Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016

2 helgelandkraft.no AGENDA Avtalens innhold Rammer og krav De viktigste punkter i RENbladene Elsmart-nyheter – egen Presentasjon Byggestrøm – egen Presentasjon

3 helgelandkraft.no Prekvalifisering av installatører: Installatører som er prekvalifiserte utfører arbeid med måler og stikkledning på direktemålte anlegg Til og frakobling av byggestrømskap

4 helgelandkraft.no AVTALE OM ENTREPRENØRTJENESTER (Flik 1.) 1.Formål Installatøren som utfører en aktuell husinstallasjon, har vesentlige fortrinn ved også å utføre nettjenestene som beskrevet i denne avtalen samtidig med selve husinstallasjonen. Dette fordi installatøren allerede er på plass og kan planlegge, koordinere og utføre arbeidet uten å måtte involvere tredjepart og dermed levere et bedre produkt sett fra sluttkunden sitt ståsted. Installatøren forplikter seg gjennom denne avtalen til å behandle Nettselskapet som en prioritert kunde samt til enhver tid sørge for at Nettselskapet oppnår de beste betingelser fra Installatøren

5 helgelandkraft.no 2. Partenes representanter Beskriver representantene som vedrører gjennomføring av rammeavtalen, og er oppnevnt til å sikre etterlevelse av avtalen 3. Avtaledokumenter Beskriver avtalens dokumenter for entreprenørtjenester mellom Nettselskapet og Installatør

6 helgelandkraft.no 4. Kort beskrivelse av avtaleforholdet 4.1- Leveransen Denne avtalen gjelder levering av nettjenester. Detaljert beskrivelse av tjenestene/produktene finnes som vedlegg 1 i REN hovedblad 4120.4120 Følgende inngår også i leveransen: Prosjektering, planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, montasje, materiell, transport, arbeidsavvikling, merking og dokumentasjon. Forskriftskrav, nettselskapets retningslinjer, samt REN blad 4100 med tilhørende underblad skal følges.REN blad 4100

7 helgelandkraft.no For å kunne arbeide i henhold til disse retningslinjer må en være prekvalifisert fra oppdragsgiver: Prekvalifiseringsnivå 1: Gjelder til- / frakobling i isolerte kabelskap - permanente anlegg og byggestrømskap (≤ 80A) Gjelder måleroppsett/endring (≤ 80A) Prekvalifiseringsnivå 2: Gjelder til-/frakobling i isolerte kabelskap og isolerte luftnett - permanente anlegg og byggestrømskap (t.o.m 80A) Gjelder måleroppsett/endring (t.o.m 80A)

8 helgelandkraft.no 4.2 Arbeidskraft Installatør skal kun benytte prekvalifisert og lovlig arbeidskraft i sitt arbeid og må kunne dokumentere gyldig arbeidstillatelse for utenlandske arbeidstakere. Det skal foreligge yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere som vil bli benyttet i arbeidet. Det skal foreligge tariffavtale eller tilsvarende interne avtaler eller retningslinjer som regulerer arbeidsforhold og arbeidstakernes rettigheter, herunder arbeidstidsbestemmelser. Installatør skal påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes.

9 helgelandkraft.no 4.3 Kvalitetssikringssystem Installatøren skal ha et kvalitetssikringssystem (KS-system). Med basis i KS-systemet skal det utarbeides en dokumentert kvalitetsplan for utførelse av arbeid etter denne avtalen. Planen skal tilfredsstille alle krav som er fastsatt i offentlig regelverk for slik virksomhet. Installatør skal ha etablert et internt kontrollsystem for virksomheten i samsvar med gjeldende lov og forskrift, og et apparat for oppfølging av denne (verneombud hvis påkrevet).

