Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opptak 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opptak 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opptak 1

2 Opptak til studier ved Universitetet i Agder
Samordna opptak De fleste årsstudier, bachelorprogram og noen integrerte 5 årige master program søkes i Samordna opptak. Man registrerer nettsøknad via Samordna opptak sine sider: For å kunne registrere søknad må man ha Min-ID.

3 Lokalt opptak Opptak til Master og påbygningsstudier
Praktisk pedagogisk utdanning Halvårsstudier og noen årsstudier Forkurs, tresemesterordning og Y-veien Musikk studier(Utøvende og faglærer-bachelor og master) Enkeltemner Søker gjennom Søknadsweb:

4 Generell studiekompetanse (gsk) – KunnskapsLøftet (F-15-10, § 2 – 1)
Treårig videregående opplæring som gir studiekompetanse Treårig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse (inkludert fagopplæring) Fylt 23 år, minimum 5 års arbeidserfaring/utdanning (23/5-regelen) Studiekompetansefagene MÅ være dekket !

5 Generell studiekompetanse (gsk) – KL (F-15-10, § 2 – 1)
Studiekompetansefagene må være dekket: Norsk, 393 årstimer Engelsk, 140 årstimer Matematikk, 224 årstimer Naturfag,140 årstimer Historie, 140 årstimer Samfunnsfag, 84 årstimer 5

6 23/5-regelen (F-15-10, § 2 – 1) Fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23 / 5 – søkere). Alle må dokumentere eksamen i studiekompetansefagene : Norsk, 393 årstimer Engelsk, 140 årstimer Matematikk, 224 årstimer Naturfag,140 årstimer Historie, 140 årstimer Samfunnsfag, 84 årstimer NB! Alle aldersangivelser gjelder i løpet av opptaksåret; dvs. det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass. 6 6

7 23/5-regelen-del 2 Alderskrav Femårskrav *) Gsk-fagene
*) Femårskravet kan oppfylles med bare utdanning. Dette medfører at 3-årig videregående skole + 2 års utdanning i tillegg er nok til å oppfylle femårskravet. Dette kan bl. a. være høyere utdanning, folkehøgskole eller enda et bestått årskurs fra videregående opplæring. 7 7

8 Generell studiekompetanse – andre muligheter
1. Bestått høyere utdanning på minst 1 år (60 studiepoeng/20 vekttall), eller to beståtte studier à 30 studiepoeng (10 vekttall) gir generell studiekompetanse. Dersom den høyere utdanningen ikke har norsk/annet nordisk språk som undervisningsspråk, må søkerne oppfylle krav om norsk etter bestemmelsene i § 2-2 (se kommentarene). - Regelen gjelder bare dersom søker ikke har gsk etter § Avbrutt utdanning gir ikke gsk. - Oversikt over private høgskoler med eksamensrett på nokut.no - Ny overgangsregel fra 1. januar 2012 (§ 9-1, ledd 8) 2. Fullført 2-årig godkjent fagskoleutdanning etter lov av 2003 om fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse, forutsatt at søker oppfyller krav om norsk etter bestemmelsene i § Oversikt over godkjent fagskoleutdanning på nokut.no - Norsk må dokumenteres på kompetansebevis o.l.

9 Spesielle opptakskrav
Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravene til generell studiekompetanse. Det kan være krav til bestemte fag, utdanning, praksis, opptaksprøve m.v. Studier med spesielle opptakskrav er oppført i det respektive informasjonsmateriellet med ulike kravkoder. Oversikt/forklaring av kravkodene blant annet på nettsidene til Samordna opptak, i Søkerhandboka og på nettsidene til UiA: Spesielle opptakskrav kan også bety unntak fra bestemmelsene om generell studiekompetanse (eks.: HING). Kravkode GENS = generell studiekompetanse. 9 9

