Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eli Kjøren, kreftsykepleier, Palliativt team NLSH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eli Kjøren, kreftsykepleier, Palliativt team NLSH"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eli Kjøren, kreftsykepleier, Palliativt team NLSH
PALLIATIV BEHANDLING DEFINISJONER OG HELSEPOLITISKE FØRINGER PALLIATIVT TEAM ARBEIDSFORM OG ARBEIDSOMRÅDE KOMPETANSEUTVEKLSING OG SAMARBEID NLSHs konferanse 27. mai 2008 Eli Kjøren, kreftsykepleier, Palliativt team NLSH

2 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak…
NOU 1997: 20 Omsorg og kunnskap - nasjonal kreftplan NOU 1999: 2 Livshjelp - behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende Nasjonal kreftplan (forebygging, diagnostikk og behandling) 2004: SHdir rapport (med anbefalinger) til Helse- og omsorgsdep. Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen – kvalitet, kompetanse og kapasitet Nasjonal strategi for kreftområdet Standard for palliasjon, NFPM 2004 Retningslinjer for symptomlindrende behandling, NFPM 2007

3 Palliativ (lindrende) behandling
Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. European Association for Palliative Care (EAPC ) / Verdens helseorganisasjon (WHO)

4 PALLIATIVE PASIENTER Karakteriseres av:
sammensatte symptomer og plager sviktende organfunksjoner ofte stort pleiebehov Det skjer fortløpende endringer i pasientenes tilstand

5 MÅL Palliativ behandling
Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet European Association for Palliative Care (EAPC ) / Verdens helseorganisasjon (WHO)

6 Den palliative kultur kjennetegnes ved
helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer

7 Forts: Den palliative kultur kjennetegnes ved
forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå fokus på åpen kommunikasjon og informasjon tverrfaglig arbeid koordinerte tjenester, systematisk samarbeid på tvers av nivåene systematisk samarbeid med andre fagområder

8 PALLIATIVE TILTAK Krav:
Skal være virksomme/effektive, minimalt med bivirkninger Tilpasset den enkelte pasient Skal i minst mulig grad binde pasienten til en spesialisert sykehusavd/palliativ enhet el. Behandlingsregimer som pasient, pårørende og helsepersonell mestrer å bruke, og opplever trygge å benytte Tiltakene skal være faglig godt begrunnet og vurdert opp mot ressurs- og økonomihensyn

9 PALLIATIVT TEAM Nordlandssykehuset Bodø
Startet 1 september 2007 Opprettet for å bedre omsorg til pasienter med ikke-kurerbar kreftsykdom Tverrfaglig sammensatt Organisert under AKUM fram til høsten 2008 Fagpersonell: 100% stilling lege 100% stilling spesialfysioterapeut 100% stilling kreftsykepleier 50% stilling anestesisykepleier 100% stilling psykolog - ubesatt

10 Målgruppe Pasienter med kreftsykdom som har sammensatte symptomer/plager som er vanskelig å behandle Pårørende til våre pasienter

11 MÅLSETNING Gjennom nært samarbeid med helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten bidra til at: pasienten opplever helhetlig omsorg og god symptomlindring pasienten kan være hjemme eller i hjemmemiljøet pårørende og familie får den hjelp og støtte de trenger i situasjonen tjenester koordineres og det oppnås systematisk samarbeid på tvers av nivåene kunnskap og kompetanse i palliasjon styrkes og videreutvikles

12 Arbeidsform og arbeidsområder
Ha et helhetlig fokus der også sosiale, psykiske og åndelige/eksistensielle forhold ivaretaes.