10 helgelandkraft.no 4.4 Adgang Adgang til anlegg skal skje iht. Nettselskapet sine sikkerhetsbestemmelser, og forskrifter som gjelder for områder med begrenset tilgang. Informasjon som Installatørs personell får om Nettselskapets anlegg, virksomhet og rutiner skal behandles konfidensielt. Nettselskapet kan kreve at Installatør og hans personell undertegner taushetserklæring. Denne er vedlagt i tillegg 1 i dette dokument. HK krever underskrevet taushetserklæring for alt personell

11 helgelandkraft.no 4.5 Opplæring/prekvalifisering Det er laget et eget kursopplegg som må gjennomføres av personell hos Installatøren som skal utføre arbeid i Nettselskapet sine anlegg for at Installatøren skal bli prekvalifisert for arbeid i henhold til denne avtalen. I tillegg må Installatøren kunne dokumentere gjennomgang av lovpålagt opplæring i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE) og førstehjelp. Det skal kun benyttes godkjent materiell ved arbeid på Nettselskapet sitt nett. Materiellet bestilles, bekostes, hentes og monteres av Installatøren, på den måten Nettselskapet spesifiserer.

12 helgelandkraft.no 4.6 Standard for avtalen Nettselskapets egne prosedyrer gjelder før REN sine retningslinjer. Der annet ikke er beskrevet, er det REN retningslinjer som gjelder. RENblader er en bransjestandard utarbeidet av bransjen gjennom selskapet REN AS. Se www.ren.nowww.ren.no

13 helgelandkraft.no 5 Priser Prisene i denne avtalen er utarbeidet av Nettselskapet og aksepteres av Installatøren gjennom denne avtalen. Avtalte priser er enhetspriser i henhold til vedlegg 2. Enhetsprisene i prisoppsettet er faste første året. Deretter vil nettselskapet ha ansvaret for å utarbeide nye priser. Reguleringsindeksen skal da på arbeid være den siste kjente KPI pr.31.12.xx og på materiell eventuell prisøkning fra leverandør.

14 helgelandkraft.no 6. Garantier Garantitid for leveransene er 24 måneder etter godkjent overtagelse. Garantien omfatter umiddelbar reparasjon/utbedring, omlevering samt erstatning. 7. Leveringsbetingelser Leveringsvilkår/sted: Nettselskapets konsesjonsområde

15 helgelandkraft.no 8. Dokumentasjon All dokumentasjon skal leveres snarest og senest samtidig med elektronisk ferdigmelding. Elektronisk ferdigmelding sendes inn senest samtidig med spenningssetting av anlegget. Dokumentasjon skal være i henhold til krav angitt i denne avtale med vedlegg.

16 helgelandkraft.no 9. Bestilling og fakturering Installatøren fakturerer månedlig de leveranser som er ferdigmeldt og godkjent måneden før. Betalingsfrist skal settes til minimum 30 dager fra fakturadato. 10. Kvalitetsoppfølging Installatøren har det totale ansvaret for kvaliteten på leveransene. Nettselskapet vil utføre stikkprøvekontroll på monterte anlegg. Nettselskapet forbeholder seg retten til innsyn/kvalitetsrevisjon av installatørens systemer og prosesser. 11. Avvikshåndtering Med avvik i denne avtalen menes både avvik på leverte tjenester og brudd på forskriftene. Det er gjensidig plikt å melde avvik til den annen part så snart man er kjent med disse.

17 helgelandkraft.no 12. Mislighold Dersom Installatøren ikke følger Nettselskapet sine definerte rutiner og prosedyrer kan Nettselskapet benytte følgende varslingsrutine: Ved avvik vil Installatøren motta en skriftlig advarsel og krav om tiltak for forbedring. Ved gjentatte avvik, såfremt dette oppstår innenfor ett år fra første gangs advarsel, kan Nettselskapet trekke tilbake prekvalifiseringen. Installatøren vil da være utelukket fra prekvalifiseringsordningen for en av Nettselskapet angitt periode. Ved grovt avvik kan Nettselskapet umiddelbart utelukke Installatøren fra prekvalifiseringen. Grove avvik er f. eks. brudd på prosedyrer, forskrifter og uttak av umålt strøm uten særskilt skriftlig avtale med Nettselskapet.

