Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 12. mars 2014 Opptak og tilrettelegging - Krav om politiattest (Ronny) - Særskilt grunnlag (Ronny) - Dispensasjon fra GSK kravet (Ronny)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 12. mars 2014 Opptak og tilrettelegging - Krav om politiattest (Ronny) - Særskilt grunnlag (Ronny) - Dispensasjon fra GSK kravet (Ronny)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 12. mars 2014 Opptak og tilrettelegging - Krav om politiattest (Ronny) - Særskilt grunnlag (Ronny) - Dispensasjon fra GSK kravet (Ronny) - Tilrettelegging (Håkon) - Alternative veier inn på ingeniørstudiet (Catherine) - Ung ordning (Ronny)

2 Studier med krav om politiattest ved UiA* Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen Lektorutdanning Praktisk pedagogisk utdanning Anestesi sykepleie Barnehagesykepleie Intensivsykepleie Operasjonssykepleie Klinisk helsevitenskap Folkehelsearbeid Friluftsliv Med forbehold om vedtak i Studieutvalget 21. mars 2014. For studieprogram med krav om politiattest vil informasjon om dette legges ut på studieprogrammets informasjonsside i løpet av våren 2014. 2 Idrett Psykisk helsearbeid Psykososialt arbeid med barn og unge Sykepleie Utefag Vernepleie Spesialpedagogikk Faglærerutdanning Sosialt arbeid (Sosionom)

3 Politiattest; fra 7 ulike attester til 1 Før: Nå: POMS - barneomsorgsattest Forskrift om opptak til høyere utdanningForskrift om opptak til høyere utdanning (Kapittel 6) Politiregisterloven (kapittel 7, §39) Straffeloven Straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 203, 204a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267. Overtredelse av straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 204a og 233 skal anmerkes i samsvar med § 41 nr. 1. Overtredelse av straffeloven §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 skal anmerkes i samsvar med § 40. 3

4 Særskilt vurdering For søkere som har spesielle grunner til at poengsummen ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner: kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold Krever egenerklæring og dokumentasjon fra sakkyndig (lege osv.) Søkere vurderes opp mot poenggrensene, det kan tillates et mindre poengavvik (Ved UiA er det normalt 2 poeng under poenggrensen ved forrige opptak,. Vi kjenner til universitet som bare tillater 1 poeng under poenggrensen) Søkere som kommer inn under bestemmelsene, har ikke automatisk krav på studieplass Søkere som ikke får tilbud etter særskilt vurdering, konkurrerer automatisk om studieplass etter de vanlige reglene 4 Søknadsfrist 1. mars (krysses i nettsøknad) De får svar samtidig som ordinærere søkere den 20. juli. NB! Det kan krysses av etter søknadsfristen også, men da avgjør lærestedet om søknaden skal behandles! Husk at søker skal være kvalifisert for studiet!

5 Særskilt vurdering, eksempler 2013* Vanskelig oppvekst (ja) Tourettes syndrom og ADHD (ja) Hørselshemming (ja) Bihulebetennelse (nei) Jernmangel (nei) Folatmangel (nei) Energimangel (nei) Allergi (nei) ADHD (ja og nei) Angst (nei) Depresjon (nei) Bare 1 arm (nei) Psykisk og fysisk vold fra samboer (nei) 5 Annet morsmål (ja) Asperger syndrom (ja) Autisme (ja) ADD (ja) Flyktning (ja) Psykiske problemer (ja) Kyssesyken, nesten CFS/ME (ja) Rusavhengighet (ja) Sykdom i nær familie (ja) Kreft (ja) Hjertefeil (ja) Bilulykke (ja) * Enkelte av eksemplene har fått avslag grunnet mangelfull dokumentasjon.

