Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Spesialundervisning – ressurser i §§ 2.14 og Bruk av assistent - bruk av tolærersystem Seniorrådgiver Randi Rusten Tambartun kompetansesenter Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

2 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Kilder Opplæringslova (Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa) Opplæringslova og forskrifter. Med forarbeid og kommentarer (red. Øystein Stette, 2009) Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (UDIR, ny utgave 2009) NOU 2009: 18 Rett til læring Egne erfaringer som veileder overfor skoler i kommuner og fylkeskommuner Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

3 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Mot en ny skolereform St. melding 30 ”Kultur for læring” Godkjent i Statsråd 2. april 2004 En skole for kunnskap, mangfold og likeverd Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

4 St. melding 30 ”Kultur for læring”
Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

5 Likeverdig og inkluderende opplæring
Retten til spesialundervisning opprettholdes Det er et mål å redusere behovet for en slik opplæring Det foreslåes en bred satsing for å sikre alle elever en bedre tilpasset opplæring Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

6 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Tilpasset opplæring Knyttet til den ordinære opplæringen Et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen En viktig forutsetning for likeverdprinsippet og inkluderende opplæring Ikke et mål, men et virkemiddel for læring Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

7 Inkluderende opplæring
Likeverdig opplæring innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt Både en prosess og et mål I en inkluderende skole differensieres den ordinære undervisningen, rettet mot alle elever og deres individuelle forskjeller i et kontekstuelt perspektiv (Marit Uthus, 2003) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

8 Læreplanverket for ”Kunnskapsløftet”
Nye læreplaner i alle fag Flere skoletimer Ny timefordeling i eksisterende fag Styrking av faget kroppsøving Større vekt på lærerens rolle (kompetanseheving) Større lokal frihet til den enkelte skole Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

9 Den ordinære opplæringen
Kapittel 2 Grunnskolen § 2-1 Rett og plikt til opplæring § 2-6 Tegnspråkopplæring ”Elevar som har teiknspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk”. § 2-14 og § 3-10 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

10 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og voksne ”Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet enkeltvedtak til” (Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, UDIR 2009). Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

11 Retten til spesialundervisning
”Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.” (Opplæringslova) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

12 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
”En vurdering av om en elev har rett til spesialundervisning, skal skje på bakgrunn av den ordinære opplæringen, det vil si på hvilke måter elevens opplæring må tilrettelegges særskilt utover den ordinære opplæringen. Spesialundervisningen kan derfor kun forstås i lys av den ordinære opplæringen”. (Veileder) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

13 Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og vaksne
§5-1 Rett til spesialundervisning §5-3 Sakkyndig vurdering §5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning §5-5 Individuell opplæringsplan (IOP) §5-6 Pedagogisk psykologisk tjeneste §5-7 Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

14 Innholdet i den sakkyndige vurderingen
Elevens utbytte av den ordinære opplæringen Lærevansker og andre særlige forhold Realistiske opplæringsmål Hvilken opplærings som kan gi et forsvarlig opplæringstilbud Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

15 Konsekvens av retten til spesialundervisning
For elev som får spesialundervisning skal det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) Skal vise mål og innhold i opplæringen Skal vise hvordan opplæringen drives Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

16 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
”Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter §2-2 og §2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering” Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

17 Forskrift til opplæringslova
”Elevar med rett til punktskriftsopplæring med meir etter opplæringslova § 2-14 har rett til inntil 1525 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga”. § 1-2 b) ”Elevar med rett til punktskriftsopplæring med meir etter opplæringslova § 3-10 har rett til inntil 456 timer i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga”. Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

18 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
”Normalopplæring” ”Opplæring i punktskrift, mobilitet osv. vil vere ”normalopplæringa” for desse elevane elevar som ikkje får tilfredsstillande utbytte av denne ”normalopplæringa” vil i tillegg kunne ha rett til spesialundervisning etter kap 5 i lova.” (Merknader fra Ot prp nr 44 (1999 – 2000) til §§2-14 og 3-10, i Opplæringslova og forskrifter. (red. Øystein Stette, 2009) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

19 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Formål Formålet med den nye rettigheten i §2.14 og § 3.10 er å sette elevene bedre i stand til å kunne følge den ordinære undervisningen. Rettigheten er et viktig bidrag til at eleven som bruker punktskrift skal få en tilpasset opplæring. Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

