Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om mestring, mangfold og miljø Porsgrunn videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om mestring, mangfold og miljø Porsgrunn videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om mestring, mangfold og miljø Porsgrunn videregående skole

2

3 Porsgrunn videregående skole tilbyr to program: Idrett Studiespesialisering med disse programområdene  Formgiving  Real  Språk - samfunn - økonomi Fagene i studieforberedende utdanningsprogram er delt opp i fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag. Studieforberedende program

4 Studieforberedende utdanningsprogram : Vg1 Studiespesialisering Real Vg2Vg3 Språk -samfunn - økonomi Idrett Formgiving Studiespesialisering med formgiving

5 Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde: Real Programområde: Språk – samfunn - økonomi VG315 VG215 VG130 FellesfagProgramfag Programfag: Minst 20 timer (2 fag) innen programområdet 10 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studieforberedende utdanningsprogram

6 Programområde: Formgiving (35 t/u) Valgfrie programfag kan velges fra eget utdanningsprogram eller fra andre studiespesialiserende utdanningsprogram FellesfagProgramfag Valgfritt program- fag VG31510 VG220105 VG125100

7 Programområde: Idrett (35 t/u) Valgfrie programfag kan velges fra eget utdanningsprogram eller fra andre studiespesialiserende utdanningsprogram FellesfagProgramfag Valgfritt program- fag VG313175 VG218125 VG12375

8 Krav for universitet- og høgskolestudier 1. Generell studiekompetanse 2. Spesiell studiekompetanse I tillegg til generell studiekompetanse er det for enkelte studier spesielle fagkrav: Helsefag: - medisin, ernæring, farmasi, odontologi - veterinær Ingeniørfag: sivilingeniør, ingeniør, arkitekt Realfag, informatikk, natur- og miljøfag Landbruksfag Økonomifag På studieforberedende utdanningsprogram kan man opparbeide seg tilleggspoeng (eks realfagspoeng)

9

10

11

12 Eksempel! Søknadsfrist: 16. januar

13 Programområde for realfag FagområderProgramfagenheter (5 t/u) MatematikkMatematikk R1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk R2 (bygger på Matematikk R1) Matematikk S1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk S2 (bygger på Matematikk S1) FysikkFysikk 1 Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1) KjemiKjemi 1 Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1) BiologiBiologi 1 Biologi 2 InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 GeofagGeofag X (NB! 3 t/u) Geofag 1 Geofag 2 Teknologi og forskningslæreTeknologi og forskningslære X (NB! 3 t/u)

14 Matematikk R1 og R2 Matematikk brukes til å utforske universet og beskrive naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger Hovedområdene er geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og differensialligninger Faget kvalifiserer for videre studier innen –naturvitenskap –medisin –teknologi –datafag –økonomi –utdanningssektoren

15 Matematikk S1 og S2 Faget skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Det blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. Hovedområdene er algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk S1+S2 sidestilles med R1 ved opptak til universiteter og høyskoler

16 Fysikk 1 og 2 Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler Faget gir kunnskaper om alt fra krefter og bevegelse, varme- og elektrisitetslære til Einsteins relativitetsteori Opplæringen bygger i stor grad på undersøkelser, forsøk og simuleringer med og uten digitale verktøy Fysikk er et krav ved opptak til mange studier

17 Kjemi 1 og 2 Kjemi handler om hvordan og hvorfor stoffer reagerer med hverandre og at det finnes regler for slike reaksjoner Faget tar blant annet opp temaer som vannkjemi, vaskemidler, metaller i legeringer, antioksidanter og nanomaterialer En stor del av opplæringen skjer på laboratoriet Kjemi er viktig i mange yrker og er et krav ved opptak til mange studier

18 Biologi 1 og 2 Biologi betyr læren om alt som lever. Faget tar for seg alt fra det som skjer på mikronivå i cellene til økosystemene på jordkloden Faget tar blant annet opp temaer som biologisk mangfold, hvordan hjerte, lunger, nerve- og hormonsystem fungerer, genetikk og genteknologi En viktig del av opplæringen foregår i naturen Noen studier krever enten biologi, kjemi eller fysikk ved opptak

19 Informasjonsteknologi 1 og 2 Informasjonsteknologi handler om hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. I faget får elevene kunnskap om hvordan digitalt utstyr virker, samt erfaring med å utvikle ulike IT-løsninger som databaser, multimedieelementer og nettsider Faget er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet.

