Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfigurering og forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfigurering og forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfigurering og forvaltning
Meldingsutveksling

2 Agenda Introduksjon Enkel konfigurasjon Tjenestebasert adressering
Forvaltning meldingslogg og konsoll Forvaltning drift Avansert funksjonalitet i konsollet Feilsøking Rapporter

3 Mål for kurset Ha kunnskap om hvordan man setter opp kom.parter og avtaler Ha kunnskap om forvaltning og drift av eLink

4 Hva er meldingsutveksling?
Kan sammenlignes med e-post Transport over et eget sikkert nett, Norsk Helsenett. PLO og sykehus PLO og NAV PLO og LAB/Røntgen PLO og fastleger PLO og apotek Strukturert innhold definert fra sentralt hold (KITH) Leverandøruavhengig, sendes/mottas i alle fagsystem.

5 Meldingsflyt Gerica <–> Gerica/Legekontor/Sykehus…
Kommune 1 Kommune 2/Lege/Sykehus EbXML konvolutt Forespørsel Har P. Hansen vært pasient hos deg? KITH Melding KITH Melding eLink Norsk Helsenett MHS TransportKvittering TransportKvittering EbXML konvolutt App. Kvittering Melding sendt EbXML konvolutt

6 Verktøyene Gerica Pro Gerica Drift eLink konsoll Shedule task
Meldingslogg Gerica Drift eLink konsoll Shedule task

7 Enkel konfigurering

8 Digitale sertifikater
Publikumsrettede Virksomhetsrettede

9 Private Key (p12) Passordbeskyttet Public Key (cer) Offentlig tilgjengelig

10 Kryptering og signering
Kryptering gjør meldingen uleselig for uvedkommende Signering sikrer riktig avsender, ingen kan gi seg ut for å være deg

11 Hvordan skille på sertifikatene ?
Krypteringssertifikat = Key Encipherment

12 Signeringssertifikat = Non Repuduation Se sertifikat

13 System eier (kommunen selv)
NAVN ID (HER-ID) (NHN epostadresse) Sertifikater og passord Her id: Ved registrering i Adresseregisteret, blir den enkelte virksomhet og dens egne kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) knyttet til en unik identifikator som kalles HER-id. HER-id brukes til å identifisere avsendere og mottakere av alle elektroniske meldinger med pasientinformasjon.

14 Kom.part – hva må vi vite om den ?
Navn ID og type (HER) NHN Adresse De offentlige Sertifikatene (uten passord)

15 CPA/Avtale En CPA er en avtale mellom to parter som beskriver hvordan de driver elektronisk samhandling seg i mellom. CPA kan beskrive én eller flere tjenester (her meldingstyper). CPA beskriver hvilke sikkerhetsrutiner som skal benyttes i kommunikasjonen (her sertifikater) e og motta en epikrise.

16 Avtale Hva må partene være enige om?
Hvilke meldingstyper (KITH standarder) som skal sendes Krypteringsmetode og utveksle dette i forkant DES (gammel usikker krypteringsmetode utviklet ca 1970) Sertifikater (PKI)

17 Legg til Avtale (CPA) i konsollet

18 Støttede meldinger i Avtale (CPA)

19 Systemeier + Kom.part = Avtale

20 Konfigurering i drift

21 Verktøyene Gerica Pro Gerica Drift Gerica Drift eLink konsoll
Meldingslogg eLink konsoll Shedule task

22 Sikkerhet 2012-05-16 Kriterie 4 Tilgang til systemeier/tjeneste
Tilgang til meldingstype Kriterie 2 Tilgang til bruker Kriterie 1 Tilgang til eLink

23 Tilgang til eLink

24 Tilgang til meldingstype

25 Tilgang til systemeier/tjeneste

26 Send i Pro

27 Motta melding i Pro

28 Tjenestebasert adressering

29 Hva er tjenestebasert adressering?
Korrekt adressering er viktig for å sikre at informasjonen kommer frem til riktig mottaker. Tjenestebasert adressering er en måte å adressere kommunikasjonsparter basert på tjenesten som ytes. Sikker måte å definere kommunikasjonsparter på Tjenestetilbudet mer stabilt enn intern organisering i kommune/helseforetak. Tjenestebasert adressering er en standardisert måte å navngi kommunikasjonsparter på definert i NHN. Lik registreringsmetodikk for like typer virksomheter vil bidra til lik adressering i hele landet For eksempel vil sykehus som samhandler med mange kommuner ikke ha behov for å kjenne intern organisering til den enkelte kommune

30 Krav til kommunen Pleie- og omsorgssystemene skal ha tilrettelagt for å kunne styre tilgang basert på tjenesteadressene Alle kommuner skal opprette minimum 3 tjenestebaserte kommunikasjonsparter (nivå 2 ): • Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg (KP02) • Legetjeneste, pleie- og omsorg (KP01) • Saksbehandler pleie, omsorg, rehab (KD0501) Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen.

