Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONAL TRANSPORTPLAN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONAL TRANSPORTPLAN"— Utskrift av presentasjonen:

1 NASJONAL TRANSPORTPLAN
HVORFOR ER FIREFELTS E6 OG INTERCITY -TOG GJENNOM RINGSAKER VIKTIG Ole R Strandbakke Ringsaker kommune

2 FELLES UTFORDRINGER KNYTTET TIL E6 OG INTERCITY-TOG
NTP Åkersvika IC: Planlegging «Flaskehalser» Forbikjøringsspor Knutepunktsutvikling Godsterminal E6: - Forslag til NTP. Planlegging og utbygging fra Kolomoen etter Til Brumunddal ca Planlegging og bygging av E6 gjennom Åkersvika vil fortsatt ta tid. IC: - Planlegging: Arealavklaringer i både Stange og Ringsaker avhengig av bl.a. stasjonsplassering i Hamar. KDP kan slik sett ikke stanse ved Hamar sin grense, jf. framdrift knyttet til forslag til NTP. «Flaskehalser»: Særlig Hamar skysstasjon og parsellen Brumunddal-Moelv under Rudshøgda Forbikjøringsspor for hver 10 km krever må sees i sammenheng med antall spor på skysstasjonene. Ikke forbikjøringsspor på Hamar vil føre til behov for dette nær grensa i Stange og/eller i Ringsaker Knutepunktutvikling: Utvikling av stasjonsområdene for byutvikling. Dette kommer den enkelte kommune tilbake til, men en problemstilling er pendlerparkering. Skal den bygges stort opp ved Hamar skysstasjon eller kan en tenke en viss avlastning på Stange og Brumunddal stasjoner. Godsterminal: Rudshøgda og Sørli: I følge næringslivet er det behov for begge. For Rudshøgda plassert midt i Innlandet er det iallfall en utfordring med tilknytning til IC, som blir gående i tunell under Rudshøgda.

3 VEKST OG UTVIKLING I HEDMARK
Hedmark fylkes målsetting: innb. innen 2020 Hvordan nå målet uten bevisst pri. av Hamar-regionen gjennom NTP? Regjeringens forslag er: E6 til Brumunddal først i 2. periode (2022). Ingen signaler om videre utbygging Intercity til Hamar i 2024, og «kanskje» til L.hmr. i 2030 NTP må inneholde: E6 til Moelv i 2016 og L.hmr. i IC til L.hmr. i 2029 Innlandet trenger gode vekstimpulser og «motorer» som bedret infrastruktur, sykehus og universitet for ikke å sakke akterut i forhold til vekst og utvikling i landet. De fleste flyttestrømmen i Norge går til Oslo/Akershus. Dersom veksten skjer for raskt kan den være vanskelig å forberede på en god måte. Dette gjelder både fysisk planlegging, men også det å kunne gi gode servicetilbud. For å unngå dette bør noe av veksten i Østlandsområdet skje utenom Oslo/Akershus. Da må vi legge forholdene godt til rette for vekst i vår region. Her har vi både plass, ønske og vilje til å legge forholdene til rette for økt befolkningsvekst. Bedret infrastruktur med ny fire-felt E6 og ny to spors jernbane er svært viktig for å få dette til. Forbindelseslinjer på tvers av Mjøsa er også viktig for å binde Gjøvik og høyteknologivirksomheter på Raufoss sammen med næringslivet på andre siden av Mjøsa inkl. Elverum.

4 E6 I RINGSAKER Firefelts E6 har betydning for bl.a.: Befolkningsvekst
Byutvikling Næringsutvikling Trafikksikkerhet Brumunddal Vegservice Vogtog og buss Rasteplass Pellervika Småbåthavn P Buss Strandsagtomta Strandsagvegen Strandvegen Nils Amlis veg E6 Ferdig med regulering av parsellen til og med Brumunddal Fram til Moelv reg.plan til høring sommeren Kryssing av Mjøsa med KDP til høring høsten 2013. Bedret infrastruktur har stor betydning både for Brumunddal og Moelv: Befolkn. vekst: Ringsaker som del av Hamarregionen – motor i Innlandet med innb. i Avlasting mot Oslo – kortere reistid. Byutvikling: Med forbedret infrastruktur vil det særlig for Br. Dal gi bedre muligheten for videre byutvikling, og knytte Mjøsa bedre mot sentrum med forbindelseslinjer. Næringsutvikling: Brumunddal: Ny hovedadkomst og omlegging av Neskrysset, samt nytt kryss ved Bergshøgda vil føre til bedret adkomst for næringslivet med redusert trafikk i sentrum Moelv: Ny lokalvei fra hovedkrysset ved E6 vil gi red. trafikk på fv. 213, og være adkomst til evt. Innlandssykehus i Moskogen. Trafikksikkerhet: Firefelts E6 betyr midtrekkverk på hele strekningen og elggjerde nesten hele vegen.

5 BRUMUNDDAL E6 Nesvegen Pellervika Strandsagtomta Småbåthavn Vegservice
Amlund bru Granrudjordet Pellervika Nesvegen Brumunda Strandsagvegen

6 MOELV Vise E6 kryssing, fv. 213, Moelv skole, Kastbakkvegen, Moskogen med nærhet til E6 og jernbanestasjon Vise også dagens jernbane Utviklingsretn for boligbygging i Moelv

7 KRYSSING AV MJØSA Viser i tillegg til alt Mjøskryssing lokalveg fra rundkjøring og tilgjengeliggjøring av nærings-boligarealer vest for E6 og tilknytning til næringsarealer nord for E6 (Strand Brænderi)

8 NY BRU OVER MJØSA Fem tårns hengebru

9 INTERCITY-TOG I RINGSAKER
Intercity-tog har betydning for bl.a.: Befolkningsvekst Byutvikling Flere pendlere Evt. Godsterminal Evt. Innlandssykehus Strandsonen Trafikksikkerhet og miljø Tidsmessig mest å spare ved å bygge to-spors jernbane gjennom Ringsaker, med størst flaskehals over Rudshøgda mellom Brumunddal og Moelv.

10 DAGENS JERNBANE I RINGSAKER
Planlegges nå for Sørli-Brumunddal, men viktig at en raskt kommer i gang med siste del fram til Lillehammer. NB! Det er den siste delen som isolert sett har mest å hente ang. tid. For de lenger nord. KVU med 250 km/t, nedlegging av eksisterende spor og forbikjøringsspor med gods

11 ALTERNATIVE TRASEER FRA KVU

12 SKYSSTASJON I BRUMUNDDAL


Laste ned ppt "NASJONAL TRANSPORTPLAN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google