Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utsatt skatt Fra lovverket:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utsatt skatt Fra lovverket:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utsatt skatt Fra lovverket:
Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivingen…... Altså: den skattemessige periodiseringen følger den regnskapsmessige periodiseringen Men: mange særskilte bestemmelser i skatteloven avviker fra regnskapsreglene eks: - verdivurdering av kundefordringer, varelager, varige driftsmidler - avsetning etter god regnskapsskikk gir ikke skattemessig fradragsrett

2 Utsatt skatt - modellen
Innført ved lovendring juni 1992 Rl § 6-1 Resultatregnskapet 23. Ordinært resultat før skattekostnad 24. Skattekostnad på ordinært resultat 25. Ordinært resultat 26. Ekstraordinær inntekt 27. Ekstraordinær kostnad 28. Skattekostnad på ekstraordinært resultat 29. Årsresultat

3 Rl § 6-2 Balansen EIENDELER A. Anleggsmidler
I. Immaterielle eiendeler 1. osv... 3. Utsatt skattefordel …… …. EGENKAPITAL OG GJELD C….. D. Gjeld I. Avsetninger for forpliktelser 1. osv 2. Utsatt skatt

4 Rl § 7-23 (Kap. 7: Noteopplysninger)
Aktuelle kontoer: 1070 Utsatt skattefordel 2120 Utsatt skatt 2500 Avsatt betalbar skatt 2510 Skattebetaling 8300 Betalbar skatt 8320 Endring i utsatt skatt Rl § 7-23 (Kap. 7: Noteopplysninger) ”Det skal opplyses om beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel”

5 Betalbare skatter - utsatte skatter - skattekostnad
Betalbar skatt: Beregnet skatt av siste års skattepliktig resultat Utsatt skatt: Beregnet fremtidig skatt av differensen mellom R-verdi og S-verdi R-verdi>S-verdi gir positiv forskjell gir utsatt skattegjeld R-verdi<S-verdi gir negativ forskjell gir utsatt skattefordel Skattekostnad: To elementer: 1. Betalbar skattekostnad 2. Tillegg for økning i utsatt skatt Fradrag for nedgang i utsatt skatt

6 Midlertidige/permanente forskjeller
Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom R-verdi og S-verdi som reverserer på et senere tidspunkt Permanente forskjeller : Forskjeller mellom R- og S-kostnad/inntekt som aldri reverserer Eksempel: Midlertidig forskjell Anleggsmidler Saldoen for driftsmidler i de forskjellige saldogruppene kan årlig avskrives med inntil følgende maksimalsatser: a. Kontormaskiner o.l % b. Ervervet forretningsverdi (goodwill) 20% c. Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20%

7 Midlertidige forskjell oppstår når de akkumulerte
d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar osv. 20 % e. Skip, fartøyer, rigger osv % f. Fly, helikopter % g. Kraftverk, elektrisk teknisk utrustning mv 5 % h. Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder osv. 4 % Bygg m/antatt levetid mindre enn 20 år ved oppføring 8 % i. Forretningsbygg % NB! Avskrivningssatsene er maksimalsatser. Midlertidige forskjell oppstår når de akkumulerte skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivningene er forskjellige

8 Anleggsmiddel gruppe c. Kostpris 50 (tall i tusen kroner)
Eks.: Anleggsmiddel gruppe c. Kostpris 50 (tall i tusen kroner) År R-verdi R-avs S-verdi S-avskr Midlertidig Forskjell forskjell 1.1 avskrivn. sum 0

9 Varelager i handelsbedrifter
Regnskapsmessig : Nedskrivning for ukurans Skattemessig: Ingen nedskrivninger er tillatt Normalt negativ midlertidig forskjell Reversering ved salg Eksempel: Inntakskost % nedskrivning for ukurans 19x1 R-verdi S-verdi Forskjell Inntakskost Nedskrivning Bokført

10 Reversering ved salg 19x2:
Regnskaps- Skatte- Forskjell messig messig Salg -inngangs- verdi Tap Sum Permanente forskjeller: eks: Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader kr R-kostnad: S-kostnad: Mottatt aksjeutbytte: regnskapsmessig inntekt, ikke skattemessig Differensen blir endelig - den reverserer ikke


Laste ned ppt "Utsatt skatt Fra lovverket:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google