Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny offentlighetslov Norsk Redaktørforenings høstkonferanse 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny offentlighetslov Norsk Redaktørforenings høstkonferanse 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny offentlighetslov Norsk Redaktørforenings høstkonferanse 2008

2

3

4 Mer åpenhet om: Offentlige eide selskaper og stiftelser Rettsdokumenter i forvaltningen Interne dokumenter Offentlige innkjøp Offentlige ansettelser - søkerlister

5 Formålsparagraf (§1) ”Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.”

6 § 2 - loven gjelder for: a)staten, fylkeskommune og kommuner b) andre rettssubjekt i saker der de gjør enkeltvedtak eller utferdiger forskrift,

7 c) selvstendige rettssubjekt der det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i øverste organet.

8 d) selvstendige rettssubjekt der det offentlige direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet.

9

10

11 Firmasøk: www.bizweb.no www.purehelp.no www.sesam.no/katalog

12

13

14

15

16

17

18 Unntak Rettssubjekt som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Forskrift kommer med unntak.

19 Innsyn i rettsdokumenter I forvaltningen: prosesskriv, stevninger ol. I domstolen, domstolsorganer og politiet: administrative avgjørelser, ansettelser ol. Alt som ikke går etter rettspleieloven og straffelov/straffeprosesslov

20 Konsekvenser: Arkiv – og journalføringsplikt – noen får plikt til utlegg på nett (forskrift) (se ny § 10) Journalen må føres fortløpende Arkivlovens §§ 5 og 6 og arkivforskriftens § 2- 6, 2-7.

21 Andre viktige prinsipper Forbud mot forskjellsbehandling (§6) Fri gjenbruk - kan brukes til hva du vil (§7) Som hovedregel gratis – betaling forskrift(§8)

22 Meroffentlighet (§11) I praksis plikt til å gi innsyn når det ikke foreligger et reelt og saklig behov for unntak Avveining offentlighetens interesse/den interessen unntaksbestemmelsen verner

23 Krav på opplysninger som ikke finnes som en egen sak Krav på innsyn i sammenstillinger av opplysninger som finnes elektronisk. Krav: må kunne gjennomføres med enkle framgangsmåter. § 9 og § 28

24 Interne dokumenter (§14) Organet har utarbeidet som sin egne interne saksforberedelse (§ 14) –Unntak: generelle retningslinjer om saksbehandlingen, eks UDI Dokumenter til intern saksforberedelse, innhentet utenfra (§ 15). Formål: innhentet/utarbeidet for intern saksbehandling

25

26 Interne dokumenter utenfra (§15) Uttalt krav om mer åpenhet Skadekrav – offentliggjøring vil skade saksbehandlingen – påkrevd for å sikre forsvarlighet. Kan dele opp dokumentet

27 Kan ikke unntas som internt (§16): Saksfremlegg og sakslister til folkevalgt organ Kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder i klagesaker Når en enhet opptrer som part Kommunale særlovsorgan eller foretak

28 Selvstendig rettssubjekt – aldri internt

29 § 16(3):Eget ansvarsområde og beslutningsmyndighet - ikke internt

30 Dokumenter som KAN unntas: Det kongelige hoff – reiser & taler (§17) Unntak for dokumenter utarbeidet eller mottatt som part i en rettssak (§18) Konsultasjoner med Sametinget (§19)

31 Utenrikspolitiske hensyn (§20-21) Gjelder kun opplysninger Må alltid være påkrevd av hensyn til utenrikspolitiske hensyn = skadekrav Tilleggskrav (a-c) må være oppfylt

32 Særlig tungtveiende utenrikspolitiske interesser Rikets sikkerhet - forsvarshensyn - nasjonale trygghetshensyn

33

34 Klagenemnd for offentlige innkjøp

35 Innsyn i offentlige innkjøp (§23) Innsynsrett når valg av leverandør er valgt (avsluttet anbudsrunde) Hvem som har levert inn anbud Hva de andre tilbydere har tilbudt Begrunnelsen for valget

36 § 23 – andre unntak Unntak for opplysninger når det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av; -Økonomi -Lønn -Personalforvaltning

37

38

39 Innsyn i søkerlister § 25 annet ledd: Navn KAN unntas Krav til varsling i utlysningsteksten Skal tillegges vekt om stillingen er av særlig offentlig interesse

40 Hva når du får nei? (§31) Alltid klagerett på avslag. Klagen rettes til den som har avslått. Ikke svar innen 5 dager = avslag Krev ekstra begrunnelse for avslaget

41 www.offentlighet.no www.lovdata.no www.sivilombudsmannen.no


Laste ned ppt "Ny offentlighetslov Norsk Redaktørforenings høstkonferanse 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google