Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse
Liv Røssland, byråd for helse og omsorg © Bergen kommune

2 Aktuelle planer Plan for habilitering og rehabilitering
Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse Tilgjengelighetsmeldingen for Bergn © Bergen kommune

3 Plan for habilitering og rehabilitering
Vedtatt mars 2007, byrådssak 22/07 Handler om organisering, samarbeid og kompetanse Innhold i- og oppfølging av denne: Sammendrag Habilitering og rehabilitering kan defineres som målrettet tverrfaglig arbeid med funksjonshemmede og kronisk syke, og har som mål å redusere konsekvensene helsesvikten har for funksjonsevnen, og bygge opp under muligheten for å leve et selvstendig liv og delta sosialt og i samfunnet. Både offentlige utredninger, tilsyn og den lokale utredningen som er gjort i forbindelse med planarbeidet, viser at de største utfordringene ikke ligger på faglighet eller ressurser, men på styring, organisering, koordinering og fleksibilitet i de kommunale tjenestene. Planen konkluderer med følgende:  - Det synes å være mangel på systematikk og helhetstenking og tjenestene fremstår ofte som fragmenterte. - Det er behov for større grad av fleksibilitet og individuell tilrettelegging i det samlete tjenestetilbudet. - Det er behov for kompetanseoppbygging for ansatte som allerede er ansatt i tjenesteapparatet - Det er behov for styrking av deler av tjenesteapparatet for å få tjenestene til å fremstå mer samlet. - Det blir foreslått en rekke tiltak for å bedre på dette, innen områdene organisering og samarbeid. © Bergen kommune

4 Målsettinger i kommunens rehabiliteringsarbeid
Mestre aktiviteter … … som er nødvendige for å delta … … på de dagliglivsarenaer som er viktige for den enkelte, deriblant utdanning og arbeid. For ti år siden ble et skifte fra å fokusere på diagnose, symptom og sykdom til å fokusere det å fungere med de ressurser og begrensninger man har, satt på nasjonal dagsorden på nytt. Det fremste dokumentet er Stortingsmelding /99. Bergen kommunes plan for Habilitering og rehabilitering er veldig på linje med denne tenkningen. Faktisk så mye at Helsedirektoratet ba en freelance journalist om å intervjue fagpersoner i byrådsavdeling og praksis om planen og oppfølgingene av den. De skal bruke intervjuet i et tipshefte de skal gi ut. © Bergen kommune

5 Dette fordrer følgende arbeidsprosess
Brukermedvirkning må ligge til grunn Man må kartlegge Både individuelle og miljømessige forutsetninger for å fungere Både ressurser og begrensninger Man må legge arbeid i å lage målsettinger som er viktige for bruker Man må planlegge en arbeidsprosess som er tverrfaglig © Bergen kommune

6 En slik arbeidsprosess fordrer
En annen tenkning enn i behandling og pleie og omsorg Egnete arbeidsverktøy Egnet organisering Tilstrekkelig tilgang på tiltak © Bergen kommune

7 Rehabiliteringstekning
Bergen kommune kjøpte studieåret 2007/08 en egen klasse ved Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering ved HiB 30 studiepoeng. 26 personer fullførte BHO gjennomførte våren 2008 kurs i ICF (WHO sin modell for arbeid med funksjon) for alle 8 Ergo- og fysioterapitjenestene. BHO har høsten 2008 bistått de tverrfaglige rehabiliteringsmiljøene i to av åtte bydeler på seminar om rehabilitering som tilnærmingsmåte. ICF står for international classification of function and health og er Helsedepartementet sin valgte forståelse. depart © Bergen kommune

8 Egnete arbeidsverktøy
Individuell plan - retningslinje er laget - grunnkurs er utarbeidet og tilbudt fortløpende. - det arbeides med et kurs trinn 2 tilpasset koordinatorer for IP 2. Det utarbeides metodebok til bruk på kommunens døgnrehabiliteringsavdelinger. Skal ferdigstilles våren 2009 Før jul vil 200 personer ha tatt dette grunnkurset, før sommeren 2009 vil 200 til ha tatt kurset. © Bergen kommune

