Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Økonomistyring og regnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Økonomistyring og regnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Økonomistyring og regnskap

2 Formål Deltagerne skal ved kursets avslutning 1.ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser 2.ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner 3.kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

3 Agenda 1.Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag 2.Hvilke regnskapsregler gjelder? 3.Budsjett og budsjettoppfølging 4.Regnskap og bokføring 5.Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak 6.Ansatte i et idrettslag? 7.Merverdiavgift 8.Gaverapportering 9.Grasrotandelen 10.Tilskuddsordninger 11.Ressursbank 12.Oppsummering

4 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Roller og ansvarsfordeling

5 Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag Roller i et idrettslag 1.Styreleder 2.Øvrige styremedlemmer 3.Daglig leder 4.Kasserer eller regnskapsfører 5.Revisor Valgt/Engasjert 6.Kontrollkomitè (over 5 mill) Aktuelle lovhenvisninger; LNI §15 og §18 NIFs lov §§2-11 og 2-12

6 Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag -Styrets ansvar: -tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen -forsvarlig økonomistyring -Styret/Daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølging av økonomien -Regnskapsfører har ansvar for den løpende bokføring og regnskapsføring -Revisor skal vurdere årsregnskapet og intern kontroll -Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettslagets økonomi Aktuelle lovhenvisninger; LNI §18 RRB §4-2 NIFs lov §2-12

7 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Budsjett og regnskap – Hvilke regler gjelder?

8 Hvilke regnskapsregler gjelder? Størrelse på omsetning Over 5 millioner pr regnskapsår Ordinær regnskapslov Må ha engasjert revisor (registrert eller statsautorisert revisor) Må ha kontrollkomite Under 5 millioner pr regnskapsår Idrettens regnskaps- og revisjons- bestemmelser Må ha valgt revisor (to revisorer valgt av årsmøtet) Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-11

9 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Budsjett og budsjettoppfølging

10 Budsjett- og budsjettoppfølging -Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy -Budsjettprosessen må planlegges godt, og ulike grupper etc bør involveres. -Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis

11 Budsjett- og budsjettoppfølging -Budsjettutarbeidelse -styret/daglig leders ansvar -kasserer/regnskapsfører bistår med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet -forslag fremlegges av styret -fastsettes og vedtas av årsmøtet Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-13 LNI §15 og §18

12 Budsjett- og budsjettoppfølging -Krav til budsjettet -Inneholde alle kontoer og aktiviteter i regnskapet -Være realistisk -Ikke vise underskudd (med mindre man kan dekke dette av opparbeidet egenkapital) -Årsbudsjett Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-13 LNI §15 og §18

13 Budsjett- og budsjettoppfølging -Hvordan utarbeide budsjett? 1.Sett opp en langtidsplan for budsjettet a)Når, av hvem, hva, frister 2.Gå gjennom budsjettgrunnlag a)For inntekter; bruk avtaler, sponsorkontrakter, medlemslister b)For kostnader; bruk tidligere års regnskap, planlagte aktiviteter 3.Budsjettet bygges opp fra bunnen av, man summerer opp alle budsjettgrunnlagene fra punkt 2 4.Periodiser inntekter og kostnader utover året etter når de ulike aktivitetene gjennomføres 1.Eks hvis man arrangerer en cup om sommeren, vil mye av inntektene og kostnadene komme i denne perioden

14 BUDSJETT INNTEKTER:BUDSJETT 2015 Salgs- og sponsorinntekter 600.000 Offentlig tilskudd 900.000 Kontingenter 800.000 Leieinntekter 100.000 Andre inntekter 400.000 SUM INNTEKTER2.800.000 KOSTNADER: Varekostnader 200.000 Lønns- og personalkostnader 700.000 Avskrivninger 50.000 Andre driftskostnader1.800.000 (se vedlagt spesifikasjon*) SUM KOSTNADER2.750.000 RESULTAT 50.000

15 Aktivitetsbasert budsjett Eksempel: Inntekter Toppsatsing kvinner Sr1 000 000 Breddesatsing kvinner Sr og Jr100 000 Breddesatsing menn Sr og Jr200 000 Barne- og ungdomsidrett2 000 000 Administrasjon400 000 Sum inntekter3 700 000 Kostnader Toppsatsing kvinner Sr1 800 000 Breddesatsing kvinner Sr og Jr100 000 Breddesatsing menn Sr og Jr200 000 Barne- og ungdomsidrett1 000 000 Administrasjon600 000 Sum kostnader3 700 000 RESULTAT0

