Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansregnskap Torsdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansregnskap Torsdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansregnskap Torsdag 5. 2. 2004
Løsning oppgave Telemark AS Varelager Fordringer Bankinnskudd

2 Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer
Kundefordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital   Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende

3 Varelager Avgrensning Varekretsløpet Hva med reservedelslager
Langsiktige tilvirkningskontrakter Tjenesteytende virksomheter

4 Varelager Varekostnad er en vesentlig kostnad i regnskapet
Denne påvirkes av endringer i varelager Skjønnsmessige vurderinger Vanskelige vurderinger Opptellingen ofte krevende oppgave

5 Varelager Forskjellige regler når det gjelder skatt og vureringsregler etter regnskapsloven Regnskap Det laveste av kostpris (anskaffelseskost) og virkelig verdi rl § 5-2 Skatt Skatteloven §14-5 Anskaffelseskost Ikke tapsføring før ved realisering

6 Varelager § Nærmere om tidfesting av varekostnad, opp- og nedskriving av fordringer m.v. (1) Denne paragraf gjelder for virksomhet som det er fastsatt regnskapsplikt for i lov eller med hjemmel i lov. (2) Varebeholdning vurderes etter følgende regler: a. Verdien settes til anskaffelsesverdi, eller tilvirkningsverdi for vare som er tilvirket av skattyteren, herunder vare som er tilvirket etter bestilling. Til tilvirkningsverdi regnes kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn. b. Ved verdsettelse av ikke-individualiserbare varer anses de først anskaffede varer å være realisert først. c. Ved fastsettelse av inntekten skal det ikke tas hensyn til opp- eller nedskrivning av verdien av beholdning av varer og varekontrakter.

7 Varelager d. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd og kan herunder gi bestemmelser som avviker fra reglene i c for 1. bokhandler- og forlagsbransjen, 2. kunstnere som tilvirker kunstverk uten fysisk bruksformål, 3. innkjøpt buskap, herunder verpehøner og kyllinger. (3) Tilvirkningskontrakt som ikke er fullført, verdsettes etter reglene for tilvirkning etter bestilling, jf. annet ledd a. Bestemmelsen i foregående punktum gjelder uavhengig av den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag på slik tilvirkningskontrakt i skattyterens årsregnskap.

8 Varelager Spesifikasjon i regnskapet En samlepost i balansen
Spesifiseres i note Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer – både innkjøpte og egenprod Resultatregnskap Inngår i vareforbruk Endring i råvarer Endring i innkjøpte ferdigvarer Endring varer i arbeid og egneprod ferdigvarer

9 Varelager Vurderingsprinsipper FIFO Det laveste av Først inn Først ut
Rl § 5-5 Det laveste av Anskaffelseskost Virkelig verdi

10 Eiendeler Anleggsmidler Varig eie og bruk Vurdering Omløpsmidler
Kostpris Nedskrivn ved ikke forbigående verdifall Reverseringsplikt Omløpsmidler Eie under 1 år (unntak varekretsløpet) Vurdering Det laveste av kostpris eller virkelig verdi

11 Varelager Vurderingsprinsipper Anskaffelseskost § 5-4 Tilvirkningskost
Fakturaverdi Frakter Andre kostnader Tilvirkningskost Variable tilvirkningskostnader = Minimumskost Kan nyttes av små foretak = vareinnsats, direkte lønnskost, andre variable

12 Varelager Vurderingsprinsipper Tilvirkningskost
Variable tilvirkningskostnader = Minimumskost Påslag for indirekte faste produksjonskostnader Fordelt etter normalkapasitet Renter ? Overhead/adm.kost ?

13 Varelager Vurderingsprinsipper Virkelig verdi Salgspris
Korrigert med kostnader for å få varen i salgbar stand Også renter? Råvarer også etter hovedregel og ikke etter gjenanskaffelseskost

14 Varelager Vurderingsprinsipper Ukurrante varer Individuell vurdering
Eller enbloc vurdering

15 Varelager Noter Vurderingsprinsipp inn i prinsippnoten § 7-10. Varer
Varer skal spesifiseres på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer. § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

16 Varelager Skatt Anskaffelses kost
Egne tilvirkede varer til minimumskost Ikke fradrag før ved realisasjon for Ukurrante varer Ved virkelig verdivurdering Kan føre til betydelig forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige verdier

17 Varelager Viktige arbeidsoppgaver Opptelling av varelager
Utarbeide telleinstruks Ajourføring av varelagerkartotek Dokumentere varetelling Avstemme telleavvik

18 Varelager Viktige arbeidsoppgaver (fortsettelse)
Verdsettelse av varelager kurante varer ukurante varer Ajour med fakturering og bokføring av alle leveranser

19 Anleggskontrakter Lang tilvirkningstid Inngått kontrakt
Pålitelig estimat For inntekter For kostnader Fullføringsgrad Ikke inngått kontrakt vurderes til kostpris


Laste ned ppt "Finansregnskap Torsdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google