Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET
MÅL: SIKRE OG STYRKE SOSIONOMTJENESTEN I SOMATISKE SYKEHUS, HOSPICE OG REHABILITERINGS- INSTITUSJONER Hva viser forskning? Organisering av sosionomtjenesten? Hvor finnes/finnes ikke sosionomer? Hvordan kan Kreftforeningen bidra? Nettverk? Referansegruppe?

2 Psykososial støtte - hva sier forskning?
Psykososiale støtteordninger er mangelfulle: 60% med behov for psykologisk rådgivning har ikke fått det 50% med behov for samtale med sosionom har ikke fått det Kilde: Fafos forskning om kreft og levekår (2008) 1300 kreftpasienter alderen år ved: Oslo universitetssykehus Ullevål, sykehuset i Vestfold, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital Psykologhjelp – psykososiale samtaler Ikke hjelp av sykehussosionomer – enten ikke visst at de fantes et tilbud, at tilbud faktisk ikke finnes, ikke henvist til sosionom der det finnes. Tilfeldig hvem som får hjelp – kanskje ikke alltid de svakeste (de ressurssterke finner frem i systemet)

3 Organisering Tre hovedkategorier (mange varianter):
I egen avdeling for psykososial onkologi I avdeling for støttefunksjoner/klinisk aktivitetsavdeling og lignende Som en del av enten spl faglig eller legefaglig avdeling (for eksempel under avdelingsoverlege eller den avdelingen sosionomen arbeider på) Noen sosionomer arbeider som del av et tverrfaglig team på en kreftenhet eller annen avdeling, deltar på pre-visitter og visitter, har fysisk tilhold på avdelingen og arbeider tett med spl/leger som en selvfølgelig del av avdelingen. Arbeider ofte uten henvisning og kan ”fange opp” saker fortløpende. Motsatsen kan være der hvor èn sosionom er alene på et sykehus og skal serve alle pasientgrupper. Ofte blir kreftpasienter sjeldne ”kunder” både fordi de ikke blir henvist fra de respektive avdelinger og fordi sosionomen ikke klarer å fange opp mer enn det mest akutte.

4 Organisering forts. Stillingsprosent varierer fra 20 til 100
Antall varierer fra 1 – 20 (eks Molde vs Ullevål) Store geografiske forskjeller 33 av 56 sykehus har sosionom 9 av 22 rehabiliteringsinstitusjoner har sosionom (kreftpasienter) 4 av 5 hospice har sosionom Definerte hospice = Lovisenberg, Stabæk, Sangen, Sunniva klinikk og Austjord De 22 rehabiliteringsinstitusjonene er kun de som har kreftpasienter som kunder. I tillegg kommer 3 stk som bruker tjenester fra andre aktører som for eksempel sykehussosionom, Nav og attføringskonsulenter enten direkte tilknyttet eller tilkalt v/behov. Stillingsprosenter varierer slik: èn institusjon har 1 sosionom i 20% - èn har 3 100% stillinger Hospice Stabekk kontakter sosionom ved behov…..

5 Helse Vest RHF Består av fylkene: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Befolkningsgrunnlag: Antall sykehussosionomer : 27 Mangler sosionom ved 4 av 11 sykehus

6 Helse Midt – Norge RHF Består av fylkene: Møre og Romsdal, Sør – Trøndelag og Nord – Trøndelag. Befolkningsgrunnlag: Antall sykehussosionomer: 19 Mangler sosionom ved 1 av 5 sykehus

7 Helse Nord RHF Består av fylkene: Nordland, Troms og Finmark
Befolkningsgrunnlag: Antall sykehussosionomer: 12 Mangler sosionomer ved 10 av 12 sykehus

8 Hvor finnes de? Helse Nord RHF: kun Norlandssykehuset i Bodø og UNN i Tromsø som har tilbud om sosionom Helse Midt–Norge: fordelt på St. Olav, Molde, Ålesund, Kristiansund og Levanger Volda sjukehus mangler Vest RHF: sosionom ved sykehusene i Stavanger, Haugesund, Bergen, Voss og Førde. Mangler sosionom ved sykehusene i Lærdal, Nordfjord, Stord og Odda

9 Hvor finnes de? Helse Sør–Øst: 98 sosionomer - de fleste er i Oslo Universitetssykehus, fordelt på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Aker og A-hus. (Disse sykehusene har ikke sosionom: Flekkefjord, Larvik, Kragerø klinikk, Notodden, Rjukan, Lillehammer, Tynset, Elverum og Hamar.) Eksempel: Sykehuset Innlandet HF (6 sykehus) = 3 sosionomer = til sammen 160 % stilling (dekker hele Hedmark og Oppland , ca innbyggere)

10 Hvordan kan Kreftforeningen bidra?
Tilby undervisning til ressursnettverk i både 1. og 2. linjetjenesten Invitere oss inn til sykehusledelse/helseforetak Invitere oss inn i brukerutvalg/råd Politisk påvirkning – allerede i gang Innspill til samhandlingsreformen – Anne Lise Ryel Kreftreisen = Kreftforeningens innspill til HOD ang samhandlingsreformen. Inneholder en rekke forslag som vi synes er viktige, bla sikre og styrke sykehussosionomtjenesten

11 Nettverk Typer av eksisterende nettverk: Sosionomnettverk
Sykepleienettverk (særlig innen palliasjon) Tverrfaglige nettverk Andre? Ønskes mer tverrfaglighet i etablerte nettverk? Ønskes Kreftforeningens bidrag til å synliggjøre?

12 Referansegruppe 5 sykehussosionomer
Får tilsendt skriftlig materiale på mail og: Kvalitetssikrer Kommenterer/redigerer Kommer med forslag etc. Umiddelbar respons på dette??????


Laste ned ppt "LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google