13 Arbeidsform og arbeidsområder
Palliativt team skal i hovedsak være veiledende og rådgivende (konsulentfunksjon), dvs. bidra med kompetanse til helsearbeidere som ivaretar tjenesten til pasienten i det daglige Kan i kortere perioder ta over behandlingsansvaret, f.eks. under oppstart av spesiell behandling Skal fungere som sentralt bindeledd mellom 1.- og 2.linjetjenesten Skal i nært samarbeid med fastlege og pleie-/omsorgstjeneste drive ambulant virksomhet til pasienten hjemme eller i sykehjem Skal drive poliklinisk konsultasjon og behandling Skal gi opplæring og undervisning til pasienter, pårørende og helsepersonell som er involvert i behandlingen/omsorgen Skal være et lavterskeltilbud

14 Hastesaker kan meldes telefonisk forut for skriftlig henvisning.
Henvisningsrutiner Henvisningen skal være skriftlig (evt. elektronisk) Følgende kan henvise: - Pasientansvarlig lege på sykehuset - Fastlege - Tilsynslege ved sykehjem og lignende Hastesaker kan meldes telefonisk forut for skriftlig henvisning. Pasientansvarlig lege/fysioterapeut/sykepleier kan ta direkte kontakt med teamet for å rådføre seg om henvisning er nødvendig eller om problemer kan løses på annen måte. 

15 Arena for kompetanseutveksling og samarbeid – internt/eksternt
Opplæring/undervisning internt/eksternt foregår i stor grad ”bed-side” – til personalet som er involvert i den daglige behandling/pleie til pasienten Arenaer: Ukentlig møte Palliativt team og EBK – fokus ”felles” pasienter Ukentlig ”doktormøte” – fokus pasienter innlagt kir.avd. Ukentlig tverrfaglig møte ”palliative ressurser” nlsh + kreftsykepleier Bodø kommune – utfordringer knyttet til pas i sykeh og hjemme (Bodø)

16 forts. Arena for … Regelmessig (ukentlig) telefonkontakt med kommunalt ansatte kreftsykepleiere (Saltdal, Fauske, Steigen, Meløy, Sørfold) Tilgjengelig for andre faggrupper/kommuner/institusjoner (per telefon) - ”lav-terskel-tilbud” Ambulant virksomhet vurderes ut fra behov og ressurser – i samarbeid med fastlege/tilsynslege/hjemmetjenesten (”visitt” Korttidsavd. Bodø) Hospitanter og undervisning på etterspørsel Bruk av individuell plan ved utskrivning - et verktøy for bl.a. å sikre ”overgangen” mellom sykehus og kommunen - med fokus på pasientens behov og ønsker, inkl pårørende - synliggjør og avklarer ansvarsområder for de ulike hjelpeinstanser, - kommunen oppnevner koordinator

17 Individuell plan Formålet med individuell plan er å
sikre best mulig oversikt over pasientens behov og ønsker sikre at viktige opplysninger er tilgjengelige slik at helsepersonell skal kunne hjelpe på best mulig måte For at individuell plan skal bli et nyttig redskap, er det viktig at pasienten har med seg planen når han/hun er i kontakt med helsepersonell Mal til planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Bodø Kommune

18 PÅRØRENDE – en viktig ressurs i palliasjon
Har ikke den syke det bra så har heller ikke de pårørende det bra, Informasjon til pårørende må ikke glemmes, spes. barn, ungdom, psykisk utv.hemmede og de med psykiatrisk lidelse. Mottatt og forstått informasjon gir bedre forutsetning for å ta de gode valgene. Introdusere tilbud om tiltak for lette pårørendes ansvar for pleie, stell, følgetjeneste, nattevakt, osv. Kontakt med sosionom kan være svært nyttig. Pårørende trenger nattero og søvn. Uten at de pårørende har det bra vil heller ikke pasienten ha det bra.

19 Lokalisasjon og tilgjengelighet
Kontorlokaler i fløy B7, Nordlandssykehuset Bodø Sentrum Poliklinisk virksomhet i ”egnede” lokaler – ut fra behov/problemstilling (fysio.) ………………… Tilgjengelig på hverdager mel. kl Nås på telefon via ……………………………… PULSEN Internett

20 Her er vi…

21 PALLIATIVT TEAM Nordlandssykehuset HF
Gro Bikset / Olav Hoff, anestesisykepleier Tlf/calling 4764 / 5945 Epost: / Hanne Bertnes Eriksen, spesialfysioterapeut Tlf/calling 4268 Epost: Eli Ragnhild Horn Kjøren, kreftsykepleier Tlf/calling 4341 Epost:   Reidar Fabritius, anestesilege Tlf/calling 5837 Epost:


Laste ned ppt "Eli Kjøren, kreftsykepleier, Palliativt team NLSH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google