Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for rekruttering i kommunene Hva kan kommunene og KS gjøre? Strategikonferanse Finnmark 2009 Liv Overaae, Spesialrådgiver KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for rekruttering i kommunene Hva kan kommunene og KS gjøre? Strategikonferanse Finnmark 2009 Liv Overaae, Spesialrådgiver KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for rekruttering i kommunene Hva kan kommunene og KS gjøre? Strategikonferanse Finnmark 2009 Liv Overaae, Spesialrådgiver KS

2 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Finanskrise – løsningen på kommunenes rekrutteringsproblemer? På kort sikt •Lettere å rekruttere - enkelte yrkesgrupper •Kompetansemidler? Utfordring: benytte muligheten til å bedre evnen til rekruttering og holde på arbeidskraften På lengre sikt •Stor mangel på arbeidskraft

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Med kjente størrelser: regnestykket går ikke opp! Hvem skal prioritere? Ledelsen eller den ansatte på jobb? •Finner vi fram til x og y og z….de ukjente størrelsene?

4 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor •Det unike oppdraget •Den åpne organisasjonen •Kompetente medarbeidere •Helhetlig og utfordrende lederskap •For å yte gode tjenester •For å utvikle gode tjenester •For å bidra i lokalsamfunnsutvikling •For å drive innovasjon

5 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hva svarte kommunene i fjor? 1.Omdømme for å sikre kompetent arbeidskraft  Profesjonell markedsføring 2.Samarbeid over kommunegrenser og med næringslivet  Dobbeltrekruttering  Utdanningstilbud - partnerskap vgo/høyskoler, kommune og næringsliv 3.Krav til kompetanse!  Nye arbeidsmetoder – økt kvalitet og effektivitet  Hevet kompetansenivå kan effektivisere tjenesten  Realkompetanse

6 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 KS FoU 2008 Kunnskapsoppsummering Econ Pöyry: Rekruttering og arbeidskraft •Store utfordringer framover mht rekruttering til pleie- og omsorgstjenestene •Størst potensial for å mobilisere arbeidskraft ved å satse på redusert sykefravær og uførepensjon, og at færre går over på AFP. •Omdømme •Deltid-? http://www.ks.no/rekruttering

7 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Econ: Mangel på arbeidskraft •Sykepleiere: Mange kommuner har vansker med å rekruttere •Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere: noe problemer, forventer stor mangel •Leger/psykologer : vansker – turnover! •Førskolelærere: store variasjoner •Lærere: store variasjoner •Teknisk personell: svært vanskelig •Jurister : få ansettes – problem å beholde Kilde: Econ/NAV m.fl.

8 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Strategi for arbeidskraft og rekruttering Mål: •Gi retning til kommunenes og KS’ videre arbeid med rekruttering •Tydelig på ansvarsfordeling mellom kommunene, KS og staten •Bred tilnærming – alle deler av sektoren •Kort og lang sikt

9 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Strategi for arbeidskraft og rekruttering Tema –Omdømmebygging –Ung og nyutdannet –Redusert sykefravær - arbeidsmiljøtiltak –Mangfold –Færre som gir gode tjenester til flere –Ledelse og kompetansebygging

10 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Omdømme - mulige tiltak  Kommunikasjonsplan - rekrutteringsstrategien  Verktøy for systematisk omdømmearbeid.  Nettbaserte hjelpemidler for omdømmearbeid  Råd og veiledning/informasjon på nett for daglig informasjonsarbeid  Pilotprosjekter hvor enkelte kommuner kan jobbe langsiktig med omdømmebygging – ref erfaringer fra Drammen kommune  Kommunikasjonsstrategi rettet mot ulike målgrupper. Hva gjør kommunene i dag? Hva virker?

11 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Ung og nyutdannet arbeidskraft •Mål rekruttere og beholde unge og nyutdannede. •Omdømme viktig – påvirker utdanningsvalg + karrierevalg •Hva vil dere tilby? Utfordrende jobber? –Og / eller gode velferdsordninger? •Hvem vil dere rekruttere?

12 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 •Tiltak - kommunene: –Partnerskap for karriereveiledning –Ungdomsbedrifter i kommunal sektor –Lærlingeplasser •Tiltak - KS -Tilstrekkelig utdanningsplasser? -Utvide traineeordningen Hva virker hos dere? Gode erfaringer

13 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil! •Størst arbeidskraftpotensiale •Sikre at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede  lavt sykefravær  godt omdømme  bedret rekrutteringssituasjon

14 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Sykefravær 2001-2008

15 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Sykefravær pr.kommune 2001-2008. Kilde PAI I prosent av avtalte dagsverk (egen-og legemeldt)

16 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvor er det mer å hente?...... Er arbeidskraftpotesialet tatt ut? •I innvandrerbefolkningen? •Arbeidsinnvandring? •Blant funksjonshemmede? •Seniortiltak?

17 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan skal færre gi like gode tjenester til flere? •Økt bruk av teknologi? •Kan vi organisere bedre? •Samarbeid med frivillig sektor? •?

18 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Kompetanseheving må til! •Kanskje sett oss mål om å komme ut av finanskrisa med høyere kompetanse inn vi gikk inn… •Kommunene bør ha en plan for hvordan rekruttere eller utvikle tilstrekkelig kompetente medarbeidere. Forutsetter systematisk vurdering av kompetansebehov på kort og lang sikt •Strategi for internrekruttering av ledere

19 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Presentasjon | 2008 Kompetanseheving ”Gjennom systematisk arbeid med å kartlegge og videreutvikle kunnskapen medarbeiderne innehar, vil den enkelte ansattes kompetanse bli sett og brukt. Dette vil også gi bedre grunnlag for spesialisering, oppbygging av sterkere fagmiljøer samt kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning” Landstingsresolusjon 2008 om arbeidsgiverrollen

20 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Presentasjon | 2008 Fra meklingsresultatet 2008 ” …Arbeidsgiver har ansvaret for kompetansekartlegging i egen virksomhet. Kartleggingen i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet skal være gjennomført senest 1.4.2009…”

21 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan holde på høyt utdannet personell? •Høyt utdannet er viktig kjernekompetanse •Har høy turnover •Ønsker interessante fagmiljøer •Kan kommunene lage regionale samarbeidsmiljøer? •Samlokalisere flere tjenester? •Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø/ forskningssentra?

22 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Helsereformen •Forutsetter at kommunene kan ivareta oppgavene •Flere oppgaver må samlokaliseres – behov for større miljø •Helsekommuner? •Hvordan utvikle robuste fagmiljø? •Praksisnær forskning •Organisering, hensiktsmessige strukturer •Ledelse •Kompetanseutvikling og styrket kompetanse •Forsterket legetjeneste

23 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Vi vet at… •Ledelse har stor betydning for gode resultater •Ledelse er en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping •Godt lederskap er en viktig forutsetning og den viktigste faktoren for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere! •Gode ledere i en åpen organisasjon er den beste forutsetning for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater.

24 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 2008 Å lede i det unike…. Å lede i det skapende spenningsfeltet •Å lede i velferdskommuner •Å lede i folkevalgtstyrte organisasjoner •Å lede samfunnsutvikling •Å lede i åpenhet og offentlighet •Ledelse er å skape resultater gjennom andre ved å involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere •10 punkter for god ledelse!

25

26 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hvordan lykkes? Vi må finne nye løsninger i fellesskap!


Laste ned ppt "Strategi for rekruttering i kommunene Hva kan kommunene og KS gjøre? Strategikonferanse Finnmark 2009 Liv Overaae, Spesialrådgiver KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google