20 Geofag X, 1 og 2 Geofag handler om hvordan bergarter og landformer dannes, om strømningsforhold i havet og hvordan det virker inn på klimaet. Faget tar blant annet opp temaer som den geologiske tidsskalaen, mineraler og berggrunn, havstrømmer, vær, klima og naturkatastrofer En del av undervisningen består i å innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon fra et valgt område med bruk av digitale verktøy

21 Teknologi og forskningslære X Faget er et alternativ til Matematikk X og er spesielt beregnet for elever som velger matematikk R1 Eksempler på mål for opplæringen: –å planlegge og bygge en konstruksjon –å kunne bruke sensorer og styringssystemer i forsøk –å kunne vurdere et produkts brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning

22 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi FagområdeProgramfagenheter (5 t/u) EngelskInternasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk) Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk) FremmedspråkFremmedspråk 1 Fremmedspråk 2 (bygger på fremmedspråk 1) Kommunikasjon og kulturKommunikasjon og kultur 1 (Kommunikasjon og kultur 2) Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på Kommunikasjon og kultur 1)

23 Internasjonal engelsk (VG2) Det engelske språket + språkvarianter utenfor det angloamerikanske området Lyd, bilder, tekst Internasjonalt samarbeid, kulturforståelse Tradisjoner, historie, geografi, religion Autentiske tekster Samtaler, framføringer, tekstproduksjon og presentasjoner Forbedre eget språk og bli bevisst egen læring

24 Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk (VG3): Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn Politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land Engelskspråklig litteratur og kultur (VG3): Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn Bruk av språklige virkemidler og stilistiske trekk i litterære tekster Kultur, litteratur, kunst, teater, musikk og arkitektur

25 Fremmedspråk 1 og 2 Programfag italiensk OBS: Fellesfag fremmedspråk: fransk, spansk, tysk (nivå 1 og 2) Forstå tilrettelagte og autentiske tekster Tekstproduksjon, samtaler, presentasjoner Tradisjoner, samfunn, historie, geografi og religion i målspråkområdet Litteratur, film, musikk og kunst Drøfte egen språklæring og definere egne læringsbehov Anvende kunnskaper for å forbedre eget språk Språklab og varierte undervisningsmetoder

26 Kommunikasjon og kultur Bidrar til forståelse mellom mennesker i en globalisert verden Forstå, vurdere og produsere tekster (tale, reklame, film, intervju, artikler, debatt, digitale tekster…) Fokus på kritisk tenkning Sjangerbevissthet, sjangerkompetanse Forstå språk som kultur- og identitetsbærer KK1: kultur- og kommunikasjonsteorier, identitet, språk og makt, retorikk, kulturmøter KK3: kultur- og kommunikasjonsteorier, kulturmøter, ungdomskultur (ungdomsspråk, subkulturer, dataspill, musikk, ungdomsspråk), globalisering, samtaleanalyse

27 FagområdeProgramfagenheter (5 t/u) Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1) Politikk, individ og samfunnSosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter SamfunnsøkonomiSamfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1) RettslæreRettslære 1 Rettslære 2 Historie og filosofiHistorie og filosofi 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

28 Sosiologi og sosialantropologi Læren om samfunnsinstitusjoner og om hvordan mennesker samhandler –Oppdragelse –Oppvekst –Fattige og rike –Jobb Sammenlikning av ulike samfunn og kulturer

29 Medie- og informasjonskunnskap (1 og 2) Journalistiske arbeidsmåter Utvikle medieprodukt og analysere medieprodukt Kommunikasjon Hvordan påvirker ny teknologi måten vi og andre kommuniserer på Påvirkes vi av mediene Mediehistorie og pressen

30 Rettslære (1 og 2) Juridisk metode Arverett, familierett, arbeidsrett, strafferett Elevene lærer å bruke lovene og ta stilling til spørsmål som: –Har de rett til pauser på jobben? –Kan ungdom bruke lønna si som de vil? –Kan foreldre gjøre barna arveløse? §

31 Samfunnsøkonomi (1 og 2) Handler om samfunnets økonomi, om landets og verdens økonomi – ikke om den private Handler om markeder –Hvorfor akkurat de varene tilbys –Hvordan priser blir fastsatt Internasjonal økonomi –Finanskrisen – hvorfor skjer det? –Norges rolle i internasjonal økonomi –USAs rolle i internasjonal økonomi – og hva med Kina

32 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap, etablering og drift –Teori og definisjoner, ideutvikling, nettverk, etikk –Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov –Planlegge og drive en virksomhet, markedsføring, økonomi, personalpolitikk Ungdomsbedrift

33 Historie og filosofi Faget knytter historie og filosofi sammen –Utvikle den enkeltes historiebevissthet og evne til filosofisk samtale –Stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene Læreplanen er kronologisk bygd opp –Oldtiden og myter, antikken og samtalen, opplysningstid og perspektiver, nyere tid og kritisk tenkning

34 Programfag friluftsliv

35 Rammer 5 + 5 over 2 år 1 time teori pr uke 4 timer pr uke legges ut som praktisk aktivitet/ekskursjoner –Dette tilsvarer 152 timer pr år (38 uker). –Dersom 1 dag på tur settes til 10 undervisningstimer, vil dette utgjøre 15 ekskursjonsdager pr år.

36 Breddeidrett for studiespesialiserende

37 Breddeidrett (B1 og B2) deles i tre områder Basistrening Fysisk aktivitet og helse Idrettsaktiviteter

38 Idrettsaktiviteter på B1 Obligatoriske idretter: Ski – skileik og Telemark Trening til musikk Valgmuligheter – der skal demonstreres ferdigheter (velg 3): Innebandy Kampsport Skøyter Badminton Volley/sandvolley Egen idrett


Laste ned ppt "Sammen om mestring, mangfold og miljø Porsgrunn videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google