Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? 15.mars 2016 Introduksjon til praksis. Kursdag 3 Gjennomføring av et prosjekt Informasjon vil bli lagt ut her: http://www.arkitektbedriftene.no/kveldskurs brukernavn: nyarkitekt passord: Ain2016 (husk stor A)

2 Oppdragsgiver ProsjekterendeUtførende Ulike gjennomføringsstrategier Ulike forbindelser og kommandolinjer Ulike avtaler mellom partene Ulike avtaler For arkitekter / rådgivere: Skiveprosjektering eller full prosjektering For CM: Åpen bok, måltall for budsjett For totalentreprenør: Fast pris, åpen bok, måltall for budsjett 15.mars.2016Ketil Moe Typisk organisering av et prosjekt

3 Gjennomføring av et prosjekt Oppdragsgiver Definere behov (Program og utredninger) Tomt eller lokale Finansiering Kontrahere aktører Ansvar for brukere Beslutninger Prosjekterende Prosjektere iht. program og lovverk Omsorgsansvar Forslag til Oppdragsgiver Forhold til myndighetene Produksjonsunderlag Utførende Gi pris Organisere byggeplass Engasjere underentreprenører Skaffe materialer og produkter Utføre iht. produksjonsunderlag 15.Mars 2016Ketil Moe

4 15.mars. 2016. Introduksjonskurs til praksis.Ketil Moe Faser og enterpriseformer

5 Søkeprosessen og forholdet til myndighetene Det offentlige utgangspunktet Kommuneplan / reguleringsplan / detaljert reguleringsplan (situasjons- eller bebyggelsesplan). Plan= kart og bestemmelser Forhåndskonferanse De første skissene: Prinsipper. Prosjektets vanskelighetsgrad Nabovarsel Med godkjenning. Nesten ferdig søknad. Kun ytre forhold Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn eller Rammesøknad Full dokumentasjon av at prosjektet tilfredsstiller off. krav Søknad om Igangsettingstillatelse All prosjektering skal være ferdig (nesten) + Arbeidstilsyn Ferdigattest eller Midlertidig brukstillatelse + ferdigattest: Alt er ferdig. Alt er iht. tidligere godkjenning. FDV- Dokumentasjon er gitt Oppdragsgiver 15.Mars 2016Ketil Moe 1 Forhåndskonferanse, 2 Søknad om tillatelse til tiltak / Rammesøknad, 3 Igangsettingstillatelse, 4 Midlertidig brukstillatelse / Ferdigattest

6 Hvem har ansvar i søkeprosessen? Tiltakshaver: (Oppdragsgivers rolle i forhold til Myndighetene).Skaffe alle nødvendige opplysninger til Prosjekterende (kart og bestemmelser). «Sørge for at ansvarsområder er belagt». Ansvarlig søker (SØK): Redigere og koordinere søknaden. Påse at alle opplysninger er tilstede Ansvarlig prosjekterende (PRO): Faglig ansvar for hvert sitt område. Arkitekt koordinerer fagene. Alle som utfører prosjektering må ha ansvarsrett Ansvarlig utførende (UTF): Utføre byggearbeider iht. produksjonsunderlaget (tegninger og beskrivelse) Ansvarlig kontrollerende: 3. part fagfolk engasjert av Oppdragsgiver for å utføre kontroll av PRO og UTFs arbeider SHA koordinator: Oppdragsgivers ansvar. At alt tilrettelegges for trygg og farefri utførelse av arbeidet Verneombud / Tillitsvalgte: Representanter for ansatte som skal godkjenne prosjekt ift. Arbeidstilsynet 15.mars 2016Ketil Moe

7 Sak10 § 13-5. Godkjenningsområder ANSVARLIG SØK og PROSJEKTERENDEANSVARLIG UTFØRENDEANSVARLIG KONTROLLERENDE (1)(1) Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen søker i tiltaksklasse 1, 2 og 3. (2)(2) Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: (3)(3) Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen utførende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: (4)(4) Det kan gis sentral godkjenning samlet for funksjonene ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for følgende arbeider: Våtromsarbeid. (5)(5) Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: 1.Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2.Arkitektur 3.Utearealer og landskapsutforming 4.Oppmålingsteknisk prosjektering 5.Brannkonsept 6.Geoteknikk 7.Konstruksjonssikkerhet 8.Bygningsfysikk 9.Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 10.Ventilasjon- og klimainstallasjoner 11.Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 12.Løfteinnretninger 13.Lydforhold og vibrasjoner 14.Miljøsanering 15.Brannalarm, nødlys og ledesystem. 1.Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2.Innmåling og utstikking av tiltak 3.Grunnarbeid og landskapsutforming 4.Plasstøpte betongkonstruksjoner 5.Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 6.Murarbeid 7.Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 8.Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 9.Taktekkingsarbeid 10.Arbeid på bevaringsverdige byggverk 11.Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem 12.Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 13.Ventilasjon- og klimainstallasjoner 14.Løfteinnretninger 15.Riving og miljøsanering. 1.Overordnet ansvar for kontroll 2.Våtrom (i boliger) 3.Lufttetthet (i nye boliger) 4.Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3) 5.Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) 6.Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3) 7.Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3). 15.Mars 2016Ketil Moe

8 Tiltaksklasser og byggesakens vanskelighetsgrad § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser (1)(1) Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. (2)(2) Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. (3)(3) Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller stor kompleksitet og vanskelighetsgrad Viktig for å bestemme tiltaksklasse er: Sikkerhet: Brann, rømning, panikk Grunnforhold: Kvikkleire, flom- og rasfare Bæreevne: Snølaster, store ansamlinger av folk Fukt og råte: bad i boliger. Svømmehaller Størrelse og synlighet: Forhold til omgivelser og fjernvirkning 15.mars. 2016Ketil Moe

9 SAK10- § 5-4. Opplysninger ved søknad om tillatelse Opplysninger ved søknad i ett trinnOpplysninger som kan utsettes fra Rammesøknad til IG-søknad (1)(1) Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20- 1 og § 20-2 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling. (4)(4) Ved søknad om rammetillatelse, jf. § 6-4, må alle opplysninger som er nevnt i tredje ledd følge søknaden i den utstrekning de er relevante for tiltaket, med følgende unntak 1.tiltakshaver 2.eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket 3.beskrivelse av tiltakets art 4.tiltakets størrelse og grad av utnytting 5.forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8 6.ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter 7.tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak 8.konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9- 4 9.minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger 10.atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning 11.eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon 12.om det er avholdt forhåndskonferanse 13.tegninger og målsatt situasjonsplan 14.redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel 15.forholdet til andre myndigheter 16.gjennomføringsplan 17.søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon. 1.universell utforming og arkitektonisk utforming, jf. tredje ledd bokstav f, skal bare dokumenteres i den utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen 2.for forhold som gjelder sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf. tredje ledd bokstav g, er det tilstrekkelig at faren er identifisert og muligheten for sikring er utredet 3.for forhold som atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning, jf. tredje ledd bokstav j, er det tilstrekkelig at det er dokumentert at nødvendige rettigheter er sikret 4.det er tilstrekkelig å dokumentere hvilke myndigheter tiltaket er avklart i forhold til, jf. tredje ledd bokstav o 5.søknader og dokumentasjon, jf. tredje ledd bokstav q, kreves for ansvarlig søker og for ansvarlig prosjekterende for forhold som avklares i rammetillatelsen. 15.mars 2015Ketil Moe


Laste ned ppt "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google