Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning av utviklingshemming hos voksne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning av utviklingshemming hos voksne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning av utviklingshemming hos voksne
Nils-Øivind Offernes og Eirin Lorentzen Avdeling for voksenhabilitering

2 Diagnostiske kriterier
Betydelig svekket intellektuell funksjon Generell svikt Kriteriet nært knyttet til standardiserte tester Vær oppmerksom på målefeil i testinstrumentet Betydelig svikt i adaptive ferdigheter Hvor godt mestrer personen vanlige krav fra samfunnet en lever i (selvstendighet, selvhjulpenhet) Svikt må påvises innenfor minst to områder for adaptiv atferd Debut i utviklingsperioden

3 Utredning Standardutredning Anamnese Evnetesting
Kartlegging av adaptiv atferd Supplerende undersøkelser Vurdering av psykisk lidelse Nevrologisk undersøkelse Syndromdiagnostikk Nevropsykologisk testing

4 Intellektuell funksjon
Ingen allmenn enighet om definisjon av intelligens Teoretisk vs. Praktisk tilnærming For praktiske formål bør intelligens forstås som summen av flere ulike evner/kognitive funksjoner Tester som benyttes overfor voksne Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III) Leiter International Performance Scale (Leiter-R) Når har man en svikt i intellektuell funksjon? 2 std.avvik under gjennomsnittet (IQ = 70) NB! Det avgjørende er personens intellektuelle funksjon ved utgangen av utviklingsperioden Vurderingen er basert på faglig skjønn

5 Normalfordeling (Etter Lezak 1995)

6 Metodiske forutsetninger
Krav til intelligenstester som benyttes til diagnostisering av utviklingshemming: - Testen skal være normert - Testen skal være standardisert - Resultatene skal være normalfordelt - Normene skal være av nyere dato (Flynn-effekten) Tester som benyttes til diagnostisering av utviklings-hemming bør gi en bred vurdering av intellektuell funksjon basert på anvendelse av flere kognitive evner

7 Viktige begreper ifht. tester
Standardsskårer IQ-skårer Skalerte skårer T-skårer Mental alder / utviklingsmessig alder Kronologisk alder Gulveffekt / Takeffekt

8 Adaptive ferdigheter Ingen enighet om definisjon
”Kjernen” i begrepet omhandler personens evne til å: Fungere selvstendig Tilpasse sin atferd i møte med samfunnets varierte krav/forventninger …med minimal ekstern bistand og støtte. Kravene til god adaptiv atferd endres med alder og kulturelle forhold Det er vanlig å skille mellom ulike områder for adaptiv atferd

9 Områder for adaptiv atferd
Eksempler på områder er: Kommunikasjon (ekspressiv/reseptiv) Evne til å klare seg selv (ADL) Sosiale ferdigheter Evne til å utnytte samfunnstilbud / delta i samfunnsliv (IADL) Funksjonelle akademiske ferdigheter Arbeid Fritid Helse Sikkerhet

10 Adaptive ferdigheter Verktøy som benyttes
Det er utviklet over 200 verktøy – kun et fåtall benyttes i forhold til diagnostisering I Norge er det Vineland som er mest benyttet ved diagnostisering av voksne Når har man en svikt i adaptive ferdigheter? Det er vanlig å benytte 2 standardavvik under gjennomsnittet som grense Enkelte mener at dette kriteriet er for strengt fordi man blant annet tar for lite hensyn til sosiale ferdigheter NB! Utvis stor varsomhet i tolkningen av resultatene når: Personens intellektuelle funksjon ligger i ”gråsonen” Personen har vokst opp i en ikke-vestlig kultur Informantene har liten kjennskap til den som utredes

11 Oppsummering Psykisk utviklingshemming kjennetegnes av betydelig funksjonsnedsettelse i intellektuell funksjon og adaptive ferdigheter Svekkelsen skal ha vist seg før utgangen av utviklingsperioden Vurderinger av intellektuell funksjon og adaptive ferdigheter bør forankres i standardiserte og normerte tester/verktøy Testene/verktøyene bør ha god psykometrisk kvalitet og dekke flere områder for kognitiv funksjon/adaptiv atferd Resultater fra tester/verktøy bør suppleres med informasjon om hvordan personen fungerer i sine daglige gjøremål på tvers av arenaer Utreding bør utføres av personer som har nødvendig faglig bakgrunn og sertifisering Konklusjon vedrørende diagnose skal være basert på faglig skjønn!


Laste ned ppt "Utredning av utviklingshemming hos voksne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google