Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for rekruttering til kommunene – hva kan kommunene og KS gjøre ? Strategikonferanse Hordaland 2009 Bente Stenberg-Nilsen, Fagsjef KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for rekruttering til kommunene – hva kan kommunene og KS gjøre ? Strategikonferanse Hordaland 2009 Bente Stenberg-Nilsen, Fagsjef KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for rekruttering til kommunene – hva kan kommunene og KS gjøre ? Strategikonferanse Hordaland 2009 Bente Stenberg-Nilsen, Fagsjef KS

2 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Finanskrise – løsningen på kommunenes rekrutteringsproblemer? På kort sikt Lettere å rekruttere enkelte yrkesgrupper Kompetansemidler? Benytte muligheten til å bedre evnen til rekruttering og holde på arbeidskraften På lengre sikt Stor mangel på arbeidskraft

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 = regnestykket går ikke opp! Hvem skal prioritere? Ledelsen eller den ansatte på jobb?

4 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hva svarte kommunene på landsbasis i fjor? 1.Omdømme Profesjonell markedsføring 2.Samarbeid over kommunegrenser og med næringslivet Dobbeltrekruttering Utdanningstilbud - partnerskap vgo/høyskoler, kommune og næringsliv 3.Krav til kompetanse! Nye arbeidsmetoder – økt kvalitet og effektivitet Hevet kompetansenivå kan effektivisere tjenesten

5 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 FOU – kunnskapsoppsummering Econ Pöyry Store utfordringer framover mht rekruttering av helsefagarbeidere. Størst potensial for å mobilisere arbeidskraft ved å satse på redusert sykefravær og uførepensjon, og at færre går over på AFP. Omdømme er viktig. Mange av yrkene i kommunesektoren sliter med dårlig omdømme. http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=53608

6 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Mangel på arbeidskraft Sykepleiere: Mange kommuner har vansker med å rekruttere Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere: noe problemer, forventer stor mangel Leger/psykologer : vansker Førskolelærere: store variasjoner Lærere: store variasjoner Teknisk personell: svært vanskelig Jurister : få ansettes – problem å beholde Kilde: Econ/NAV m.fl.

7 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Strategi for arbeidskraft og rekruttering Mål: Gi retning til kommunenes og KS videre arbeid med rekruttering Tydelig på ansvarsfordeling mellom kommunen selv, KS og forventninger til staten Bred tilnærming – alle deler av sektoren Kort- og langsiktig fokus

8 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Tema –Omdømmebygging –Ung og nyutdannet –Redusert sykefravær - arbeidsmiljøtiltak –Mangfold –Færre som gir gode tjenester til flere –Ledelse og kompetansebygging

9 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Omdømme arbeid - mulige tiltak….? I samarbeid med et utvalg kommuner utarbeide en plan og verktøy for systematisk omdømmearbeid. Utarbeide nettbaserte hjelpemidler Råd og veiledning/informasjon på nett for daglig informasjonsarbeid Pilotprosjekter hvor enkelte kommuner jobber langsiktig med omdømmebygging Kommunikasjonsarbeid rundt rekrutteringsstrategien generelt og rettet mot ulike målgrupper spesielt Hva gjør – og hva bør kommunene gjøre?

10 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Ung og nyutdannet arbeidskraft Mål rekruttere og beholde unge og nyutdannede. Omdømme viktig – påvirker utdanningsvalg + karrierevalg Hva vil dere tilby? Utfordrende jobber? Og / eller gode velferdsordninger? Hvem vil dere rekruttere?

11 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Forslag til tiltak i kommunene: –Partnerskap for karriereveiledning –Ungdomsbedrifter i kommunal sektor –Lærlingplasser Forslag til tiltak for KS: -Fokus på tilstrekkelig utdanningsplasser -Utvide traineeordningen Hva virker hos dere? Gode erfaringer?

12 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil! Størst arbeidskraftspotensiale (Econ) Sikre at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede = lavt sykefravær = godt omdømme = bedret rekrutteringssituasjon

13 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Sykefravær 2001-2008

14 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvor er det mer å hente?...... Er arbeidskraftpotesialet fullt ut benyttet? I innvandrerbefolkningen? Arbeidsinnvandring? Blant funksjonshemmede? Seniortiltak?

15 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan skal færre gi like gode tjenester til flere? Økt bruk av teknologi? Kan vi organisere bedre? Være mer effektive? Samarbeid med frivillig sektor?

16 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Presentasjon | 2008 Kompetanseheving ”Gjennom systematisk arbeid med å kartlegge og videreutvikle kunnskapen medarbeiderne innehar, vil den enkelte ansattes kompetanse bli sett og brukt. Dette vil også gi bedre grunnlag for spesialisering, oppbygging av sterkere fagmiljøer samt kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning” Landstingsresolusjon 2008 om arbeidsgiverrollen

17 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Presentasjon | 2008 Fra meklingsresultatet 2008 ” …Arbeidsgiver har ansvaret for kompetansekartlegging i egen virksomhet. Kartleggingen i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet skal være gjennomført senest 1.4.2009…”

18 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan holde på høyt utdannet personell? Høyt utdannet er viktig kjernekompetanse Har høy turnover Ønsker interessante fagmiljøer Kan kommunene lage regionale samarbeidsmiljøer? Samlokalisere flere tjenester? Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø/ forskningssentra?

19 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Vi vet at… Ledelse har stor betydning for gode resultater Ledelse er en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping Godt lederskap er en viktig forutsetning og den viktigste faktoren for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere!

20

21 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan lykkes? Vi må finne løsninger i fellesskap!


Laste ned ppt "Strategi for rekruttering til kommunene – hva kan kommunene og KS gjøre ? Strategikonferanse Hordaland 2009 Bente Stenberg-Nilsen, Fagsjef KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google