Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale forhold. Det internasjonale systemet Det er i underkant av 200 stater i verden Konflikter mellom stater kan løses ved at FN megler i konflikten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale forhold. Det internasjonale systemet Det er i underkant av 200 stater i verden Konflikter mellom stater kan løses ved at FN megler i konflikten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale forhold

2 Det internasjonale systemet Det er i underkant av 200 stater i verden Konflikter mellom stater kan løses ved at FN megler i konflikten Stater har makt i forhold til økonomi, ressurser, størrelse og befolkning Samarbeid mellom stater kan foregå i FN, Nato, EU og andre organisasjoner FN, De forente nasjoner, ble startet i 1945 for å hindre nye kriger og sikre fredag

3 FN FNs mål er å løse konflikter på fredelig vis uten bruk av væpnet makt Menneskerettserklæringen fra 1948 sier at alle mennesker har samme verdi Folkeretten regulerer forholdet mellom stater I Generalforsamlingen er alle stater med. Alle har èn stemme Sikkerhetsrådet er FNs viktigste organ. Det har 15 medlemmer og 5 av dem er faste Ban Ki-moon fra Sør-Korea er FNs generalsekretær. Han velges for 5 år Den internasjonale domstolen i Haag behandler konflikter mellom stater Den internasjonale straffedomstolen etterforsker og dømmer folk som har begått krigsforbrytelser Det internasjonale systemet

4 EU-Den europeiske union De fleste land i Europa er i dag medlem av EU Samarbeidet mellom landene har økt sterkt fra 1957 til i dag Nato Nato ble startet som et militært samarbeid mellom USA og de fleste land i Vest- Europa Medlemslandene skal forsvare hverandre dersom ett av landene blir angrepet Nye trusler som terrorisme, flyktningstrømmer og katastrofer har ført til at Nato nå griper inn andre steder i verden Det internasjonale systemet

5 Globalisering Globalisering betyr at verden blir mer knyttet sammen gjennom medier, turisme, kultur og økonomi Det er uenighet om globalisering fører til økt velstand eller om de store landene utnytter de fattige Det internasjonale systemet

6 Rettigheter som gjelder alle? Folkeretten; internasjonale lover og regler som regulerer forholdet mellom land Bare landene som undertegner lovene har plikt til å følge dem Menneskerettighetene; alle mennesker har noen grunnleggende rettigheter som gjelder for alle Bør det internasjonale systemet gå inn i land som bryter menneskerettighetene? Hva er viktigst; At den enkelte stat har suverenitet eller at landet følger menneskerettighetene?

7 Konflikter og kriger i dag Type konflikter; regionale, etniske, religiøse og ideologiske og økonomiske En etnisk konflikt er for eksempel forholdet mellom tutsier og hutuer i Rwanda Den kalde krigen mellom Sovjet og USA var en ideologisk konflikt Uenighet om vann, olje eller fisk kan kalles en økonomisk konflikt. Kjenner du til noen slike konflikter? Ofte har en konflikt flere av disse elementene i seg FN legger vekt på at konflikter skal løses fredelig ved hjelp av forhandlinger og mekling Sikkerhetsrådet i FN kan bruke tvang og militærmakt for å løse en konflikt

8 Hva er makt? Viktige faktorer som gir makt; Stor oppslutning og mange medlemmer (LO) Viktig posisjon (USA i verden) Mediekontroll (de som kan styre mediene) Kunnskap, teknologi, militære ressurser og økonomiske ressurser

9 FN som konfliktløser FN er ikke mektigere enn det medlemslandene ønsker det skal være Russland, USA, Storbritannia, Frankrike og Kina har vetorett i Sikkerhetsrådet. Det vil si at ett av disse landene kan hindre at FN aktivt skal løse en konflikt FN kan innføre økonomiske straffetiltak mot et land FN kan sette inn militære styrker mot andre land Skal FN gripe inn dersom et land bryter menneskerettighetene eller bør det enkelte land få bestemme over sitt eget territorium? Mange mener at FN blir styrt av stormaktene. Hvorfor det, tro?