20 Rettigheten representerer en utvidelse av opplæringstilbudet
Innholdet i opplæringen kommer som et tillegg til den ordinære læreplanen Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

21 Den praktiske konsekvensen
§2.14 og §3.10 handler om retten til et utvidet opplæringstilbud Eleven kan få flere timer på timeplanen sin enn klassekameratene på samme trinn Den utvidede undervisningen skal utføres av en utdannet (helst spesialutdannet) pedagog Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

22 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Sakkyndig vurdering Utvidet timetall taes ut etter sakkyndig vurdering: ”Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering” PPT er sakkyndig instans Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

23 Konsekvenser av rettigheten
Et foreslått økt timetall på inntil 1525 t i løpet av grunnskoletiden og 456 t for videregående opplæring Utarbeidet forslag til innhold i de ekstra timene. (Egen læreplan) Forslag om å skrive metodiske veiledninger Rettigheten utløser behov for utdanning og etterutdanning Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

24 Konsekvenser av rettigheten
”Departementet viser til at det er eit kommunalt og fylkeskommunalt ansvar å sørgje for at innhaldet i opplæringa blir realisert, og kommunar og fylkeskommunar må derfor knyte til seg tiltrekkeleg med personale som har synspedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse”. (Merknader fra Ot prp nr 44 (1999 – 2000) til §§2-14 og 3-10, i Opplæringslova og forskrifter. (red. Øystein Stette, 2009) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

25 Konsekvenser av rettigheten
”Vidare må det leggjast til rette for at lærarkreftene er stabile” (Merknader fra Ot prp nr 44) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

26 Konsekvenser av rettigheten
Foreldrenes behov for opplæring Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

27 Erfaringer med bruk av ressursene
Det slurves med den sakkyndige vurderingen Uklarheter i forholdet mellom § 2 og § 5 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

28 § 2.14 og § 5.1 Hva er forskjellen?
Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

29 Hvordan bruke ressursen?
Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

30 Fra Midtlyngutvalgets innstilling Hva blir hva nå?
Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen: Retten til spesialundervisning erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen. Vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig vurdering slik det forutsettes i dagens §5-3 i opplæringsloven Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

31 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Tolærersystem To lærere som arbeider sammen om klassen To lærere som bytter roller i forhold til klassen og ”vår” elev To lærere som begge kan tilrettelegge lærestoffet for ”vår ” elev To lærere som har avsatt tid til samarbeid Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

32 Refleksjon suksessfaktorer - tolærersystem
Et redskap for å styrke kvaliteten på opplæringen Et redskap for inkludering Et redskap for faglig utvikling Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

33 Refleksjon suksessfaktorer
To – flerlærersystem inkludert timeplanfestet til samarbeid (lærerne må ha mulighet til å kunne reflektere og komme videre, (Annbjørg Opland Magnussen)) Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

34 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Bruk av assistent En assistent vil i enkelte tilfelle kunne bistå læreren i forbindelse med spesialundervisningen Ved bruk av assistent må det legges til rette for at forsvarlig planlegging, veiledning og tilsyn kan utøves (Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, UDIR 2009). Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

35 Positive erfaringer med bruk av assistent
Uttalelse fra en rektor: ”Assistenten vår er limet i forhold til barn med spesielle behov”. Kan være brobygger mellom skole og SFO Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

36 Negative erfaringer med bruk av assistent
For tett kontakt med eleven Servitør Stengsel mot kontakt med medelever Får for mye ansvar (”det er du som kan eleven”!) Har sjelden avsatt tid til samarbeid Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

37 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
En god svensk tanke ”Å ha koll på holl” Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

38 Forslag til læreplan, en konsekvens
Forslag til læreplan overlevert Fra UDIR til UFD våren 2005 Usikkert om læreplanen kan godkjennes i den formen den har p.g.a krav om målformulering og evaluering (Ferdigheter skal kunne evalueres) Mulighet for at hovedpunktene i planen kan forskriftfestes Planen kan bli kalt ”Prinsipper og retningslinjer” Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

39 LÆREPLAN i kompenserende ferdigheter og teknikker for blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskole og videregående opplæring Punktskrift, mobilitet/adl og bruk av tekniske hjelpemidler Del 1: Hovedvekt på blinde elever Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

40 Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten
Struktur Lære å lære Lære å gjøre Lære å være sammen Lære å være Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten


Laste ned ppt "Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google