Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø

2 • Idrett • Studiespesialiserende formgiving • Studiespesialiserende med realfag eller språk – samfunn - økonomi • Studiespesialiserende Vg1 (PreIB) • IB Diploma Programme (Vg2)

3 •1968 •Ca 2.200 skoler på verdensbasis •20 skoler i Norge •Før mest private skoler •Nå mer enn 50 % offentlige

4 IB-filosofi Elevene skal ha bredde i sin faglige kompetanse Elevene skal ha mulighet til å fordype seg i de fagene de har valgt Programmet skal bidra til å utvikle ”hele mennesket”

5 10 egenskaper: Kunnskapsorienterte Undersøkende Tenkende Kommuniserende Prinsippfaste Åpensinnede Omsorgsfulle Villige til å ta sjanser Balanserte Reflekterte

6 Bibliotek og kunnskaps- baser “Academic Honesty – korrekt kildebruk”

7 •Eleven må velge et fag fra hver av de 6 hoved-gruppene. •Fag tilbys på 2 ulike nivåer (HL og SL). •2-årig program •Avsluttende eksamener i alle fag

8 CAS (Creativity, Action & Service) •Lære å bry seg om andre •Tjeneste i lokalsamfunnet eller arbeide med et bistandsprosjekt som barneskolen Jan’s Academy i Kenya

9 Studieforberedende utdanningsprogram: Vg1 Studiespesialisering Real Vg2Vg3 Språk -samfunn - økonomi Idrett Formgiving Studiespesialisering med formgiving PreIBIB DP 1. årIB DP 2. år

10 Krav for å kunne få vitnemål: Du skal ha minst 3 programfag i Vg2 – til sammen minst 15 uketimer. For Idrett og Formgiving er noen programfag obligatoriske slik at du kan fritt velge kun ett fag.

11 Du kan velge et ekstra fag dersom det kan tilpasses timeplanen din.

12 Krav for å kunne få vitnemål: Minimum 2 av fagene må høre til det programområdet du søker opptak til. Begge disse fagene må videreføres i Vg3, og hvert fag må ha et omfang på minst 10 uketimer til sammen over de to årene.

13 Det tredje, og eventuelt det fjerde, programfaget kan brukes til ytterligere spesialisering/­fordypning i programfag fra eget programområde eller fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Du kan dermed oppnå fordypning i inntil tre eller fire programfag.

14 I Vg1 har du valgt 2. fremmedspråk. Dette må du videreføre i Vg2. Krav for å kunne få vitnemål:

15 Elever som ikke har fullført 2. fremmedspråk i grunnskolen, må velge 2. fremmedspråk på nivå 2 som ett av programfagene i Vg3. Disse elevene må derfor velge de øvrige to programfagene fra eget programområde i Vg3.

16 Krav for å kunne få vitnemål: Dersom du velger matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha det obligatoriske fellesfaget matematikk 2P (3 uketimer). Derfor må du velge et ekstra programfag for å få nok timer. Det kan enten være et 3- timersfag eller et 5-timers fag. Du kan velge fra alle program­områdene innenfor studieforberedende program.

17 Krav for å kunne få vitnemål: For å kunne få vitnemål må du ha minst 90 uketimer til sammen i Vg1, Vg2 og Vg3. For idrett og for studiespesialisering med formgiving er timetallet 105.

18 Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange velger faget. Ved overtegning fordeles plassene etter inntakspoeng. Elever som ønsker et ekstra program- fag utover de obligatoriske, tas inn i den grad det er ledig plass i undervisningsgruppa

19

20 Programområde for realfag FagområderProgramfagenheter (5 t/u) MatematikkMatematikk R1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk R2 (bygger på Matematikk R1) Matematikk S1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk S2 (bygger på Matematikk S1) FysikkFysikk 1 Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1) KjemiKjemi 1 Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1) BiologiBiologi 1 Biologi 2 InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 GeofagGeofag 1 Geofag 2 Teknologi og forskningslæreTeknologi og forskningslære X (NB! 3 t/u)

21 Matematikk R1 og R2 •Matematikk brukes til å utforske universet og beskrive naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger •Hovedområdene er geometri, alge- bra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og differensial-ligninger •Faget kvalifiserer for videre studier innen –naturvitenskap –medisin –teknologi –datafag –økonomi –utdanningssektoren