18 helgelandkraft.no 13. Avtaleperioden Avtalen har en varighet fra signeringstidspunktet og frem til 30.04.2017 Dersom avtalen ikke sies opp av noen av partene innen 30 dager før utløp av gjeldende avtaleperiode, vil avtalen løpe med ny avtaleperiode på ett år av gangen. De seks første månedene av avtaleperioden er en prøveperiode. I denne perioden kan partene uten videre forpliktelser og på hvilket som helst tidspunkt velge å trekke seg fra avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved inngåelse av avtale, forplikter Installatøren seg til å levere alle produktene i vedlegg 1 tiltaksbeskrivelse ved alle leveranser innenfor angitte leveringssted. Nettselskapet og Installatør kan i avtaleperioden gjensidig si opp hele eller deler av avtalen med 3 måneders skriftlig varsel.

19 helgelandkraft.no 14. Øvrige kontraktsbetingelser Denne avtalens øvrige avtalebetingelser fremkommer i vedlegg 5 Innkjøpsvilkår i HELGELAND KRAFT AS for kjøp av varer og tjenester (bakerst under flik 1)

20 helgelandkraft.no 15. Spesielle vilkår Installatøren skal ikke uttale seg på Nettselskapet sine vegne Installatøren skal normalt ikke koble til/fra andre installasjoner enn den han har bestilling for. Ved behov for utkobling av andre installasjoner, avtales denne koblingen med Nettselskapet sin vaktsentral på telefon 751 00 333 Ved utilsiktet utkobling av ikke varslede nettkunder skal Nettselskapet sin vaktsentral varsles.

21 helgelandkraft.no Avtaledokumenter Avtale for entreprenørtjenester mellom Nettselskapet og Installatøren skal bestå av herværende dokument med følgende vedlegg: AvtalenDette dokument Vedlegg 1Tiltaksbeskrivelse (REN blad 4120) Vedlegg 2Prisoppsett (Settes inn av netteier selv) Vedlegg 3Krav til utførelse (REN blad 4120 og 4100 samt diverse tilhørende blad ) Vedlegg 4Kompetanseliste samt oversikt over ansvarlig for arbeid for pre kvalifiserte installatørbedrifter Vedlegg 5Nettselskapets alminnelige innkjøpsvilkår Tillegg 1Underskrevet taushetserklæring (tillegg 1 i dette dokumentet)

22 helgelandkraft.no Rammer og krav Hoveddokument for utsetting av tjenester til Prekvalifiserte Installatører i Helgeland Kraft Nett AS (flik 2.) 1. Generelt Hoveddokumentet beskriver Helgeland Kraft Netts ordning med utsetting av tjenester til prekvalifiserte. Dokumentet regulerer ansvarsforhold, krav til kompetanse, kvalitet og HMS, mm.

23 helgelandkraft.no Ordningen omfatter alle oppgaver i forbindelse med oppsett/nedtaking av byggestrømskap, tilknytning/frakopling av kunder, inkl. oppsett/nedtaking av målere begrenset til alle direktemålte anlegg med OV/hovedsikringer ≤ 80 A. Alle oppgaver er nærmere beskrevet i egne prosedyrer/rutiner eller i RENblad.

24 helgelandkraft.no 2. HMS ansvar En del av det arbeidet som settes ut vil foregå på - eller i grensesnittet mot HKs anlegg. Det er kun prekvalifiserte elektroentreprenører som får tillatelse til å utføre arbeider på, eller nær ved, HKs anlegg. HK vil i forbindelse med prekvalifiseringen påse at arbeidene foregår i henhold til lover og forskrifter og at entreprenøren kan vise til tilfredsstillende prosedyrer og instrukser i egen internkontroll.

25 helgelandkraft.no 3. Faglig ansvarlig HK har ansvar for å påse at HKs eksisterende anlegg tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav (FEF, FEL). Installatøren, eller hans bemyndigede, er ansvarlig for at arbeidsmetoder er i henhold til interkontrollforskriften og at utførelse er i henhold til avtalte kvalitetskrav for det arbeidet som utføres på – eller nær ved HKs anlegg.

