Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demand Dignity Fattigdom handler ikke om penger. Sørafrika: Treatment Action Campaign.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demand Dignity Fattigdom handler ikke om penger. Sørafrika: Treatment Action Campaign."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demand Dignity Fattigdom handler ikke om penger

2 Sørafrika: Treatment Action Campaign

3 Verdenserklæringen om menneskerettigheter  ”Anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle mennesker er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden.”  ”En verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er folkenes høyeste mål”.

4 Verdenserklæringen om menneskerettigheter  Alle mennesker har de samme menneskerettighetene  Ingen må fratas sine rettigheter  Menneskerettighetene er ”udelelige” (alle må respekteres og realiseres samtidig)  Vernet om menneskerettighetene er et felles ansvar for ”alle folk, alle nasjoner, hvert individ og hver samfunnsaktør”.

5 Verdenserklæringen om menneskerettigheter Artikel 22: Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

6 Udelelige rettigheter delt i to  Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR)  Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SPR) (begge vedtatt 1966, i kraft siden 1976)

7  Liv  Frihet  Sikkerhet  Religionsfrihet  Tankefrihet  Meningsfrihet  Ytringsfrihet  Forsamlingsfrihet  Frihet til å danne fredelige org.  Ingen innblanding i privatliv, familie, hjem og brevveksling  Fritt valg av ektefelle  Like rettigheter for mann og kvinne i ekteskapet  Statsborgerskap  Fri bevegelse og fritt valg av bosted innenfor sitt land  Likhet foran loven  Ingen straff uten lov  Uavhengige og upartiske domstoler  Rettferdige og offentlige rettssaker  Ingen slaveri  Ingen tortur eller misshandling  Ingen vilk å rlig arrest eller fengsling  Asyl mot forf ø lgelse  Rett til å delta i styringen av sitt land  Lik adgang til offentlige tjenester Sivile og politiske mr

8  Mat  Bosted  Kl æ r  Fysisk og mental helse  Spesiell omsorg for funksjonshemmede  Ø konomisk sikkerhet  Eiendom  Sosial sikkerhet  Utdanning  Gratis grunnskole  Mulighet til å arbeide  Sikkerhet p å arbeidsplassen  Rettferdig l ø nn  Frihet til å danne fagforeninger  Fritid  Beskyttelse av familie  Spesielle hensyn til barn  Ingen barnearbeid  Selvbestemmelse for alle folk  Et folk skal ha kontroll over sitt landets naturlige ressurser  Ingen folk m å fratas midlene det trenger til å overleve  Utvikling  Internasjonal solidaritet Økonomiske, sosiale og kulturelle mr

9  Brudd av en menneskerett undergraver også adgang til andre rettigheter.  Sult, husødeleggelser, nektelse av medisinsk hjelp osv. er vanlige midler for politisk undertrykkelse.  Mangel på politiske rettigheter hindrer folk i å kaste inkompetente eller korrupte ledere.  Mangel på utdanning og sosial sikkerhet hindrer folk i å ta i bruk sine politiske rettigheter.  Korrupsjon ødelegger alt. Udelelige rettigheter

10  Konvensjon mot rasisme  Konvensjon mot diskriminering av kvinner  Konvensjon mot tortur  Konvensjon om barnas rettigheter  Konvensjon om migrantarbeidernes rettigheter  Konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter  Konvensjon mot tvungen forsvinning  Flyktningkonvensjonen  ILO-konvensjoner  Humanitær folkerett  regionale traktater (f.eks. Europaråd, Afrikansk Union,...) Både ØSKR og SPR beskyttes av internasjonale lover

11 Statens MR-forpliktelse  Respektere (ikke begå handlinger som bryter eller hindrer realisering av MR)  Beskytte ( Beskytte mennesker mot handlinger av tredje parter som går ut over deres rettigheter)  Oppfylle (Sørge for at alle uten diskriminering kan nyte godt av alle sine rettigheter)

12 Umiddelbar og trinnvis realisering  Staten er ikke forpliktet til å realisere alle rettigheter umiddelbart og fullstendig  Men staten er forpliktet til  å realisere rettighetene etter beste evne  å prioritere visse minstekrav  ikke å diskriminere  prioritere beskyttelsen av spesielt sårbare grupper  Staten er forpliktet til å sørge for best mulig fremgang i realiseringen av rettighetene.

13 For eksempel: retten til bolig  Respektere : ingen tvangsutkastelse uten likeverdig erstatning (umiddelbart)  Beskytte : gripe inn mot tvangsutkastelser utført av private aktører (umiddelbart)  Oppfylle : sørge for at alle har bolig, fjerne årsakene for bostedsløshet (trinnvis)

14 Demand Dignity Amnestys mål:  Gjøre det tydelig at fattigdom og sosial nød ikke er uunngåelige skjebner, men som oftest resultat av menneskelig handling.  Aksjonere for å stoppe brudd på retten til bolig, mat, helse, utdanning, arbeid, …  Få på plass mekanismer for å beskytte mennesker mot fattigdom.  Sette de fattige i stand til å forsvare sine interesser.

15 Fokusområder 2010/11  Mødredødelighet  Redusere antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet og barsel (f.eks. Peru, Sierra Leone, Nicaragua, USA)  Slumbeboernes rettigheter  Forhindre tvangsutkastelser og forsvare rettighetene til slumbeboere (f.eks. Kambodsja, Palestina, Slowakia)  Næringslivets MR-ansvar  Sikre at bedrifters aktivitet verken direkte eller indirekte fører til menneskerettighetsbrudd (f.eks. Nigeria, India)  Fattiges rettssikkerhet  Sikre at enkeltmennesker kan holde egne myndigheter ansvarlig

16 Demand Dignity!


Laste ned ppt "Demand Dignity Fattigdom handler ikke om penger. Sørafrika: Treatment Action Campaign."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google