Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljødata i planleggingen Problemstillinger knyttet til effektiv bruk av miljøinformasjon Honne 6.11.2013 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljødata i planleggingen Problemstillinger knyttet til effektiv bruk av miljøinformasjon Honne 6.11.2013 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljødata i planleggingen Problemstillinger knyttet til effektiv bruk av miljøinformasjon Honne 6.11.2013 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap

2

3

4

5

6

7 Veiledning for nettsøk, jfr. ”miljørapport hogst” VIKEN SKOG Truede arter Søk www.naturbase.no Trykk deretter på ”artskart” (under det lille kart-bildet). Trykk ”søk” (grå link høyt oppe) Hak av for RE, CE, EN og VU (til høyre). Alle fire er truethets-kategorier. De andre hakene kan fjernes. Finn ditt fylke og kommune og klikk deretter på ”søk geografisk” Zoom deg inn på ønsket geografi ved å først trykke på forstørrelsesglasset (+) (til venstre) og deretter i kartet ved å ”tegne firkant” Informasjon om artsregistreringen blir tilgjengelig ved å klikke på ”i” (til venstre) og deretter på artsfunnet på kartet. Ytterligere informasjon fremkommer ved ”vis flere detaljer” Dersom denne informasjon ikke kommer opp, skyldes dette sannsynligvis popup-blokkering. Blokkeringen fjernes ved å klikke på verktøy (grå linje øverst) og ”slå av popup-blokkering” Viktige naturtyper 1. Søk www.naturbase.no 2. Trykk deretter ”starte naturbase” (nederst) 3. Zoom deg inn på ønsket geografi ved å først trykke på forstørrelsesglasset (+) (til venstre) og deretter i kartet ”tegne firkant” 4. Hak av ønsket tema ”prioriterte naturtyper” 5. Klikk på ”oppdater kart” (høyt oppe til høyre) 6. Dersom det er registrert naturtype på din eiendom, finnes informasjon om denne ved å klikke på rød ”i” (til venstre) og deretter klikke inne i naturtypen på kartet. 7. Dersom denne informasjon ikke kommer opp skyldes dette sannsynligvis popupblokkering. Blokkeringen fjernes ved å klikke på verktøy (grå linje øverst) og ”slå av popup-blokkering” Tiurleiker (gjelder noen kommuner) Noen kommuner har lagt tiurleiker på internett Klikk som 1.-7. ovenfor, men under punkt 4. hak av ønsket tema ”artsdata” Kulturminner Søk www.kulturminnesok.no Manøvrér eksempelvis v.hj.a. forstørrelse og piler til venstre på kartet Søk årlig eller i god tid før hogst Skogeier må søke årlig på nettet eller i god tid før hver hogst. Dessverre er en del av registreringene beheftet med feil eller de er svært unøyaktig plassert på kartet. Man må allikevel gjøre seg kjent med registreringene.

8 Norsk PEFC Skogstandard har presisert kravet om at offentlige databaser med informasjon om miljøkvaliteter skal sjekkes i forkant av hogst. Se Presisering Norsk PEFC Skogstandard 2012. Ved alle private drifter bistår AT Skog skogeier med basesøk.Presisering Norsk PEFC Skogstandard 2012 I følgende baser kan du sjekke om det er registrert informasjon relatert til miljø og kulturminner på din eiendom. Ta kontakt med AT Skog om du ønsker bistand til basesøk eller nærmere informasjon om ekstern miljøinformasjon. Søk i disse linkene krever ofte at "popup blokkering" på PC er slått av. Dette gjør du ved å: 1 - Åpne din nettleser (Internet Explorer eller andre). 2 - Trykk på verktøy-menyen. 3 - Finn Popup-blokkering og skru det av. KulturminnnesøkKulturminnnesøk - Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Sidene ble lansert av Riksantikvaren. 1 - Klikk på linken over for å gå inn på Kulturminnesøk.(Åpnes i nytt vindu) 2 - I meny til venstre velges fylke og kommune samt gårdsnummer og bruksnummer. 3 - Tykk på Søk-knappen og området du har valgt vil vises. 4 - Hvis det er noen kulturminner i ditt valgte område, vil det vises med små klikkbare ikoner på kartet. KildenKilden - Gir informasjon om markslag, jordsmonn, landskap, skogdata og en del ekstern miljøinformasjon. Din eiendom kan søkes ut med gnr./bnr. NaturbaseNaturbase - Gir informasjon om registrerte naturtyper 1 - Klikk på linken over for å gå inn på Naturbase. (Åpnes i nytt vindu) 2 - I meny til venstre gjøres geografisk søk på ditt fylke og kommune. (Ikonet er merket norgeskart og forstørrelsesglass) 3 - Det kommer nå opp et nytt bilde som viser oversiktskart for din kommune. 4 - I meny til høyre "avmerkes" naturtyper etter DN's håndbøker ArtskartArtskart - Gir informasjon om trua arter samt hvor arten er registrert 1 - Klikk på linken over for å gå inn på Artskart. (Åpnes i nytt vindu) 2 - I boks til høyre, Kategori rødlista 2006 skal kun kategori RE, CR, EN og VU være merket. ("Avkrysning" på de andre kategorier fjernes) 3 - Velg fylke og kommune under geografisk søk, øverste linje, før søk geografisk aktiveres. 4 - Det kommer nå opp et nytt bilde som viser registrerte rødlistearter i din kommune. Lokalitetsbase for skogområderLokalitetsbase for skogområder - Viser rapporter fra registrerte bekkekløfter og frivillige verneområder 1 - Klikk på linken over 2 - Velg fylke 3 - Velg kommune 4 - Prosjekt søk, velg bekkekløft - frivillig vern 5 - Last ned faktaark for aktuelt område. Se kart Utvalgte naturtyper Utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det er Kongen i statsråd som fastsetter forskrift som angir bestemte naturtyper som utvalgt. 13. mai 2011 fastsatte Kongen i statsråd forskrift for fem naturtyper som Utvalgte naturtyper. Prioriterte arter Prioriterte arter Regjeringen vedtok 20. mai 2011 de første prioriterte artene etter naturmangfoldloven. Prioriterte arter er et av de nye, sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. De åtte første prioriterte artene i Norge er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

