Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ammerud skoleåret 2012- 2013 Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ammerud skoleåret 2012- 2013 Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ammerud skoleåret Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskole, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret. Aktivitetsskolen skal aktivt bidra til elevenes sosiale og faglige trivsel, samt utvikle allsidige ferdigheter. Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Aktivitetsskolen Ammerud var med i et pilot- prosjekt som la grunnlag for den gjeldende rammeplanen og vi var også med som 1 av 3 Oslo-skoler som representerer Rammeplan-modellen (Oslo –Modellen) i prosjektet Helhetlig skoledag. Vi har akkurat avsluttet det tredje og siste året i prosjektet dette skole året. Vi forsterker innsatsen i leksearbeidet og har et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Vi skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Aktivitetsskolen Ammerud ligger på Ammerud i bydel Grorud. Vi har sambruk med Ammerud skole om lokalene. Vi er en middels stor Aktivitetsskole med mellom elever som gir en dekningsgrad på ca 60%. Skolen vår har ca 65 % minoritetsspråklige elever. Skoleåret 2012/2013 er vi ca. 20 ansatte. I varierte stillingsbrøker. I rammeplanen for Aktivitetsskolen skal følgende 5 målområder ivaretas og utvikles: Natur, teknikk og miljø Fysisk aktivitet og lek Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Lekser og fordypning I tillegg kommer Sosial kompetanse som er et av de viktigst overbyggende målområdet for Aktivitetsskolen Ammerud 1

2 2 Målområde 1: Natur, teknikk og miljø Naturstasjon Konstruksjonslek
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek, skal elevene gis muligheter for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. Valgt aktivitet Aktivitetens læringsmål og innhold Når Ansvar Naturstasjon Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. Innhold: Elevene vil bli kjent med innholdet i forskerpermen og får prøve mange forskjellige aktiviteter og forsøk. Ukentlig Oktober - mai Fordypnings-gruppen Konstruksjonslek Mål: Ved bruk av ulike konstruksjonsleker skal elevene gjennom konkurranser og øvelser gis muligheter for å utvikle og videreutvikle sine kreative egenskaper i forhold til konstruksjoner, samt videreutvikle samarbeids og kommunikasjons metoder. Innhold: Eleven skal stimuleres til å fordype seg i symmetri og konstruerte figurer (vekt & likevekt). Tematurer Mål: Gjennom undringsturer med gitte temaer, skal elvenes kunnskap og sosialkompetanse styrkes, og de fysiske og psykiske områdene stimuleres. Innhold: Elevene skal bli kjent med de ulike årstidene, gjenkjenne tegnene og endringene i naturen. Ferier og skolens fridager Alle Spillgruppe Mål: Gjennom ulike spill skal elevene lære sosialt samspill, vente på tur, logisk tenkning og øke sin matematiske forståelse. Innhold: Ulike pedagogiske spill som inneholder tall, mengder, begreper m.m. Oktober- mai Kildesortering Mål: Gjennom sortering av søppel i egne merkede containere (papir, plast, melkekartonger, matavfall m.m.), skal elevene lære om kildesortering og gjenbruk. Innhold: Elevene skal i små grupper være med på den daglige kildesorteringen i forbindelse med rydding og matservering. Hele perioden Kjøkken ansvarlig 2

