan forklare korleis det politiske systemet i nokre engelskspråklege land fungerer -Kan reflektere over skilnadene mellom å eit engelskspråkleg land og i Norge -Kan begrunne korleis det er å vere ung i dag. -Kan trekkje slutningar om tekstar/filmar som handlar om å vere annleis og om å ta val -Kan reflektere over korleis det politiske systemet i ulike engelskspråklege land fungerer Munnleg vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - Kan gjøre seg forstått på engelsk, men gjør mange feil, kan noen ord om emnet vi har jobbet med - kan uttale noen ord rett og intonere noen ord rett - Kan kommunisere i noen grad på engelsk - kan fortelle noe om det de har lest/hørt - har noe innsikt i egen læring - bruker språket, men gjør noen feil, godt ordforråd om emnet vi har jobbet med - har stort sett rett uttale og intonasjon - Viser evne til å kommunisere på engelsk i enkle situasjonar - kan fortelle og forklare hva de har hørt eller lest - Viser innsikt i egen læring - Har korrekt bruk av språket, avansert og variert ordforråd - Klar og god uttale og intonasjon - Kan gi utrykk for egne meininger på engelsk - Kunne forstå, referere og formidle hva de har hørt eller lest - har god innsikt i egen læring Skriftleg- Innhald: kan skrive litt om emnet sjølv om det er overflatisk, litt kjennskap til bruk av kjelder. - Struktur: litt samanheng i teksten, litt struktur, klarer å skrive samanhengande setningar - Språk: kan bruke språket litt, kan nokre ord om emnet, litt kunnskp om grammatikk, og teiknsetjing. - Innhald: stort sett relevant. Stort sett klart og presist. Bruker kjelder på ein stort sett bra måte. - Struktur: grunnleggjande struktur som avsnitt. Stort sett god samanheng og kommunikasjon, enkel tekstbinding. - Språk: har stort sett riktig bruk av språket. Grunnleggjande ordtilfang, nokre kommunikasjonsforstyrrande feil. - Innhald: relevant og klart bodskap. Godt innhald, sjølvstendig, modent og originalt. God og kritisk bruk av kjelder. - Struktur: godt strukturert med føremålstenleg bruk av avsnitt, logisk, samanhengjande, mottakarorientert. - Språk: presist, godtar ”slengere”, men ikkje systemfeil, få kommunikasjonsforstyrrande feil.

24 Karakterkriterium – Literature and film Refleksjon Karakter 5-6 (Høg) (Blooms taksonomi)Anvending Karakter 3-4 (Middels) Vurdera Drøfta Begrunna Reflektera Trekkja slutningar Reproduksjon Karakter 1-2 (Låg) Bruka Forklare Samanlikna Oppsummera Uttrykkje meiningar Hugsa Lista opp Gjenkjenna Gjengi Namngi Literature and film Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer -Kan hugse og liste opp noko av innhaldet frå litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan liste opp noko om kva vi skal kunne lære av litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan gjenkjenne trekk frå engelskspråkleg kultur og historie i litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan hugse og forklare innhaldet i litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan forklare og uttrykkje meiningar om kva vi skal kunne lære av litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan oppsummere og uttrykkje meiningar om korleis trekk frå engelskspråkleg kultur og historie kjem fram i litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan hugse og reflektere over innhaldet i litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan begrunne og reflektere over kva vi skal kunne lære av litteraturen eller filmane vi har brukt -Kan trekkje slutningar om og reflektere over korleis trekk frå engelskspråkleg kultur og historie kjem fram i litteraturen eller filmane vi har brukt Munnleg vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - gjør seg forstått på engelsk, men gjør mange feil, kan noen ord om emnet vi har jobbet med - uttaler noen ord rett og intonere noen ord rett - kommuniserer i noen grad på engelsk - kan fortelle noe om det de har lest/hørt - har noe innsikt i egen læring - bruker språket, men gjør noen feil, godt ordforråd om emnet vi har jobbet med - har stort sett rett uttale og intonasjon - Viser evne til å kommunisere på engelsk i enkle situasjonar - kan fortelle og forklare hva de har hørt eller lest - Viser innsikt i egen læring - Har korrekt bruk av språket, avansert og variert ordforråd - Klar og god uttale og intonasjon - Kan gi utrykk for egne meininger på engelsk - Kunne forstå, referere og formidle hva de har hørt eller lest - har god innsikt i egen læring Skriftleg- Innhald: kan skrive litt om emnet sjølv om det er overflatisk, litt kjennskap til bruk av kjelder. - Struktur: litt samanheng i teksten, litt struktur, klarer å skrive samanhengande setningar - Språk: kan bruke språket litt, kan nokre ord om emnet, litt kunnskp om grammatikk, og teiknsetjing. - Innhald: stort sett relevant. Stort sett klart og presist. Bruker kjelder på ein stort sett bra måte. - Struktur: grunnleggjande struktur som avsnitt. Stort sett god samanheng og kommunikasjon, enkel tekstbinding. - Språk: har stort sett riktig bruk av språket. Grunnleggjande ordtilfang, nokre kommunikasjonsforstyrrande feil. - Innhald: relevant og klart bodskap. Godt innhald, sjølvstendig, modent og originalt. God og kritisk bruk av kjelder. - Struktur: godt strukturert med føremålstenleg bruk av avsnitt, logisk, samanhengjande, mottakarorientert. - Språk: presist, godtar ”slengere”, men ikkje systemfeil, få kommunikasjonsforstyrrande feil.


Laste ned ppt "FAG: Engelsk Klasse/gruppe: 10 Talet på elevar: 13 Skule: Oltedal Faglærar: Randi Skaar Wilford."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google