9 Det er ikke enkelt å være oppdatert på hvilken informasjon som er relevant! Det er ikke enkelt å finne ut hvordan man kan laste ned og sammenstille informasjonen!

10

11 Obervasjon av spillende fugl i 1985

12

13

14

15 Fakta: Naturtype Naturtype Gammel barskog Utforming Gammel furuskog Verdi Viktig Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m Verdibegrunnelse Skrinne furukoller som dette har ofte svært lang kontinuitet i levende trær da det her ofte kan finnes trær på 3-400 år. Rødlistearten natteravn hekker her og det samme gjør trelerke. Beliggenhet Sovekollen ligger øst for Iddefjorden og omfatter flere skrinne koller med furuskog nord for Soverkollen. Avgrensningen er basert på innspill fra XX samt ortofoto fra 2007. Avgrensningen er noe omtrentelig da det ikke er klare overganger mellom denne naturtypen og den omkringliggende skogen. Skjøtsel Bevares urørt. Totalareal 1914 daa

16 Det er ofte omfattende og krevende å sette seg inn i dokumentasjonen og vurdere hva som er relevant kvalitet

17

18 Tilgjengelig informasjon i app fra miljødirektoratene Vi kan lage mange apper, men informasjonen blir ikke bedre på grunn av det!

19 Databaser hos Skog og landskap AR5 SATSKOG Jordsmonn Vegetasjon SBASE (Skog og miljø) KILDEN

20 Utvikling av en skogportal i Kilden Det er behov for en komplett innsynsløsning til miljødata gjennom en egen skogportal. I tillegg til å vise en komplett oversikt over nøkkelbiotoper er det også nødvendig å få innsyn i data fra Direktoratet for Naturforvaltning, Artsdatabanken og Riksantikvaren. Målet med dette er at skognæringen skal få tilgang til alle offentlig ilgjengelige miljødata på ett sted, en skogportal som gir alle relevante data man trenger ved tiltak i skog, og som er kvalitetssikret og filtrert med tanke på stedfesting, relevans etc. Databasene som «Kilden» gir innsyn i må være oppdatert og vise en komplett oversikt over registrerte livsmiljøer/nøkkelbiotoper. Ajourføring av resultatet fra næringens nylige oppdatering av nøkkelbiotoper har medført at enkelte nøkkelbiotoper er gått ut og er blitt erstattet med nye arealer som har tilsvarende miljøkvalitet. Disse endringene bør, på avtalemessig basis, tilføres databasene ved Skog og landskap. Endringene må være dokumentert i basen. Løpende ajourføring av endringer. Det er behov for regelverk og rutiner for oppdatering av nøkkelbiotoper når det av ulike årsaker er behov for å gjøre endringer av grenser eller registrering av erstatningsbiotoper

21 Aktuelle datasett: MiS-elementer/nøkkelbiotoper Artsdata Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Naturtyper (kommunale) Rovfugl Viltbiotoper Kulturminner

22 Funksjonalitetsbehov: Applikasjon tilpasset skogbrukets behov i Kilden Sammenstilling av informasjon, filtrering – relevant/kritisk informasjon Standardisere fremstilling/symbolbruk Mulighet for å tegne områdeavgrensing m/rapport Mulighet for Nedlasting/implementering i lokale systemer hos f.eks næringsorganisasjonene. Mulighet for nedlasting av data til smarttelefon/pad etc. Det må utarbeides retningslinjer for prosessene rundt løpende ajourhold av MiS/nøkkelbiotoper og ev. avtaler mellom Skog og landskap og næringsorganisasjonene i den forbindelse.

23 Miljøregistreringer i skog i Kilden Databasen er ikke ajour med faktiske forhold. PEFC-sekr. i NSF har pekt på behovet for utvikling av en skogportal overfor LMD og SLF, men har ikke fulgt opp saken videre. Årsaken er reservasjon mot åpenhet om informasjon som kan brukes som konkurransefortrinn? Flaskehalsene er ikke teknologi og innsyn i miljøinformasjon! Utfordringene er kvalitetssikring og relevant sammenstilling! For å få til dette må det til samarbeid, åpenhet og enighet om hva som er relevant kvalitetsnivå på informasjonen ved planlegging av tiltak i skog!


Laste ned ppt "Miljødata i planleggingen Problemstillinger knyttet til effektiv bruk av miljøinformasjon Honne 6.11.2013 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google