9 Egnet organisering Det er etablert koordinerende enhet for IP (individuell plan) forankret i den enkelte bydels FVE (forvaltningsenhet). Det er laget retningslinjer for denne. Det arbeides med retningslinje for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering © Bergen kommune

10 Egnet organisering Som del av et større prosjekt sammen med HUS og to tilgrensende kommuner arbeides det med å utvikle resten av rehabiliteringskjeden; dagrehabilitering oppsøkende rehabilitering ved hjelp av team. Byrådssak 1567/07 De andre kommunene er Fjell og Os. Dagrehabilitering og oppsøkende rehabilitering er for mange yngre en bedre modell enn døgnrehabilitering på sykehjem eller på Betanien. Det diskuteres under planlegging av nye Fyllingsdalen sykehjem å etablere et dagrehabiliteringstilbud til, samt et døgnrehabiliteringstilbud til yngre brukere. Når vi går over til det siste strekpunktet, tilstrekkelig tilgang på tiltak er Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse aktuell å hente fram. © Bergen kommune

11 Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
Vedtatt høsten 2008, byrådssak 191/08 Løfter fram annet aktuelt planverk Beskriver tilbudet til målgruppen Beskriver noen nødvendige forsterkninger: - etablere avlastningsbolig med 6-8 plasser - styrking av sosialfaglig rådgivning ½ stilling per bydel - styrke ergo- og fysioterapitjenesten - universell utforming av det offentlige rom Saksutredning: Det er utarbeidet plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse innen Byrådsavdeling for helse og omsorg sitt tjenesteområdet. Bergen kommune legger til grunn prinsippet om integrering og normalisering. Dette innebærer blant annet at personer med fysisk funksjonsnedsettelse også ivaretas av annet planarbeid som Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune, Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene og Plan for habilitering og rehabilitering. Erfaring tilsier likevel at enkelte grupper, i tillegg til å dekkes av allmenne planer og tjenester, har behov for særlig utviklingsarbeid og tiltak. Dette er grunnlaget for at vedlagte plan er utarbeidet. I mandatet for utredningen står blant annet:: ”Plandokumentet skal inneholde beskrivelse av pleie-, helse- og omsorgstjenester for fysisk funksjonshemmede i Bergen kommune. (…) Fysisk funksjonshemmede står i samme forhold til tjenesteapparatet som alle øvrige innbyggere i Bergen. Det er nå under utarbeiding en omsorgsmelding for Bergen kommune, som også vil gjelde tjenester til fysisk funksjonshemmede. Et plandokument for fysisk funksjonshemmede må derfor ses i sammenheng med omsorgsmeldingen, men legge ekstra vekt på forhold som er spesielle for fysisk funksjonshemmede. (…) En plan for fysisk funksjonshemmede må også ses i sammenheng med den vedtatte Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune og kommunens Plan for habilitering og rehabilitering. Det skal i plandokumentet vektlegges forhold som er spesielle for fysisk funksjonshemmede og beskrive: Eksisterende spesielt tilrettelagte tilbud til fysisk funksjonshemmede innen pleie-, helse- og omsorgstjenestene. Hvilke tilbud som spesielt bør tilrettelegges for å dekke eventuelle mangler i pleie- helse og omsorgstjenestens tilbud til fysisk funksjonshemmede” Plandokumentet tar utgangspunkt i de foreliggende planer for utvikling av øvrige tjenester innen feltet som også angår funksjonshemmede og i Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune. Planen beskriver de ulike tjenester og peker på områder med behov for spesiell og økt innsats. Av plandokumentet går det frem at det er en rekke tjenestefelt som er innrettet mot personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Et hovedproblem når det gjelder tilbudene til personer med funksjonshemming er at tjenestetilbudene for den enkelte bruker oppleves som et mangfold det er vanskelig å orientere seg i. Hovedstrategien for å bøte på dette er at personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester kan få utarbeidet Individuell plan (IP). En slik plan, som er brukerens egen plan, gir den enkelte oversikt over hvilke instanser som til enhver tid er ansvarlig for at de samlede tjenester fungerer som en helhet. Samtidig som planen er forpliktende for de instanser som inngår i planen. Videre har en slik plan en koordinator som er ansvarlig for framdriften i tiltakene. At den enkelte har en koordinator for sin plan, fører også til at brukeren har en fast personlig kontakt i hjelpeapparatet. Den Individuelle plan omfatter i tillegg til de kommunale tjenester også tjenestene innen andrelinjetjenesten, NAV og eventuelt andre ansvarlige instanser. Når det gjelder mangler i tilbudene blir det i plandokumentet pekt på at dette i første omgang dreier seg om heldøgns avlastningstiltak for barn og unge som bor i foreldrehjem, sosialfaglig rådgivning og deltakelse i arbeid med universell utforming av det offentlige rom. © Bergen kommune