6 6 Dispensasjon (bilde 7 av 9) Lærestedene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra enkelte av kravene til generell studiekompetanse: Gjelder søkere under 25 år (ellers realkompetanse vurdering) Det må dokumenteres at søker pga. varig (normalt definert som ett år) sykdom, funksjonshemming eller lignende ikke er i stand til å fullføre enkelte av kravene til generell studiekompetanse Gjelder kun ved opptak til enkeltstudier – det gis ikke generell dispensasjon Søknaden poengberegnes ikke (F-15-10, § 7-12) De må vurderes mot poenggrensene i ordinær kvote Som regel ha minimum 1 eksamensforsøk utover det obligatoriske Det kan ikke dispenseres fra særkrav Gis ikke dispensasjon for sidemål til søkere med dysleksi - disse skal søke om fritak for vurdering i faget fra skolen Normalt gis det dispensasjon for ett/to fag (strengere på 23/5 regel) Også spesifikke lese- skrive eller matematikkvansker innbefattes Rus defineres som sykdom forutsatt relevant dokumentasjon Det kan dispenseres for deler av praksiskravet (23/5) samtidig med dispensasjon fra enkelte fagkrav. Omfanget må ses i sammenheng 3 spørsmål: 1.Er det dokumentert at det foreligger varige forhold? 2.Er det dokumentert at det har vært umulig å oppfylle enkelte av kravene? 3.Er det bare enkelte av kravene som mangler? Hovedregelen: Dersom svaret er Ja på alle disse spørsmålene er søkeren innenfor § 3-2 og vi registrerer J til dispensasjonsbehandling. Dersom svaret er Nei på minst ett av spørsmålene nevnt ovenfor, er ikke søkeren innenfor § 3-2 og dispensasjon skal ikke gis. Det finnes ikke avkrysningsfelt for dispensasjon i nettsøknaden. Søknad leveres i form av egenerklæring og dokumentasjon Søknadsfrist er 15. april, men ettersendelsesfrist er 1. juli

7 Tilrettelegging 7 http://media.uia.no/media/ressurssenteret/embed_player Universitetene og høgskolene skal så langt det er mulig legge til rette for studenter med særskilte behov. Har du behov for spesiell tilrettelegging, må du ta kontakt med det aktuelle lærestedet så snart du får tilbud om studieplass.

8 UNG-ordningen UNG-ordningen skal gi spesielt flinke elever i videregående skole mulighet til å ta emner ved universitetet Forskriftsfestet (lokal forskrift) i Studieutvalget 21. februar d.å. Aktuelle emner vil listes opp på www.uia.no/ung : www.uia.no/ung - 1. februar for oppstart høst - 1. oktober for oppstart vår Emnene i årsstudiene i engelsk, fransk, spansk og tysk, samt Kalkulus 1 (MA- 163) vil være åpne høsten 2014 8

9 9 Forkurs, TRES og Y-veien Forkurs Grimstad Forkurs Kristiansand (Kvadraturen skolesenter, opptak administreres i Grimstad) Y-vei bygg, data, elektronikk, fornybar energi, fly, mekatronikk TRES bygg, data, elektronikk, fornybar energi, fly, mekatronikk Fagskole stort sett på bygg, mekatronikk og fornybar energi. Vi har også et nettbasert realfagskurs som kan tas over ett halvt år eller ett år. Det er et betalingsstudium. Det er start hvert semester og koster ca 17.000,- for begge fag.

10 10 Opptakskrav Forkurs: 1. Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) fra andre studieretninger i videregående skole (yrkesfag) i tillegg til studiespesialisering (allmennfag). 2. Fullført videregående skole med generell studiekompetanse, uten den nødvendige kompetansen i matematikk (R1 og R2) og fysikk (Fysikk 1). 3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). 4. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk med min. Norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig (nå Nivå B1). 5. Gruppe 1 og 2 kan søkere søke selv med stryk. Y-vei: 1.Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) og relevant fagbrev til den ingeniørutdannningen de søker på. Søker til lokalt opptak på uia.no.

11 11 Opptakskrav Forkurs: 1. Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) fra andre studieretninger i videregående skole (yrkesfag) i tillegg til studiespesialisering (allmennfag). 2. Fullført videregående skole med generell studiekompetanse, uten den nødvendige kompetansen i matematikk (R1 og R2) og fysikk (Fysikk 1). 3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). 4. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk med min. Norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig (nå Nivå B1). 5. Gruppe 1 og 2 kan søkere søke selv med stryk. Y-vei: 1.Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) og relevant fagbrev til den ingeniørutdanningen de søker på. Søker til lokalt opptak på uia.no.

