Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientsikkerhet i sykehjem Ph

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientsikkerhet i sykehjem Ph"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientsikkerhet i sykehjem Ph
Pasientsikkerhet i sykehjem Ph.D prosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger Kathrine Cappelen Institutt for helsefag – Senter for omsorgsforskning Sør

2 Pasientsikkerhet = fravær av uønskede hendelser
Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Det omfatter: tiltak som reduserer risiko for skade påført personer av helsetjenesten prosesser for å overvåke og analysere helsetjenestens resultater tiltak for å identifisere nye risikoområder (Kunnskapssenteret – Nasjonal enhet for pasientsikkerhet)

3 Uønsket hendelse Uønsket hendelse ; utilsiktet skade eller komplikasjon forårsaket av behandling eller pleie og ikke av pasientens sykdom (Aase, basert på Mogensen og Pedersen, 2003)

4 Bakgrunn og relevans

5 Pasientsikkerhet – et satsningsområde internasjonalt og nasjonalt
Økt fokus på pasientsikkerhet og lovfesting av systematisk pasientsikkerhetsarbeid Peter F Hjort, den norske pioneren «I trygge hender» Nasjonal kampanje - Pasientsikkerhet Kunnskapssenteret – en sentral rolle Forsvarlighetskravet / Internkontrollforskriften Ny forskrift på trappene? Pasientsikkerhet som tema i forskning – behov for mer forskning og mer nasjonalt samarbeid, jmf. Meld. St.16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )

6 Relevans…forts Ny Stortingsmelding knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet, Meld. St.10 God kvalitet og trygge tjenester ( ) med fokus på Sentrene for omsorgsforskning og USHT-enes rolle Økende fokus på pasientsikkerhetsarbeid innen kommunehelsetjenesten Relevant ift HS-fakultetets FoU-strategi - Senter for Omsorgssenter – Sørs mandat (systemnivå) Bidrar til gode samarbeidsarenaer Relevant ift utdanningene Prosjektet er presentert for HOD og Fylkeslegen i Telemark etter invitasjon

7 Samhandlingsreformen – sykehjemmenes rolle
Sykehjemmene er sentrale i gjennomføring av reformen Et av målene med reformen er å redusere etterspørselen etter «unødvendige» spesialisthelsetjenester gjennom å overføre oppgaver knyttet til medisinsk behandling og sykepleie til kommunene Kravene til pasientsikkerhet og kvalitet bør være de samme på alle nivå i helsetjenesten og i overgangen mellom nivåene

8 Sikkerhetskultur som plattform for sikkerhetsarbeid
Økende anerkjennelse for betydningen av å etablere/jobbe med sikkerhetskultur i helseorganisasjoner IHI hevder at et av de første trinnene i arbeidet med pasientsikkerhet er å få ”et mål på ” sikkerhetskulturen i organisasjonen Betydningen av å bygge opp under en kultur der helsearbeidere/medarbeidere er ”på vakt” i forhold til ”ting som kan gå galt”- har en risiko og hvor man ikke er engstelig for sanksjoner eller straff Ulike spørreskjema er utviklet for å måle sikkerhetskultur i organisasjoner Jmf. fokus på sikkerhet i luftfart og petroleumsindustri

9 Meld. St. 10 ( ) God kvalitet og trygge tjenester Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ”Regjeringen har som mål at kvalitetsarbeidet i større grad enn i dag skal være en integrert del i ordinær virksomhet. Det handler om å utvikle en kultur for kvalitetsforbedring og læring ved å styrke kompetanse hos ledere og ansatte, forbedre og iverksette rutiner for å forebygge og lære av feil, og systematisk ta i bruk ny kunnskap, faglige retningslinjer, og annen kompetanse. Resultater på kvalitet skal måles og etterspørres av ledere på alle nivåer.” (s.79)

10 Kort om prosjektet Patient Safety in Nursing Homes

11 Målsetting og forskningsspørsmål
Hovedmålet med prosjektet er å øke bevisstheten om pasientsikkerhet og kvalitet knyttet til omsorgen for eldre i sykehjem sett i sammenheng med implementeringen av Samhandlingsreformen og med særlig fokus på sikkerhetskultur Oversettelse og validering av spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety Culture (NHSOPSC) med sikte bruk i sykehjem i norske kommuner Undersøke om gjennomføring av en slik spørreundersøkelse i seg selv påvirker sikkerhetskulturen Gjennomføre to spørreundersøkelser med ca ett års mellomrom Intervensjoner Undersøke om «instrumentet» kan benyttes til å evaluere effekten av tiltak rettet mot å forbedre pasientsikkerheten Mulig registrering av meldte avvik før etter ? Vurdere fokusgruppeintervjuer av ledere ved sykehjem

12 Design og metode Deskriptivt studie med bruk av spørreskjema
Bruk av Nursing Home Survey on Patient Safety Culture (NHSOPSC) instrument, omfatter 12 ulike dimensjoner og spørsmål knyttet til hver av disse. Utviklet av AHRQ (USA), finnes en tilsvarende sykehusversjon som er oversatt til norsk Spørreundersøkelser synes å være en akseptert metode for å måle organisasjonskultur Og vurderer også å supplere med fokusgruppeintervjuer

13 Utvalg Ni ulike sykehjem i Sør-Norge, omfatter by og land (ikke storby) Ulikheter innen gruppen, for eksempel deltar flere Utviklingssenter for sykehjem Definerte inklusjonskriterier Rekruttering av sykehjem har skjedd i nært samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og ved å kontakte ansvarlige ledere i deltakende kommuner

14 Status - fremdrift Ferdigstilt oversettelsesarbeid (forward-backward), samt pre-testing av spørreskjema Søkt om tilgang til forskingsfeltet/ melding til NSD med godkjenning Rekruttert deltakende sykehjem i samarbeid FoU-ansvarlige ved Utviklingsentrene for sykehjem og hjemmetjenester Gjennomført fagseminarer, møter og opplæring med ledere og FoU-ansvarlige Gjennomført Survey 1 (Svar % - 70) Arbeider med dataanalyser, samt tilbakemelding til deltakende sykehjem Påbegynt første artikkel: Reliability and Validity of the Nursing Home Hospital on Patient Safety Culture in Norwegian Nursing Homes. Artikkelen vil omhandle en validering av spørreskjemaet ved hjelp psykometrisk testing (multivariate analyser, regresjonsanalyser m.m).

15 Samarbeidspartnere Ph.D prosjektet inngår som en del av Universitetet i Stavangers forskningsprosjekt: “Quality and Safety in Elderly Health Care Services” under ledelse av prof. Karina Aase som også er hovedveileder UiS har et eget programområde for forskning knyttet til : Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Universitetet i Bergen (Hemil-senteret) ved biveilder/post.doc Anette Harris Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ), US Department of Health and Human Services Solvejg Kristensen, Danmark, European Society for Quality in Healthcare, Office for Quality Indicators – samarbeid/kontakt knyttet til dansk oversettelse Biveilder ved HS er 1.amm. Solveig Hauge (tidligere hovedveilder)


Laste ned ppt "Pasientsikkerhet i sykehjem Ph"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google