Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRINGSAREALER/INFRASTRUKTUR Viktigheten av å se etablering av næringsarealer og planlegging av infrastruktur i sammenheng. Distriktssjef Johan Mjaaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRINGSAREALER/INFRASTRUKTUR Viktigheten av å se etablering av næringsarealer og planlegging av infrastruktur i sammenheng. Distriktssjef Johan Mjaaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRINGSAREALER/INFRASTRUKTUR Viktigheten av å se etablering av næringsarealer og planlegging av infrastruktur i sammenheng. Distriktssjef Johan Mjaaland Statens vegvesen

2 Problemstillinger 1.Hvordan ser transportsystemet (infrastrukturen) i Kristiansandsområdet ut med tanke på næringslivets transporter? 2.Hva er trafikkveksten i området. 3.Hvordan er sammenhengen mellom arealbruk og transportstruktur? 4.Hvordan organiserer næringslivets sine transporter? 5.Hvor går de viktigste godsstrømmene i dag? 6.Hva kan gjøres for å øke kollektivandelen ved etablering av nye næringsområder?

3 Problemstillinger 6.Hva er potensialet for overføring av gods fra vei til bane/sjø? 7.Havnestruktur og adkomst 8.Hva gjør Statens vegvesen for å møte næringslivets behov?

4 Hva genererer næringstransport •Kommunesentre •Enkeltforretninger og bedrifter •Nærings- og industriområder •Godsterminaler •Havner og havnerelatert virksomhet •Kjøpesentre •Land- og skogbruk •Samferdselsknutepunkt (Ferjer, buss, fly, tog)

5

6 Trafikktall på hovedvegnettet

7 Trafikkøkning 2001 - 2005

8 Prognoser For godstransport på veg kan vi regne med gjennomsnittlig 4 % årlig vekst. EU forventer en dobling av det totale godstransport-arbeidet fram mot 2020, dvs. noe over 4 %. Dette er om lag fire ganger raskere vekst enn det som er forutsatt i NTP 2006-15. Samtidig er det under halvparten av den registrerte trafikkveksten for vogntog og semitrailere langs E18 og E39 i perioden 1998-2004.

9 Siste trafikkutvikling •Totalvekst, Norge 2006: 1.7% •Totalvekst Sørlandet 2006: 2.4% •Vekst tungtrafikk Norge 2006 4.4% •Økning januar 2006 - januar 2007 •Totalvekst Norge: 3.6% •Totalvekst Sørlandet : 7.1% •Økning tungtrafikk Norge: 8.3%

10 Overføring av gods veg-bane •På tross av sterk vekst på Sørlandsbanen har det vært vekst i trafikken av tungtrafikk på E18/E39. •For Statens vegvesen er det bra at jernbanen tar noe av veksten i tungtrafikk. Det vil bidra til å redusere veksten av tungtrafikk på hovedvegene, men det gir ikke grunnlag for endring av planene for utbygging, drift eller vedlikehold av stamvegnettet.

11 Forbedring for næringstransport Hva er gjort? •Narvika, kryss til ny havn •Ny avkjørsel til Sørlandsparken •Ny E18 gjennom Kristiansand mot øst •Forbedret atkomst til Lumber

12 Problemstrekninger i dag. •Vågsbygdveien •E 39 vest for Kristiansand mot Songdalen og Søgne. •Stamveg Kristiansand - Lillesand •Trafikk inn og ut av Kvadraturen, spesielt mot vest •Nedre del av Setesdalsveien. •Kvadraturen

13

14 Situasjonsbeskrivelse Tett befolket kyststripe med høy transportintensitet Hovedtyngden av befolkningen er konsentrert i 4 byregioner: Drammensområdet, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen. Byområdene er transportmessig knyttet til stamvegene, E18, E39 og Rv 9.

15 Hva etterspør næringslivet ? Norges Lastebileier-Forbund: - gjøre vegen (infrastrukturen) bedre tilpasset lastebiler og lastebiltransport (standard, adkomst) - tilrettelegge bedre for lastebiltransport oppå infrastrukturen (kontroll, drift, betaling, info) - forståelse, kunnskap, fokus

16 Anbefalte strategier Videreutvikle dagens havnestruktur med en godshavn Kristiansand Utvikling av terminaler med tilknytning til jernbane og stamvegnettet Hovedadkomsten til de sentrale godshavnene omklassifiseres og rustes opp som deler av stamvegnettet Godstransporttilbudet på Sørlandsbanen og terminalene i Kristiansand og bygges videre ut for transport av containere og semitrailerhengere

17 Arealbruk og transport – Hva nå? •Styrke eksisterende næringsområder. •Satse på kommunesentrene. •Utnytte fordelene ved etableringer nær viktige kollektivtraseer. •Unngå nye enkeltetableringer basert kun på privatbil. •Sikre effektive og trygge atkomster til alle typer næringsområder.

18 Statens vegvesens rolle videre •Bygge ut hovedvegnettet som planlagt •Optimalisere tilknytningen mellom E18/E39 og Kvadraturen/ havna/ Euroterminalen •Bedre atkomst til terminaler og næringsområder. •Styrke drift og vedlikehold av eksisterende vegnett.


Laste ned ppt "NÆRINGSAREALER/INFRASTRUKTUR Viktigheten av å se etablering av næringsarealer og planlegging av infrastruktur i sammenheng. Distriktssjef Johan Mjaaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google