Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordfjordkryssing AS Nordfjordkryssing er et selskap som jobber for at det skal komme en bro ved Lote/anda innen 2020. Selskapet eies av Eid, Gloppen og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordfjordkryssing AS Nordfjordkryssing er et selskap som jobber for at det skal komme en bro ved Lote/anda innen 2020. Selskapet eies av Eid, Gloppen og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordfjordkryssing AS Nordfjordkryssing er et selskap som jobber for at det skal komme en bro ved Lote/anda innen 2020. Selskapet eies av Eid, Gloppen og Stryn kommune og næringsorganisasjonene i Eid og Gloppen og Sparebanken Sogn og Fjordane.

2 Hvorfor Nordfjordbrua?
Målsetningen til selskapet er at det skal bygges en bro over Lote-Anda innen Denne broen, sammen med en god løsning i ytre Nordfjord og Rv 60 i indre Nordfjord vil binde sammen mennesker i en bo og arbeidsmarkedsregion. Det er dette som er fremtiden for fylket vårt. For å opprettholde og øke befolkningsantallet må vi legge tilrette for næringsutvikling og bolyst. Bolyst er avhengig av at det finnes gode arbeidsplasser og ved å korte ned avstanden mellom regioner flytter vi kompetansen nærmere bedriftene og arbeidsplassene nærmere innbyggerne. Da får vi gode forhold for næringsutvikling og nyetableringer. Over Lote-Anda vil man i snitt spare 25 minutter hver vei og dessuten blir veien døgnåpen og mer stabil i forhold til sykehus og flyplasser. Det blir større interaksjon mellom områdene nord og sør for Nordfjorden.

3 Regionalt - Dagens situasjon
innbyggere 8.200 innbyggere Slik er situasjonen i dag. E39 går over Stigedalen og skal senere gå fra Eid via Kvivsvegen til Volda. Statens vegvesen har nå gjennomført en KVU på om vi skal beholde denne traseen eller endre den. De har i sin tilråding til Samferdselsdepartementet havnet på at enten skal E39 gå via bro i indre Nordfjord ved Svarstad eller ved bro i midtre Nordfjord ved Anda/Lote. Tilrådningen er nå sendt ut på høring og fristen for høringen er satt til 1. februar 2012. Statens vegvesen ser nå muligheten til å korte ned reiseavstanden på en billig måte og ønsker å flytte veien bort fra der folk bor slik at de som skal fra Bergen til Trondheim kommer fortere forbi. De har tilrådet en løsning som setter oss tilbake i tid. Det er viktig for oss som bor i S&F at vi legger E39 i midtre og bygger for fremtiden og at vi ikke finner oss i at det KORTSIKTIG skal spares penger i vårt fylke som skal gå inn i områdene nord og sør for oss i prosjekter som er mindre lønnsomme enn våre.

4 Regionalt - Dagens situasjon
innbyggere 8.200 innbyggere 25 000 Ved å legge veien i indre vil det medføre at fergene ved L/A og F/V går mer sjelden (lavere frekvens). Tidsavstandene øker (lenger ventetid i snitt). Vi flyttes i praksis fra hverandre og mennesker og 2000 bedrifter for dårligere forhold for bolyst og utvikling.

5 Regionalt - Dagens situasjon
innbyggere 8.200 innbyggere S´en er det alternativet som det er politisk enighet rundt her i fylket. Det er denne traseen som var en del av kompromisset når alle kommuner gikk inn med støtte til Kvivsvegen. Det er dette alternativet som E39 utvalget står bak sammen med de politiske partiene i S&F. Dersom både departementet og vegvesenet setter som forutsetning at reiseavstanden skal kortes ned til det ytterste er det K7 som er det rette alternativet for vårt fylke.

6 Regionalt - Dagens situasjon
innbyggere 8.200 innbyggere Både Stigedalen og S´en vil legge til rette for en god infrastruktur i regionen og sammen med utviklingen av veien i det ytre (kystvegen) og FV60 vil fylket så godt rustet innfor fremtiden med god infrastruktur internt i regionen og til/fra regionen. Vi må se det store bildet sammen, og jobbe for de gode løsningene sammen.