12 Styrking av sosialfaglig rådgivning
½ stilling per bydel Sentral aktør i planlegging av utdanning og arbeid Blir kanskje det viktigste kontaktleddet med NAV © Bergen kommune

13 Styrke Ergo- og fysioterapitjenesten
Ergo- og fysioterapitjenesten kan ivareta: utforming av spesielle boordninger ombygging og tilrettelegging av egen bolig tilrettelegging av skole-/studieplass og arbeidsplass utvikling av personens ressurser gjennom trening og andre terapeutiske tilnærminger Tjenesten har selv satt denne målgruppen på dagsorden i sitt forslag til Plan for Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen Spesielle boordninger: noen personer fra målgruppen bor i bo org servicesentra og botilbud ala ”Fantoftåsen”. Kommunen arbeider kanskje likevel mest med å tilrettelegge vanlig bolig. gav kommunaldirektøren sin tilslutning til at Planen for Ergo- og fysioterapitjenesten skal behandles i byrådet. © Bergen kommune

14 Universell utforming av offentlig rom
Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen - Kompetanseoppbygging - Kommuneplanens arealdel - Planlegging av nye kommunale bygg og utearealer - Modeller for sektorovergripende samarbeid - Pilotprosjekt Kommunen har egen koordinator for dette; Hild-Kristin Morvik som vet mye om dette Kompetanse: per i dag har mellom 5 og 10 personer, på tvers av avdelingene tatt videre utdanning i UU, Kommunens arealdel: her fremheves prinsippet om sentra / lokalsamfunn; at ved nybygging skal tilgjengeligheten til transport og tilbud som butikker og tjenester være enkel og universell. Sektorovergripende arbeid; Hild Kristin jobber med et mandat for en kommunal ressursgruppe der rådgiver fra BHO er ønsket og allerede sitter i en foreløpig fase. 4.0 Hovedkonklusjoner Den viktigste konklusjonen er at kommunen får et større ansvar på dette området. Dette vil stille krav til kompetanse, kunnskap, planlegging og ressurser. Det er likevel mye kommunen kan gjøre uten at dette i nevneverdig grad behøver å gå utover annen aktivitet og andre viktige prioriteringer. Mye gjøres alt i dag. Både i kommunale bygg, i uteanlegg, byrom og frilufts-områder har man etter hvert fått nyttige erfaringer med planlegging og utbygging etter prinsippene om universell utforming. Kommunen har imidlertid ikke en overordnet felles satsing på området. Mange oppgaver vil være store og vil kreve langsiktig innsats. Andre krever relativt lite og disse kan ofte være en god start. Forslagene til mål og strategier er utviklet med utgangspunkt i at tiltak bør gjennomføres innenfor en felles overordnet ramme som kan bidra til å sikre synergieffekter og god ressursutnytting. Det er derfor valgt 3 innfallsvinkler : En areal- eller områdebasert innfallsvinkel knyttet til kommuneplanens arealdel. En tjenestebasert innfallsvinkel som skal bidra til å innfri krav som alt er innført eller som vil komme i sektorlovgivningen. En kortsiktig innfallsvinkel som fremmer aktuelle pilotprosjekt der det kan forventes resultat på kort sikt. Disse skal ha stor betydning for brukerne, ha stor læringseffekt og fungere som utviklingstiltak for kunnskap og kompetanse på området. En vellykket oppfølging av regjeringens handlingsplan krever at kommunens planer og strategier forankres i regelverket og at det utvikles gode prosedyrer knyttet til problemstillingene. 5.0 Målene i meldingen Målene i meldingen kan skisseres slik: Arealplan Like muligheter for tilgjengelighet til tjenester, rekreasjon, bolig og arbeidsplasser i alle bydeler. Tilfredsstillende tilgjengelighet mellom bydelene og mellom bydelene og sentrum. Universell utforming i tjenesteproduksjonen samordnes med areal- og bydelsutviklingen for å oppnå synergieffekter. Systematisk arbeid med gjennomføring av tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle starter med tiltak i sentrumsområdet, i bydelssentrene og områdene i nærheten av disse. Samtidig prioriteres utvikling av et fullgodt offentlig transporttilbud som sikrer tilgjengelighet for alle. Kommunale bygg og kommunale boliger Alle kommunale nybygg som settes i bestilling fra og med 2006, skal bygge på prinsippet om universell utforming. Alle eksisterende kommunale bygg der det ytes tjenester til publikum skal ha universell utforming innen 2019. Dette er i samsvar med forslagene i NOU 2005: 8 ”Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.” Kommunale arbeidsplasser Kommunen skal legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne konkurrere om kommunale arbeidsplasser på lik linje med andre arbeidstakere. Utemiljø, veger og gater Det skal sikres fremkommelighet og bruksmuligheter for alle til offentlig og privat tjenesteyting, rekreasjonsområder, parker, lekeplasser og idrettsanlegg. Offentlig transport Byens offentlige transporttilbud skal utformes og drives slik at det kan benyttes av alle. Private boliger Bergen skal ha en boligmasse med en sammensetning som tillater størst mulig frihet i valg av bolig etter bydel og strøk uavhengig av funksjonsdyktighet Næring, arbeid og sysselsetting Det skal legges fysisk til rette for at flest mulig arbeidsplasser er tilgjengelige for alle. Kommunens ansvar skal gjelde fremkommelighet fra bolig til arbeidsplass. Det skal ivaretas gjennom planleggingen av det ytre miljø og utviklingen av transporttilbud. Kommunale tjenester – bruk av informasjonsteknologi Kommunale tjenester og saksbehandling skal i størst mulig grad legges til rette for å kunne ytes også over telefon og internett. Arealplan og byggesak Krav til universell utforming skal innarbeides i kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Kompetanse Kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon til å utføre planlegging og saksbehandling i samsvar med krav til universell utforming. Kommunen skal også ha kompetanse til å veilede utbyggere og publikum for å sikre gode resultat. Medvirkning. Kommunen skal ha en god og løpende dialog med brukerne gjennom rutinemessig samarbeid med representative organisasjoner og gjennom konsultasjoner i forbindelse med enkeltsaker. © Bergen kommune

