Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til struktur for Fylkes-ROS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til struktur for Fylkes-ROS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartsmøte 7. mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017)

2 Forslag til struktur for Fylkes-ROS

3 DSB`s «retningslinjer» for fylkes-ROS:
Felles kommunisert planleggingsgrunnlag, dvs at relevante ansvarlige regionale og kommunale aktører innestår for ROS-analysen mht fastsettelse av tiltak og ansvar for oppfølging. Oppfølging av tiltaksdelen (handlingsprogrammet) i fylkes-ROS ! FM begrensede virkemidler for oppfølging - viser til ansvarsprinsippet! Den enkelte kommune/etat/myndighet selv ansv. for gjennomføring av tiltak…. ….men FM har en viktig samordningsrolle i oppfølgingen av fylkes-ROS og må være en aktiv pådriver, initiativtaker og tilrettelegger for oppfølging av fylkes-ROS.

4 Forslag til rammer for vår Fylkes-ROS:
DSB`s «retningslinjer» NRB 2012 22. juli-kommisjonens rapport «Pinseflommen» 2011 Fylkes-ROS Hedmark (dialog med FMHE, som er i samme prosess) Gjeldende regionplan

5 Forslag til prioriterte hendelser – Oppland Hovedinndelingen er den samme som i NRB 2012 – gjenkjennelighet!!

6

7

8

9 Hvilke verdier ønsker vi å beskytte ? (konsekvensområder)
Menneskers liv og helse Kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner Natur og miljø (forurensning til luft, jord og vann, plantesjukdommer, dyresjukdommer, dyrehelse) Økonomi og materielle verdier

10 Konsekvensområder og sannsynlighet i ROS - graderinger og kriterier…….

11 Gradering av konsekvensområder med kriterier
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe Menneskers liv og helse Ingen personskader Få og små personskader 2+ alvorlige personskader 3+ døde, 5+alvorlig skadd, > 50 evakuerte 20+ døde, 30+ alvorlig skadd, > 100 evakuerte Natur og miljø Ingen miljøskade Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet Kritisk infrastruktur og samfunnsviktig e funksjoner (KIKS) Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer Driftsstans i flere døgn. Systemet settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig Hoved- og avhengige av andre systemer settes permanent ut av drift Økonomi og materielle verdier Skader < kr Skader > kr 1 mill. Skader > kr 10 mill. Skader > kr 50 mill. Skader > kr 100 mill.

12 Gradering av sannsynlighet med kriterier
Lite sannsynlig Sjeldnere enn > 50 år. Mindre sannsynlig En gang mellom hvert år. Sannsynlig En gang mellom hvert år. Meget sannsynlig En gang mellom hvert år. Svært sannsynlig Oftere enn en gang < 1 år.

13 Hvordan utarbeide samlet risiko?

14 Forslag til ROS-skjema –
uønskede hendelser Hendelse Årsaker Sannsynlighet Konsekvenser A: Mennesker B: Natur/Miljø C: Krit.Inf/Sam D: Øk. verdier Risiko B. Natur/Miljø C: Krit. Inf/Sam Samlet risiko Tiltak F:Forebyggende S: Skadebegr. Ansvar 15. Skogbrann Gnist tog Lynnedslag Bålbrenning v/langvarig tørke Sannsynlig (En gang mellom hvert år) A: En viss fare B: Farlig C: En viss fare D: Farlig A: B: C: D: F: Info i media Stans skogarb Bålforbud S. Øvelse Skogbrannres Planverk Kommunen Virksomhetseier Jernbaneverket C: Krit. Inf./Sam D: Øk. Verdier C: Krit. Inf/Sa Tiltak/ Ansvar F: Forebyggende

15 Forslag til samlet risikomatrise med eks på nummerering av hendelser

16 Forslag til bruk av MAL for vurdering av den enkelte HENDELSE
NB!!! Vurderingen må være enkel, kort og tydelig

17 Med utgangspunkt i Nasjonalt Risikobilde 2012 og- prosess og metode (www.dsb.no) bruk følgende mal:
Bakgrunn Risiko (sannsynlighet og konsekvens) Sårbarhet (evne til å gjenopprette normal tilstand) Forebygging og beredskap Tiltak og ansvar