22 Matematikk S1 og S2 • Faget skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunns- problemer. Det blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. • Hovedområdene er algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk • S1+S2 sidestilles med R1 ved opptak til universiteter og høyskoler

23 Fysikk 1 og 2 •Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler •Faget gir kunnskaper om alt fra krefter og bevegelse, varme- og elektrisitetslære til Einsteins relativitetsteori •Opplæringen bygger i stor grad på undersøkelser, forsøk og simuleringer med og uten digitale verktøy •Fysikk er et krav ved opptak til mange studier

24 Kjemi 1 og 2 •Kjemi handler om hvordan og hvorfor stoffer reagerer med hverandre og at det finnes regler for slike reaksjoner •Faget tar blant annet opp temaer som vannkjemi, vaskemidler, metaller i legeringer, antioksidanter og nanomaterialer •En stor del av opplæringen skjer på laboratoriet •Kjemi er viktig i mange yrker og er et krav ved opptak til mange studier

25 Biologi 1 og 2 •Biologi betyr læren om alt som lever. Faget tar for seg alt fra det som skjer på mikronivå i cellene til økosystemene på jordkloden •Faget tar blant annet opp temaer som biologisk mangfold, hvordan hjerte, lunger, nerve- og hormonsystem fungerer, genetikk og genteknologi •En viktig del av opplæringen foregår i naturen •Noen studier krever enten biologi, kjemi eller fysikk ved opptak

26 Informasjonsteknologi 1 og 2 •Informasjonsteknologi handler om hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. •I faget får elevene kunnskap om hvordan digitalt utstyr virker, samt erfaring med å utvikle ulike IT-løsninger som databaser, multimedieelementer og nettsider •Faget er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet.

27 Geofag 1 og 2 •Geofag handler om hvordan bergarter og landformer dannes, om strømningsforhold i havet og hvordan det virker inn på klimaet. •Faget tar blant annet opp temaer som den geologiske tidsskalaen, mineraler og berggrunn, havstrømmer, vær, klima og naturkatastrofer •En del av undervisningen består i å innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon fra et valgt område med bruk av digitale verktøy

28 Teknologi og forskningslære X •Faget er et alternativ til Matematikk X og er spesielt beregnet for elever som velger matematikk R1 •Eksempler på mål for opplæringen: –å planlegge og bygge en konstruksjon –å kunne bruke sensorer og styringssystemer i forsøk –å kunne vurdere et produkts brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning

29 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi FagområdeProgramfagenheter (5 t/u) EngelskInternasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk) Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk) FremmedspråkFremmedspråk 1 Fremmedspråk 2 (bygger på fremmedspråk 1) Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1 (Kommunikasjon og kultur 2) Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på Kommunikasjon og kultur 1)

30 Internasjonal engelsk (VG2) •Det engelske språket + språkvarianter utenfor det angloamerikanske området •Lyd, bilder, tekst •Internasjonalt samarbeid, kulturforståelse •Tradisjoner, historie, geografi, religion •Autentiske tekster •Samtaler, framføringer, tekstproduksjon og presentasjoner •Forbedre eget språk og bli bevisst egen læring

31 Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk (VG3): Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn •Politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land Engelskspråklig litteratur og kultur (VG3): • Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn • Bruk av språklige virkemidler og stilistiske trekk i litterære tekster • Kultur, litteratur, kunst, teater, musikk og arkitektur

32 Programfag Fremmedspråk 2 tysk, fransk eller spansk •Bygger på fremmedspråk nivå 1 fra ungdomsskolen •Gir ½ tilleggspoeng

33 Kommunikasjon og kultur •Bidrar til forståelse mellom mennesker i en globalisert verden •Forstå, vurdere og produsere tekster (tale, reklame, film, intervju, artikler, debatt, digitale tekster…) •Fokus på kritisk tenkning •Sjangerbevissthet, sjangerkompetanse •Forstå språk som kultur- og identitetsbærer •KK1: kultur- og kommunikasjonsteorier, identitet, språk og makt, retorikk, kulturmøter •KK3: kultur- og kommunikasjonsteorier, kulturmøter, ungdomskultur (ungdomsspråk, subkulturer, dataspill, musikk, ungdomsspråk), globalisering, samtaleanalyse