31

32 NHN Adresserregisteret

33

34

35 Integrasjon mot NHN Adresseregisteret

36

37 Oversikt over alle kom.parter

38 Kommunens tjenester

39 Hvordan vises dette i Pro?

40 Standard avsender

41 Forvaltning - konsollet

42 Daglig forvaltning - Krav til elektronisk meldingsutveksling
Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåking av meldingstrafikk. Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring. Krav 7: Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking. Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommendes kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter. Krav 8: Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyrene skal beskrive hvordan samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og / eller e-post.

43 for brukerne hvor de skal henvende seg ved behov for brukerstøtte.
Krav 9: Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det er klart for brukerne hvor de skal henvende seg ved behov for brukerstøtte. Krav 10: Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp, herunder hendelser som krever involvering av flere virksomheter / samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølgning av henvendelsene skal være tydelig presisert. Vi kommer til å få krav fra sykehusene på meldinger om innlagt og utskrivingsklare pasienter på tilnærmet 24/7 oppetid/tilgjengelighet.

44 Roller Ulike roller: Teknisk overvåking
– serverer/prosesser/linjer Meldingsovervåking – meldingstrafikken Meldingsflyt – ulike step i meldingssendig og mottak Oppdage feil i sending og mottak Starte feilsøking og eller varsle de som skal feilsøke Bruk/rutine oppfølging Følge opp at rutiner for behandling av meldinger inn (frister) Følge opp at svar på forespørsler (melding ut) kommer innen frist Følge opp at kvitteringer kommer på melding ut.

45 Identifiserer meldingstype
Meldingsflyt inn Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

46 Meldingsflyt ut Henter melding fra Gerica Krypterer melding
Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

47 Meldingsflyten / Inngående meldinger

48 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Lese inn melding Roller: IT-avdelingen Verktøy: scheduled task Rutiner: IT avdelingen har varsling Begrep: Scheduled task – oppsett av automatiske jobber Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task

49 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Feilsituasjon: Feil ved henting av vedlegg Hvem kontaktes: IT avdelingen Mulig årsak: Scheduled task har stoppet, evt sjekke feilmelding på denne

50 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Dekrypterer melding Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig / IT avd Verktøy : eLink Console / Meldingslogg Begrep: Virksomhetssertifikater Kom.part Systemeier Standard/krav National standard på sertifikatene – kjøpes på buypass

51 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Feilmelding: Dekryptering feilet Hvem kontaktes: kommunikasjonspart/Systemansvarlig Mulig årsak: Sertifikatene som er brukt for kryptering tilsvarer ikke de sertifikatene som vi prøver å dekryptere med. Feilen kommer normalt fra kommunikasjonspart. De har ikke brukt vårt offentlige serifikat (eller korrekt versjon) for å kryptere meldingen. Meldinger fra andre kommunikasjonsparter komme inn feilfritt. OBS! Feilen kan også være vår, hvis vi i konsollet på systemeier ikke har koblet til korrekt privat sertifikatfil (da vil sannsynligvis alle meldinger inn feile)

52 Identifisere meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Identifisere meldingstype Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig Verktøy : eLink Console Begrep: Meldingstyper (installert i Gerica eLink) CPA - Avtale Standard/krav eLink må støtte meldingstypene

53 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Feilmelding: Identifisering av meldingstypet feilet Hvem kontaktes: systemansvarlig/kommunikasjonspart Mulig årsak: Motta meldingstype som ikke er lagt til under «supported message». Den skal være med og systemansvarlig legger den til i konsollet Meldingstypen skal ikke mottas fra kom.part. Kontakter kom.part

54 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Kontrollerer innhold Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig Verktøy : eLink Console Begrep: Validering Standard/krav Sjekker om filene som kommer inn validerer mot KITH skjema

55 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Feilmelding: Kontrollering feilet Hvem kontaktes: kommunikasjonspart Mulig årsak: Meldingen inneholder ikke påkrevd informasjon Kontakte kom.part Kan evt laste ned fila og sjekke mot for å gi mer informasjon Mangler eller feilaktig referanse til valideringsfila (feilen er intern)

56 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Tilgjengelig i Gerica Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig Verktøy : Drift Standard/krav Tilgangsstyring

57 Identifiserer meldingstype
Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Feilmelding: Lagring i vertssystemet feilet Hvem kontaktes: Systemansvarlig Mulig årsak: Ikke tilgang til: Bruker - 0- bruker

58 Utgående meldinger

59 Henter melding fra Gerica
Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Henter melding fra Gerica Forutsatt at meldingen(e) er opprettet og ligger klar til sending fra Gerica Pro Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig/IT-avdeling Verktøy : Drift Standard/krav