3 Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek, skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap Aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Ballspill Mål: Gjennom ulike ballspill skal elevene få muligheter til å lære regler, øve på samspill, sosiale ferdigheter, samhold og forbedre koordinasjon, motorikk og kondisjon. Innhold: Øve på skuddteknikker, ballbehandling, mottak, pasninger og lære det ferdige spillet i et utvalg av ballspill. Oktober - mai Fysisk aktivitets -gruppen Lek inne Mål: Gjennom tilrettelagt aktivitet skal elevene styrke vennskap, sosiale ferdigheter, utholdenhet, romorientering, koordinering og motorikk. Innhold: Elevene skal få kjennskap til et bredt utvalg av leker, der de får øve seg på samarbeid og mye fysisk aktivitet med høy intensitet. Dans Mål: Gjennom ulike moderne musikksjangere og rytmer skal elevene lære å bevege seg etter musikk. Elevene skal få også kjennskap til ulike danseformer og deres historikk. Innhold: Dans og bevegelse etter musikk i tillegg til noe teori. Fysisk aktivitets –gruppen (Helene) Vanntilvenning Mål: Elevene skal bli trygge i det våte element som en forberedelse til svømmeundervisning. Innhold: Lek i vann samt veiledning av elever som trenger litt ekstra tid for å bli trygge i vannet. Periodevis fordelt på trinnene 1 – 4. (Irina) Ballsidighet Mål: Gjennom lek med ball, gjøre barna trygge med ball, fremme mestringsfølelse, selvtillit, samarbeid med ball, samt bedre elevenes konsentrasjonsevne og motoriske kompetanse. Innhold: Lek med ball, småspill med mange ballberøringer der barna gjøres komfortable med å bruke ball (sprette, kaste, sparke, ta i mot, o.s.v.). Utestasjoner Mål: Gjennom tilrettelegging og synliggjøring, fremme ønske om å være i fysisk aktivitet. Den voksenstyrte aktiviteten skal ha fokus på å fremme sansestimulering, språk / begrepslære, utholdenhet, konsentrasjon, øke sosial kompetanse og fremme emosjonell utvikling. Innhold: 3 aktiviteter igangsettes av voksen. Elevene kan velger 1 aktivitet, de samme 3 aktivitetene kjøres en uke om gangen. August – september og Mai – juni

4 Målområde 3: Kunst , kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Tegnegruppe Mål: Gjennom ulike former for tegning og maling, skal elevene få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner, samt kjenne til at det finnes forskjellige strukturer og konsistenser. Innhold: Elevene deltar i grupper der de lærer noen enkle prinsipper ved tegning. Ukentlig Oktober – mai Kreativgruppe Saleh Malegruppe Mål: Gjennom ulike former for tegning og maling, skal elevene få muligheter til å utvikle sine kreative og estetiske evner, samt kjenne til at det finnes forskjellige strukturer og konsistenser. Innhold: Elevene deltar i grupper der de lærer noen ekle prinsipp ved maling. Hobby Mål: Gjennom tilrettelagt aktiviteter, skal elevene lære ulike teknikker og ulike materialer å kjenne. Gjennom arbeid med ulike uttrykk skal elvene gis muligheter til å utvikle sine kreative og estetiske evner. Innhold: Aktiviteter som er tilpasset årstidene, elevene jobber med ulike materialer som papp, garn, perler, ull m.m. Teater Mål: Gjennom samhandling med andre elever, lærer vi om selvrespekt og respekt for andre. Innhold: Elevene skal bli trygge på seg selv gjennom å lære kommunikasjon, ulike skuespillerteknikker, karakterbygging og rolletolkninger. Kurset avholdes av eksterne instruktører. Synøve Kor Mål: Gjennom sang lærer vi om andre kulturer og følger årstidenes ulike tekster. Innhold: Elevene skal bli trygge på seg selv gjennom å bruke sang som kommunikasjon og samhandlings form.

5 Målområde 4: Mat og helse
Aktivitetskolen skal legge til rett for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Aktivitet Mål og Innhold Når Ansvar Kokkekurs Mål: Gjennom matlagning skal elevene utvikle grunnleggende ferdigheter som mål og vekt, form og farge, ernæring og sosial kompetanse. I tillegg skal elevene få kjennskap til kulturelle matforskjeller og språk. Innhold: Elevene blir delt opp i grupper der det blir laget enkel, sunn og flerkulturell mat. Oktober- maii Matgruppa Fellesmåltid Mål: Gjennom frokost og et mellommåltid, skal elevene lære om måltidsvaner, bordskikker og hygiene, samt kjennskap til viktigheten av måltider som energikilde til kroppens regulering av blodsukker/ernæringsnivåer. Innhold: Elevene sitter ved småbord der de spiser brødmåltid, frokostblandinger m.m. De må selv dekke på og rydde opp etter seg. Hver dag Foreldrekafè Mål: Samle foresatte til sosialt og informativt samvær. Innhold: Det serveres et enkelt måltid, barna underholder, utstilling av elevenes ”produkter” og evt. utdeling av informasjon. 2-3 ganger pr. år. Ledelsen og Matgruppa Superklubben Mål: Tilrettelegge aktiviteter for 4. trinns-elever slik at elevene ønsker å bli i Aktivitetsskolen. Innhold: 4. trinn drar på forskjellige turer, lager mat på skolekjøkkenet, har eget hobbyverksted, ser film i auditoriet m.m. og svømmeundervisning (eget program blir sendt ut i ranselpost) 1 gang pr. uke Irina Juleavslutning Innhold: Det serveres et enkelt måltid, elevene underholder, utstilling av elevenes ”produkter” og evt. utdeling av informasjon. Desember Foreldremøte felles med skolen Mål: Foresatte får kjennskap til Aktivitetsskolens planer og får generell informasjon. Innhold: Informasjonsmøte avholdes samtidig som skolens foreldremøter. Foresatte stiller de spørsmål de måtte ønske. September Skole / Ledelsen

