Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel"— Utskrift av presentasjonen:

1 En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel
Sammensetning av operasjonsteam – pasientsikkerhet og fagpolitikk ad omveier En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel Wenche A. Klemetsen, NSF LOS november 2012

2 3 hus, 3 operasjonsavdelinger, 3 driftsmetoder
Moss Sarpsborg Kalnes 2015 Fredrikstad

3 Bakteppe……. Erstatning for operasjonssykepleiere.
Antall operasjonssykepleiere i et team. Få operasjonssykepleiere i sentrale lederposisjoner eller råd. Fokus på operasjonssykepleiere Produksjonskrav (byttetid). Å synliggjøre operasjonssykepleiefaget Pasientsikkerhet og operasjonssykepleie….

4 Pasientsikkerhet og operasjonssykepleie
Definisjon: Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Det omfatter: tiltak som reduserer risiko for skade påført personer av helsetjenesten prosesser for å overvåke og analysere helsetjenestens resultater tiltak for å identifisere nye risikoområder Kilde: Nasjonal enhet for pasientsikkerhet (Kunnskapssenteret)

5 Artikkel fra AORNs mai-utgave 2012
Artikkel fra AORNs mai-utgave Operasjonssykepleierne er spesialister på logistikken knyttet til kirurgiske inngrep, og denne kompetansen er en sikkerhet for pasienten! august 2012

6 Prosjekt ”Operasjonsforløp”
Delprosjekt 1 Innføring av elektronisk programplanleggingsmodul (DIPS) Delprosjekt 2 Logistikk Delprosjekt 3 Samarbeid&Kompetanse Innføring TKS sjekkliste September juni 2012 Tverrfaglig Alle 3 hus Prosjekteier = øverste ledelse

7 Effektmål, resultatmål og milepæler……
Operere flere pasienter, forbedret kvalitet, forbedret pasientsikkerhet, effektivitet, bedre flyt. Med samme ressurser.

8 Milepæl: Sammensetning av operasjonsteam (hvem og hvilken kompetanse, hvor mange), er beskrevet og gjennomført”

9 Vår utfordring Hvordan (be)vise behovet for kompetanse?
Hvordan (be)vise sammensetning av operasjonsteam?

10 Faseinndeling og ansvars- og arbeidsoppgaver
F:\Felles\Flytskjema_for_intranett\Hovedprosess_operasjonspasient.htm

11 Kategorisering av inngrep
Vekting av inngrep etter kriterier. 4 kategorier (1-4) Avansert (kompetanse/ressurskrevende) til enkle inngrep Veiledende!

12 Inneliggende pasienter Inngrep som utføres på SØF og SØM
Kriterier Kategori 1 Kommentar Leiring Utfordrende leiring Tidkrevende og mye utstyr. Akutt/Elektivt Kan være akutt/katastrofer Ved akutt/katastrofer øker behovet for ressurser og kompetanse betydelig. Operasjonsteknisk Kan være komplisert Påvirker tid, utstyr. Kan føre til endring underveis. Påviker behov for kompetanse. Tidsaspekt Langvarig (>2 timer) Enkelte inngrep > 5 timer og krever bytte av personal. Risiko for komplikasjoner Må beregnes som aktuelt For eksempel blødninger, behov for konvertering, endring i operasjonsmetode, anestesimessige utfordringer. Hygieniske tiltak Kan kreve ekstraordinære tiltak, utover standard tiltak. Ultrarene inngrep. Smitte Smitte kan foreligge Krever at ekstraordinære tiltak iverksettes. Kirurgisk utstyr/instrumenter Ofte omfattende Store krav til kontroll og oversikt over alt anvendt utstyr (telling, MTU). MTU Flere utstyrsenheter brukes Kontroll og betjening underveis Bruk av implantater Mange og ulike implantater Protesekirurgi/implantatkirurgi. Pasientens tilstand (ASA) Ofte ASA over 2 Pre-operative forberedelser Omfattende Både anestesiologisk, utstyr, MTU, instrumenter samt rigging av operasjonsstue. Behandlingsnivå Inneliggende pasienter Inngrep som utføres på SØF og SØM

13 Kategori 4: Svært enkle inngrep
Kriterier Kategori 4 Kommentar Leiring av pasient Enkelt og minimalt utstyrskrevende Kan ivaretas av 1 operasjonssykepleier evt. sammen med operatør. Akutt/Elektivt Kun elektivt Operasjonsteknisk Enkle inngrep Standard inngrep og ”dagkirurgisk” hvor uforutsette hendelser er svært sjeldent. Kirurg/Operatør må klare seg uten steril assistanse av operasjonssykepleier. Tidsaspekt Kortvarig Risiko for komplikasjoner Sjelden Ved oppstått, må det være mulig å tilkalle ressurser. Smitte Smitte foreligger ikke Hygieniske tiltak Standard Kirurgisk utstyr/instrumenter Lite Få brikker og lite utstyr som kan betjenes av operatør. Prosedyrepakker brukes. Kontrollrutiner er enkelt å ivareta. MTU Svært begrenset med utstyrsenheter Kun diatermi. Implantater Ingen Pasientens ASA ASA <2 Pre-operative forberedelser Kun lokalanestesi Behandlingsnivå Dagkirurgi Polikliniske inngrep

14 Teamsammensetning kategori 1
Yrkesgruppe Antall Kommentar Operasjonssykepleier 2-3 Minimum 1 operasjonssykepleier med seksjons-tilknytning til aktuelt inngrep, fortrinnsvis 2. Det bør være 3 ved oppstart samt når situasjonen er akutt/katastrofe. Anestesisykepleier 1-2 Det bør være 2-3 ved oppstart samt når situasjonen er akutt/katastrofe, samt ved f.eks bruk av autotransfusjon. Anestesilege Overleger og ass. leger. Vurderes på bakgrunn av pasientens tilstand. Kirurger 2 overleger og en ass.lege evt. 3 overleger. Vurderes. Hjelpepleier 1 Ivareta instrumenthåndtering post-operativt. Renholder Rengjøring/desinfeksjon av operasjonsstue post-operativt.

15 ”Vekting” av inngrep (utdrag tabell)
Type inngrep: SØF Kategori: KAR kirurgi Abdominalt aortaaneurysme 1 Amputasjon 2 A-V fistel Axillo-bifemoral bypass Cross over bypass Embolectomi arm. Perifere kar Embolectomi lyske. Perifere kar Fem.pop.bypass. Perifere kar Jugulariskateter. Per-cutant. PD-kateter (peritoneal dialyse) TEA carteria carotis TEA perifere kar Varicer Trepanasjon Hickmann kateter Lap.scopisk PD kateter

16 Hva oppnådde vi? En synliggjøring av operasjonssykepleiere
Et større og riktig fokus på ”teamet”. Realitetsorientering! Praktisk modell for planlegging av operasjonsaktivitet og bemanning. Opplærings- og undervisningsverktøy (interaktivt). Pasientsikkerhet og fagpolitikk!

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google