16 Budsjett- og budsjettoppfølging -Periodisering av budsjett: -Fordeler inntektene og kostnadene utover året i de periodene de påløper -For å kunne bruke budsjetteringen aktivt er det viktig at: -Man periodiserer budsjettet på kvartal/måneder -Man rapporterer tilsvarende hvert kvartal/måned -Man følger opp avvik

17 PeriodisertPeriodisertPeriodisertPeriodisertÅRSBUDSJETT 1.kv.2.kv.3.kv.4.kv.2015 INNTEKTER: Salgs- og sponsorinntekter250.00050.000250.00050.000600.000 Offentlig tilskudd400.00050.000150.000300.000900.000 Kontingenter400.00030.000350.00020.000800.000 Leieinntekter25.00025.00025.00025.000100.000 Andre inntekter150.00050.000150.00050.000400.000 SUM INNTEKTER1.225.000205.000925.000445.0002.800.000 KOSTNADER: Varekostnader70.00030.00060.00040.000200.000 Lønns- og personalkostnader150.000100.000100.000150.000700.000 Avskrivninger12.50012.50012.50012.50050.000 Andre driftskostnader*400.000500.000500.000400.0001.800.000 SUM KOSTNADER632.500642.500672.500602.5002.750.000 RESULTAT592.500-437.500252.500-157.50050.000 * Kan godt splittes mer hvor det er hensiktsmessig (kontor- og administrasjonskostnader, it-kostnader, idrettsutstyr etc, idrettsfaglig bistand, reise- og oppholdskostnader, serie- og turneringskostnader og andre kostnader)

18 Eksempelbudsjett på avdelingsnivå med ulike kostnads- og inntektstyper Avdeling 1Avdeling 2Avdeling 3PeriodisertÅRSBUDSJETT AdministrasjonSenior HSenior DJR/barn2015 INNTEKTER: Salgs- og sponsorinntekter 300 000 100 000 600 000 Offentlig tilskudd 1 000 000 - - - Kontingenter - 20 000 800 000 840 000 Leieinntekter 50 000 - - - Andre inntekter 100 000 20 000 200 000 340 000 SUM INNTEKTER 1 450 000 140 000 1 100 000 2 830 000 KOSTNADER: Varekostnader 200 000 - - - Kiosk mm 200 000 - - - Lønns- og personalkostnader 300 000 150 000 200 000 300 000 950 000 Administrasjon 300 000 - - Trenere mm - 150 000 200 000 Avskrivninger 30 000 - - - xxx 30 000 - - - Andre driftskostnader (sum) 390 000 370 000 520 000 1 650 000 Kontor- og administrasjonskostnader 300 000 10 000 20 000 IT-kostnader 50 000 - - - Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter - 50 000 300 000 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege - 50 000 20 000 Reise- og oppholdskostnader - 100 000 50 000 Serie- og turneringskostnader - 150 000 200 000 120 000 Andre kostnader 40 000 10 000 SUM KOSTNADER 920 000 520 000 570 000 820 000 2 830 000 RESULTAT 530 000 -380 000 -430 000 280 000 -

19 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Regnskap og bokføring

20 Regnskap og bokføring -Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige -Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser stiller krav til regnskapsførsel og bokføring Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-11(1) RRB §1-1 LNI §12(1)

21 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Gjelder alle organisasjonsledd med årlig omsetning på mindre enn 5 millioner kroner -Formål med bestemmelsene -sikre rettvisende bilde av regnskapet -dekke regnskapsbrukernes behov -felles spesifisering og presentasjon Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-11(2) RRB §1-1

22 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Sentrale bestemmelser -§ 2-2: Grunnleggende bokføringsprinsipper -§ 3-2: Regnskapsprinsippet -§ 2-16: Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap -§ 2-16: Disponenter til bank skal ha underslagsforsikring -§ 3-1: Regnskapsåret skal følge kalenderåret -§ 3-5: Anlegg i balansen kan ikke føres til høyere verdi enn gjelden som er tilknyttet anlegget Aktuelle lovhenvisninger; RRB §§ som nevnt over

