Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 MEDLEM AV FAU - HVA NÅ? - Hva gjør FAU? - Hvordan jobber FAU? - Hvorfor har vi FAU? Alle foreldre som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 MEDLEM AV FAU - HVA NÅ? - Hva gjør FAU? - Hvordan jobber FAU? - Hvorfor har vi FAU? Alle foreldre som."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 MEDLEM AV FAU - HVA NÅ? - Hva gjør FAU? - Hvordan jobber FAU? - Hvorfor har vi FAU? Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg - FAU. Lysarkene bygger på FUGs hefte ”Medlem av FAU - Hva nå?”.

2 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no2 Mandatet – hva er FAUs rolle? Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal være med på å sikre et miljø fritt for mobbing.

3 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no3 Retningslinjer for FAU gis i lov og læreplan FAU skal -fremme foreldrenes felles interesser -medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø -bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole -legge til rette for positiv utvikling hos elevene -være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Hva er målene for deres arbeid?

4 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no4 Oppgaver og saker kan være (1): Å diskutere saker som tas opp i -politiske utvalg i kommunen -samarbeidsutvalget -elevrådet -klasseforeldremøtene FAU kan gi innspill og formelle høringsuttalelser. FAU kan drøfte aktuelle skolepolitiske temaer.

5 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no5 Oppgaver og saker kan være (2): Å medvirke aktivt i f.eks. -vurderings- og utviklingsarbeidet -utvikling av et trygt læringsmiljø -tiltaksplan mot mobbing -sosiale tiltak for elevene -organiseringen av undervisningen -utforming av egen skoles mål -prosjekter -Grunnskolens uke -fysisk skolemiljø -nærmiljøets trafikkforhold

6 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no6 Oppgaver og saker kan være (3): Utvikling av hjem-skole-samarbeidet -Planlegge og gjennomføre (sammen med skoleledelsen) -kurs/informasjon til alle foreldre, -fellessamlinger for foreldre og lærere -samling for klassekontaktene (skolering og erfaringsutveksling)

7 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no7 Oppgaver og saker kan være (4): Informasjon -til alle foreldre -gjennom egne foreldresider på skolens nettsted Å samarbeide med -elevrådet -skolens ledelse og ansatte -foreldre ved skolen (f. eks. innhente synspunkter fra alle foreldre) -klassekontaktene (og bidra til at samarbeidet på klassenivået fungerer)

8 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no8 Vær realistiske - hvilke saker er viktigst hos oss? Hvilke av sakene fra i fjor skal vi videreføre? Hvilke nye saksområder er aktuelle for oss? Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn dårlig med mange. Hvor mye tid og kapasitet har vi?

9 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no9 Helhet og medvirkning - Er det sammenheng mellom FAUs oppgaver/mål og satsningsområdene i skolens virksomhetsplan? - Har FAU reell medvirkning i skolens virksomhet - eller driver FAU ”med sitt”? -Hvordan skal vi håndtere motsetninger og konflikter mellom hjem og skole?

10 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no10 Sammenheng…. FAUs plan (saksområder og møtedager) bør inngå i en helhetlig plan for møter i bl.a. - samarbeidsutvalget/styret - elevrådet - KFU (foreldreutvalg på kommunalt nivå) - klasseforeldremøter - politiske utvalg

11 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no11 Årsplan for FAU -møtedager -jevnlig kontakt med skolens ledelse -jevnlig kontakt med elevråd -felles treff med klassekontakter (og klassestyrere?) -realistisk nivå på antall oppgaver og aktiviteter -tiltaksbeskrivelser av arbeidsområdene/oppgavene Hvem tar ansvaret for å lage forslag til årsplan?

12 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no12 Forpliktende vedtekter Det bør foreligge vedtekter for FAU og vedtektene bør inneholde -formål -valgordning og sammensetning -møte- og arbeidsrutiner, økonomi -arbeidsområder -årsmøte -endring av vedtekter -organisering internt i FAU (valg av leder, nestleder, kasserer, arbeidsgrupper o.a.)

13 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no13 Valgordninger og sammensetning av FAU Valgordninger og sammensetning avhenger av skolens størrelse. Det er Foreldrerådet, på årsmøtet, som fastsetter valgordningen. Foreldrerådet avgjør antall FAU-medlemmer.

14 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no14 Ulik sammensetning av FAU  en klassekontakt fra hver klasse/gruppe  en representant fra hvert årstrinn en representanter fra hvert hovedtrinn fritt valg av medlemmer Valgene bør foregå før sommerferien slik at FAU kan starte arbeidet ved skolestart.

15 FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no15 Ansvar for at FAU kommer i gang Rektor har hovedansvaret for at arbeidet i rådsorganene kommer i gang. Både skolen og foreldrene har ansvar for at samarbeidet er godt. Hvilke rutiner skal vi ha for samarbeid mellom rektor og FAU? Skal rektor inviteres til alle møter i FAU? Eller til spesielle saker?


Laste ned ppt "FAU - Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 MEDLEM AV FAU - HVA NÅ? - Hva gjør FAU? - Hvordan jobber FAU? - Hvorfor har vi FAU? Alle foreldre som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google