Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demens hos personer med utviklingshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demens hos personer med utviklingshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demens hos personer med utviklingshemming
Laila Helland 2012

2 Definisjon etter diagnosesystemet ACD - 10
”psykisk utviklingshemming er en tilstand med stagnert eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som særlig kjennetegnes av svekkede ferdigheter som viser deg i løpet av utviklingsperioden. Dette er ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivå som kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter”

3 Ulike grader av utviklingshemming (ICD – 10)
Mild IQ Moderat IQ Alvorlig IQ Dyp IQ under 20

4 Levealder Levealder for personer med psykisk utviklingshemming er økende For Down syndrom fra gjennomsnittlig 9 år i 1920 til 55,8 i 1999 Gjennomsnittlig for gruppen som helhet er lavere enn for andre deler av befolkningen Vil sannsynligvis øke og nærme seg tallene for befolkningen forøvrig. Dette vil medføre utfordringer for helse- og sosialtjenesten Flere sykdommer og syndromer vil forekomme samtidig Demenssykdommene vil øke

5 Når begynne å ha fokus på aldringsprosessen?
Graden av utviklingshemning en indikator for forventet levealder Personer med moderat grad av utviklingshemming års alder Personer med Downs syndrom fra års alder Personer med Cerebral Parese – års alder Ulike levealderprognoser ved ulike syndromer. Sjekk ut typiske trekk ved syndromet. Progredierende lidelser Utsatt for traumer og ulykker

6 Demens hos personer med utviklingshemming
Personer med Down syndrom spesielt utsatt for å få Alzheimers sykdom Regner at nesten alle får sykelige endringer i hjernen fra 35- års alder Ikke alle utvikler demens. Diskusjon hvorfor Et stoff på kromosom 21 regulerer produksjonen av en viktig bestanddel i plakk Atferdsendringer - Demenssymptomene kan være atypiske Hukommelsen rammes tidlig i forløpet (gjenkjenningsevnen bedre bevart)

7 Forts……. Demens forekommer oftere hos personer med Down syndrom enn andre utviklingshemmede Demens ved Down syndrom debuterer tidligere Undersøkelser viser høyere/lavere (!) forekomst av demens hos andre utviklingshemmede enn i befolkningen ellers

8 Forts……… Redusert hukommelse – starter gjerne måneder før en ser atferdsendringer Praktiske problemer og apraksi (handlingssvikt) Redusert språkfunksjon Desorientering for tid og sted Passivitet Følelsesmessige endringer Atferdsendringer

9 Diagnostisering Registrering av endringer Baseline som utgangspunkt
Re-kartlegging etter 6-12 mnd Endringer større enn ved normal aldring Utelukke andre årsaker (sykdommer) til funksjonsendringen

10 Sykdomsforløpet Deles inn i ulike faser (mild, moderat og alvorlig) – overgang mellom fasene kan være glidende Demens av Alzheimers type er progredierende og ender med total hjelpeløshet. Progresjonen ikke jevn. Gjennomsnittlig levealder etter sykdomsstart 5-6 år. Miljøet og riktig medisinsering er sentrale faktorer for hvor raskt sykdommen progredierer

11 Omsorg for mennesker med utviklingshemming og demens – hvor?
Integrert eldreomsorg - sykehjem? Egen bolig? Egne skjermede enheter?

12 Litteratur: K-O Solberg: Demens hos personer med utviklingshemming. Demensomsorgens ABC, Forlaget Aldring og helse (2010) K. Engedal, PK Haugen: Lærebok ” Demens – Fakta og utfordringer”. Forlaget Aldring og helse (2009) F. K. Larsen, E Wigaard (red): Lærebok ”Utviklingshemning og aldring”. Forlaget aldring og helse (2009)


Laste ned ppt "Demens hos personer med utviklingshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google