23 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak

24 Oppfølging av bankkonto -Planlegging av pengebruk -Langsiktig planlegging for å sikre tilstrekkelig saldo på bankkonto -Store enkeltutbetalinger/utlegg? -Fakturering -Innkreving av egenandeler med mer -Sørge for å få inn penger før/samtidig som perioder med store kostnader

25 Oppfølging av bankkonto -Oppfølging av pengebruk -Kontantbetalinger bør unngås -Bank bør avstemmes av kasserer regelmessig -Viktig at kvitteringer og fakturaer leveres inn snarest etter betaling slik at banken kan avstemmes

26 Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak -Gode rutiner, etterlevelse av dokumentasjonskrav og etablerte interne kontroller -reduserer risiko for misligheter og feil -sikrer at regnskapsførsel og bokføring er i tråd med kravene i RRB

27 Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak -Eksempler på gode interne kontroller utført av styret/daglig leder; 1.Fullmaktsoversikt 2.Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger 3.Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende 4.Følge opp bankkonto 5.Påse minimal bruk av kontanter 6.Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører Kasserer bør legge frem regnskap på hvert styremøte

28 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Ansatte i et idrettslag?

29 Ansatte i et Idrettslag Når er man ansatt i et idrettslag; -Foreligger det personlig arbeidsplikt? -Lar vedkommende seg instruere og kontrollere i arbeidet? -Hvem har ansvaret for arbeidsresultatet? -Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til rådighet? -Regelmessige utbetalinger? Vesentligheten og omfanget av disse punktene må vurderes for hvert konkrete tilfelle for å avgjøre et ansettelsesforhold.

30 Ulike typer ansettelser Fast ansatt Daglig leder Midlertidig ansatt Ansatt for en viss periode Prosjektstilling Deltidsansatt Ansatt i f.eks 50% stilling på kontoret «Gjør en jobb for klubben» Får et honorar for å være trener for gutter 14 fot Timelønnet Får betalt etter timelister ifbm gressklipping etc

31 Arbeidsavtaler Det skal utarbeides avtaler med alle ansatte (og alle som gjør en jobb for klubben) Det skal foreligge avtale/kontrakt før utbetaling av lønn/honorar Klubben bør utarbeide standardiserte avtaler Lønnsutbetalinger skal være dokumenterbare

32 Arbeidsgiveransvar Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Aktuelle lover (www.lovdata.no):www.lovdata.no – Arbeidsmiljøloven – Folketrygdloven – Ferieloven – Skatteloven

33 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Merverdiavgift

34 Merverdiavgift ₋Merverdiavgiftsloven ₋Utvidet MVA-plikt på idrettsområdet (Kulturmoms) ₋Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester ₋Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ₋Mva på interne tjenester (fritak)

35 Merverdiavgiftsloven Informasjonsbrosjyre finnes på skattetaten (www.skatteetaten.no):www.skatteetaten.no Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

36 Merverdiavgiftsloven Avgift som kreves inn på vegne av staten. Avgiftspliktige må registrere seg i avgiftsmanntallet. Grense for registreringsplikt for organisasjoner: kr 140.000 i avgiftspliktig omsetning* i løpet av en 12-månders periode. I utgangspunktet sees organisasjonen under ett med alle undergrupper, men det kan søkes om at undergrupper blir selvstendig avgiftssubjekt. Alle spørsmål vedrørende mva stilles til skattekontoret.

37 Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester (Momskompensasjon)

38 Momskompensasjon varer og tjenester ₋Ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (inkludert idretten) som trådte i kraft 1.januar 2010. ₋Formål med ordningen er at frivillige organisasjoner skal få kompensert merkostnaden de har i.f.m. mva på varer og tjenester. ₋Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (kr 1,2 mrd. i 2014) ₋Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement.

39 Momskompensasjon Tosporet system: ₋Forenklet ordning ₋Dokumentert ordning ₋Krav om at frivillig innsats er en vesentlig del av virksomheten ₋Sentralleddet (NIF) søker på vegne av alle medlemmene samlet i den forenklet ordning

40 Momskompensasjon – søknadsprosedyre i idretten – Alle medlemmer i NIF skal sende inn søknad til NIF. – Det er frivillig å delta i ordningen. – Informasjon om søknadsprosedyren blir lagt ut på www.idrett.no, samt mail til alle klubbene. www.idrett.no – Brutto driftskostnader for forrige år (årsmøtegodkjent regnskap) danner grunnlag for søknaden.

