Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA i kommunal sektor Liv Overaae, November 2008. KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Status IA k. sektor •Sykefravær: –Fortsatt store utfordringer –Lyspunkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA i kommunal sektor Liv Overaae, November 2008. KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Status IA k. sektor •Sykefravær: –Fortsatt store utfordringer –Lyspunkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA i kommunal sektor Liv Overaae, November 2008

2 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Status IA k. sektor •Sykefravær: –Fortsatt store utfordringer –Lyspunkter (Kvalitetskommuneprogrammet) •Flere med red.funksjonsevne i arbeid: –Høy andel funksj.h. i helse og sos. –Økt alder uførhet (KLP) •Økt pensjoneringsalder: –God utvikling

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Sykefravær 2.kv.2008.

4 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Avgangsalder- alderspensjon, AFP og uførhet. KLP-forsikrede i k. sektor.

5 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 SSB 2007/40: Funksjonshemmede AKU 2.kv.2007

6 KS Arbeidsgiverutvikling 2008

7 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Kommunal sektor = Arbeid med mennesker = Arbeid med mening

8 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Mening: •Oppdraget •Umiddelbar tilbakemelding fra brukerne •Gode samarbeidsforhold – kolleger og ledere •Høy medarbeidertilfredshet •Er stolte av arbeidsplassen!

9 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Medarbeidertilfredshet -resultater 2007 4,3 4,6 4,1 4,9 4,5 3,6 4,1 3,8 4,7 4,3

10 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Medarbeiderundersøkelsen 2007 •99 kommuner, •66.739medarbeidere •”Helhetsvurdering trivsel”: 4,7 (6 er høyest) •”Samarbeid med kolleger” 4,9 •”Overordnet ledelse” 3,5

11 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Men: •Høyt sykefravær – og økende! •Mange med redusert funksjonsevne – både i arbeid og uførepensjonerte •Rapporterer om ikke tid til å utføre arbeidsoppgaver slik en ønsker •Ønsker mer innflytelse på egen arbeidshverdag •Ønsker klarere ansvars- og myndighetsforhold

12 KS Arbeidsgiverutvikling 2008

13 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Kvalitetskommuneprogrammet Bedre tjenestekvalitet - Redusert sykefravær •KRD, HOD, KD, KS, LO-K, YS-K, Unio, Akademikerne, samt NAV •Pleie og omsorg + oppvekst •149 kommuner •Prosjektperiode ut 2009 www.kvalitetskommuner.no IRIS: Sykefraværsarbeid – en tiltakshåndbok, 2007

14 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Kvalitetskommuneprogrammet •Målet med samarbeidet: Å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren. •Innsatskommuner sykefravær: 12 kommuner startet jan 2007

15 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Medarbeiderskap

16 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 321= sammen om et godt arbeidsmiljø 2007-2010 •Samarbeidsprosjekt ledet av Arbeidstilsynet •Delprosjekt sykehjem: –KS, HSH, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, NAV •Delprosjekt Kjøttindustrien: –NHO Mat og Bio, NNN og NAV

17 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 321= sammen om et godt arbeidsmiljø, Sykehjem; Mål – og strategier •Alle medarbeidere skal ha en arbeidssituasjon som er helsefremmende, meningsfull og inkluderende. Strategier: –Ledelse –Partssamarbeid –Kompetanse •Fremtidsrettet og fruktbar samarbeidsform mellom myndigheter og partene.

18 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 •Prosjektet mål er å stimulere kommunene •Etablere møteplasser for etisk refleksjon •Øke de ansattes kompetanse om etikk og etiske utfordringer Gjennom prosjektet utvikle •Modeller for etablering av møteplasser for etisk refleksjon •Verktøy for etisk refleksjonsarbeid •Opplæringsprogram i etikk •E-læringsprogram i etikk 2008-2009

19 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Vi vet at… Ledelsen har stor betydning for gode resultater Ledelse en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping Godt lederskap er en viktig forutsetning for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere slik at kommunene kan utøve sitt unike oppdrag! Gode ledere i en åpen organisasjon er den beste forutsetning for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater.

20 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Nær ledelse gir god ledelse? Forholdet til nærmeste leder er meget godt på kommunale arbeidsplasser: –opplever å bli behandlet med respekt –tar hensyn til arbeidstakernes behov –klar forventning –gir tilbakemelding –tar med på råd

21 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Flink med folk i første rekke 1.Psykisk helse og rus: Nov. 2006- 2008 2.Kompetanseplanlegging og –utvikling: Nov. 2007- 2011

22 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Tilrettelegging for gravide = god arbeidsgiverpolitikk •Forankres i ledelsen •Tilrettelegging på arbeidsplassen •Trekantsamtaler med jordmor •Trygghet - dialog •God HMS www.ks.no/gravid

23 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 KS FoU: •Realkompetansevurdering (SNF): –Stimulere arbeidstakere til fagutdanning gir god uttelling for alle •Rekrutteringsstrategi (Econ Pöyry): –Arbeidsmiljøtiltak gir effekt i sykehjem •Sykefraværsarbeid- en tiltakshåndbok (IRIS) –Tiltak på ulike nivåer •IA-lønner seg også økonomisk (PWC): –Suksesskriterier –Økonomiske beregninger sykefravær, AFP

24 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Hva kan læres av tidligere prosjekter •Tillitsvalgte må involveres fra første stund (planleggingsfasen) – Fmf •Prosjektledere må sikres kompetanse og nettverk (Kvalitetskommuneprogrammet) •Forventninger til prosjektet må avklares •Kompetansen må bli igjen i virksomheten-fmf •Hva gjør vi mens vi venter…..på penger, flere ressurser, annen politisk ledelse, søkere til ledige stillinger………

25 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 PWC- suksesskriterier for IA-arbeid •Forankring – alle nivåer •SMARTE mål – strukturerte, målbare, aksepterte, realistiske, tidsbestemte og essensielle •Gjennomtenkte og gjennomgående rutiner som følges opp og praktiseres over tid •Tydelige ledere som følger opp den enkelte medarbeider •Opplæring og informasjon •Tett oppfølging av måloppnåelse •Gjennomtenkt samhandling mellom aktørene •Rolle- og ansvarsavklaring

26 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 www.ks.no/beregningsmodeller

27 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Framover, IA: •Utvikling av verktøyene oppfølgingsplan og dialogmøter •Raskere tilbake – informasjon om tilbudet •Bedret kommunikasjon mellom kommune og fastleger om IA •Utdanningspermisjoner og – vikariater Videreføring av inkluderingsarbeid fra 2010


Laste ned ppt "IA i kommunal sektor Liv Overaae, November 2008. KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Status IA k. sektor •Sykefravær: –Fortsatt store utfordringer –Lyspunkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google