10 Jøder og palestinere i konflikt Jødene ble fordrevet fra Palestina i 153 e. Kr Staten Israel ble opprettet i 1948 Opprettelsen førte til angrep fra nabostatene som mente området tilhørte dem Flyktningleirene som ble et resultat av krigen er fremdeles et uløst problem Israel er i dag en sterk militær og økonomisk makt i Midtøsten Sentralt i konflikten er hvem som har rett til å bo i området, hvor stor en palestinsk stat skal være og hvem som skal bo på de mest fruktbare områdene I 2003 bygget Israel en mur på Vestbredden for å beskytte seg mot palestinsk terror. Byggingen er blitt kritisert av FN, USA og EU Mange mener USA er sentral for å løse konflikten En løsning er at Israel må godta en palestinsk stat med de grensene som FN ønsker, fra 1967. Til gjengjeld må Israel få garantier for at de kan leve i sikkerhet

11 Terrorisme Terrorisme er bruk av vold Terrorisme er et middel for å oppnå et mål Målet er ofte å skape frykt og skape en krisesituasjon Moderne teknologi og effektiv transport gjør det lettere å gjennomføre terrorisme Noen årsaker til terrorisme; samfunnet er urettferdig, minoritetsgrupper som føler seg undertrykt, ekstreme ideologier og religiøse bevegelser som mener terrorisme er den eneste måten å bli hørt på

12 Urfolk Urfolk er den opprinnelige befolkningen i et område som er blitt kolonisert og erobret av andre folk De har bevart sine egne kulturelle, sosiale og politiske særegenheter som skiller dem fra resten av befolkningen Eksempler på urfolk er; samer, inuitter og indianerstammer FN sier at urfolk har rett til å bevare og utvikle sin egenart på varig basis

13 Globalisering Med globalisering mener vi en økning av økonomisk, kulturelt og politisk samarbeid på tvers av landegrensene Ny teknologi, IKT og internett er med på å gjøre landegrenser mindre viktige Handel mellom land har økt. Mange mener økt handel gir økt materiell velferd for alle Motstandere av globalisering mener utviklingen er styrt av flernasjonale selskap og er til ulempe for fattige land

14 Samarbeid i Europa – EU EU, den europeiske union, har i 2007 27 medlemmer EU har felles regler på en rekke områder EUs indre marked betyr fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer Ca 35 % av alle midler går til utjevning mellom landene

15 Samarbeid i Europa – EU Spørsmål som diskuteres i EU; Skal EU ha egen utenriksminister? Hvor mye samarbeid skal det være mellom landene? Hvem bør bestemme mest; de store eller de små landene?

16 Positive trekk ved EU: Tidligere fiender samarbeider nå i Europa EU landene må respektere demokrati og menneskerettigheter Fattige land i EU får midler til utvikling av EU Folk i EU kan studere eller arbeide i alle EU-landene Kritikk av EU: For stor avstand mellom de som styrer og de som blir styrt Liten interesse i EU for valg til EU-parlamentet Stor vekt på markedsøkonomi fører til stor skade på natur og miljø Samarbeid i Europa – EU

17 Miljø: problemer og utfordringer Få var opptatt av miljøkonsekvensene på 1960-tallet Miljøvern er blitt først tatt på alvor de siste tretti årene Det er ingen regjering i verden som kan bestemme at miljøproblemene skal løses Mye samarbeid om miljø foregår innen FN Viktige konferanser har vært Kyoto i 1997 og Johannesburg i 2002. Vet du noen resultater derfra? Mange mener at redusert forbruk og endret livsstil i de rike landene er nødvendig Bærekraftig utvikling; en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov

18 Viktige miljøproblem i dag: Økt drivhuseffekt Redusert ozonlag Redusert biologisk mangfold Jordsmonn og vann ødelegges FN mener det vil skje en global oppvarming på mellom 1.4 – 5.8 grader. Hva slags betydning vil det få for oss? Løsning på miljøproblemer krever internasjonalt samarbeid. De kan ikke løses alene Miljø: problemer og utfordringer