15 Varig tilrettelagte arbeidsplasser
Arbeidsmarkedstiltaksbedrifter Antall plasser Breistein Industrier 63 Midtun Verksted AS 30 Nordnes Verksteder AS 45 ASVO Bergen AS 10 Grønneviken AS 93 Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS 23 Vedtak om 30 nye / Gjenstående 25 Totalt for kommunen 289 © Bergen kommune

16 Målgrupper og aktiviteter
Breistein industrier AS Mikset målgruppe (utviklingshemmede, psykisk syke, fysisk funksjonshemmede) Mekanisk aktivitet som er produksjonsrettet Midtun verksteder AS Mikset målgruppe Hobbyaktiviteter (Keramikk, søm, trearbeid etc) som er produksjonsrettet © Bergen kommune

17 Målgrupper og aktiviteter
Nordnes verksteder AS Mikset målgruppe. Hobbyaktiviteter som er produksjonsrettet. ASVO Bergen AS Målgruppe; Døve, tunghørte + utviklingshemmede Lagerfunksjon for TV2, Fruktomsetting, skjortepress. Produksjonsrettet aktiviteter. © Bergen kommune

18 Målgrupper og aktiviteter
Grønneviken AS Mikset målgruppe Produksjonsrettete hobbyaktiviteter og mekanisk aktivitet. Refleksproduksjon, utstyr til Offshore, fiskeredskaper. Bjørkhaug arbeidsfellesskap AS Utviklingshemmede og psykisk syke. Antroposofisk og produksjonsrettet i form av kunsteriske uttrykk og kulturaktiviteter. Avtale med Bergen kommune om gjenbruk av PC-utstyr. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google