41 Momskompensasjon – søknadsprosedyre 2014 – Mai 2014: informasjon sendes ut og det åpnes for innsending av søknader. – 15.august 2014 – siste frist for å sende inn søknad til NIF – Nov/des. 2014 – tildelingen av momskompensasjon blir offentliggjort på www.idrett.nowww.idrett.no – Desember 2014 – kompensasjonen vil bli utbetalt før 31.12 til bankkontonummeret som er registrert i SportsAdmin

42 Utvidet merverdiavgiftsplikt på idrettsområdet (Kulturmoms) ”Kulturmoms”

43 Kulturmoms 1.juli 2010 ble det innført moms på kultur i Norge. For idretten vil det si at det er innført en avgift: – med sats på 8% på inngangsbilletter til idrettsarrangement * – med sats 8% ved formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangement – med sats 25% på omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter)

44 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

45 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer – Gjelder bare lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen – Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes – Informasjon om ordningen og søknadssjema finnes på www. idrettsanlegg.no

46 Mva på interne tjenester

47 Mva på interne tjenester forts. -Man kan fakturere interne tjenester uten mva til et annet organisasjonsledd -For at man skal kunne benytte seg av dette mva-fritaket må man KUN levere disse tjenestene til egne organisasjonsledd. Leveres og faktureres disse tjenestene til andre enn sine egne organisasjonsledd må ALLE tjenestene fakturere med mva

48 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Gaver til idrettslag

49 Gaver til idrettslag -Giver kan få skattefradrag for gaver som er gitt til idrettslaget, se www.idrett.nowww.idrett.no -Vilkår for fradrag -Pengegave -Ingen motytelse -Bankbetaling -Oppgave over mottatt gavebeløp

50 Gaver til idrettslag -Rapporteringsprosedyre -Alle medlemmer i NIF skal rapportere til NIF -Informasjon omrapporteringsprosedyre blir lagt ut på www.idrett.nowww.idrett.no -1. desember 2014 -Åpnes for innrapportering -15. januar 2015 -Siste frist for innrapportering via www.idrett.nowww.idrett.no

51 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Grasrotandelen

52 Grasrotandel – inntektsmulighet for lagene Alle som tipper har mulighet til å gi 5% av tippesummen til et idrettslag (grasrotandel) Alle lag kan søke om å motta grasrotmidler www.grasrotandelen.no

53 For å bli grasrotmottaker: Registreres i frivillighetsregisteret (www.brreg.no) og godkjennes som grasrotmottaker.www.brreg.no

54 Grasrotandelen: Det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til Store inntektsmuligheter Grasrotandelen utbetales direkte fra Norsk Tipping tre ganger årlig, 1.januar, 1.mai, 1.september

55 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Tilskuddsordninger

56 -Lokale aktivitetsmidler (LAM) -Grunnstøtte til medlemsbaserte lag og foreninger -Fordeles av idrettsrådene -Utstyrsmidler -Tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler -Søknadsbasert -Oppstarts- og utviklingsstøtte -Søknadsbasert -Idrettsskoler for barn og ungdom kan søke -Helse og rehabilitetsmidler -Søknadsbasert -Alle idrettens organisasjonsledd kan søke Ytterligere informasjon om ordningene finnes på www.idrett.no

57 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Ressursbank for idrettslag

58 Følgende vil bli lagt ut på www.idrett.no under klubbguiden, klubbøkonomi:www.idrett.no ₋Økonomihåndbok for idrettslag - Norsk standard kontoplan tilpasset små idrettslag ₋Skjemaer for lønn og reiser ₋Mal for årsregnskap (resultatregnskap, balanse og noter) ₋Mal for budsjett (eksempel) ₋Mal for revisjonsberetning, styrets beretning mm ₋Sjekkliste for valgte revisorer ₋Rutinebeskrivelser ₋Andre maler, skjemaer mm

59 Oppsummering -Viktig med kjennskap til reglene og evnen til å vite at det finnes bestemmelser som regulerer de ulike områdene -Bruk kilder som -www.skatteetaten.nowww.skatteetaten.no -www.grasrotandelen.nowww.grasrotandelen.no -www.idrett.nowww.idrett.no -www.brreg.nowww.brreg.no -www.nav.nowww.nav.no

60 Frittstående kurs for styre/daglig ledelse


Laste ned ppt "Frittstående kurs for styre/daglig ledelse Økonomistyring og regnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google