7 Dette vet vi! Dette vet vi her i fylket! I forbindelse med valget var alle partiene i fylket tydelige på at de ikke ønsket en omkamp om trase for E39. Den skal gå over Lote-Anda – der den utvikler fylket og ikke der den setter oss tilbake i tid. Dette er omkampen ingen har bedt om!

8 Statens vegvesen Tar hensyn til regional nytte i M&R og Hordaland – Ikke i S&F Statens vegvesen har nå kjørt en KVU der det er helt tydelig at de tar hensyn til regionene og regional utvikling i Møre og Romsdal. Det samme vet vi at de gjør i Hordaland og Rogaland. Det er helt innlysende at de ikke tar hensyn til oss som bor i Sogn og Fjordane. Det skal lages en ny vei som kan ta oss flere tiår inn i fremtiden, men her velger man å sette oss tilbake i tid med å gjøre avstandene mellom kommunene større. Dette gjør de for å KORTSIKTIG ”spare” 2 milliarder, mens vi vet at på lang sikt vil de midtre alternativene være langt bedre enn det indre rent samfunnsøkonomisk.

9 Statens vegvesen Planlegger å bruke 40 milliarder på prosjektet i S&F og M&R  SOGN OG FJORDANE Kostnad Spart tid Trafikkantnytte Netto Nytte % Indre (bro Svarstad) – K10 4500  70 3200 -1100 -0,24 Stigedalen – K7 6500 66 4300 -2200 -0,35 Gjeldende trase (S´en) – K4 5000 45 2300 -2900 -0,56 MØRE OG ROMSDAL Volda – Ålesund K5 9700 42 4600 -5700 -0,62 Ålesund – Molde K2 16300 41 6100 -9900 -0,67 Molde – Bergsøya KA 2900 7 1100 -2100 -0,99 Bergsøya - Liabø K4 6800 34 2500 -4800 -0,68 Totalt skal det investeres 40 milliarder på KVUene som er under arbeid i M&R og S&F. Ca. 10% av dette er satt av til S&F. Alle våre konsepter (K4, K7 og K10) er mer lønnsomme investeringer for staten Norge enn det som skal gjøres i M&R. Når vi vet at de legger større vekt på hva som gir regional utvikling Nord for oss, blir det helt feil at vi skal stå bakerst i køen og ta til takke med dårlige løsinger for fylket vårt. 35,7 milliarder

10 Blir vi nedprioritert? Ja!

11 Mangler og feil ved KVU KVUen som foreligger har slik vi ser det en rekke graverende mangler og feil. Under følger en kort redegjørelse for disse.

12 Sykehus Ytre/Midtre Nordfjord 25.000 mennesker Førde + 20 min
Mangler og feil ved KVU Sykehus Ytre/Midtre Nordfjord mennesker Førde + 20 min Volda + 35 min 25000 mennesker får lenger vei til Sykehus. Dette gjelder både Gloppen hvis de skal til Eid, og det gjelder midtre og ytre Nordfjord både i forhold til Volda og Førde. Dette er slik situasjonen er blitt ikke akseptabelt. Vurderinger rundt transport til og fra sykehus er ikke berørt i KVU prosessen.

13 Feil trafikktall - Indre
Mangler og feil ved KVU Modellene fanger ikke opp lokal kunnskap. Alle fergekryssinger får et snitt på 25 min. Ytre og Midtre Nordfjord sendes over bro i indre – Men, min kortere og billigere over Lote/Anda Tallene på antall biler i indre blir for høyt. Det er satt for høy nytteverdi i indre. Modellene til SVV fanger ikke opp lokal kunnskap. Her regner men med at alle biler som skal krysse fjorden fra midtre og ytre Nordfjord (regional trafikk) bruker i snitt 25 min over Lote/Anda. Dette gjør at det blir noen minutter kortere vei over en bro i indre. Dersom man vet når fergen går er det min kortere over L/A og dessuten billigere da man kan vente seg bompenger på broen på lik linje med fergetakst og bensinutgifter for 2-2,5 mil ekstra kjørevei. Dette gjør at tallene som ligger inne i kalkylene til SVV er feil (ÅDT 200 L/A og ÅDT 500 F/V). Det er vanskelig å sette rett tall, men det er helt sikkert at vi snakker rundt ”500 biler” for mye som kjører i det indre og tilsvarende skal da også nytteverdien ned. Det vil også gi et mer rett bilde i forhold til bompengegrunnlag.