60 Hvem kontaktes: Systemansvarlig/IT avdelingen Mulig årsak:
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Feilsituasjon: Meldingene vises i Gerica Pro med status «klar for sending» Hvem kontaktes: Systemansvarlig/IT avdelingen Mulig årsak: Scheduled task har stoppet, evt sjekke feilmelding på denne Avtalen (CPA) er inaktiv

61 Kryptere melding Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Kryptere melding Roller: Systemansvarlig Verktøy : eLink Console Standard/krav Kommunikasjonsprtens offentlige virksomhetssertifikat (PKI) Avtale (CPA) Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task

62 Feilmelding: Kryptering feilet Hvem kontakte: IT/Systemansvarlig
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Feilmelding: Kryptering feilet Hvem kontakte: IT/Systemansvarlig Mulig årsak: Ligger sertifikatet på stien som er registrert i konsollet?

63 Sender melding Gerica Pro eLink Console Scheduled task
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Sender melding Gerica Pro eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig Verktøy : eLink Console Standard/krav Avtale (CPA) Com-Part (adresser og HER-ID)

64 Feilmelding: Sending feilet Hvem kontakte: IT Mulig årsak:
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Feilmelding: Sending feilet Hvem kontakte: IT Mulig årsak: Er kommunikasjon til NHN tilgjengelig? Hindres trafikk i brannmur Er edi-adressen (mail-adressen) til kom-part korrekt

65 Melding hos mottaker Gerica Pro Gerica Drift eLink Console
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Melding hos mottaker Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Systemansvarlig Verktøy : Konsoll Begreper: Transportkvittering Standard/krav ebXML standard krav fra KITH

66 Feilindikasjon: Transportkvittering mangler
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Feilindikasjon: Transportkvittering mangler Hvem kontakte: Kommunikasjonspart Mulig årsak: Problemer hos kommunikasjonspart Vises feil edi adresse her?

67 Melding levert til mottakers fagsystem
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Melding levert til mottakers fagsystem Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Roller: Sluttbruker Verktøy : Gerica Pro Begrep: Applikasjonskvittering

68 Feilmelding: Mottatt negativ applikasjonskvittering
Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker Feilmelding: Mottatt negativ applikasjonskvittering Hvem kontaktes: Kommunikasjonspart Mulig årsak: Dette skal stå beskrevet i kvitteringen. Kvitteringen vises i selve meldingen hos sluttbruker

69 Forvaltning verktøyene

70 Forvaltning – teknisk - overvåking

71 Administrasjon per CPA

72

73

74

75 Forvaltning – drift - overvåkning

76 Forvaltning – Pro- overvåkning

77 Avansert konfigurasjon

78 Avansert funksjonalitet i konsollet

79 Basis meldinger Navn Navn meldingsmodulen Versjon Apprec
Applikasjonskvittering 1.1 Dialog_avvik Avviksmelding 1.0 Dialog_foresporsel Forespørsel Dialog_notat (utgått og bør ikke brukes) Notat Dialog_svar Svar på forespørsel

80 Kommunikasjons mot fastlege
Navn Navn meldingsmodulen Versjon LOG_DOD Orientering om død 1.5 MEDISINSKEOPPLYSNINGER Medisinske opplysninger ORIENTERING_OM_TJENESTETILBUD Orientering om tjenestetilbud HELSEOPPLYSNINGER_LEGE Helseopplysninger til lege EPJ_EKSTRAKT Legemiddelopplysninger 1.4 1.6

81 Kommunikasjon mot sykehus - PLO
Navn eLink Console Navn meldingsmodulen Versjon INNLEGGELSESRAPPORT Innleggelsesrapport 1.5 LOG_AVMELDING Avmelding Utskrivningsklar pasient LOG_INNLAGT Melding Innlagt Pasient LOG_UTSKREVET Melding om utskrevet pasient LOG_UTSKRIVNINGSKLAR Melding utskrivingsklar pasient UTSKRIVNINGSRAPPORT Utskrivningsrapport HELSEOPPL_SOKNAD Helseopplysninger ved søknad 1.6 HELSEOPPL Helseopplysninger

82 Kommunikasjon mot sykehus - Henvisning
Navn Navn meldingsmodulen Versjon Henvisning 1.0 1.1

83 Kommunikasjon mot sykehus -Epikrise
Navn Navn meldingsmodulen Versjon Epikrise 1.0 1.1 1.2

84 Kommunikasjon mot sykehus - Labsvar
Navn Navn meldingsmodulen Versjon SVARRAPPORT Svarrapport 1.2 1.3

85 NAV Navn Navn meldingsmodulen Versjon Innrapportering_trekk
1.0 Innrapportering_trekk_retur Innrapportering trekk retur

86 Legg til enkeltvis støttede meldinger

87 Legge til flere

88 Rapporter

89 Rapporter

90

91


Laste ned ppt "Konfigurering og forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google