26 helgelandkraft.no 4. Instrukser og prosedyrer (rutiner/arbeidsbeskrivelser) Installatøren har ansvaret for å utarbeide interne instrukser og arbeidsbeskrivelser for de arbeidsoppgavene de skal utføre på- eller nær ved HKs anlegg. Installatøren har ansvar for å utpeke AFA i alle arbeider som hans virksomhet skal utføre på HKs anlegg. Dette skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll. Disse instruksene og arbeidsbeskrivelsene skal bygge på den til en hver tid gjeldende ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg”, med tillegg av eventuelle krav fra HK. Dette må forefinnes i entreprenørens egen internkontroll.

27 helgelandkraft.no 5. Meldingsrutiner ELSMART er HKs system for meldingsutveksling og skal benyttes av prekvalifiserte installatører. Alle oppgaver som resulterer i endringer i kundeforhold eller endringer på kundens inntak/målepunkt og HKs anlegg skal uten unntak meldes inn via ELSMART. Ved prekvalifiseringen og senere verifikasjoner vil det bli lagt stor vekt på at installatørene kan vise til gode rutiner og god praksis på dette området.

28 helgelandkraft.no 8. Liftbruk – krav til utstyr og folk / sertifisering Installatøren har ansvaret for å utarbeide interne instrukser og arbeidsbeskrivelser for de arbeidsoppgavene som de skal utføre med bruk av lift i høyden. Der vurderingen viser at det ikke finnes noe alternativ, må arbeidet planlegges og organiseres slik at sikkerheten ivaretas. Sørg for at planleggingen blir gjort av faglig kompetente personer. Jfr. Arbeidstilsynets publikasjon 620. Ved arbeid i høyden krever HK 2 mann som har årlig øving i nedfiring

29 helgelandkraft.no 9. Kabelgrøft: Installatøren har ansvar for at kabelgrøft utføres i henhold til RENblad 4100. REN Blad 4100 Versj. 2.2 8. Krav til kabel, rør og grøft Ved forsyning til tilknytningsskap skal stikkledningskabel være av type TFXP 4 x50 Al og forlegges i rør. HK har laget et forenklet skjema som utleveres til de kunder som besørger graving selv, til informasjon og for signering. Dette arkiveres av Installatør, og må kunne forevises HK ved behov.

30 helgelandkraft.no Hvis kunder ønsker å betale for å få kabelgrøft utført i regi av Installatør, må dette avtales spesielt med HK. Bruk egen Produktpakke (99) for «spesielle tilfeller», og avtal pris og omfang med HK, dette beskrives i meldingen. Installatør får faktura fra «graveentreprenør», Installatør fakturerer HK som igjen tar dette med i prisoverslag til kunde.

31 helgelandkraft.no 10. Tilkobling som krever klatring i mast. Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig. (henv. til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, § 7 Overordnet planlegging) x

32 helgelandkraft.no Prosedyre for tilkobling av direktemålte installasjoner Helgeland Kraft forholder seg alltid til sist oppdaterte REN-Blad (Flik 5) Produktpakkene er beskrevet i REN blad 4120 og Installatørene henvises til å bruke disse. Spesielle REN-Blad og punkter som vi ønsker å gjennomgås spesielt for prekvalifiserte installatører: RENblad 4120 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon – Installatørblad RENblad 4120 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon – Installatørblad RENblad 4100 Kundetilknytning – Hovedblad RENblad 4103 Sluttkontroll sjekkliste RENblad 4105 Samsvarserklæring

33 helgelandkraft.no 3 Avtale mellom oppdragsgiver og utfører Avtale mellom oppdragsgiver og utfører for arbeid i grensesnittet, RENblad 4108 (Avtalen), må være undertegnet på forhånd, og bygger på tiltaksbeskrivelsene angitt i REN blad 4120 Kapittel 12. vedlegg 1. Alt arbeid må være ferdig prosjektert før arbeidet starter, og det forutsettes at kunden er orientert og at samhandling med Ekom netteiere er utført. RENblad 4120 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - boliginstallasjon - Installatørblad