14 Mangler og feil ved KVU Bompengegrunnlag S´en – K4 - Anda/Lote: ”1,5 milliarder kr” (fergetakst) Indre – K10 – Svarstad: ”0,8 milliarder kr” Stigedalen - K7 - F/V og A/L: ”3 milliarder kr” (fergetakst) Totalt ville det bli betalt fergebilletter for ”3 milliarder” ( ) Dette bør brukes på vei og ikke ferge! Det er store investeringer det her er snakk om. Hvem skal betale – hvor mye? Statens vegvesen er i sin analyse opptatt av den totale kostnaden, men ikke hvor mye staten skal betale i forhold til brukerne. En bro i det indre vil ha lite lokal og regional trafikk. Folk vil kjøre Lote-Anda (kortere), Olden-Innvik (billigere) og det skapes ikke utvikling som gir større trafikk enn det var tidligere. Dette betyr at store deler av trafikken som i dag går nord/sør over Nordfjorden velger andre løsninger og at grunnlagt for bompengefinansiering i det indre vil ligge langt lavere enn over Lote – Anda. Det er her snakk om minst 500 millioner kroner – antagligvis mer. Det at dette ikke tas med i betraktningen om hvor E39 skal gå er direkte mangelfullt. Ser man på en E39 over Stigedalen (K7) er det grunnlag for å hente inn ca. 3 milliarder i Penger som hadde gått til fergebilletter, men som da går til vei.

15 Fylkets kostnader v/Indre
Mangler og feil ved KVU Fylkets kostnader v/Indre Vei Byrkjelo – Sandane mill kr opprusting + vedlikehold. Ferge Lote – Anda til ”evig tid” Lotetunnellen Kostnadene er tatt med i midtre konsepter – ikke i Indre Statens vegvesen har kalkulert kostnadene ved opprusting av eksisterende vei mellom Byrkjelo og Sandane – dette må uansett gjøres – til 700 mill kr (Rutevis plan for riksvegnettet – Rute 4a – ). Denne summen er med i konseptene der trasen går over Lote-Anda. Ved et indre alternativ vil denne kostnaden legges på Sogn og Fjordane fylkeskommune (strekningen blir fylkesvei), og således er denne kostnaden utelatt. I realiteten bør denne kostnaden legges inn i kostnadsoverslaget ved en indre trase. Kanskje skal den være lavere da det ikke stilles samme krav til veibredde på en fylkesvei, men beløpene er store. Ved en midtre løsning avløser man enten en eller to ferger. Dette er i seg selv et mål da fergene vil måtte gå til evig tid dersom trasen legges i det indre. Her får fylkeskommunen en kostnad. Denne vil være høy om man skal opprettholde en fornuftig regularitet da antall betalende biler vil gå kraftig ned i forhold til i dag.

16 Alternativ levetid 30 år 60 år Mangler og feil ved KVU Kostnad
Kostnad Trafikkantnytte Netto Nytte 30 år K10 - Bru ved Svarstad 4500 3200 -1100 K7 - Stigedalen 6500 4300 -2200 60 år Dobbel nytte 6400 1900 8600 2100 Når Statens vegvesen skal beregne nytten av et vei prosjekt regner de med 30 års levetid på veien. Dette vil nok i mange tilfeller gi et rett bilde av situasjonen. Men, når vi på strekningen Byrkjelo-Volda skal bygge bro og legge traseen for E39 så sier det seg selv at denne veien vil være bundet mer enn 30 år og at levetidene snarere burde vært satt til 100 år. I og med at de beste investeringene er de dyreste i dette tilfellet (midtre trase over Lote-Anda) rekker ikke nytteverdien og ta igjen investeringen på 30 år. Hadde man satt levetiden til 60 år ville en midtre løsning vært den beste investeringen uansett (modellen/grunnlaget SVV har benyttet i KVU).

