Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerrollen og lærerutdanning Statssekretær Jens Revold Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Thon Hotel Opera 17.6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerrollen og lærerutdanning Statssekretær Jens Revold Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Thon Hotel Opera 17.6."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerrollen og lærerutdanning Statssekretær Jens Revold Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Thon Hotel Opera 17.6

2 2 Kunnskapsdepartementet NOKUT-EVALUERINGEN Lærerutdanningen ble evaluert i 2004 - 2006 Mange oppfølgingspunkt påhviler institusjonene Tydelig ledelse på alle nivåer En organisering som fremmer lærerutdanningen som en integrert profesjonsutdanning Kvalitetssikringssystemer som styrings- og kontrollsystem Den fagdidaktiske delen må styrkes Bedre kobling mellom fag, fagdidaktikk og pedagogikk og praksis

3 3 Kunnskapsdepartementet NOKUT- evalueringen fortsatt Klare forventninger til studentenes innsats og resultater mangler Tilstrekkelig høyt kompetansenivå Forsknings og utviklingsarbeid rettet mot grunnskolens erfaringsområde må økes Det etableres samarbeidsrutiner både internt og i forhold til eksterne aktører – praksis som felles ansvar mellom utdannnig og praksisskole

4 4 Kunnskapsdepartementet NOKUT Oppgaver for departementet: Samfunnsorienteringen løftes fram Satsingen på flerkulturell rekruttering økes Sammenligning av karakterdata på nasjonalt nivå Dimensjonering vurderes nasjonalt – bedre arbeidsdeling og profilering Nasjonal styring av lærerutdanningen?

5 5 Kunnskapsdepartementet Universell utforming – Ot. prop. 44 Antidiskrimineringsloven UH-loven: –§ 4-3. Læringsmiljø –Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for –i)at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. –-- –Nasjonal pådriverenhet for funksjonshemmede i høyere utdanning NTNU –IKT

6 6 Kunnskapsdepartementet Kap. 1. Forslag Kap. 2. Begrunnelser Kap. 3. Lærerrollen Kap. 4. Lærerutdanningen Kap. 5. Lærerutdanningsinstitusjonene Kap. 6. Rekruttere og behold – utfordrende? Innholdselementer I meldingen

7 7 Kunnskapsdepartementet Lærerrollen – lærerprofesjonen Hva definerer lærerrollen? Lærerrollens utvikling i Norge Krav og forventninger til lærerrollen i dag –Krav i nasjonale styringsdokumenter –Eksempel på skoleeiers og rektors krav og forventninger Hva sier forskningen om kompetanser en lærer bør ha? –Fagkompetanse - formidlingskompetanse –Andre kompetanser

8 8 Kunnskapsdepartementet Lærerkompetanse Fag- og formidlingskompetanse Relasjonskompetanse – elevaktivisering, evnen til å ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger Regelledelseskompetanse – tydelig ledelse av læringsarbeidet Læringsstøtte

9 9 Kunnskapsdepartementet Krav til lærere på ulike trinn Kompetanseforskriften – hva skjer videre med den? Krav til lærere på 1.-7. trinn – begynner- opplæring, grunnleggende ferdigheter, flere fag? Krav til lærere på ungdomstrinnet – faglig fordypning, universitetsutdannede lærere?

10 10 Kunnskapsdepartementet Sertifiseringsordninger Ulike former for sertifisering – koblet mot veiledning vil bli drøftet Sertifisering i andre profesjoner – særlig helseyrker Sertifisering av lærere i andre land – utredes i Sverige, er etablert i Skottland, England Eventuelt forslag om sertifisering av lærere i Norge – i så fall pilotering? Betydning for status?

11 11 Kunnskapsdepartementet Andre yrker inn i skolen Som avlastning for lærere – assistenter, bibliotekarer, barne- og ungdomsarb. Som styrking av det kvalitative tilbudet til elevene –hvem skulle det være? Som erstatning for lærere – andre yrkesgrupper inn i skolen? Kap 3 avsluttes med en vurdering og forslag til tiltak.

12 12 Kunnskapsdepartementet Kap. 4 Grunnskolelærerutdanningen Hva skal barnet hete – klasselærer? Gruppelærer? Kontaktlærer, Allmennlærer? Utviklingen i etterkrigstida Allmennlærerutdanningen i dag – NOKUT- evalueringen – mange utfordringer til institusjonene Forskningsbasert kunnskap om lærerutdanningen – lite ? Utdanning i andre land- de nordiske, Skottland, England, tyske delstater?

13 13 Kunnskapsdepartementet Prinsipper for lærerutdanning Differensiering mot barnetrinnet 1 – 7 og ungdomstrinnet 5 - 10? Styrket profesjonsinnretning? Utvidet praksis ? Obligatorisk Bacheloroppgave knyttet til profesjonsfaget og praksis? Hovedinnretning mot barnetrinnet – 4 undervisningsfag, minste omfang 30 sp? Hovedinnretning mot u-trinnet 3 undervisningsfag, minste omfang 60 sp?

14 14 Kunnskapsdepartementet Prinsipper fortsatt: –Krevende utdanning – for slapp i dag, for stort frafall, for små forventninger til studentene –Opptakskrav –Intensive studier –Utviklingsorientert utdanning –Forskningsbasert utdanning –Utvikling av master innrettet mot grunnskolen - tilpasset opplæring, begynneropplæring?

15 15 Kunnskapsdepartementet Rekruttere og beholde Lærermod – oversikt fra Statistisk Sentralbyrå over framtidig lærerbehov Rekruttere – inntakskrav, andre tiltak? Lærerstatus – sertifisering? andre tiltak? Seniorpolitikk – AFP ? Lønn – arbeidstid?

16 16 Kunnskapsdepartementet Melding om lærerrollen og lærerutdanning Meldingen skal legges fram ved årsskifte. Send gjerne konstruktive forslag til Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Lærerrollen og lærerutdanning Statssekretær Jens Revold Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Thon Hotel Opera 17.6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google