12 12 TRES: Generell studiekompetanse (GSK) Søkes kun til lokalt opptak IKKE til SO. Fagskole: Relevant linje fra toårig fagskole (teknisk) Søkes kun til lokalt opptak IKKE til SO. Ingeniørutdanning: GSK med R1, R2 (2MX, 3MX) og Fysikk 1 (2FY) Ettårig forkurs GSK + realfagskurs evt TRES Fagskole med matte og fysikk evt med norsk Opptakskrav

13 13 Studiestart på TRES/Y-vei/fagskole er 30. juni. Kurset starter med matematikk oppgradering 1 tilsvarende R1. Kurset varer i 6 uker og avsluttes med en eksamen som må bestås før studenten kan fortsette i august. Stryker studenten må de avslutte studiene. Har søkeren R1 (2MX) eller S1 og S2 (2MS og 3MS) slipper sommerkurset. Da har studenten ordinær studiestart i august. Studentene på TRES tar matematikk oppgradering 2, tilsvarende R2, på høsten sammen med ingeniørfag (stort sett 3 fag) Fysikk oppgradering, tilsvarende fysikk 1 tas på våren sammen med 3 nye ingeniørfag. Studiestart TRES, Y-vei og fagskole:

14 14 Svar på søknad, forkurskvote + div. Den første runden for opptak til TRES, forkurs, y-vei sendes og fagskole i slutten av mai. Neste runde blir i begynnelsen av juni frem til studiestart på TRES og Y-veien. Forkurs opptaket suppleres hele sommeren frem til studiestart i august. Har studenten på forkurset generell studiekompetanse (GSK) kan han/hun velge om de vil ta hele forkurset eller bare matte og fysikk. Velger de hele forkurset kan man konkurrere i forkurskvoten. Det er fordi 20 % av plassen er satt av til søkere med fullt forkurs. Velger de å bare ta matte og fysikk blir det karakterene på vgs som gjelder. Man får ikke realfagspoeng for matte og fysikk på forkurs.

15 15 Poenggrense Opptaksgrenser lokalt opptak 2013 Grimstad TRES-bygg47,20 TRES-data38,50 TRES-elektronikk37,10 TRES-Fornybar energi38,40 (Ble gitt for mange tilbud i år, snitt muligens høyere i 2014) TRES-fly43,80 TRES-Mekatronikk49,00 Forkurs Grimstad39,10 Forkurs Kristiansand39,70

16 16 Y-vei bygg49,30 Y-vei data37,10 Y-vei elektronikk39,50 Y-vei fornybar energi37,30 Y-vei Fly46,60 Y-vei mekatronikk48,00 Fagskolen bygg48,00 Poenggrense

17 Kontakt / opptaksveiledning Drop-in, henvendelse Serviceskranken Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00 Fredag kl. 10.00-11.30 Opptakstelefon er bemannet i samme tidsrom: Tlf: 38 14 15 64 Epost: opptak@uia.noopptak@uia.no 17

18 Viktige datoer (ekstra lysbilde) 1. mars – søknadsfrist for tidlig opptak, særskilt vurdering, videregående utdanning fra land utenfor Norden, realkompetanse 15. april – alle andre søkere + IB 1. juli – Ettersendelse og omprioritering 19. juli – Oversikt over ledige studieplasser 20. juli – Hovedopptak 20. juli – Det kan søkes ledige studieplasser fra kl. 09.00 26. juli – Svarfrist 29. juli – Suppleringsopptak 5. august og utover – Etterfyllingsopptak 11. august – Studiestart UiA (obligatorisk oppmøte) 18 NB! Hvis søker stiller seg på venteliste i hovedopptaket og får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister vedkommende automatisk plassen i hovedopptaket I etterfyllings- opptakene mister man ikke automatisk tidligere plass som man har fått