17 Regionale Investeringer
Mangler og feil ved KVU Regionale Investeringer 2000 bedrifter i midte og ytre Nordfjord Sandane Lufthamn Veiutbedringer/rassikring Husbyggere/bosettere I 1995 ble det vedtatt av stortinget at E39 skulle skal gå over Lote-Anda og via Kvivsvegen til Volda når sistnevnte åpner. Dette er et vedtak som regionalt næringsliv har lagt til grunn for investeringer som er gjort. For mange bedrifter vil en region som bygges ned og 30 min lenger vei til E39 medføre en drastisk endring i rammebetingelser for drift og utvikling. I senere tid har det vært gjort stor investeringer i på vegstrekket langs E39 gjennom Gloppen og Eid Kommune. Det er investert flere hundre millioner kr i vei (tunnel, rassikring, veibredde, etc.). I tillegg har Anda lufthamn blitt rustet opp for mer enn 100 millioner kroner og nå jobbes det med utbedringer på Anda fergekai for tilsvarende beløp. Totalt sett dreier det seg om mer enn en halv milliard kroner. Investeringene over, sammen men besluttinger om hvor folk har valgt å bosette seg i forhold til arbeidsplasser er ikke tatt med som en del av beslutningsgrunnlaget for hvor E39 skal gå.

18 Regional Nytteverdi NHH – produktivitetsmodell
Mangler og feil ved KVU Regional Nytteverdi NHH – produktivitetsmodell Bergen – Stavanger – 10 milliarder kr pr år (2,5% økt produktivitet) Skei – Volda? Tallene for S&F kommer i slutten av 2012 Man har ikke tatt med i vurderingen hva de ulike alternativene vil medføre i forhold til næringsutvikling og bolyst. Man står ovenfor en mulighet til å binde sammen store folkemengder i en stor bo – og arbeidsmarkedsregion ved en løsning over Lote-Anda. Dette er utelatt i betraktningen. På dette området er det i nyere tid utviklet en modell gjennom Handelshøyskolen i Bergen som viser til at der man kan binde sammen områder til en pendlingsavstand opp mot 45 minutter vil produktiviteten i regionen øke med 2,5%. Denne modellen er applisert på strekningen Bergen – Stavanger og der vil verdien være kr 10 milliarder pr år. I vår KVU er denne modellen ikke applisert og verdien således utelatt. Nytteverdien ville vært betraktelig for en midtre løsning (Lote-Anda). Det er denne traseen som binder sammen områder. I det indre blir det lenger avstand mellom kommunene. Totalt – over 30 år - er det snakk om milliarder i økt nytteverdi som ville endret besluttingsgrunnlaget vesentlig i retning av at den beste løsningen ligger i midtre.

19 v = Nok til å legge E39 over Lote - Anda
Mangler og feil ved KVU v Sykehus Feil trafikkdata Bompengegrunnlag Fylkets kostnader Alternativ levetid Regionale investeringer Regional Nytteverdi v v v v Det er mange svakheter og feil i KVUen. Det vi skal merke oss er at flere av disse er alene nok til å velge en annen tilrådning enn det SVV har gitt departementet. v = Nok til å legge E39 over Lote - Anda

20 Vi skal bygge for fremtiden
– Noe hele fylket OG de som skal gjennom får glede av! Nå må vi stå samlet! Sammen skal vi gi et klart uttrykk for at vi skal bygge for fremtiden. For oss innebærer det at vi binder regioner sammen – ikke at avstandene her i fylket blir større. Vår løsning er bro over Lote-Anda!

21


Laste ned ppt "Nordfjordkryssing AS Nordfjordkryssing er et selskap som jobber for at det skal komme en bro ved Lote/anda innen 2020. Selskapet eies av Eid, Gloppen og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google