34 FagområdeProgramfagenheter (5 t/u) Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på Medie- og informasjonskunnskap 1) Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter SamfunnsøkonomiSamfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 (bygger på Samfunnsøkonomi 1) RettslæreRettslære 1 Rettslære 2 Historie og filosofiHistorie og filosofi 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

35 Sosiologi og sosialantropologi •Læren om samfunnsinstitusjoner og om hvordan mennesker samhandler –Oppdragelse –Oppvekst –Fattige og rike –Jobb •Sammenlikning av ulike samfunn og kulturer

36 Medie- og informasjonskunnskap (1 og 2) •Journalistiske arbeidsmåter •Utvikle medieprodukt og analysere medieprodukt •Kommunikasjon •Hvordan påvirker ny teknologi måten vi og andre kommuniserer på •Påvirkes vi av mediene •Mediehistorie og pressen

37 Rettslære (1 og 2) •Juridisk metode •Arverett, familierett, arbeidsrett, strafferett •Elevene lærer å bruke lovene og ta stilling til spørsmål som: –Har de rett til pauser på jobben? –Kan ungdom bruke lønna si som de vil? –Kan foreldre gjøre barna arveløse?

38 Samfunnsøkonomi (1 og 2) •Handler om samfunnets økonomi, om landets og verdens økonomi – ikke om den private •Handler om markeder –Hvorfor akkurat de varene tilbys –Hvordan priser blir fastsatt •Internasjonal økonomi –Finanskrisen – hvorfor skjer det? –Norges rolle i internasjonal økonomi –USAs rolle i internasjonal økonomi – og hva med Kina

39 Entreprenørskap og bedriftsutvikling •Entreprenørskap, etablering og drift –Teori og definisjoner, ideutvikling, nettverk, etikk –Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov –Planlegge og drive en virksomhet, markedsføring, økonomi, personalpolitikk •Ungdomsbedrift

40 Historie og filosofi •Faget knytter historie og filosofi sammen –Utvikle den enkeltes historiebevissthet og evne til filosofisk samtale –Stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene •Læreplanen er kronologisk bygd opp –Oldtiden og myter, antikken og samtalen, opplysningstid og perspektiver, nyere tid og kritisk tenkning

41 Programfag friluftsliv 1 og 2

42 Friluftsliv 1 og 2 •Nasjonal kultur •Bedre helse og høyere livskvalitet •Ta vare på naturen •Bærekraftig utvikling •Om friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel •Utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid •Stimulere personlig utvikling

43 Rammer •5 + 5 over 2 år •1 time teori pr uke •4 timer pr uke legges ut som praktisk aktivitet/ekskursjoner –Dette tilsvarer 152 timer pr år (38 uker). –Dersom 1 dag på tur settes til 10 undervisningstimer, vil dette utgjøre 15 ekskursjonsdager pr år.

44 Breddeidrett 1 og 2 •Basistrening •Fysisk aktivitet og helse •Idrettsaktiviteter

45 Idrettsaktiviteter på Bredde 1 Obligatoriske idretter: •Ski – skileik og Telemark •Trening til musikk Valgmuligheter – der skal demonstreres ferdigheter (velg 3): •Innebandy •Kampsport •Skøyter •Badminton •Volley/sandvolley •Egen idrett

46 •Trykkteknikken og fotografiet som egne uttrykksmiddel og som uttrykk for kultur-strømmer. •Gjennom skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker skal den enkelte få høve til å utvikle egne uttrykk og kunnskap om og ferdighet innen visuell kommunikasjon. •Utprøving av materiale, teknikker og arbeidsmåter i verksteder. Trykk og foto

47 Scenografi og kostyme Praktisk fag med tre hovedområder •Scenerom - Utforme modeller til tenkte arrangement –Planlegge og produsere enkle sceneoppsetninger •Kostyme - Designe og produsere enkle kostymer - Lage enkle masker til en tenkt oppsetning - vurdere virkemiddel som sminke, kostyme og rekvisitter som kommunikasjon i senerommet •Stilhistorie

48 Søknadsfrist: 19. januar Eksempel!

49 God jul


Laste ned ppt "Porsgrunn videregående skole - Sammen om mestring, mangfold og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google