6 1 2 Målområde 5: Lekser og fordypning Yes and no Fordypning matte
Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid, skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetsskole utveksler nødvendig informasjon i forhold til lekseplaner og årsplaner, slik at videre fordypning på Aktivitetsskolen blir i henhold til skolens planer og temaer. Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder. Aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Fordypning matte Mål: Øke elevenes tallforståelse og øke interessen for matematikk. Innhold: Benytte ulike spill hvor elevene kan bruke addisjon, subtraksjon og den lille multiplikasjonstabellen gjennom lek og samspill. Oktober – mai Fordypnings- gruppen Fordypning norsk Mål: Motivere elevene til leselyst og øke leseferdighetene. Innhold: Ha relevante bøker tilgjengelig og gi tid og rom for elevene til lesing av bøker og tegneserier. Fordypning naturfag Mål: Øke interessen for naturen og motivere til forskning. Innhold: Elevene skal gjennom turer i naturen og leting i digitale verktøy, finne relevant informasjon. Skolens ferier brukes for det meste til disse formål. Fordypning engelsk Mål: Motivere og øke elevenes interesse for andre språk. Innhold: Elevene får gjennom dagligtale, spill, digitale verktøy og lek, kjennskap og interesse for det engelske språk. Leksehjelp Mål: Gjennom veileding skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon, samt øve seg på å jobbe selvstendig med lekser. Innhold: Elevene gjør oppgaver og løser hjemmelekser under oppsyn og veiledning av voksne. Eleven skal få hjelp til å forstå hvis de trenger det. september – juni Mediateket / veiledet lesing Mål: Gjennom høytlesning eller fordypning i utvalgte bøker, skal elevenes leseglede, begrepsforståelse og leseferdighet øke. Innhold: Bli kjent på mediateket, finne egnede bøker til fordypning eller sitte i en stille kosestund med høytlesning. Elevene deles i to grupper trinnvis (1 - 2, 3 - 4) 1 2 Yes and no

7 Overordnet målområde : Sosial kompetanse
Aktivitetsskolen skal være en arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Gullregler Mål: Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Innhold: Vi skal ha tydelige rammer og regler i Aktivitetsskolens hverdag disse skal gjennomgås på jevnlige barnemøter. Vi skal vente på vår tur og ikke slå eller bruke annen vold. august– juni Alle Tilhørighet Mål: Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Innhold: Alle skal hilse på hverandre og spørre pent. Det legges vekt på god språkbruk, og vi slår ned på banning og annen stygg ordbruk. Samarbeid Mål: Elever skal gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. Innhold: Vi skal vise respekt for hverandre og for gjenstander. Vi skal gjennom aktiviteter lære å samarbeide og i vare ta hverandre. Elevsamtaler Mål: Gjennom observasjoner og samtaler med eleven skal det lages en skriftlig vurdering av eleven med vekt på trivsel, deltakelse og sosial kompetanse. Innhold: Elevens primærkontakt skal gjennom det første halve året ha dannet seg et bilde av elevens trivsel på AKS. Dersom det sees som nødvendig vil tiltak bli i verksatt og en ny vurdering blir gjort i mai med evaluering av tiltakene. Desember Primær kontakter Aktivitetsskolens prioriteringer av fokusområder : · Alle skal hilse på hverandre · Vi skal legge vekt på god språkbruk, og slå ned på banning og annen stygg ordbruk · Vi skal spørre pent · Vi skal vente på vår tur · Vi skal ikke slå eller bruke annen vold · Vi skal vise respekt for hverandre og for gjenstander · Vi skal ha tydelige rammer og regler i Aktivitetsskolens hverdag


Laste ned ppt "Ammerud skoleåret 2012- 2013 Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google