10 Studier ved UiA med spesielle opptakskrav
Studium Kravkode Krav Grunnskolelærer LÆRER Eget ark Lektorutdanning LÆRER Eget ark Bioingeniør BIOI Matematikk R1 / (S1+S2) og Biologi 1 eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 (anbefaling: kjemi) Ingeniør HING Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Forkurs kvalifiserer, teknisk fagskole kan kvalifisere, dessuten muligheter via tresemesterordning. Sivilingeniør SIVING Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Forkurs kvalifiserer, teknisk fagskole kan kvalifisere, dessuten muligheter via tresemesterordning

11 Studier ved UiA med spesielle opptakskrav
Studium Krav Musikk- Utøvende og faglærer GSK og opptaksprøve Bachelor Økonomi og adm. MATRS R1/(S1+S2) -Siviløkonom 11 11

12 Spesielle opptakskrav til grunnskolelærerutdanning
Kravkode LÆRER Minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng, realfagspoeng og språkpoeng). Gjennomsnitt minimum 3 i norsk (393 årstimer/14 uketimer): gjennomsnitt av samtlige karakterer i hovedmål, sidemål og muntlig. Minimum karakter 3 i matematikk-kravet til generell studiekompetanse (224 årstimer/5 uketimer). Dersom søker har matematikk på høyere nivå, regnes kravet som oppfylt når faget er bestått (2 eller bedre), for eksempel R1, S1, matematikk X (84 årstimer), 2MX, 2MZ, 2MY osv. 12 12

13 Lektorutdanning i realfag
Kravkode LÆREREAL Minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng, realfagspoeng og språkpoeng). Gjennomsnitt minimum 3 i norsk (393 årstimer/14 uketimer): gjennomsnitt av samtlige karakterer i hovedmål, sidemål og muntlig. R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2) 13 13

14 Opptak til ingeniør utdanninger
Utgangspunktet er generell studiekompetanse, Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 – ordinært opptak via Samordna opptak, kravkode HING. Forkurs kvalifiserer uten hensyn til øvrige krav – lokalt opptak til forkurs. Teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/99 og tidligere studieordninger kvalifiserer til HING. Søkere med 2-årig fagskole *) i tekniske fag etter lov om fagskoler av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. 3-semesterordning: For søkere som har GSK, men mangler realfag. Studentene begynner i juni med matematikk og tar de øvrige fagene de mangler i løpet av 1 studieår. 14

15 Poengberegning - oversikt
Karakterpoeng Realfagspoeng/språkpoeng Poeng for folkehøgskole eller førstegangstjeneste eller høyere utdanning Alderspoeng Kjønnspoeng

16 Karakterpoeng § 7 – 5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring Alle fag med tallkarakter skal regnes med. Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. For fellesfag skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av karakterpoeng. Kommentarene: ”For høyeste nivå i fellesfag vises det til føringsregler for vitnemål, som fastsettes av Utdanningsdirektoratet.” Gjelder også for søkere med fagopplæring + gsk-fagene. Gjelder også for søkere med yrkeskompetanse + gsk-fagene. TIPS:

17 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk
Realfagspoeng Hver søker kan få maksimum 4 realfagspoeng. Realfagspoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for språkpoeng, slik at ingen søker kan få mer enn 4 poeng til sammen for realfag og fremmedspråk. Karakterer i fag som som utløser realfagspoeng, skal regnes med i gjennomsnittskarakteren. Poengene gis bare for programfag / studieretningsfag / linjefag i videregående skole, ikke for fag tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs e.a. Språkpoeng Det er bare fremmedspråk tatt i videregående skole som programfag (tidligere studieretningsfag og linjefag) som gir poeng. Språkpoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for realfagspoeng, slik at ingen kan få mer enn 4 poeng til sammen for realfag og fremmedspråk. Karakterer i fag som utløser språkpoeng, skal regnes med i gjennomsnittskarakteren 17