19 19 Betinget opptak - syk til eksamen (ekstra lysbilde) Jf. § 5-1 med kommentarer i F-15-10: Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke kan få vitnemål, kan få opptak til høyere utdanning på visse vilkår Spesielle omstendigheter kan være: SYKDOM, ULYKKER eller DØDSFALL i FAMILIE Forholdet (ene) må dokumenteres med attest fra lege, annet helsepersonell, politi eller tilsvarende Bare de som er FRAVÆRENDE PÅ EKSAMEN kan få betinget opptak Må ha KARAKTER 2/BEDRE I standpunkt Med betinget opptak kan man IKKE RESERVERE PLASSEN Ordningen gjelder bare elever. Privatister kan ikke få betinget opptak Foreligger resultatet på ny prøve før opptaket, GIS IKKE betinget opptak Søker poengberegnes ut ifra kompetansebeviset Resultater fra høyere utdanning blir ikke gyldige før vitnemål fra vgs er utskrevet

20 20 23-5 regelen (ekstra lysbilde) Endring i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning, bakgrunn: høring sommer/høst 2012 Gjelder fra og med opptak til studieåret 2013-2014 Bestemmelsen er endret slik at deltidsarbeid kan regnes om til heltid, og det skal tas hensyn til om søkeren har hatt heller har nedsatt arbeidsevne Nedsatt arbeidsevne innebærer at man pga sykdom eller skade har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at man hindres i å beholde- eller skaffe seg heltid/deltidsarbeid (må dokumenteres) Tidligere krav om at arbeidserfaring må være minst 50% over minimum et halvt år, gjelder ikke lenger Det stilles heller ikke lenger krav om at praksis må være minst halv stilling Blanding av studiekompetansefag er tillatt i 23/5 regelen så lenge de oppfyller kravet om omfang i den reformen de tilhører. Har du tatt matematikk i reform 94, men de andre studiekompetansefagene i kunnskapsløftet, godkjennes dette 23-5 regelen, kort fortalt: 1.Fylt 23 år eller mer det året du søker 2.Fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene 3.Minst 5 års arbeidspraksis/ utdanning De seks studiekompetansefagene: Kunnskapsløftet (årstimer): Norsk (393), engelsk (140), historie (140), samfunnsfag (84), matematikk (224), naturfag (140) Praksis: Lønnet/ulønnet arbeid, omsorgsarbeid, Au Pair, militær førstegangstjeneste/siviltjeneste Studiekompetansefagene teller som ett år Praksis og utdanning kan ikke overskride 100% i samme tidsperiode Løse fag, minimum årstimekrav, deretter godskriving per halvår

21 Språkpoeng (ekstra lysbilde) Språkpoeng ble innført fra og med opptaket 2011/12, jf., jf opptaksforskriften § 7-8 (rundskriv F-15-10) Bestemmelsen i § 7-8 gjelder både språk- og realfagspoeng. Språkpoeng kan gis alle kategorier av søkere, også 23/5-søkere, dersom det er til søkerens fordel ha karakterene med i beregningen Alle programfag fra programområde innen «Fremmedspråk» med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng, bortsett fra «Fremmedspråk» III som gir 1,0 tilleggspoeng. Gjelder fremmedspråk nivå I, nivå II og nivå III – som programfag - med fagkoder PSPxxxx Fag som ikke gir poeng Det gis ikke poeng for obligatoriske språkfag (fellesfag/2. fremmedspråk). Det gis ikke poeng for engelsk (uansett variant), eller for ”antikkens språk” – dvs. latin og gammelgresk. 21 NYTT fra 1. januar 2013 jfr. F-07-11: Det kan ikke gis mere enn 1,5 poeng i samme fag

22 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'22 Eksempel: Denne personen får 1 poeng til sammen i språkpoeng (0,5+0,5) Hadde denne personen hatt nivå III i spansk som gir 1 poeng, ville man tidligere kommet til en poengsum på 2 (0,5+0,5+1) Nå får man maks 1,5 poeng for samme språk


Laste ned ppt "Rådgiversamling 12. mars 2014 Opptak og tilrettelegging - Krav om politiattest (Ronny) - Særskilt grunnlag (Ronny) - Dispensasjon fra GSK kravet (Ronny)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google