19 Fattige og rike land Absolutt fattigdom; når de grunnleggende behov som mat, klær, hus og utdanning ikke er dekket Relativ fattigdom; Måles i forhold til det samfunnet en lever i FNs HDI skiller mellom land i forhold til forventet levealder, utdanningsnivå og inntekt pr. innbygger Ofte brukes begrepene U-land og I-land eller nord og sør

20 Årsaker til fattigdom Noen trekk ved fattige land: Har tidligere vært kolonier Eksporterer råvarer Lite utviklet industri Skjev fordeling av goder Analfabetisme utbredt Høy spedbarnsdødelighet Lite utviklet infrastruktur Årsaker til fattigdom: Produserte råvarer til kolonimakten De rike landene hindrer at de får utvikle handel Blir utestengt ved hjelp av høy toll Flernasjonale selskap kontrollerer landene Problemer med å nedbetale gjeld Korrupsjon i de fattige landene Overbefolkning Miljøproblemer Kriger

21 Fattigdom: konsekvenser og tiltak 1.2 milliarder er definert av FN som absolutt fattige Bekjempelse av HIV/Aids er viktig for FN Fattigdom fører til lav utdanning, analfabetisme og manglende informasjon Noen mener markedsøkonomi vil løse fattigdommen. Hvorfor det, tror du? Andre mener bedre fordeling av goder, utdanning til alle og demokrati er viktigst Noen fattige land bruker 40 % av BNP til å betale for bistand Flere land betaler større summer tilbake på gjeld enn bistanden de får. Bør gjeld til fattige land slettes?

22 Norge i det internasjonale samfunnet Regjeringen og utenriksdepartementet bestemmer mest over vårt forhold til andre land Norsk utenrikspolitikk har mest dreid seg om å unngå å bli blandet inn i konflikter Den andre verdenskrig førte til at Norge vendte seg mot USA og forsvarsalliansen Nato Olje og gass i nordområdene har ført til økt interesse fra andre land Norge og FN Norge ser på FN som det sentrale møtestedet for å løse internasjonale spørsmål Over 50 tusen nordmenn har deltatt i FN-operasjoner Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet 4 ganger

23 Kampen mot fattigdom Norge er ett av de landene som gir mest i bistand. Norge har i alt 7 hovedsamarbeidsland I 2005 arbeidet over 200 organisasjoner med utviklingshjelp Norge er spesielt opptatt av demokrati, menneskerettigheter, kvinners stilling og bekjempelse av hiv og aids i fattige land Norge i det internasjonale samfunnet

24 Norge har stemt nei til EU i 1972 og 1994 EØS avtalen gir norske borgere de samme rettighetene som borgerne i EU-landene Avtalen fører til at Norge må følge mange lover og regler i EU WTO; Verdens handelsorganisasjon, er en global organisasjon som lager felles regler for verdenshandelen WTO ønsker å redusere subsidier og tollsatser, noe som er vanskelig for norsk landbruk Norge i det internasjonale samfunnet

25 Nordområdene – et nytt konfliktområde? Norge kontrollerer et område som er seks ganger større enn fastlandet Det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Russland Det er et uløst problem hvor delelinjen mellom Norge og Russland skal gå Grenseområdet er fullt av olje, gass og fisk. Det gjør det nødvendig å finne en løsning på problemet Svalbardtraktaten sikrer Norge suverenitet over Svalbard

26 I 1977 opprettet Norge en fiskerivernsone rundt Svalbard. Norge mener vi har rett til å regulere fisket i havet rundt øya Få eller ingen land godkjenner den norske sonen Mange er bekymret for miljøskader på grunn av den økte oljevirksomheten både på norsk og russisk side Norsk aktivitet i nordområdene er noe av det viktigste som vil skje i årene som kommer Nordområdene – et nytt konfliktområde?


Laste ned ppt "Internasjonale forhold. Det internasjonale systemet Det er i underkant av 200 stater i verden Konflikter mellom stater kan løses ved at FN megler i konflikten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google