18 Alderspoeng Det gis 2 poeng for hvert år, maks 8 poeng for fire år. Poengene tildeles automatisk etter fødselsåret. Poengene gis i ordinær kvote, ikke i kvote for førstegangsvitnemål. Alderspoengene blir gitt fra og med det året man fyller 20 år hvis man har 3-årig videregående utdanning fagbrev/svennebrev forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning (teknisk) fagskole Alderspoengene blir gitt fra og med det året man fyller 24 år hvis man skal poengberegnes etter 23/5-regelen

19 Tilleggspoeng Det gis 2 tilleggspoeng for
enten fullført militær førstegangstjeneste/siviltjeneste, eller folkehøgskole – med godkjent skoledokumentasjon, avlagt fra og med skoleåret 1997/98, eller ett års høyere utdanning – fullført studium eller samlet 60 studiepoeng (20 vekttall). Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng – dersom ikke andre poeng under denne overskriften. Disse tilleggspoengene gis ikke i kvote for førstegangsvitnemål. 19

20 Poengrenser Poenggrensene er som regel fra foregående år, dvs. siste gang det var opptak på det respektive studiet. De offisielle poenggrensene er poengsummen til den siste som fikk tilbud i de respektive kvotene i det nasjonale suppleringsopptaket – normalt ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Poenggrensene er ikke absolutte, men kan likevel gi en antydning av hvor vanskelig/lett det kan være å få studieplass ved et bestemt studium. Faktorer som kan påvirke poenggrensene: - endringer i søkertall - endringer i antall studieplasser - endringer i regelverk - endringer i tilbudsstruktur - osv.

21 Kvote for førstegangsvitnemål
For søkere som har et førstegangsvitnemål Kvoten gjelder for søkere som er år 50 % av studieplassene skal tilbys i kvoten Alle søkerne er i ordinær kvote. Kvote for førstegangsvitnemål er et ”ekstratilbud” til de søkerne som oppfyller kriteriene for kvoten. OBS: Forbedringer innenfor løpet er tillatt! OBS: Tilleggsdokumentasjon er ikke tillatt!

22 Ordinær kvote Alle søkere er med i ordinær kvote I ordinær kvote er alle tilleggs poeng, alderspoeng, forbedringer av karakterer o.l med. En søker som er 21 år eller yngre og har førstegangsvitnemål konkurrerer i både kvote førstegangsvitnemål og ordinær kvoten. Søkeren vil da eventuelt få tilbud der han eller hun kommer best ut. Poenggrensene i kvote for førstegangsvitnemål vil normalt være noe lavere enn i ordinær kvote.

23 VIKTIGE DATOER 1. februar Søknadsskjema tilgjengelig på Samordnaopptak og SøknadsWeb(lokalt opptak) åpner. 1. mars Tidlig søknadsfrist for bestemte søkergrupper *). 15. april Ordinær søknadsfrist 10.mai Frist for innsending av følgeskjema 1. juli Frist for ettersending og omprioritering 15. juli Frist for adresseendring til hovedopptaket 20. juli Resultatet av hovedopptaket legges ut/sendes ut 20. juli Restetorget åpner 26. juli Svarfrist etter hovedopptaket 10. august Offisiell studiestart ved Universitetet i Agder Svar på søknad i lokalt opptak kommer mellom 1. juni og 10 august. *) Tidlig opptak, utenlandsk utdanning, realkompetanse, spesiell vurdering.

24 Kontakt opptakskontoret
TLF: Telefonen er åpen: Man-fre og 12-14

25 HUSK! Det er super viktig at dere ikke svarer på noe dere er usikre på, hvis dere svarer feil så kan det får svært uheldige konsekvenser for søker og UiA.  Det er bedre at dere enten ringer oss eller ber søker/elev ringe oss eller sende oss epost. Eventuelt notere ned eposten til søker/elev og sender epost når dere vet svaret!

26 FAQ


Laste ned ppt "Opptak 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google