34 helgelandkraft.no 4 Ansvar/eierskap i tilknytningspunktet Ansvar og eierskap er definert i NEK 399-1, punkt 5.1.1 og 5.2.1. Netteier har ansvaret for nettet frem til termineringsklemmene i tilknytningsskapet. Eierforholdet gjelder også for måler lokalisert i tilknytningsskap. Kunden eier klemmene, og har således ansvar for terminering. For mer detaljert utdyping av ansvar og eierskap henvises det til retningslinjene i RENblad 4100. RENblad 4120 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - boliginstallasjon - Installatørblad

35 helgelandkraft.no RENblad 4100 Versjon: 3.0 5.3 Ansvar for terminering Netteier har ansvar for terminering av stikkledning hvor plassering av tilkoblingsklemmer er på utsiden av bygningsvegg, typisk i tilknytningsskap plassert på, integrert eller som frittstående løsning. Tilsvarende er kunden via installatør ansvarlig for terminering av stikkledning på innsiden av bygningsvegg, typisk i hovedtavle. Samme prinsipp for terminering, følges for jordledning, der denne er påkrevet. Hvis hovedtavlen som tradisjonelt sett plasseres innvendig i bygning, plasseres utenfor bygningsvegg, vil det være netteier sitt ansvar å terminere. Et typisk eksempel på dette er ved forsyning til flermannsbolig beskrevet i punkt 12.3.1

36 helgelandkraft.no 8 Arbeid med hensyn på sikkerhet Minimumskrav er å følge retningslinjene angitt i RENblad 4107 Kundetilknytning - Prosedyre - risikovurdering. Det er ikke krav til at rutinen skal dokumenteres skriftlig for hver enkelt jobb, men avvik skal dokumenteres. Rutinen skal være beskrevet i selskapets internkontrollsystem. RENblad 4120 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - boliginstallasjon - Installatørblad

37 helgelandkraft.no 10 Sluttkontroll Det henvises til følgende RENblad: RENblad 4103 - Kundetilknytning - Sluttkontroll - Sjekkliste RENblad 4104 - Kundetilknytning - Sluttkontroll - veiledning 11 Samsvarserklæring Det henvises til RENblad 4105 kundetilknytning - Samsvarserklæring som et minimumskrav. RENblad 4120 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - boliginstallasjon - Installatørblad

38 helgelandkraft.no Prisbestemmelser og Produktpakker 1. Prisbetingelser (Flik 3) Prisene er oppgitt som nettopriser i norske kroner eksklusive merverdiavgift. Se oversikt over Produktpakker. 2. Fakturering Installatøren fakturerer månedlig de leveranser som er ferdigmeldt måneden før, ut fra bilag produsert i meldingssystemet Elsmart. Ferdigmeldingen må være godkjent av Helgeland Kraft Fakturaadresse: Helgeland Kraft Nett, Postboks 702, 8654 Mosjøen Epostfaktura:faktura@helgelandkraft.nofaktura@helgelandkraft.no

39 helgelandkraft.no 3.Materiell – Samarbeidsavtale med Elektroskandia: Helgeland Kraft (HK) har inngått en samarbeidsavtale med Elektroskandia (ES), som innebærer at ES oppretter et normalt kundeforhold med de av HK kvalifiserte entreprenører som ønsker dette. Dette gir avtalte priser på avrop av materiell som er listet opp i avtalens produktsortiment. Samarbeidsavtalen, Produktoversikt og Leveringsbetingelser ligger under avsnitt 4 i kursmappen.

40 helgelandkraft.no 4. Produktpakker (P0-Pakker) Se eget vedlegg i del 3. Produktpakkene er standard definerte pakker med spesifisert materiell med el-nr, med avtalte priser og beskrivelse på utførelse Pakkene plukkes i elsmart meldingen og på enkelte meldinger kan det bli en sammensetning av flere produktpakker

41 helgelandkraft.no Produktpakke 99 – Spesielle forhold – egne avtaler Denne pakken brukes bare i helt spesielle tilfeller, hvor situasjonen på/rundt anlegget avviker fra standard, og de ordinære P0-pakkene ikke fungerer. Installatør og HK diskuterer hvert enkelte tilfelle, og HK vurderer om arbeidet bør gjøres med egne folk. Pakken kan også brukes hvis kunder ønsker å betale for arbeidet med grøft


Laste ned ppt "Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google