18 Litt om forslag til momenter i bruk av malen:
BAKGRUNN Beskrive/definere hendelsen Kort historikk – har hendelsen skjedd før, når, hvor og hvordan? RISIKO Her må den enkelte fagetat/virksomhet selv vurdere risikobildet av sin hendelse med utgangspunkt i risikomatrisen for Oppland (kriteriene for sannsynlighet og konsekvens). «Lander» hendelsen på grønt, gult eller grønt felt? Det avhenger av egne data og kilder. Uansett vil det måtte bli en viss grad av skjønnsmessige vurderinger. Beskriv kort årsaken(e) til at hendelsen kan oppstå og sannsynligheten for at det kan skje og konsekvensen av hendelsen. SÅRBARHET Def. av sårbarhet: En svakhet som reduserer eller begrenser et systems evne til å motstå en uønsket hendelse, eller til å gjenopprette en ny stabil tilstand etter hendelsen har inntruffet.

19 FOREBYGGING OG BEREDSKAP
Avhengig av hendelse, men ofte vil forebygging og beredskap dreie seg om kartlegging og identifisering av risiko, sikring, varsling, arealplanlegging, definerte roller og ansvarsforhold, kompetanse, økonomi, teknologi, planverk etc. TILTAK OG ANSVAR Risiko- og sårbarhetsanalysen av hver prioritert hendelse i Fylkes-ROS for Oppland skal ende opp med tydelige tiltak (risikoreduserende tiltak) og hvem som har ansvar. Type tiltak og antall tiltak samt hvem som er ansvarlig lages i en matrise/tabell.

20 Forslag til organisering av arbeidet med Fylkes-ROS – kap 5:
Den som står først tar hovedansvar for arbeidet, og involverer de andre som er nevnt + ANDRE SOM KAN BIDRA ETTER BEHOV MATTILSYNET, FMOP (Landbruk og Miljø): B.2 DYRESJUKDOMMER/DYREHELSE B.3 PLANTESJUKDOMMER B.4 VANNFORSYNINGSSVIKT NVE, SEL KOMMUNE: A.1 EKSTREMVÆR (NEDBØR – VIND - LYN) A.2 FLOM (HOVEDVASSDRAG OG SIDEVASSDRAG) A.3 SKRED (SNØ – STEINSPRANG – FJELLSKRED – LØSMASSE)

21 GJØVIK BRANNVESEN, SIVILFORSVARET, GJØVIK OG TOTEN FLYKLUBB, SEL KOMMUNE:
A.4 SKOGBRANN SYKEHUSET INNLANDET HF, FMOP v/ FYLKESLEGEN: B.1 EPIDEMIER/PANDEMIER STATENS VEGVESEN, Oppland fylkeskommune (Samferdsel): C.1 VEGTRAFIKKULYKKE JERNBANEVERKET: C.2 JERNBANEULYKKE

22 POLITI (Vestoppland), POLITI (Gudbrandsdal), Redningsselskapet, Røde Kors Hjelpekorps, Gjøvik og Toten flyklubb: C.3 BÅT/FERGEULYKKE AVINOR: C.4 LUFTFARTSULYKKE LHMR/ØYER BRANNVESEN, SIVILFORSVARET, FMOP (Miljøavd): C.5 AKUTT FORURENSNING FMOP (Beredskap), SYKEHUSET INNLANDET HF: C.6 RADIOAKTIV STRÅLING POLITI (Vestoppland), SIVILFORSVARET: C.7 INDUSTRIULYKKE

23 POLITI (Gudbrandsdal), POLITI (Vestoppland), SVV, SIVILFORSVARET, LHMR og GJØVIK KOMMUNE, BRANNVESEN, SYKEHUSET INNLANDET (?): C.9 BRANN I INSTITUSJON C.10 BRANN I FJERNTLIGGENDE OVERNATTINGSVIRKSOMHET C.11 BRANN I FJELLANLEGG OG TUNNEL C.12 ULYKKE/BRANN VED STØRRE KULTURARRANGEMENT TELENOR og KDS (NVE): D.1 BORTFALL AV ELEKTRISK KRAFT D.2 TELEKOMMUNIKASJONSSVIKT

24 POLITI (Vestoppland), POLITI (Gudbrandsdal), HV-05, CYBERFORSVARET, LHMR KOMMUNE, HAMAR BISPEKONTOR:
E.1 TERROR OG SABOTASJE E.2 SKYTING PÅGÅR SITUASJONER E.3 ANNEN VOLDSKRIMINALITET OG ALVORLIGE TRUSLER E.4 GISSELTAKING E.5 ORGANISERT KRIMINALITET E.6 CYBERANGREP


Laste ned ppt "Forslag til struktur for Fylkes-ROS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google